Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst 13/18, 20/18 - ispr., 2/19 i 8/21), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 82. sjednici, 1. travnja 2021., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba. Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18), Statutarnu odluku o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) i Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/21-001/187

URBROJ: 251-01-20/01-21-1

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Kazimir Ilijaš, dipl. iur., v. r.

 

 

STATUT GRADA ZAGREBA

(pročišćeni tekst)

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se položaj, djelokrug i ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu.

(2) Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije.

 

Članak 2.

 

(1) Grad Zagreb je pravna osoba.

(2) Grad Zagreb predstavlja i zastupa gradonačelnik.

 

Članak 3.

 

(1) Ovim se statutom, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnja odredba članka 3. postala je stavak 1. toga članka te je ispred riječi: "Ovim" dodana oznaka stavka koja glasi: "(1)".

(2) Izrazi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 1. dodan je stavak 2.

 

Članak 4.

 

(1) Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) stavak 2. je izmijenjen.

(3) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

(4) Grad Zagreb samostalan je u odlučivanju o poslovima iz svojega samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i ovim statutom.

(5) Grad Zagreb ima prava i obveze grada i županije.

 

Članak 5.

 

(1) Grad Zagreb izvršava ovlasti i obveze koje proizlaze iz njegova samoupravnog djelokruga preko tijela Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave, gradskih upravnih tijela i javnih službi, što čini gradsku upravu u cjelini.

(2) Grad Zagreb ima pravo i obvezu obavljati poslove iz svoga djelokruga na dobrobit građana Grada Zagreba.

(3) Građani Grada Zagreba neposredno i putem svojih predstavnika u Gradskoj skupštini i tijelima mjesne samouprave sudjeluju u vođenju javnih poslova Grada i utječu na njihovo vođenje te ostvaruju i druga svoja prava.

(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka i građani u izvršavanju tih ovlasti i obveza međusobno surađuju.

 

Članak 6.

 

(1) Područje Grada Zagreba utvrđeno je zakonom.

(2) Granice Grada Zagreba idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 3. je brisan.

(3) Granice Grada Zagreba u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 3.

 

Članak 7.

 

Na području Grada Zagreba osnivaju se gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

 

Članak 8.

 

(1) Grad Zagreb ima grb, zastavu i počasni lanac gradonačelnika.

(2) Opis grba glasi:

U plavome polju na zelenome brijegu nalazi se srebrni/bijeli grad sa trima kulama i otvorenim zlatnim/žutim vratima; gore desno zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec.

(3) Opis zastave glasi:

Zastava omjera 1:2 plave je boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.

(4) Počasni lanac gradonačelnika sastoji se od naizmjence postavljenih 10 članaka koji su blago elipsastog oblika u središtu kojih je umetnut biser i 9 članaka koji imaju oblik blago spljoštenog četverolista u središtu kojih je izveden gradski grb. Oni izlaze iz središnjeg članka u kojem je rubin jarkocrvene boje oko kojeg su umetnuta četiri briljanta, a na njemu je viseći gradski grb.

 

Članak 9.

 

(1) Grb Grada Zagreba upotrebljava se na pečatu Grada Zagreba.

(2) Grb Grada Zagreba ističe se u službenim i svečanim prostorima tijela Grada Zagreba te u svečanim prigodama važnima za Grad Zagreb.

(3) Grb Grada Zagreba upotrebljavaju gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, predsjednik Gradske skupštine i potpredsjednici Gradske skupštine u zaglavlju akata u protokolarnom dopisivanju koje je vezano uz obnašanje njihove dužnosti.

(4) Grb Grada Zagreba, uključujući i njegovu stilizaciju, može se upotrebljavati u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava kojima je osnivač ili vlasnik Grad Zagreb, odnosno u kojima Grad Zagreb ima temeljni ulog, te drugih pravnih osoba koje promiču interes Grada Zagreba, u skladu s gradskom odlukom.

(5) Grb Grada Zagreba, uključujući i njegovu stilizaciju, može se upotrebljavati u izradi predmeta kojima se promiče turistička ili druga ponuda Grada Zagreba ili koji su uspomena na Grad Zagreb, u skladu s gradskom odlukom.

 

Članak 10.

 

(1) Zastava Grada Zagreba ističe se na poslovnim zgradama, u službenim i svečanim prostorijama tijela Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave i gradskih upravnih tijela.

(2) Zastava Grada Zagreba ističe se:

1. u svečanim prigodama važnima za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku;

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. točki 1. riječ: "važnim" zamijenjena je riječju: "važnima".

2. u dane državnih blagdana i na Dan Grada Zagreba;

3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj, kad se vije na pola stijega;

4. u drugim prigodama u kojima se ističe ugled i promiču interesi Grada Zagreba.

(3) Zastava Grada Zagreba može se isticati pri javnim političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim skupovima koji se održavaju u Gradu Zagrebu u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova te u drugim prigodama u skladu s gradskom odlukom.

(4) Zastavu Grada Zagreba mogu upotrebljavati i druge pravne osobe radi promicanja interesa Grada Zagreba, u skladu s gradskom odlukom.

 

Članak 11.

 

(1) Grad Zagreb ima pečat okruglog oblika. U sredini pečata nalazi se grb Grada Zagreba, a uz donji rub tekst: GRAD ZAGREB.

(2) Pečat Grada Zagreba ima promjer od 40 mm (veliki pečat) i od 26 mm (mali pečat).

(3) Pečat Grada Zagreba je javni pečat i smije se upotrebljavati samo u svrhe utvrđene ovim statutom.

(4) Pečat Grada Zagreba čuva se u uredu gradonačelnika.

 

Članak 12.

 

(1) Pečat Grada Zagreba se izrađuje od kovina, gume ili drugoga odgovarajućeg materijala.

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 1. riječ: "metala" zamijenjena je riječju: "kovina".

(2) Pečat se otiskuje u pečatnom vosku ili sličnom prikladnom materijalu na aktima o javnim priznanjima te drugim svečanim i protokolarnim dokumentima o kojima odlučuje Gradska skupština ili gradonačelnik.

(3) Otisak pečata može biti smješten u odgovarajuću kutiju koja se plavom svilenom vrpcom privezuje na dokument.

 

Članak 13.

 

Naziv "Grad Zagreb" i njegove izvedenice mogu se upotrebljavati u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu s gradskom odlukom.

 

Članak 14.

 

(1) O uporabi grba i zastave Grada Zagreba, uključujući i njihovu stilizaciju te naziva "Grad Zagreb" i njegovih izvedenica odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.

(2) Mjerila za odobravanje uporabe grba i zastave Grada Zagreba i njihove stilizacije te naziva "Grad Zagreb" i njihove izvedenice radi promicanja interesa Grada Zagreba i način njihove uporabe i zaštite, utvrđuje se gradskom odlukom.

 

Članak 15.

 

(1) Grb i zastava likovno su prikazani na posebnom dokumentu koji se prilaže ovome statutu.

(2) Primjerak odobrenog grba i zastave, osim u Hrvatskome državnom arhivu, čuva se i u uredu gradonačelnika.

 

Članak 16.

 

Gradonačelnik nosi počasni lanac gradonačelnika u posebnim svečanim prigodama koje su vezane uz predstavljanje Grada Zagreba:

1. na Dan Grada Zagreba;

2. pri predaji javnih priznanja Grada Zagreba;

3. u drugim svečanim prigodama.

 

Članak 17.

 

Dan Grada Zagreba je 31. svibnja, dan na koji se slavi blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Grada Zagreba.

 

Članak 18.

 

(1) Građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.

(2) Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

 

Članak 19.

 

Javna priznanja Grada Zagreba jesu:

1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba,

2. Nagrada Grada Zagreba,

3. Nagrada Zagrepčanka godine,

4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,

5. Povelja Grada Zagreba,

6. Plaketa Grada Zagreba,

7. Medalja Grada Zagreba i

8. pokroviteljstvo.

 

Članak 20.

 

(1) Počasnim građaninom Grada Zagreba može se proglasiti osoba osobito zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Zagreba, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Grada Zagreba-ili pojedinih njegovih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

(2) O proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba odlučuje Gradska skupština.

 

Članak 21.

 

(1) Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

(2) O dodjeli Nagrade Grada Zagreba odlučuje Gradska skupština.

 

Članak 22.

 

(1) Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

(2) Gradska skupština odlučuje o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine.

 

Članak 23.

 

(1) Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola Grada Zagreba te učenicima od 1. do 4. razreda srednjih škola Grada Zagreba koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, izrazitoj toleranciji i promicanju mira, slobode i jednakosti među svojim vršnjacima.

(2) Gradska skupština odlučuje o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost.

 

Članak 24.

 

(1) Povelja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica i značajnih događaja u zemlji i Gradu za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada, unapređivanje kvalitete življenja u Gradu te promicanje ugleda Grada Zagreba u zemlji i svijetu.

(2) O dodjeli Povelje Grada Zagreba odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 25.

 

(1) Plaketa Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Zagreba i drugih obljetnica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju Grada Zagreba.

(2) O dodjeli Plakete Grada Zagreba odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 26.

 

(1) Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

(2) Medalju Grada Zagreba dodjeljuje gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 27.

 

Povelja Grada Zagreba i Medalja Grada Zagreba mogu se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Zagrebom.

 

Članak 28.

 

(1) Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Zagreb.

(2) Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Gradska skupština i gradonačelnik.

 

Članak 29.

 

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba uređuju se gradskom odlukom.

 

Članak 30.

 

(1) Grad Zagreb može podići spomenik povijesnim događajima i osobama od posebna značenja za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

(2) O podizanju spomenika odlučuje Gradska skupština većinom glasova svih gradskih zastupnika.

(3) Gradskom odlukom uredit će se uvjeti i postupak za podizanje i uklanjanje spomenika te način njihova čuvanja, zaštite i održavanja.

 

Članak 31.

 

(1) Grad Zagreb može odrediti dane obilježavanja, odnosno spomena na događaje i osobe od posebnog značenja za Grad Zagreb.

(2) Gradska skupština odlučuje o određivanju dana obilježavanja, odnosno spomena na događaje i osobe iz stavka 1. ovoga članka te datuma na koje se ti dani obilježavaju, posebnom odlukom koju donosi većinom glasova svih gradskih zastupnika.

 

Članak 32.

 

(1) Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

(2) Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje te međusobna prava i obveze Grada Zagreba i Zagrebačke županije uređuju se sporazumom između Grada Zagreba i Zagrebačke županije sukladno zakonu.

 

Članak 33.

 

(1) Grad Zagreb osobito surađuje s općinama i gradovima koji s njime neposredno graniče radi unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica.

(2) Grad Zagreb surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkoga interesa.

(3) Grad Zagreb može s drugim gradovima osnovati udrugu radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

 

Članak 34.

 

(1) Grad Zagreb surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru svoga samoupravnog djelokruga pod uvjetima utvrđenim zakonom i međunarodnim ugovorima.

(2) Grad Zagreb može uspostaviti trajnu prijateljsku suradnju i druge oblike suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država u skladu s gradskom odlukom.

(3) O uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji te sadržaju i oblicima suradnje odlučuje Gradska skupština.

 

Članak 35.

 

(1) Grad Zagreb osigurava javnost rada tijela Grada Zagreba i tijela mjesne samouprave i informiranost građana o radu tih tijela te o drugim pitanjima važnim za građane Grada Zagreba.

(2) Grad Zagreb ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grada Zagreba.

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA ZAGREBA

 

Članak 36.

 

(1) Grad Zagreb u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana te poslove područnog (regionalnog) značaja, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito one koji se odnose na:

1. gospodarski razvoj,

2. komunalno gospodarstvo,

3. prostorno i urbanističko planiranje,

4. uređenje naselja i stanovanje,

5. odgoj i obrazovanje,

6. zdravstvo,

7. socijalnu skrb,

8. brigu o djeci,

9. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

10. planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,

11. promet i prometnu infrastrukturu,

12. zaštitu potrošača,

13. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

14. protupožarnu i civilnu zaštitu,

15. održavanje javnih cesta,

16. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja,

17. te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(2) Grad Zagreb obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegova ustavnog i zakonskog položaja.

(3) Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka određuju se poslovi obavljanje kojih je Grad Zagreb dužan organizirati te poslovi koje Grad može obavljati.

 

Članak 37.

 

(1) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba obavljaju tijela Grada Zagreba i gradska upravna tijela.

(2) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni ovim statutom ili gradskom odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

(3) Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba obavljaju i ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih službi u Gradu Zagrebu u skladu sa zakonom,

(4) Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba može se povjeriti odnosno prenijeti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu sa zakonom.

 

III. TIJELA GRADA ZAGREBA

 

Članak 38.

 

Tijela Grada Zagreba jesu:

1. Gradska skupština,

2. Gradonačelnik.

 

Članak 39.

 

(1) Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba podijeljene su između predstavničkog tijela Gradske skupštine i izvršnog tijela gradonačelnika.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, svi poslovi i zadaće što se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba (legislativne naravi) u nadležnosti su Gradske skupštine, a svi izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

(3) Ako se po naravi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležna je Gradska skupština.

 

Gradska skupština

 

Članak 40.

 

(1) Gradska je skupština predstavničko tijelo građana Grada Zagreba i tijelo Grada Zagreba izabrano na temelju općega biračkoga prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

(2) Gradska skupština donosi opće i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(3) Gradska skupština ima četrdeset sedam gradskih zastupnika.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Gradska skupština je konstituirana izborom predsjednika Gradske skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina gradskih zastupnika.

 

Članak 41.

 

Gradska Skupština:

1. donosi Statut Grada Zagreba;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom;

4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba koje ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba, odnosno koje je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) točka 5. je izmijenjena.

6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb;

7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu;

8. proglašava zaštićene dijelove prirode;

9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine;

10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom;

11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove;

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) točke 12. i 13. su brisane.

12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja odnosno mišljenja na imenovanja kad je to određeno;

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u točki 12. iza riječi: "razrješenja" dodane su riječi: "odnosno mišljenja na imenovanja".

13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom;

14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine;

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela;

16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom;

17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom;

18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno;

19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom;

20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom;

21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira;

22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove kojoj je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu;

23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi kojoj je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu;

24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova;

25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo;

27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika;

28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora;

29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva zborove građana;

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u točki 29. riječ: "mjesne" je brisana.

30. odlučuje o osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica;

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u točki 32. iza riječi: "odlučuje" dodana je riječ: "o".

31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;

32. donosi Poslovnik o svom radu;

33. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;

34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) dosadašnje točke od 14. do 36. postale su točke od 12. do 34.

 

Članak 42.

 

Nadzor nad zakonitošću rada Gradske skupštine obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odredbom članka 16. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u cijelom tekstu Statuta Grada Zagreba riječi: "središnje tijelo državne uprave" u određenom broju i padežu zamijenjene su riječima: "tijelo državne uprave" u odgovarajućem broju i padežu.

 

Članak 43.

 

(1) Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradska skupština obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 1. riječ: "središnja" je brisana.

(2) Predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 2. riječi: "čelniku nadležnoga središnjeg tijela državne uprave" zamijenjene su riječima: "nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt".

(3) Predsjednik Gradske skupštine dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti gradonačelniku i drugim tijelima, u skladu s posebnim zakonima.

 

Članak 44.

 

(1) Gradska skupština ima predsjednika i najviše četiri potpredsjednika koje bira iz redova gradskih zastupnika većinom glasova svih gradskih zastupnika na način utvrđen zakonom i Poslovnikom.

(2) Predsjednik Gradske skupštine:

1. predstavlja Gradsku skupštinu;

2. saziva sjednice Gradske skupštine, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Gradske skupštine i potpisuje akte Gradske skupštine;

3. brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Gradske skupštine;

4. koordinira rad radnih tijela Gradske skupštine;

5. surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima vijeća gradskih četvrti;

6. brine se o javnosti rada Gradske skupštine;

7. obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom.

(3) Ako je predsjednik odsutan, zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika Gradske skupštine na način utvrđen Poslovnikom.

(4) Predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu svoju dužnost obavljati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči.

(5) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine koji svoju dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada, a predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na naknadu, sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i gradskoj odluci.

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) iza stavka 4. dodan je stavak 5.

 

Članak 45.

 

(1) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine mogu podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku i ne može se opozvati. Činjenica podnošenja ostavke na dužnost utvrđuje se na prvoj sjednici Gradske skupštine nakon njezina podnošenja. Dužnost predsjednika, odnosno potpredsjednika prestaje kada Gradska skupština utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 1. je izmijenjen.

(2) Najmanje jedna četvrtina gradskih zastupnika može pokrenuti postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Gradske skupštine. O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih gradskih zastupnika. Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

(3) Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednik:

1. ne sazove sjednicu u roku utvrđenom Poslovnikom i na zahtjev ovlaštenih podnositelja utvrđenih Poslovnikom;

2. svojim ponašanjem šteti ugledu Gradske skupštine;

3. zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja.

 

Članak 46.

 

(1) Gradski zastupnici imaju pravo osobito:

1. predlagati Gradskoj skupštini donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njezina djelokruga;

2. izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Gradske skupštine;

3. biti birani u radna tijela Gradske skupštine;

4. postavljati pitanja gradonačelniku, pročelnicima gradskih upravnih tijela i upravama trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima većinski udio o njihovu radu ili obavljanju poslova iz njihova djelokruga;

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 1. točki 4. riječ: "čelnicima" zamijenjena je riječju: "pročelnicima", a riječ: "pretežiti" zamijenjena je riječju: "većinski".

5. tražiti i dobivati podatke od gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova gradskog zastupnika.

(2) Gradski zastupnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

(3) Gradski zastupnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradske skupštine.

 

Članak 47.

 

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika te gradskih zastupnika utvrđuju se Poslovnikom.

 

Članak 48.

 

(1) Gradski zastupnik koji za trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradske skupštine u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat mu miruje.

(2) Ako gradski zastupnik ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, mandat mu miruje po sili zakona.

(3) Gradski zastupnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradske skupštine. Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.

(4) Gradskog zastupnika, dok mu mandat miruje, zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

(5) Nastavljanje obnašanja dužnosti gradskog zastupnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 49.

 

(1) Gradski zastupnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

(2) Gradski zastupnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Gradski zastupnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Gradski zastupnici imaju pravo uvida u registar birača dok obavljaju dužnost.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) članak 49. je izmijenjen.

 

Članak 50.

 

(1) Gradska skupština može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina gradskih zastupnika, a odlučuje većinom glasova nazočnih gradskih zastupnika.

(2) Gradska skupština većinom glasova svih gradskih zastupnika donosi Statut, Poslovnik, gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju, odluku o osnivanju mjesnih odbora; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine; o dugoročnom zaduživanju; o tajnom glasovanju; o raspisivanju lokalnog referenduma sukladno članku 140. stavku 4. ovoga statuta i savjetodavnog referenduma; o podizanju i uklanjanju spomenika te u slučajevima propisanim zakonom, ovim statutom i Poslovnikom.

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. riječ: "izvršenju" zamijenjena je riječju: "izvršavanju".

Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) u stavku 2. riječi: "izvještaj o izvršavanju" zamijenjene su riječima: "izvještaj o izvršenju".

(3) Gradska skupština dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika odlučuje u slučajevima propisanim zakonom i ovim statutom.

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 2. dodan je stavak 3.

 

Članak 51.

 

(1) Na sjednicama Gradske skupštine glasuje se javno ako Gradska skupština ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

(2) Prijedlog da se glasuje tajno može podnijeti najmanje jedna četvrtina gradskih zastupnika. O tom prijedlogu Gradska skupština odlučuje većinom glasova svih gradskih zastupnika.

(3) Tajno se glasuje i u slučajevima propisanim zakonom.

Odredbom članka 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 2. dodan je stavak 3.

 

Članak 52.

 

(1) Gradska skupština osniva stalna i povremena radna tijela.

(2) Stalna radna tijela Gradske skupštine razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i predlagati Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga.

(3) Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.

 

Članak 53.

 

(1) Stalna radna tijela Gradske skupštine jesu:

1. Mandatno povjerenstvo;

2. Odbor za izbor i imenovanja;

3. Odbor za Statut, Poslovnik i propise;

4. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova;

5. Odbor za gospodarski razvoj;

6. Odbor za financije;

7. Odbor za komunalno gospodarstvo;

8. Odbor za prostorno uređenje;

9. Odbor za zaštitu okoliša;

10. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo;

11. Odbor za zdravstvo;

12. Odbor za socijalnu skrb;

13. Odbor za obrazovanje i sport;

14. Odbor za kulturu;

15. Odbor za mladež;

16. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju;

17. Odbor za mjesnu samoupravu;

18. Odbor za predstavke i pritužbe.

(2) Gradska skupština može Poslovnikom osnivati i druga stalna radna tijela.

(3) Sastav, broj gradskih zastupnika, djelokrug i način rada tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se Poslovnikom.

 

Članak 54.

 

(1) Gradska skupština može odlukom osnivati povremena radna tijela.

(2) Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuju se njegov sastav, broj članova, zadaće i način rada.

 

Članak 55.

 

(1) Gradska skupština može osnivati povjerenstva - posebna radna tijela za utvrđivanje činjenica o pitanjima od javnog interesa koja se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi ili za utvrđivanje činjenica u pitanjima od drugog javnog interesa za Grad Zagreb.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka sastavljena su samo od gradskih zastupnika.

(3) Odlukom o osnivanju određenog povjerenstva utvrdit će se sastav, broj njegovih članova, zadaće i način rada.

 

Članak 56.

 

Gradska skupština sukladno zakonu osniva Savjet mladih Grada Zagreba kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) stavak 1. postao je odredba ovoga članka te je ispred riječi: "Gradska" brisana oznaka stavka: "(1)".

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) stavak 2. je brisan.

 

Članak 56.a

 

(1) Radi ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, Gradska skupština, u skladu sa zakonom, osniva Savjet za zdravlje koji ima 40 članova.

(2) Savjet za zdravlje podnosi izvješće o radu Gradskoj skupštini jedanput godišnje.

(3) Savjet za zdravlje donosi poslovnik o radu.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) iza članka 56. dodan je članak 56.a.

 

Članak 57.

 

Gradska skupština osniva Stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova u vezi s radom Gradske skupštine.

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) ispred stavka 1. oznaka stavka "(1)" je brisana.

Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) stavci 2. i 3. su brisani.

 

Članak 58.

 

Unutarnje ustrojstvo i način rada Gradske skupštine uređuju se Poslovnikom Gradske skupštine u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 

Gradonačelnik

 

Članak 59.

 

(1) Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu.

(2) Izvršne poslove obavlja i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

(3) Gradonačelnik ima dva zamjenika.

(4) Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima na način propisan zakonom kojim se uređuju lokalni izbori.

 

Članak 60.

 

(1) Gradonačelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba osobito:

1. utvrđuje prijedloge općih i drugih akata što ih donosi Gradska skupština;

2. izvršava akte Gradske skupštine ili osigurava njihovo izvršavanje;

3. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba te prihodima i rashodima Grada Zagreba, u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskom odlukom;

4. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zagreba i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima koje pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000. 000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu Grada Zagreba i provedeno u skladu sa zakonom;

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 1. točka 4. je izmijenjena.

5. utvrđuje prijedlog proračuna i odluke o izvršavanju proračuna te ih podnosi Gradskoj skupštini;

6. odgovoran je za izvršenje gradskog proračuna;

7. odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe do iznosa utvrđenog odlukom o izvršavanju proračuna;

8. preuzima obveze do iznosa utvrđena odlukom o izvršavanju proračuna;

9. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima;

10. imenuje i razrješuje predstavnike Grada Zagreba u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;

11. daje upute za rad gradskim upravnim tijelima;

12. odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa u skladu sa zakonom;

13. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela;

14. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada;

15. nadzire zakonitost rada gradskih upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u točki 15. riječi: "obavlja nadzor nad zakonitošću" zamijenjene su riječima: "nadzire zakonitost".

16. podnosi polugodišnja izvješća o svom radu i izvješća o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga na zahtjev Gradske skupštine sukladno ovom statutu;

17. dodjeljuje Povelju Grada Zagreba, Plaketu Grada Zagreba, Medalju Grada Zagreba i prihvaća pokroviteljstvo;

18. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskoj skupštini podnose drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom;

19. imenuje i razrješuje osobe u skladu sa zakonom, ovim statutom i gradskim odlukama;

20. obavlja poslove u vezi s mjesnom samoupravom u skladu sa zakonom i ovim statutom;

21. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim propisima;

22. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela;

23. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonima;

24. osniva radna tijela;

25. saziva zborove građana;

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 1. iza točke 24. dodana je nova točka 25.

26. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim propisima.

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 1. dosadašnja točka 25. postala je točka 26.

(2) Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Grada Zagreba koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Radna tijela gradonačelnik osniva u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg rada u obavljanju izvršnih poslova iz djelokruga Grada Zagreba i stavka 1. ovoga članka.

(4) Radna tijela gradonačelnika stručno obrađuju pojedina pitanja, daju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, prate stanje u pojedinim područjima ili pripremaju određeni materijal.

(5) Radna su tijela povjerenstva, savjeti, vijeća, radne skupine i druga.

(6) Gradonačelnik će posebnim aktom urediti mjerila za određivanje naknade, odnosno naknadu članovima radnih tijela.

(7) Poslovnikom gradonačelnika uredit će se postupak donošenja akata gradonačelnika, osnivanje i rad radnih tijela, uvjeti za imenovanje te broj članova radnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova, javnost rada te druga pitanja od značenja za rad gradonačelnika.

 

Članak 61.

 

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradske skupštine te ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradske skupštine da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Gradska skupština to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u trećoj rečenici riječi: "čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" zamijenjene su riječima: "nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt".

 

Članak 62.

 

Brisan.

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) članak 62. je brisan.

 

Članak 63.

 

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Odredbom članka 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) članak 63. je izmijenjen.

 

Članak 64.

 

(1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

(2) Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest gradskom upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose o tome na koji način će obnašati dužnost.

(3) Ako gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka, smatra se da dužnost obavlja volonterski.

(4) Danom stupanja na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika smatra se dan početka mandata određen zakonom kojim se uređuju lokalni izbori.

(5) Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti gradskom upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose.

(6) Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 6. je izmijenjen.

(7) Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 6. dodan je stavak 7.

 

Članak 65.

 

(1) Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika.

(2) Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati.

 

Članak 66.

 

(1) Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svom zamjeniku.

(2) Zamjenik gradonačelnika dužan je pri obavljanju povjerenih poslova pridržavati se gradonačelnikovih uputa.

(3) Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

 

Članak 67.

 

Gradonačelnik može dati punomoć za zastupanje Grada Zagreba odvjetniku, odvjetničkom uredu ili drugoj stručnoj osobi.

 

Članak 68.

 

(1) Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim zakonom.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 2. je brisan.

(2) Ako je prestanak gradonačelnikova mandata nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u dosadašnjem stavku 3. koji je postao stavak 2. na kraju prve rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "i njegove zamjenike."

(3) Ako je prestanak gradonačelnikova mandata nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik izabran zajedno s njim.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 3.

(4) U slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u dosadašnjem stavku 5. koji je postao stavak 4. brojevi: "3. i 4." zamijenjeni su brojevima: "2. i 3.".

(5) Zamjenik gradonačelnika iz stavka 4. ovoga članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u dosadašnjem stavku 6. koji je postao stavak 5. broj: "5." zamijenjen je brojem: "4.".

(6) O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, pročelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 5. dodan je stavak 6.

 

Članak 69.

 

(1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati referendumom.

(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu,

- 2/3 gradskih zastupnika.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu, Gradska skupština raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika koji su izabrani zajedno s njim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnio potreban broj birača u Gradu Zagrebu.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 3. prva rečenica je izmijenjena.

Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 gradskih zastupnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim Gradska skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

(5) Referendum se ne može raspisati samo za opoziv zamjenika gradonačelnika.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 5. iza riječi: "ne može" riječ: "se" je brisana.

(6) Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u dosadašnjem stavku 5. koji je postao stavak 6. broj: "12" zamijenjen je brojem: "6".

(7) Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu većina birača koji su glasovali izjasnila za opoziv, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu.

(8) Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske koji će obnašati dužnost gradonačelnika do provedbe prijevremenih izbora.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnji stavci 6. i 7. postali su stavci 7. i 8.

 

Odnos Gradske skupštine i gradonačelnika

 

Članak 70.

 

(1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Gradske skupštine.

Odredbom članka 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 1. je izmijenjen.

(2) Gradonačelnik ima pravo i dužnost izjasniti se o svakom prijedlogu akta na dnevnom redu Gradske skupštine.

 

Članak 71.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskoj skupštini polugodišnje izvješće o svom radu: do 1. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 28. veljače za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine.

 

Članak 72.

 

(1) Gradonačelnik podnosi izvješće o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga na zahtjev Gradske skupštine.

(2) Prijedlog akta kojim se zadužuje gradonačelnik da podnese izvješće o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti matično radno tijelo za pitanja iz svoga djelokruga, klub gradskih zastupnika ili najmanje četvrtina gradskih zastupnika. Prijedlog mora biti obrazložen.

(3) Gradonačelnik je dužan dostaviti izvješće u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva Gradske skupštine. Ako se izvješće traži o većem broju različitih pitanja, rok za dostavu izvješća je 60 dana od dana primitka zahtjeva Gradske skupštine.

(4) Gradska skupština ne može zahtijevati od gradonačelnika da podnese izvješće o bitno podudarnom pitanju dok ne protekne rok od šest mjeseci od dana prihvaćanja ranije podnesenog izvješća.

(5) Na ostala pitanja koja nisu uređena ovim člankom, primjenjuju se odredbe Poslovnika kojima je uređen postupak donošenja akta.

 

Članak 73.

 

(1) Gradski zastupnici mogu gradonačelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

(2) Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednici Gradske skupštine ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Gradske skupštine sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine.

 

IV. MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU

 

Članak 74.

 

(1) Na području Grada Zagreba osnivaju se gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

(2) U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka gradske četvrti i mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada u cjelini.

 

Članak 75.

 

(1) Gradske četvrti i mjesni odbori pravne su osobe.

(2) Gradske četvrti i mjesne odbore zastupaju predsjednici njihovih vijeća.

(3) Gradske četvrti i mjesni odbori imaju pravila koja sadrže odredbe o:

1. nazivu i sjedištu;

2. zastupanju;

3. tijelima;

4. načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;

5. upotrebi žiga;

6. simbolu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora i načinu njegove uporabe;

7. drugim pitanjima od značenja za gradsku četvrt, odnosno mjesni odbor.

(4) Imovinu gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i obveze gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora.

(5) Novčanim sredstvima koja se gradskim četvrtima, odnosno mjesnim odborima osiguravaju u gradskom proračunu, vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora dužna su raspolagati u skladu s odlukom iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta.

 

Članak 76.

 

(1) Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana.

(2) U Gradu Zagrebu osniva se 17 gradskih četvrti u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju svoje pravo na mjesnu samoupravu.

(3) Gradske četvrti u Gradu Zagrebu jesu:

1. Donji grad,

2. Gornji grad - Medveščak,

3. Trnje,

4. Maksimir,

5. Peščenica - Žitnjak,

6. Novi Zagreb - istok,

7. Novi Zagreb - zapad,

8. Trešnjevka - sjever,

9. Trešnjevka - jug,

10. Črnomerec,

11. Gornja Dubrava,

12. Donja Dubrava,

13. Stenjevec,

14. Podsused - Vrapče,

15. Podsljeme,

16. Sesvete i

17. Brezovica.

(4) Na području gradske četvrti osnivaju se mjesni odbori.

(5) Granice područja gradskih četvrti i područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih gradskih četvrti i mjesnih odbora utvrđuju se gradskom odlukom.

(6) Stručne i administrativne poslove za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu i druga gradska upravna tijela u skladu s gradskom odlukom.

 

Gradska četvrt

 

Članak 77.

 

(1) Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća.

(2) Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti koji imaju biračko pravo i prebivalište na njezinu području.

(3) Za člana vijeća gradske četvrti može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području gradske četvrti vijeće koje se bira.

(4) Članovi vijeća gradske četvrti biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća gradske četvrti i druga pitanja u vezi s izborima uređuju se gradskom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 78.

 

(1) Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti.

(2) Vijeće gradske četvrti ima:

1. 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30 000 stanovnika;

2. 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika;

3. 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika.

(3) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na redovnim izborima, traje do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 3. dodan je novi stavak 4.

(5) Broj članova vijeća pojedine gradske četvrti, tijela za provođenje izbora te druga pitanja u svezi s izborom uređuju se gradskom odlukom.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

 

Članak 79.

 

(1) Vijeće gradske četvrti samostalno:

1. donosi pravila gradske četvrti;

2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;

3. odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti;

4. donosi program održavanja komunalne infrastrukture za područje gradske četvrti;

5. donosi plan komunalnih aktivnosti za područje gradske četvrti;

6. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji;

7. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;

8. saziva zborove građana;

Odredbom članka 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 1. točki 8. riječ: "mjesne" je brisana.

9. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;

10. koordinira rad mjesnih odbora;

11. donosi program rada i izvješće o radu;

12. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;

13. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednim;

14. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti;

15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.

(2) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta.

Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) u stavku 2. riječi: "odvodnju atmosferskih" zamijenjene su riječima: "javnu odvodnju oborinskih".

(3) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka vijeće gradske četvrti dužno je donijeti do 31. siječnja tekuće godine, a u slučaju da to ne učini, program će na gradonačelnikov prijedlog donijeti Gradska skupština.

(4) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom.

(5) Sastavni dio plana komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području gradske četvrti, koje donose vijeća mjesnih odbora i dostavljaju ih vijeću gradske četvrti najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(6) Vijeće gradske četvrti plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka donosi nakon što mu je više od polovice vijeća mjesnih odbora s područja te četvrti dostavilo plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora.

(7) U slučaju da vijeće mjesnog odbora ne donese plan malih komunalnih akcija i ne dostavi ga vijeću gradske četvrti u zadanom roku, plan malih komunalnih akcija tog mjesnog odbora donijet će vijeće gradske četvrti.

(8) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 6. ovoga članka razumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama treće životne dobi, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima.

 

Članak 80.

 

Vijeće gradske četvrti:

1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;

2. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja;

3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;

4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt;

5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za gradsku četvrt;

6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;

7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;

8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

9. razmatra pitanja iz nadležnosti Grada, koja se odnose na gradsku četvrt, njezino područje i stanovništvo i daje nadležnim tijelima mišljenja i prijedloge;

10. podnosi gradonačelniku inicijative i prijedloge za donošenje odluka i drugih općih akata koji su u neposrednoj vezi s djelokrugom rada vijeća gradske četvrti;

11. razmatra prijedloge građana i pravnih osoba s područja gradske četvrti i ako ocijeni da je prijedlog osnovan, prosljeđuje ga tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;

12. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

13. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;

14. može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području;

15. predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;

16. predlaže kandidate za suce porotnike.

 

Članak 81.

 

Vijeće gradske četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt.

 

Članak 82.

 

(1) Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(2) Pravila gradske četvrti, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, program održavanja komunalne infrastrukture, plan komunalnih aktivnosti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova.

(3) Vijeće gradske četvrti poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

 

Članak 83.

 

(1) Vijeće gradske četvrti većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

(2) Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća gradske četvrti su počasne.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi vijeća gradske četvrti imaju pravo na naknadu koju će utvrditi Gradska skupština.

 

Članak 84.

 

(1) Predsjednik vijeća gradske četvrti:

1. predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti;

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća;

4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;

5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti;

6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;

7. informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt;

8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti;

9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

(2) Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću gradske četvrti.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.

 

Članak 85.

 

(1) Članovi vijeća gradske četvrti imaju pravo i dužnost osobito:

1. prisustvovati sjednicama vijeća gradske četvrti;

2. predlagati vijeću gradske četvrti razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

(2) Članovi vijeća gradske četvrti imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu vijeća.

 

Članak 86.

 

(1) Gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužan je zatražiti mišljenje vijeća gradskih četvrti o svakom prijedlogu odluke ili drugog općeg akta koji donosi Gradska skupština najkasnije s danom podnošenja prijedloga Gradskoj skupštini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužni su prije podnošenja Gradskoj skupštini, zatražiti mišljenje vijeća gradskih četvrti o prijedlogu odluke ili drugog akta kojim se uređuje:

1. financiranje mjesne samouprave;

2. prostorno planiranje;

3. gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

4. davanje u zakup ili na korištenje javne površine na području gradske četvrti;

5. izmjena granica gradskih četvrti i mjesnih odbora;

6. osnivanje mjesnog odbora;

Odredbom članka 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. iza točke 5. dodana je nova točka 6.

7. naknada članovima vijeća gradskih četvrti i članovima vijeća mjesnih odbora.

Odredbom članka 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnja točka 6. postala je točka 7.

(3) Vijeće gradske četvrti dostavit će Gradskoj skupštini svoje mišljenje o prijedlogu odluke ili drugog akta najkasnije do sjednice Gradske skupštine, a o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka mišljenje će dostaviti predlagatelju u roku koji je odredio predlagatelj akta koji ne može biti kraći od 20 dana od dana dostave prijedloga.

(4) Vijeće gradske četvrti dužno je o prijedlozima akata iz stavka 2. ovoga članka zatražiti mišljenje vijeća mjesnih odbora na svom području i razmotriti njihovo mišljenje prije davanja svog mišljenja predlagatelju odluke ili drugog akta.

(5) Ako mišljenje nije zatraženo sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka ili je prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka dostavljen Gradskoj skupštini na donošenje prije isteka roka za davanje mišljenja, odnosno ako uz prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka nisu dostavljena primljena mišljenja vijeća gradskih četvrti, smatrat će se da prijedlog nije podnesen u skladu sa Statutom pa predsjednik Gradske skupštine prijedlog neće uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradske skupštine.

(6) Ako vijeće gradske četvrti ne dostavi mišljenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, smatrat će se da je dalo pozitivno mišljenje.

 

Članak 87.

 

Predsjednik vijeća gradske četvrti ili drugi predstavnik kojeg odredi vijeće gradske četvrti može na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama matičnog i nadležnih radnih tijela obrazložiti mišljenje vijeća gradske četvrti o prijedlogu akta koji je u dnevnom redu sjednice, ako je ono dostavljeno do održavanja sjednice Gradske skupštine, odnosno sjednice radnog tijela.

 

Članak 88.

 

Gradska upravna tijela dužna su tijelima gradske četvrti na njihov zahtjev dati pisani odgovor na pitanja i inicijative te dostaviti podatke koji su im potrebni u obavljanju poslova iz njihova djelokruga najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Članak 89.

 

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela, prije realizacije određene mjere ili odlučivanja o pitanjima važnim za pojedinu gradsku četvrt, dužni su provesti savjetovanje s vijećem gradske četvrti, a osobito o:

1. gospodarskim pitanjima;

2. planu uređivanja javnih površina;

3. uređivanju prometa;

4. utvrđivanju uredovnoga radnog vremena;

5. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;

6. svim drugim pitanjima koja se odnose na kvalitetu života građana na području gradske četvrti.

(2) Savjetovanje obuhvaća slanje zahtjeva vijeću gradske četvrti za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te uključivanje predstavnika vijeća gradske četvrti u radne skupine i druga tijela koja odlučuju o pitanjima važnim za gradsku četvrt.

(3) Vijeće gradske četvrti treba dati svoje mišljenje gradonačelniku, odnosno gradskim upravnim tijelima, u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

 

Članak 90.

 

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužna su informirati predsjednika gradske četvrti o pitanjima u vezi sa:

1. planiranjem razvoja Grada;

2. programima gradske uprave;

3. zaštitom okoliša;

4. gradnjom objekata na području gradske četvrti;

5. drugim pitanjima važnim za gradsku četvrt.

(2) Predsjednik vijeća gradske četvrti dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti vijeće gradske četvrti.

 

Članak 91.

 

(1) Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti čine koordinaciju.

(2) Na čelu koordinacije izmjenjuju se prema dogovoru gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine.

(3) Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za gradske četvrti i o sukobu interesa gradskih četvrti, mjesnih odbora i Grada kao cjeline najmanje dva puta godišnje.

(4) U radu koordinacije sudjeluje pročelnik gradskoga upravnog tijela nadležnog za mjesnu samoupravu, bez prava odlučivanja.

 

Članak 92.

 

(1) Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjereni vijećima gradskih četvrti, osiguravaju se u gradskom proračunu.

(2) Sredstva se u gradskom proračunu iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt, i to po namjenama kao sredstva za rad vijeća gradske četvrti te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih vijeću gradske četvrti.

(3) Gradska skupština posebnom će odlukom utvrditi kriterije za utvrđivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti i kriterije za podjelu tih sredstava na gradske četvrti te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni.

 

Mjesni odbor

 

Članak 93.

 

(1) Mjesni se odbor osniva za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu, razgraničenu cjelinu.

(2) Ako na području gradske četvrti pojedini mjesni odbor nije osnovan, prava i obveze tijela mjesnog odbora koje proizlaze iz zakona, ovoga statuta, gradskih odluka i drugih propisa obavljaju tijela gradske četvrti.

 

Članak 94.

 

(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i gradski zastupnici te vijeća gradskih četvrti.

(2) Građani inicijativu za osnivanje mjesnog odbora na području gradske četvrti na kojoj imaju prebivalište podnose vijeću gradske četvrti koje ju razmatra i uz svoje mišljenje dostavlja gradonačelniku.

(3) Gradski zastupnik i vijeće gradske četvrti inicijativu za osnivanje mjesnog odbora podnose gradonačelniku.

(4) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora gradski zastupnici podnose Gradskoj skupštini kao prijedlog odluke, a građani i vijeća gradskih četvrti podnose prijedlog gradonačelniku.

(5) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora što ga podnose građani i vijeća gradskih četvrti mora sadržavati područje i naziv mjesnog odbora. Ako građani podnose prijedlog, svojim ga potpisom mora podržati najmanje deset posto birača s područja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora.

Odredbom članka 16. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) članak 94. je izmijenjen.

 

Članak 95.

 

(1) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnog odbora gradski zastupnici i gradonačelnik podnose Gradskoj skupštini uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća gradskih četvrti.

(2) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnog odbora mora sadržavati broj, područje, naziv i sjedište mjesnog odbora.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) članak 95. je izmijenjen.

 

Članak 96.

 

(1) Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća.

(2) Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i prebivalište na njegovu području.

(3) Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora vijeće kojeg se bira.

(4) Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se gradskom odlukom iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta.

 

Članak 97.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na četiri godine.

(2) Dužnosti predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.

(3) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu koju će utvrditi Gradska skupština.

 

Članak 98.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora ima od 5 do 11 članova, ovisno o broju stanovnika mjesnog odbora.

(2) Vijeće mjesnog odbora ima:

1. 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 3000 stanovnika;

2. 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3001 do 7000 stanovnika;

3. 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7001 do 12000 stanovnika;

4. 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12000 stanovnika.

(3) Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća mjesnog odbora sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta.

Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća mjesnog odbora sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta.

(5) Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora, tijela za provođenje izbora te druga pitanja u svezi s izborom uređuju se gradskom odlukom.

Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza stavka 3. dodani su stavci 4. i 5.

 

Članak 99.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora samostalno:

1. donosi pravila mjesnog odbora;

2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;

3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;

4. donosi plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora, koji je sastavni dio plana komunalnih aktivnosti gradske četvrti, u vrijednosti određenoj sukladno odluci iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta;

5. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za pojedini dio mjesnog odbora ili za cijeli mjesni odbor i utvrđuje prioritete u njegovoj realizaciji;

6. donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovim statutom;

7. donosi program rada i izvješće o radu;

8. bira predsjednika i potpredsjednika vijeća;

9. saziva zborove građana;

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 1. točki 9. riječ: "mjesne" je brisana.

10. inicira postupak izmjene područja i naziva mjesnog odbora;

11. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;

12. surađuje s drugim mjesnim odborima na području gradske četvrti osobito sa susjednim;

13. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora;

14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.

(2) Plan malih komunalnih akcija iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja javnih površina i objekata na području mjesnog odbora koji nisu obuhvaćeni drugim programom.

 

Članak 100.

 

Vijeće mjesnog odbora:

1. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora, a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba i skrbi o njima te sa zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i sportskih potreba građana, i predlaže mjere za unapređivanje života i rada tijelima nadležnim za njihovo donošenje;

2. predlaže vijeću gradske četvrti radove i poslove za plan komunalnih aktivnosti na svom području;

3. organizira kulturna, sportska, i druga događanja;

4. provodi sportske, rekreacijske, kulturne, socijalne, javnozdravstvene, obrazovne i druge programe lokalnog značenja i pri tome surađuje s formalnim i neformalnim oblicima udruženja građana;

5. provodi programe čišćenja i uređenja okoliša i pri tome surađuje s organiziranim i neformalnim oblicima udruženja građana;

6. predlaže vijeću gradske četvrti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana koji su od interesa za cijelu gradsku četvrt i prioritete u njihovoj realizaciji;

7. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i preko vijeća gradske četvrti predlaže programe razvoja, gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na svom području;

8. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za mjesni odbor;

9. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, od značenja za mjesni odbor;

10. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na svom području i prati njihovo provođenje;

11. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području i prati njihovo provođenje;

12. predlaže preko vijeća gradske četvrti mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

13. predlaže preko vijeća gradske četvrti osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

14. predlaže preko vijeća gradske četvrti imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;

15. inicira izmjene područja mjesnog odbora.

 

Članak 101.

 

(1) Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(2) Pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog odbora donosi većinom glasova svih članova.

(3) Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

 

Članak 102.

 

(1) Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor;

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća;

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o njihovu provođenju;

4. surađuje s predsjednikom vijeća gradske četvrti;

5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad mjesnog odbora;

6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;

7. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor;

8. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće.

(2) Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću mjesnog odbora, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.

 

Članak 103.

 

(1) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo i dužnost osobito:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora;

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

(2) Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu vijeća.

 

Članak 104.

 

(1) Predsjednici vijeća mjesnih odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti čine koordinaciju gradske četvrti.

(2) Na čelu je koordinacije predsjednik vijeća gradske četvrti.

(3) Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i gradsku četvrt.

(4) Predsjednik vijeća gradske četvrti saziva sjednice koordinacije gradske četvrti redovito prije održavanja sjednice vijeća gradske četvrti, a najmanje jedanput mjesečno.

 

Članak 105.

 

(1) Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu u okviru sredstava za rad gradske četvrti.

(2) Odlukom iz članka 92. stavka 3. ovoga statuta utvrdit će se visina sredstava za mjesne odbore po gradskim četvrtima i kriteriji za raspodjelu tih sredstava mjesnim odborima.

 

Članak 106.

 

(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela gradske četvrti i tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

(2) Gradska skupština može na gradonačelnikov prijedlog raspustiti vijeće gradske četvrti, odnosno vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, pravila gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Odredbom članka 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 2. je izmijenjen.

(3) Predsjednik vijeća gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora dužan je sve akte vijeća dostaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za mjesnu samoupravu u roku od osam dana od dana donošenja.

 

V. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

 

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina

 

Članak 107.

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina (u nastavku teksta: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

 

Članak 108.

 

(1) Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu imaju pravo:

1. predlagati tijelima Grada Zagreba mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

2. isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Zagreba;

3. biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradska skupština i radna tijela Gradske skupštine, a tiče se položaja nacionalne manjine;

4. davati mišljenja i prijedloge na programe lokalnih i regionalnih radijskih i televizijskih postaja u Gradu Zagrebu namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

(2) Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. uredit će se Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Članak 109.

 

(1) Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Zagreba, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

(2) Način, rokovi i postupak davanja mišljenja i prijedloga uredit će se aktom gradonačelnika.

 

Članak 110.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana za područje Grada Zagreba da u njihovo ime poduzima pojedine mjere iz članka 108. stavka 1. ovoga statuta.

 

Članak 111.

 

(1) Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Gradu Zagrebu dužne su proizvoditi i emitirati programe kojima se potiče i unapređuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih kulturnih dobara i tradicije te programe kojima se pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu upoznaju s radom i zadaćama njihovih vijeća i predstavnika.

(2) Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Gradu Zagrebu dužne su dostaviti vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina svoje programske planove radi davanja mišljenja o programima namijenjenim nacionalnim manjinama i o programima koji se odnose na manjinska pitanja.

(3) Lokalne i regionalne postaje radija i televizije u Gradu Zagrebu dužne su razmotriti mišljenja i prijedloge vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina i u primjerenom roku, koji ne može biti dulji od 30 dana, očitovati se o njima.

 

Službena uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina

 

Članak 112.

 

(1) Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

(2) Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koju su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave osnovali za područje Republike Hrvatske (dalje u tekstu: koordinacija za područje Republike Hrvatske).

Odredbom članka 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. kratica: "RH" zamijenjena je riječima: "Republike Hrvatske".

 

Članak 113.

 

(1) Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske ističe vijeće, odnosno predstavnik nacionalne manjine, na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište, i to:

1. u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu,

2. u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se vije na pola stijega.

Odredbom članka 21. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 1. kratica: "RH" zamijenjena je riječima: "Republike Hrvatske", a u točki 2. riječ: "koplja" zamijenjena je riječju: "stijega".

(2) Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu isticati i zastavu Grada Zagreba u svečanim i drugim prigodama važnim za Grad Zagreb i nacionalne manjine.

 

Članak 114.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske, i to:

Odredbom članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) kratica: "RH" zamijenjena je riječima: "Republike Hrvatske".

1. u sastavu svojih pečata i žigova,

2. u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

3. u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 115.

 

(1) U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske.

Odredbom članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 1. kratica: "RH" zamijenjena je riječima: "Republike Hrvatske".

(2) Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Odredbom članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. riječ: "obavezno" zamijenjena je riječju: "obvezno".

 

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te koordinacija nacionalnih manjina

 

Članak 116.

 

(1) Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u gradskom proračunu.

(2) U gradskom se proračunu mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

(3) Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz gradskog proračuna mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Odredbom članka 24. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 3. riječ: "izvršenje" zamijenjena je riječju: "izvršavanje".

(4) Gradonačelnik će utvrditi kriterije za osiguranje sredstava u gradskom proračunu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

(5) Ako u gradskom proračunu, ovisno o financijskim mogućnostima Grada Zagreba, budu osigurana i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, gradonačelnik će utvrditi kriterije za korištenje tih sredstava.

(6) Odredbe stavaka od 1. do 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na financiranje rada koordinacije nacionalnih manjina osnovane za područje Grada Zagreba te koordinacije osnovane za područje Republike Hrvatske ako su vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba sudjelovala u njezinu osnivanju, odnosno ako su predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba pristupili sporazumu o osnivanju koordinacije.

 

VI. GRADSKA UPRAVNA TIJELA, KOORDINATOR POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA I JAVNE SLUŽBE

 

Gradska upravna tijela

 

Članak 117.

 

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se gradska upravna tijela.

(2) Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela donosi Gradska skupština.

(3) Gradska upravna tijela čine Gradsku upravu u užem smislu.

Odredbom članka 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) članak 117. je izmijenjen.

 

Članak 118.

 

(1) Odlukom iz članka 117. stavka 2. ovoga statuta uređuju se ustrojstveni oblici gradskih upravnih tijela, njihovi nazivi, djelokrug, nadležnost, upravljanje i druga pitanja važna za njihov rad.

(2) Za obavljanje upravnih poslova, poslova mjesne samouprave i drugih poslova koji se odnose na ostvarivanje prava i interesa građana, za područje jedne ili više gradskih četvrti osnovanih u Gradu Zagrebu ustrojavaju se područni uredi gradske uprave iz stavka 1. ovoga članka kao područne jedinice gradske uprave.

 

Članak 119.

 

(1) Gradska upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pripremaju i izvršavaju opće i druge akte koje donose tijela Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, poduzimaju mjere za koje su zakonom i drugim propisom ovlaštena te obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i gradskim odlukama.

(2) Gradska upravna tijela iz stavka 1. ovoga članka neposredno izvršavaju provođenje općih akata koje donosi Gradska skupština.

Odredbom članka 25. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. riječi: "i nadziru" su brisane.

Odredbom članka 25. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 3. je brisan.

(3) U izvršavanju općih akata Gradske skupštine, gradska upravna tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari), osim ako je zakonom određeno da te akte donose prvostupanjska tijela državne uprave.

(4) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka gradska upravna tijela dužna su raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

(5) Gradska upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Odredbom članka 25. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postali su stavci 3., 4. i 5.

 

Članak 120.

 

(1) Nadležna gradska upravna tijela obavljaju povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom.

(2) U obavljanju povjerenih poslova državne uprave gradska upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

(3) Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može nadležnim gradskim upravnim tijelima davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) članak 120. je izmijenjen.

 

Članak 121.

 

(1) Gradskim upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja, imenuje gradonačelnik.

(2) Pročelnike gradskih upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave, na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost nadležnog čelnika tijela državne uprave.

(3) Pročelnici se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

 

Članak 122.

 

(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici gradskih upravnih tijela odgovaraju gradonačelniku.

(2) Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici odgovaraju gradonačelniku koji u odnosu na njih ima ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 2. riječi: "predstojnika ureda" zamijenjene su riječima: "čelnika tijela".

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) stavak 3. je brisan.

(3) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnici gradskih upravnih tijela dužni su se pridržavati uputa za rad gradonačelnika.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) dosadašnji stavak 4. postao je stavak 3.

 

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba

 

Članak 123.

 

(1) Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba koordinira suradnju gradskih upravnih tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave s nadležnim tijelima državne uprave.

Odredbom članka 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 1. riječ: "središnjim" i riječi: "i uredima državne uprave" su brisane.

(2) Koordinatora određuje gradonačelnik Grada Zagreba između pročelnika gradskih upravnih tijela koja obavljaju samo poslove državne uprave.

 

Javne službe

 

Članak 124.

 

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Zagreb osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

Članak 125.

 

Brisan.

Odredbom članka 26. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u članku 125. stavku 1. riječi: "odvoz smeća i", riječi: "gospodarenje otpadom," i riječi: "i prijevoz pokojnika" su brisane.

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) članci 125. i 126. su brisani.

 

Članak 126.

 

Brisan.

Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) članci 125. i 126. su brisani.

 

Članak 127.

 

Grad Zagreb kao poduzetnik može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarskih djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

 

Članak 128.

 

(1) Grad Zagreb osigurava obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

(2) Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga te trajno održavanje komunalnih vodnih građevina u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

Članak 128.a

 

(1) Grad Zagreb osigurava obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te provedbu drugih obveza u vezi s gospodarenjem otpadom u skladu sa zakonom i drugim propisom.

(2) Grad Zagreb osigurava provedbu obveza iz stavka 1. ovoga članka na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.

Odredbom članka 27. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) iza članka 128. dodan je članak 128.a.

 

Članak 129.

 

(1) Grad Zagreb osigurava obavljanje komunalnih, društvenih i gospodarskih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, i to:

1. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnivaju se trgovačka društva, javne ustanove i vlastiti pogoni;

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) u stavku 1. točki 1. iza riječi: "trgovačka društva," dodana je riječ: "javne".

2. za obavljanje društvenih djelatnosti osnivaju se u pravilu ustanove, a mogu se osnivati i trgovačka društva;

3. za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe osnivaju se javne ustanove;

4. za obavljanje gospodarskih djelatnosti osnivaju se trgovačka društva;

5. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osnivaju se trgovačka društva i ustanove.

(2) Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Zagreb može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju obavljanja djelatnosti i drugim pravnim i fizičkim osobama po postupku utvrđenom zakonom te u skladu s uvjetima i mjerilima koje utvrđuje Gradska skupština.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) u stavku 2. riječ: "poslova" zamijenjena je riječima: "obavljanja djelatnosti".

(3) Grad Zagreb u trgovačkim društvima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ima sve dionice odnosno udjele.

Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) stavak 3. je izmijenjen.

(4) Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. točke 5. ovoga članka su trgovačka društva u kojim sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu ima Grad Zagreb ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno ima Grad Zagreb, odnosno ustanove kojih je osnivač Grad Zagreb.

 

Članak 130.

 

(1) U skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb ima sto posto uloga, Grad Zagreb kao člana društva predstavlja osoba/osobe koje odredi gradonačelnik.

(2) U skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Zagreb nema sto posto uloga, Grad Zagreb kao člana društva, predstavlja osoba koju odredi gradonačelnik.

 

Članak 131.

 

Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Zagreba u skupštinama trgovačkih društava imaju prava utvrđena zakonom i ovim statutom.

 

Članak 132.

 

(1) Trgovačka su društva kojih je osnivač Grad Zagreb ili u kojima Grad Zagreb ima uloga, samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenu propisu, društvenom ugovoru odnosno statutu društva.

(2) Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Zagreba u skupštinama trgovačkih društava dužni su pribaviti prethodnu suglasnost Gradske skupštine prije odlučivanja o statusnim promjenama trgovačkog društva (priključenje, pripajanje, spajanje, preoblikovanje i prestanak).

(3) Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Zagreba u skupštinama trgovačkih društava dužni su zatražiti prethodno mišljenje gradonačelnika prije odlučivanja o:

1. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;

2. povlačenju i podjeli poslovnih udjela odnosno dionica;

3. uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka;

4. osnivanju trgovačkog društva i

5. osnivanju gospodarskoga interesnog udruženja.

 

Članak 133.

 

(1) Ustanove kojih je osnivač Grad Zagreb samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenu propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

(2) Aktom o osnivanju ili statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti, sukladno zakonu.

(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove, u skladu s aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 3. riječ: "isključivo" je brisana.

(4) Grad Zagreb može odlučiti da dobit ustanove upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osnivač, ako to nije u suprotnosti sa zakonom.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) u stavku 4. riječi: "ako posebnim zakonom nije drukčije propisano" zamjenjuju se riječima: "ako to nije u suprotnosti sa zakonom".

 

Članak 134.

 

Aktom o osnivanju ustanove osigurava se sudjelovanje Grada u upravljanju ustanovom i uređuju druga pitanja o međusobnim pravima i obvezama ustanove i Grada kao osnivača u skladu sa zakonom.

 

Članak 135.

 

(1) Gradonačelnik prati rad, daje preporuke i poduzima mjere prema trgovačkim društvima i ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb.

(2) Direktori odnosno predsjednici uprava trgovačkih društava te ravnatelji ustanova dužni su, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješća gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskoj skupštini.

 

Članak 136.

 

(1) Radi obavljanja komunalnih djelatnosti Grad Zagreb može osnivati vlastite pogone koji nemaju svojstvo pravne osobe.

(2) Vlastite pogone osniva Gradska skupština gradskom odlukom na način i po postupku propisanom zakonom i na zakonu utemeljenim propisima.

 

Članak 137.

 

Gradska skupština odlukom uređuje određene odnose, rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima, rješavanje o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba te obavljanje drugih javnih ovlasti u određenim komunalnim djelatnostima, a može te ovlasti povjeriti pravnim osobama osnovanim radi obavljanja tih djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

Članak 138.

 

U obavljanju komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

 

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA ZAGREBA

 

Članak 139.

 

Oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanja građana o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba jesu: lokalni referendum, savjetodavni referendum, zborovi građana, predstavke i pritužbe građana, prijedlozi i peticije građana.

Odredbom članka 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) riječi: "mjesni zborovi građana, predstavke, prijedlozi i pritužbe građana" zamijenjene su riječima: "zborovi građana, predstavke i pritužbe građana, prijedlozi i peticije građana".

 

Lokalni i savjetodavni referendum

 

Članak 140.

 

(1) Gradska skupština pod uvjetima propisanim zakonom i ovim statutom može raspisati lokalni referendum o svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koje je od posebnog i neposrednog interesa za razvoj Grada Zagreba ili za građane Grada Zagreba o kojem Gradska skupština ima pravo donositi odluke.

(2) Lokalni referendum se provodi na način propisan zakonom kojim se uređuje provedba referenduma.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 2. na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "kojim se uređuje provedba referenduma."

(3) Raspisivanje lokalnog referenduma može predložiti najmanje jedna trećina gradskih zastupnika, gradonačelnik, 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu i većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti na području Grada Zagreba.

(4) Ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložila najmanje jedna trećina gradskih zastupnika, gradonačelnik, ili većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti na području Grada Zagreba, Gradska skupština dužna je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

(5) Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Zagreba, predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donese odluku da je prijedlog ispravan, Gradska skupština raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Odredbom članka 28. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 5. riječi: "Gradska skupština dostavit će" zamijenjene su riječima: "predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti", a broj: "8" zamijenjen je brojem: "30".

(6) Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba i upisani su u popis birača.

Odredbom članka 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 6. na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "i upisani su u popis birača."

(7) Odluka donesena na lokalnom referendumu obvezatna je za Gradsku skupštinu.

 

Članak 141.

 

(1) Gradska skupština može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

(2) Na savjetodavnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koje se provodi savjetodavni referendum i upisani su u popis birača.

Odredbom članka 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 2. na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "i upisani su u popis birača."

(3) Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Gradsku skupštinu.

 

Članak 142.

 

(1) Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba, dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.

(2) Od dana objave odluke o raspisivanju lokalnog referenduma do dana održavanja lokalnog referenduma ne smije proći manje od dvadeset ni više od četrdeset dana.

 

Zborovi građana

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) podnaslov iznad članka 143. je izmijenjen.

 

Članak 143.

 

(1) Zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Na zborovima građana imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koje je sazvan zbor građana.

Odredbom članka 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) članak 143. je izmijenjen.

 

Članak 144.

 

(1) Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno vijeće gradske četvrti, u skladu s ovim statutom

(2) Zborove građana može sazvati i Gradska skupština te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Zagreb.

(3) U slučaju raspuštanja vijeća mjesnog odbora, za područje tog mjesnog odbora zborove građana saziva vijeće gradske četvrti.

Odredbom članka 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) članak 144. je izmijenjen.

 

Članak 145.

 

(1) Kada zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno vijeće gradske četvrti, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.

(2) Kada zborove građana saziva Gradska skupština ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Grada Zagreba, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Grada Zagreba, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradske četvrti koji čini zasebnu cjelinu.

(3) Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama.

(4) Javni poziv se može uputiti preko tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na oglasnim pločama u područnim uredima gradske uprave, u prostorima mjesne samouprave, na javnim objektima, oglasnim stupovima, objavom na mrežnim stranicama Grada Zagreba i na drugi prikladan način.

(5) Poziv na zbor građana sadrži mjesto i vrijeme održavanja zbora građana te pitanja i prijedloge o kojima se građani izjašnjavaju.

(6) Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Odredbom članka 16. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) članak 145. je izmijenjen.

 

Članak 146.

 

(1) Tijela iz članka 144. stavaka 1. i 2. ovoga statuta dužna su organizirati i osigurati održavanje zbora građana.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 1. riječ: "mjesnog" je brisana.

(2) O održavanju zbora građana brine se predsjednik vijeća mjesnog odbora, odnosno članovi tog vijeća te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 2. iza riječi: "održavanju" riječ: "mjesnog" je brisana, a na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta."

(3) Zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojega odredi vijeće te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 3. riječi: "Mjesni zbor" zamijenjene su riječju: "Zbor", a na kraju rečenice brisana je točka i dodane su riječi: "te po potrebi i druge osobe utvrđene gradskom odlukom iz članka 147. stavka 2. ovog statuta."

(4) U slučaju iz članka 144. stavka 3. ovoga statuta, zbor građana vodi predsjednik vijeća gradske četvrti ili član vijeća gradske četvrti kojega odredi vijeće.

Odredbom članka 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) u stavku 4. riječ: "mjesni" je brisana.

 

Članak 147.

 

(1) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor odnosno gradsku četvrt, a savjetodavno za Gradsku skupštinu i gradonačelnika.

(2) Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se gradskom odlukom u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odredbom članka 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) članak 147. je izmijenjen.

 

Predstavke i pritužbe građana

 

Odredbom članka 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) podnaslov iznad članka 148. je izmijenjen.

 

Članak 148.

 

(1) Građani mogu podnositi predstavke tijelima Grada Zagreba.

(2) Predstavka mora biti potpisana i mora sadržavati imena i prezimena građana koji je potpisuju i njihove osobne identifikacijske brojeve.

(3) Tijela Grada Zagreba dužna su u roku od trideset dana od dana podnošenje predstavke odgovoriti građanima koji su predstavku podnijeli.

 

Članak 149.

 

(1) Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području Grada Zagreba.

(2) Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se podnose.

 

Članak 150.

 

Brisan.

Odredbom članka 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) članak 150. je brisan.

 

Članak 151.

 

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo tijelima Grada Zagreba, gradskim upravnim tijelima i tijelima mjesne samouprave podnositi predstavke i pritužbe.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

(3) Predstavka i pritužba moraju biti potpisane i na njima navedena imena i prezimena te adrese građana koji ih podnose, odnosno naziv i sjedište pravne osobe.

(4) Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od trideset dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

(5) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi te omogućiti usmeno davanje predstavki, odnosno pritužbi.

(6) Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

Odredbom članka 21. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) iza stavka 5. dodan je stavak 6.

 

Prijedlozi i peticije građana

 

Članak 151.a

 

(1) Građani imaju pravo Gradskoj skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezina djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradska skupština mora raspravljati ako ih potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Grada Zagreba te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga odnosno peticije.

(3) Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

(4) Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se gradskom odlukom u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odredbom članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) iza članka 151. dodan je podnaslov i članak 151.a.

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

 

Članak 152.

 

(1) Imovinu Grada Zagreba čine pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja mu pripadaju sukladno zakonu.

(2) Grad Zagreb mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

Odredbom članka 29. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 2. je izmijenjen.

 

Članak 153.

 

(1) Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu Grada Zagreba imaju Gradska skupština i gradonačelnik u skladu sa zakonom.

(2) Stvari u vlasništvu Grada Zagreba koje su namijenjene neposrednom izvršavanju prava i dužnosti Grada Zagreba, njegovih tijela i ustanova (javna dobra u javnoj uporabi) upotrebljavaju u skladu s tom namjenom ona tijela i ustanove kojima su dane na upravljanje, ako ih Grad Zagreb nije zadržao u svojoj neposrednoj uporabi te ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(3) Svatko ima pravo služiti se stvarima u vlasništvu Grada Zagreba, odnosno stvarima kojima upravlja Grad Zagreb a koje su namijenjene za uporabu svih (javna dobra u općoj uporabi) prema namjeni određenoj zakonom, gradskom odlukom ili kako odredi gradonačelnik, odnosno pravna osoba kojoj su dane na upravljanje i koja njima neposredno upravlja.

 

Članak 154.

 

(1) Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada Zagreba donosi pojedinačne akte na temelju općeg akta Gradske skupštine o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

(2) Gradska skupština nadzire rad gradonačelnika u upravljanju imovinom te gradonačelniku može davati upute za postupanje.

(3) Gradonačelnik izvješćuje Gradsku skupštinu o stanju imovine Grada Zagreba najmanje jednom godišnje.

 

Članak 155.

 

(1) Grad Zagreb ima svoje prihode kojima u okviru svog djelokruga slobodno raspolaže.

(2) Prihodi Grada Zagreba razmjerni su poslovima koji su u skladu sa zakonom u njegovu djelokrugu.

(3) Prihodi i rashodi Grada Zagreba utvrđuju se proračunom.

(4) Sredstvima proračuna Grada Zagreba financira se izvršenje svih poslova iz djelokruga Grada Zagreba utvrđenog zakonom.

(5) Prihodima i rashodima Grada Zagreba upravlja gradonačelnik u skladu sa zakonom, odlukom o izvršavanju gradskog proračuna i drugim propisima.

Odredbom članka 30. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 5. riječ: "izvršenju" zamijenjena je riječju: "izvršavanju".

 

Članak 156.

 

(1) Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskoj skupštini na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(2) Gradski proračun donosi Gradska skupština po postupku i na način utvrđen posebnim zakonom.

Odredbom članka 31. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavci 1. i 2. su izmijenjeni.

(3) Gradonačelnik je odgovoran Gradskoj skupštini za planiranje i izvršavanje proračuna o čemu izvješćuje Gradsku skupštinu na način propisan zakonom.

(4) Ako Gradska skupština ne donese gradski proračun prije početka proračunske godine, financiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

(5) Odluku o privremenom financiranju donosi Gradska skupština na način i po postupku propisanom zakonom i Poslovnikom.

(6) Ako se prije početka iduće godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiraju se redovni i nužni rashodi i izdaci u skladu s posebnim zakonom.

Odredbom članka 31. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 6. iza riječi: "nužni" dodane su riječi: "rashodi i".

 

Članak 157.

 

(1) Prihodi Grada Zagreba određuju se zakonom i drugim propisima u skladu sa zakonom.

(2) Prihodi Grada Zagreba jesu:

1. vlastiti porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije,

Odredbom članka 32. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 2. točki 4. riječ: "koncesija" zamijenjena je riječima: "naknada za koncesije".

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše,

6. udio u zajedničkom porezu,

Odredbom članka 32. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) točka 6. je izmijenjena.

7. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 157.a

 

(1) Informacije o trošenju proračunskih sredstava objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Zagreba tako da budu lako dostupne i pretražive.

(2) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Odredbom članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21) iza članka 157. dodan je članak 157.a.

 

Članak 158.

 

(1) Gradska skupština neposredno nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Zagreba.

(2) Gradonačelnik nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Grada Zagreba glede namjene, opsega i dinamike korištenja proračunskih sredstava preko nadležnih gradskih upravnih tijela.

 

IX. AKTI GRADA ZAGREBA

 

Članak 159.

 

(1) Gradska skupština donosi u okviru svoga samoupravnog djelokruga odluke i druge opće akte.

(2) Izvršavajući pojedina prava i obveze Gradska skupština donosi i pojedinačne akte i druge akte iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonima i drugim propisima.

(3) Pravo podnošenja prijedloga akata iz stavka 1. ovoga članka imaju svaki gradski zastupnik, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik i drugi predlagatelji utvrđeni zakonom i Poslovnikom Gradske skupštine.

(4) Poslovnikom Gradske skupštine uredit će se sadržaj i način donošenja akata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 160.

 

(1) Radi provedbe i izvršavanja poslova iz samoupravnog djelokruga, gradonačelnik, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim propisima, donosi pojedinačne akte: rješenja, zaključke, akte poslovanja, druge pojedinačne akte i unutarnje opće akte.

(2) Gradonačelnik donosi i opće akte za provedbu gradskih odluka, ako je za to ovlašten te druge opće akte kad je za to izričito zakonom ovlašten.

 

Članak 161.

 

(1) Odluke i drugi opći akti Grada Zagreba objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba, službenom glasilu Grada Zagreba, prije nego stupe na snagu.

(2) Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave.

(3) Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave.

Odredbom članka 33. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 3. riječi: "prvi dan" zamijenjene su riječima: "prvog dana".

(4) Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

Članak 162.

 

(1) U Službenom glasniku Grada Zagreba osim gradskih odluka i drugih općih akata, objavljuju se rješenja i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske što se odnose na ustavnost i zakonitost tih akata, gradski proračun, opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika, programi i planovi razvoja, akti izbora i imenovanja, akti raspolaganja gradskim nekretninama te drugi akti kad to odrede tijela Grada Zagreba koja ih donose.

(2) U Službenom glasniku Grada Zagreba objavljuju se: pravila gradskih četvrti, poslovnici o radu vijeća gradskih četvrti, financijski planovi i godišnji izvještaji o izvršenju financijskih planova gradskih četvrti, programi održavanja komunalne infrastrukture za područja gradskih četvrti, planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te akti u vezi s izborima članova vijeća gradskih četvrti.

(3) U Službenom se glasniku Grada Zagreba objavljuju statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i financijski izvještaji što ih donose vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu.

Odredbom članka 34. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) u stavku 3. riječi: "godišnji obračuni" zamijenjene su riječima: "financijski izvještaji".

(4) U Službenom se glasniku Grada Zagreba mogu objavljivati akti ustanova i trgovačkih društava kojih je osnivač Grad Zagreb, kad to odrede njihova tijela.

 

Članak 163.

 

(1) Odluke i drugi opći akti objavljuju se u Narodnim novinama i u drugim javnim glasilima kada je to određeno zakonom.

(2) Akti Grada Zagreba koji su od značenja za informiranost građana Grada Zagreba mogu se objaviti u dnevnom tisku ili drugom glasilu kad to odluči donositelj akta.

 

Članak 164.

 

(1) Upravna tijela Grada Zagreba u izvršavanju općih akata što ih donosi Gradska skupština donose pojedinačne upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Iznimno pojedinačne upravne akte može donositi i Gradska skupština i gradonačelnik kad je to određeno zakonom i drugim propisom.

(3) Upravna tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

(5) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovoga članka, koje donose upravna tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

(7) Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(8) Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. i 3. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

(9) Odredbe ovoga članka, osim odredbe stavka 5. ovoga članka, odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je gradskom odlukom, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.

Odredbom članka 35. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20) članak 164. je izmijenjen.

 

Članak 165.

 

(1) Nadzor nad zakonitošću pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradska skupština i gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(2) U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučajevima propisanim zakonom.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

(4) Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

 

X. ODNOS GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Članak 166.

 

(1) Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od međusobnog interesa.

(2) Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje kao i međusobna prava i obveze u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa određuju se sporazumom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 167.

 

(1) Radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa Gradska skupština Grada Zagreba i Skupština Zagrebačke županije osnivaju zajedničko vijeće.

(2) Vijeće čine gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije te po dva člana obje jedinice koje biraju Gradska skupština i Skupština Zagrebačke županije iz reda svojih članova.

(3) Vijeću predsjedaju naizmjence po tri mjeseca gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije.

 

Članak 168.

 

(1) Skupštine Grada Zagreba i Zagrebačke županije povjeravaju Vijeću rješavanje određenih pitanja iz svoga djelokruga za koja ocijene da su od zajedničkog interesa za obje strane.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova tijela.

(3) Odluka Vijeća donesena na osnovi stavka 1. ovoga članka obvezna je za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

 

XI. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

 

Članak 169.

 

(1) Djelovanje tijela Grada Zagreba je javno.

(2) Tijela Grada Zagreba dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i izvještavati je o svom radu preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

 

Članak 170.

 

(1) Na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila, građanima i predstavnicima pravnih osoba u skladu s Poslovnikom Gradske Skupštine radi osiguravanja neposrednog uvida javnosti u njihov rad.

(2) Gradska skupština i njezina radna tijela nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad ako se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama koje su izuzete od prava na pristup informacijama prema odredbama posebnog zakona.

 

Članak 171.

 

(1) Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daju:

1. o radu Gradske skupštine, predsjednik Gradske skupštine;

2. o svom radu i radu gradske uprave u cjelini, gradonačelnik;

3. o radu gradskih upravnih tijela čelnici tih tijela.

(2) Službene izjave o radu tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu davati i druge osobe koje su za to ovlaštene.

 

Članak 172.

 

Grad Zagreb može izdavati publikaciju u kojoj bi objavljivao prikaze rada svojih tijela, izvješća s rasprava i odluke tih tijela, prijedloge koji se pripremaju za rasprave te druga pitanja iz svoga samoupravnog djelokruga ili koja su od neposrednog interesa za građane.

 

Članak 173.

 

Ostvarivanje javnosti rada Gradske skupštine Grada Zagreba pobliže se uređuje Poslovnikom Gradske Skupštine.

 

XII. PROMJENA STATUTA GRADA ZAGREBA

 

Članak 174.

 

(1) Postupak za promjenu Statuta Grada Zagreba pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

(2) Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba može podnijeti radno tijelo Gradske skupštine, gradonačelnik, četvrtina gradskih zastupnika te najmanje polovina vijeća gradskih četvrti.

(3) Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Gradskoj skupštini.

 

Članak 175.

 

(1) O prijedlogu za promjenu Statuta Gradska skupština odlučuje većinom glasova svih gradskih zastupnika.

(2) Ako Gradska skupština prihvati prijedlog za promjenu Statuta, provodi prethodnu raspravu.

(3) Ako Gradska skupština ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

 

Članak 176.

 

Gradska skupština može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta prije utvrđivanja prijedloga provede javna rasprava.

 

Članak 177.

 

(1) O izmjeni i dopuni Statuta, Gradska skupština donosi statutarnu odluku na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom u skladu s ovim statutom.

(2) Odbor za Statut, Poslovnik i propise može podnošenjem prijedloga statutarne odluke predložiti izmjenu i dopunu Statuta, radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez prethodne rasprave.

 

Članak 178.

 

(1) Predlagatelj je prijedloga statuta i prijedloga statutarne odluke Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

(2) Statut i statutarna odluka donose se većinom glasova svih gradskih zastupnika.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 179.

 

Gradski propisi i akti gradonačelnika uskladit će se s ovim statutom u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu, a propisi gradskih četvrti i mjesnih odbora u roku od šest mjeseci.

 

Članak 180.

 

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaje važiti Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15).

 

Članak 181.

 

Ovaj statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim odredbi članka 83. stavaka 4. i 5. koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove vijeća gradskih četvrti.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18)

 

Članak 36.

 

Gradski propisi i akti gradonačelnika uskladit će se s ovom statutarnom odlukom u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu, a propisi gradskih četvrti i mjesnih odbora u roku od šest mjeseci.

 

Članak 37.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)

 

Članak 7.

 

Gradski propisi i akti gradonačelnika uskladit će se s ovom statutarnom odlukom u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 8.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20)

 

Članak 17.

 

Gradski propisi uskladit će se s odredbama ove statutarne odluke u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 18.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

ZAVRŠNA ODREDBA

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21)

 

Članak 24.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba osim članaka 3., 4., 7., i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.