Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, 2. ožujka 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i razrješenju člana i imenovanju načelnika

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20 i 33/20, u daljnjem tekstu: Stožer), u članku 2. riječi: "27 članova" zamjenjuju se riječima: "26 članova".

 

2. Dužnosti člana Stožera razrješuje se:

- dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika.

 

3. Za načelnika Stožera imenuje se:

- dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika.

 

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/1

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 2. 3. 2021.

Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba

dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, v. r.