Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 26. ožujka 2018., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopuni Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16) u članku 6. stavku 7. riječi: "ili pisaćem stroju" brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi: "Prijava sadrži obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge."

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavku 3. riječi: "i na oglasnim pločama gradske uprave" brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 12. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

"6. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od tri programa ili projekta za sva područja iz članka 3. stavka 1. ovog pravilnika;".

U točki 8. iza riječi: "usluga" dodaju se riječi: "i biti solventna".

U točki 9. riječi: "i biti solventna" brišu se.

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. da se protiv udruge, odnosno odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak;".

 

Članak 4.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Prijava na natječaj mora sadržavati:

1. ispunjene i potpisane obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji;

2. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;

3. potvrdu gradskog upravnog tijela o potrošnji proračunskih sredstava u prethodnoj proračunskoj godini;

4. dokaz o solventnosti udruge (BON 2, SOL 2), ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja;

5. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

6. druge dokaze i dokumentaciju određenu javnim natječajem.

Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

Prijava na natječaj koja sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce iz stavka 1. ovoga članka neće se razmatrati."

 

Članak 5.

 

Članak 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na način određen u tekstu natječaja elektroničkim ili iznimno pisanim putem. Pisanim putem prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom 'Ne otvaraj - za Javni natječaj za udruge' preporučeno poštom ili u pisarnici gradskih upravnih tijela."

 

Članak 6.

 

U članku 17. stavku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:

"- utvrđivanje sadrži li prijava sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom i jesu li svi dokazi, dokumentacija i obrasci čitljivi,".

 

Članak 7.

 

U članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava."

 

Članak 8.

 

U članku 30. stavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

"- da se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta ili aktivnosti ne vodi kazneni postupak;".

 

Članak 9.

 

U članku 32. stavku 1. alineje 1., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"1. ispunjeni i potpisani obrasci navedeni u javnom pozivu;"

"4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe udruge, u izvorniku ili preslici, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva;

5. samo kad se traži financiranje programa ili projekta ili aktivnosti - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv voditelja programa ili projekta ili aktivnosti, u izvorniku ili preslici, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva;".

 

Članak 10.

 

Ove izmjene pravilnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 004-01/18-01/50

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.