Na temelju članka 27. i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 18. lipnja 2015., donijela je

 

ODLUKU

o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14 i 16/14) iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

 

"Članak 11.a

 

Pokroviteljstvo s financijskom potporom (u nastavku teksta: financijsko pokroviteljstvo) koje prihvaća Gradska skupština dodjeljuje se na način propisan člancima od 24.c do 24.l ove odluke."

 

Članak 2.

 

Iza članka 24.b dodaju se članci 24.c, 24.d, 24.e, 24.f, 24.g, 24.h, 24.i, 24.j, 24.k i 24.l koji glase:

 

"Članak 24.c

 

Odbor utvrđuje tekst javnog poziva za dodjelu financijskih pokroviteljstava (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 24.d

 

Financijsko pokroviteljstvo preko javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Zagreb kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice, te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe, druge manifestacije i slično.

 

Članak 24.e

 

Tekst javnog poziva za dodjelu financijskih pokroviteljstava sadrži osobito:

- predmet javnog poziva;

- podatke o davatelju financijskog pokroviteljstva,

- prioritete financiranja,

- uvjete koje moraju ispunjavati podnositelji prijava;

- dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu;

- postupak podnošenja prijave;

- po potrebi i druge podatke.

 

Članak 24.f

 

Prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava podnose se Odboru na obrascu 'Prijava za pokroviteljstvo' (Prilog 1).

Zadaće Odbora su:

- zaprimanje i razmatranje prijava za financijsko pokroviteljstvo;

- utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete;

- utvrđivanje prijedloga o dodjeli financijskog pokroviteljstva imajući u vidu utvrđene prioritete financiranja, interes Grada Zagreba i raspoloživa sredstva;

- suradnja s gradskim upravnim tijelima radi kontrole dodjele sredstava iz gradskog proračuna i kontrole ispunjavanja obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

- izrada izvješća o podnesenim prijavama i odobrenim financijskim pokroviteljstvima;

- druge aktivnosti u vezi s dodjelom financijskih pokroviteljstava.

 

Članak 24.g

 

Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;

- udruga ili druga pravna osoba mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

- da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.

 

Članak 24.h

 

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o pravnom statusu podnositelja prijave (preslika rješenja ili izvatka iz Registra udruga ili drugoga odgovarajućeg registra);

2. opis aktivnosti za koju se traži financijsko pokroviteljstvo;

3. troškovnik;

4. izjava da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.

Podnositelje prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisan način ili im nije odobreno financijsko pokroviteljstvo, Odbor će pisano obavijestiti o tome.

Podnositeljima kojima je odobreno financijsko pokroviteljstvo bit će dostavljen zaključak Gradske skupštine, odnosno obavijest predsjednika Gradske skupštine u slučaju iz članka 19. stavka 3. ove odluke.

 

Članak 24.i

 

Zaključak o dodjeli financijskog pokroviteljstva na temelju javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana donošenja.

 

Članak 24.j

 

Gradska skupština Grada Zagreba koju zastupa tajnik Gradske skupštine i udruga ili druga pravna osoba kojoj je odobreno financijsko pokroviteljstvo sklapaju ugovor.

 

Članak 24.k

 

Stručna služba Gradske skupštine će u suradnji s korisnikom financiranja, radi poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti namjensko trošenje dodijeljenih sredstava za financiranje manifestacije, priredbe ili skupa, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ovoj odluci i drugim pozitivnim propisima.

Odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom 'na licu mjesta' od strane službenika Stručne službe Gradske skupštine, u dogovoru s korisnikom sredstava, prati se namjensko korištenje sredstava.

Izvješća se podnose Stručnoj službi Gradske skupštine u roku od 30 dana od dana održavanja manifestacije, priredbe ili skupa.

 

Članak 24.l

 

Uz opisna izvješća korisnik sredstava dostavlja popratni materijal kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se troškovi održavanja manifestacije, priredbe ili skupa koji su namjenski financirani iz financijskog pokroviteljstva. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz financijskog pokroviteljstva (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s njihovim obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro-računa)."

 

Članak 3.

 

Javni poziv za 2015. objavit će se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/137

URBROJ: 251-01-05-15-5

Zagreb, 18. lipnja 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.

 

Prilog 1.

 

PRIJAVA ZA POKROVITELJSTVO

Podnositelj prijave za dobivanje financijskog pokroviteljstva

Naziv i adresa

 

Osoba za kontakt

 

Opći podaci o korisniku sredstava

Status korisnika sredstava

(označiti)

a) ustanova

b) udruga

c) trgovačko društvo

d) ostalo ________________________________

Naziv (sukladno registraciji)

 

Adresa sjedišta/prebivališta

 

OIB

 

RNO broj

 

MBO

 

IBAN

Otvoren kod banke:

Adresa za kontakt (ako je različita od adrese sjedišta/prebivališta)

Osoba za kontakt (ime i prezime, tel, mob, e-mail, faks....)

 

Podaci o manifestaciji/priredbi/skupu (u daljnjem tekstu: događaj)

Naziv događaja

 

Obrazloženje s dokumentacijom

(navesti namjenu/svrhu za koju se pokroviteljstvo traži (npr. podmirenje dijela organizacijskih troškova, troškova natjecanja, izrade nagrade i sl.) navesti cilj, način provedbe događaja, aktivnosti koje će biti provedene, program, opis događaja, ciljevi koji se postižu provedbom predloženog događaja, plan rada na realizaciji događaja, očekivani rezultati i sl.)

 

Značenje za Grad Zagreb (obrazložiti, istaknuti...)

 

Mjesto provedbe događaja

Datum početka i završetka događaja

 

Financijsko pokroviteljstvo

 

Vrijednost (iznos u kn) traženog financijskog pokroviteljstva

 

Specifikacija troškova

događaja

-  navesti planirani ukupan iznos potreban za događaj te jesu li tražena sredstva/donacije/pokroviteljstva ili drugi oblik financijske potpore od drugih gradova, županija, ministarstva ili sl.

-  posebno istaknuti je li za financiranje događaja traženo pokroviteljstvo i od gradonačelnika Grada Zagreba te za koju namjenu

 

Ostali podaci

 

Popis privitaka:

1.

2.

3. ...

 

Napomena

 

Prijavu izradili

Podnositelj prijave/ovlaštena osoba podnositelja

Ime i prezime

(čitko i velikim štampanim slovima)

Ime i prezime

 

Potpis

(vlastoručno)

Potpis

 

M.P.

 

 

Mjesto i datum prijave

 

 

 

PRIJEDLOG ZA DODJELU FINANCIJSKOG POKROVITELJSTVA

DOSTAVITI NA ADRESU:

 

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

Odbor za javna priznanja

Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb