Na temelju članka 19

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 22. svibnja 2003., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01 i 16/02) u članku 3. pod točkom B.a. kartografski prikazi pod rednim brojevima 1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje, 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada, 3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja i 3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, zamjenjuju se novim kartografskim prikazima:

"1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune;

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune;

3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja - izmjene i dopune;

3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune."

Pod točkom B.c. mijenja se kartogram "Postupanje s otpadom" i zamjenjuje novim kartogramom "Postupanje s otpadom - izmjene i dopune".

Pod točkom C. briše se redni broj 1., a redni brojevi 2., 3., 4. i 5. postaju rednim brojevima 1., 2., 3. i 4.

Točka D. mijenja se i glasi:

"D. Prilog Prostornom planu je elaborat:

Konzervatorska podloga - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja (Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb prosinac 2000./revizija ožujak 2003.).";

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi:

"Izmjene i dopune kartografskih prikaza iz točke B.a. pod rednim brojevima 1.A., 2.B., 3.A. i 3.B., ovjereni pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke."

 

Članak 2.

 

U članku 5. odlomku četvrtom mijenja se tekst iza riječi "u Gradu Zagrebu" i glasi: ", a polazeći od rezultata Popisa stanovništva 2001., u razdoblju 2001.-2015. ukupan broj stanovnika povećavati po prosječnoj godišnjoj stopi od 0,35, te se prognozira da će do 2015. ukupan broj stanovnika biti oko 820.000, a broj privremeno prisutnih oko 40.000. Prognoza pretpostavlja poduzimanje mjera aktivne populacijske politike."

Odlomak peti mijenja se i glasi:

"Planira se da će ukupan broj stambenih jedinica 2015. biti oko 344.000, od čega za stalno stanovanje 334.000, a sukladno dinamičnijem trendu ukupne stambene gradnje od rasta stanovništva."

 

Članak 3.

 

U članku 6., točka 1.5. mijenja se i glasi:

“1.5.

Na kartografskom prikazu "1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune, u mjerilu 1:25.000 shematski su prikazani prostori namjena što su od važnosti za Državu i Grad Zagreb i oni se očitavaju i tumače kao načelne planske kategorije, koje se detaljnije razrađuju u generalnim urbanističkim planovima grada Zagreba i Sesveta i drugim planovima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.”

 

Članak 4.

 

U članku 7. točki 2.1.2. podtočki (1.) Izgrađeni dijelovi građevinskih područja iza riječi “identiteta naselja” dodaju se riječi “uključujući i prirodni krajobraz, a posebno šume,”

U točki 2.1.3. Zahvati u prostoru unutar Parka prirode Medvednica mijenja se podtočka (1.) i glasi:

"(1.) Prostornim planom je građevinsko područje grada Zagreba unutar GUP-a grada Zagreba i unutar Parka prirode Medvednica, razgraničeno na izgrađeni dio i neizgrađeni dio, koji se ovim planom određuje kao negradivi.

U negradivom dijelu mogu se osigurati neophodni prostori za gradnju i rekonstrukciju prometne i druge infrastrukture.

GUP-om grada Zagreba može se površina negradivog dijela smanjiti za 0,5% od izgrađenog dijela građevinskog područja grada Zagreba unutar područja Parka prirode Medvednica.

Prostori iz prvog odlomka uređuju se tako da se:

- očuvaju krajobrazne vrijednosti i obilježja karakteristična za ovaj dio Parka prirode;

- očuvaju i unapređuju elementi koji formiraju identitet pojedinih izgrađenih prostora i njihova neizgrađenoga krajobraznog okruženja;

- prilagođavaju gabariti i arhitektonsko oblikovanje građevina i uređenje građevnih čestica krajobraznim vrijednostima prostora;

- očuva graditeljsko nasljeđe, posebno središta starih sela;

- afirmiraju javni i društveni sadržaji i prostori, te podiže komunalni standard intervencijama prilagođenim vrijednostima prostora.

Detaljna namjena, uvjeti i način gradnje na građevinskom području grada Zagreba utvrđuju se GUP-om grada Zagreba."

U podtočki (2.) mijenja se odlomak prvi i glasi:

"(2.) U građevinskim područjima naselja unutar Parka prirode Medvednica, a izvan GUP-a grada Zagreba, dopušta se gradnja novih građevina, te sanacija i rekonstrukcija postojećih građevina samo unutar ovim planom utvrđenih izgrađenih dijelova građevinskih područja.

U odlomku drugom mijenjaju se alineje treća, devetnaesta i dvadeseta i glase:

"- niskom gradnjom novih građevina te sanacijom i rekonstrukcijom postojećih pretežito stambenih građevina, te gradnjom pratećih javnih i društvenih sadržaja manjih gabarita na velikim parcelama;

- postojeće građevine što su izgrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se sanirati, rekonstruirati i graditi zamjenske građevine i na građevnim česticama manjim od 350 m2, umanjenim za pojas nužan za proširenje pristupne prometnice ili puta, uz zadržavanje postojeće izgrađenosti ako je veća od 30%, te postojećim udaljenostima građevine od međa i puta;

- interpolacije se mogu odobriti na postojećim građevnim česticama manjim od 350 m2, umanjenim za pojas nužan za proširenje pristupne prometnice ili puta, uz izgrađenost do 30% i udaljenost građevine od međa minimalno 3 m;"

Iza alineje dvadesete dodaje se nova alineja dvadesetprva i glasi:

"- iznimno od alineje dvadesete ovoga odlomka interpolacije u skladu s lokalnim uvjetima mogu biti udaljene i manje od 3 m od jedne susjedne međe građevne čestice, ali ne manje od 1 m."

Odlomak treći mijenja se i glasi:

"U dijelovima građevinskih područja naselja unutar Parka prirode Medvednica, a izvan GUP-a grada Zagreba određenim ovim planom kao neizgrađeni dio, do donošenja Prostornoga plana Parka prirode Medvednica, ne mogu se planirati i provoditi zahvati u prostoru."

 

Članak 5.

 

U članku 8. točki 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU odlomak četvrti mijenja se i glasi:

“Točne granice obuhvata, detaljna namjena, tipologija i način gradnje gospodarskih građevina unutar granica područja za koja se izrađuju GUP grada Zagreba i GUP Sesveta, shematski prikazanih ovim prostornim planom kao gospodarski sadržaji na većim površinama ili pojedinačni gospodarski sadržaji, odredit će se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta.”

Odlomci peti i šesti se brišu, te odlomci sedmi, osmi i deveti postaju odlomci peti, šesti i sedmi.

 

Članak 6.

 

U članku 11. točki 6.1.1. mijenja se naslov i glasi:

“6.1.1. Prirodni krajobraz - pretežito šume”

U točki 6.2.1. Povijesna urbana cjelina grada Zagreba i povijesna jezgra Sesveta odlomak prvi zamjenjuje se novim odlomkom koji glasi:

"Očuvanje povijesnih gradskih cjelina grada Zagreba, povijesne jezgre Sesveta, te povijesnih središta seoskih župa, sela i zaseoka provodi se u skladu s Konzervatorskom podlogom - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja koja je prilog ovog prostornog plana."

Odlomak drugi se briše, a dosadašnji odlomci treći i četvrti postaju odlomci drugi i treći.

 

Članak 7.

 

U članku 12. mijenjaju se točke od 7. do zaključno 7.1.2. i glase:

"7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju, te kulturno-povijesnih cjelina propisane su zakonom, drugim propisima i ovom odlukom.

Prirodne vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju, te kulturno-povijesne cjeline prikazane su na kartografskim prikazima "3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja - izmjene i dopune i 3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune" u mjerilu 1:25.000, na kartografskom prikazu "Građevinska područja naselja" u mjerilu 1:5.000 za 68 naselja, te u elaboratu "Konzervatorska podloga - Knjiga 1. Nepokretna kulturna dobra, Knjiga 2. Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode s mjerama zaštite i uređenja" što je prilog Prostornome planu.

Popis i granice prirodnih vrijednosti kulturno-povijesnih objekata i cjelina što se nalaze unutar obuhvata generalnih urbanističkih planova Zagreba i Sesveta u Prostornom su planu navedeni sukladno razini detaljnosti plana, te se u provedbi postupa prema mjerama zaštite propisanim odredbama odluka o donošenju generalnih urbanističkih planova.

 

7.1. Prirodne vrijednosti

 

U Prostornom planu, radi zaštite i unapređivanja okoliša, utvrđena su osobito vrijedna područja pod posebnom zaštitom: dijelovi prirode, vode i njihove obale, podzemne vode, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, spomenički kompleksi, povijesna područja, gradske i seoske cjeline, te su određene mjere njihove zaštite, uređivanja i korištenja.

Način zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenih dijelova prirode unutar obuhvata ovoga plana i to parka prirode, posebnih rezervata, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture, te pojedinih biljnih i životinjskih vrsta određen je Zakonom o zaštiti prirode i drugim posebnim propisima.

Dijelovi prirode na prostoru Grada Zagreba a unutar Parka prirode Medvednica prikazani su ovim planom načelno, te će se njihova valorizacija, način očuvanja, korištenja i promicanja utvrditi prostornim planom područja posebnih obilježja.

 

7.1.1. Dijelovi prirode zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode

 

7.1.1.1. Park prirode

Medvednica (1981.) - dobro očuvane šume zapadnog dijela Medvednice sa sedam šumskih rezervata karakterističnih reprezentanata šumskih zajednica Medvednice i drugim zaštićenim dijelovima prirode (dio Parka prirode unutar obuhvata ovoga plana).

 

7.1.1.2. Posebni rezervati šumske vegetacije:

Bliznec - Šumarev grob (1963.) - šuma bukve i jele na Medvednici; Gračec - Lukovica - Rebar (1963.) - termofilne šume hrasta medunca i crnog graba na Medvednici; Mikulić potok - Vrabečka gora (1963.) - brdska bukova šuma na Medvednici; Pušinjak - Gorščica (1963.) - brdska bukova šuma na Medvednici; Rauchova lugarnica - Desna Trnava (1963.) - šuma bukve i jele na Medvednici; Tusti vrh - Kremenjak (1963.) - šuma hrasta kitnjaka i bukve na Medvednici; Babji zub - Ponikve (1963.) - šuma hrasta kitnjaka i bukve na Medvednici.

 

7.1.1.3. Park-šuma:

Dotorščina (1964. zaštićena kao spomen-područje) - šumski kompleks sjeverno od Maksimira.

 

7.1.1.4. Zaštićeni krajolik:

Lipa (1975.) - masiv Lipe s dvama vrhovima, reljef, botanički značajne livade; Goranec (1977.) - geomorfološki zanimljiv brežuljkast reljef.

 

7.1.1.5. Spomenici prirode:

(1.) Geomorfološki spomenici prirode: Veternica - spilja (1979.) - horizontalni speleološki objekt s vrlo složenom mrežom kanala etažnog tipa, nekoliko vodenih tokova, nalazište fosilnog čovjeka i životinjskih skeleta.

(2.) Rijetki primjerci drveća: klen - Cerje (1964.); stablo oskoruše - Đurkov put (1966.).

 

7.1.1.6. Spomenici parkovne arhitektrure

(1.) Botanički vrt: Botanički vrt Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (1969.), Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (1971.)

(2.) Parkovi: Park u Jurjevskoj 27 (1948); Mallinov park (1960.); Leustekov park u Mlinovima 72 (1963.); Park Maksimir (1964.); Park Ribnjak (1970).); Park u Jurjevskoj 30 (1970.); Park N. Š. Zrinjskog (1970.); Park na Trgu kralja Tomislava (1970.); Strossmayerov park (1970.); Park uz dvorac Junković (1971.); Vrt u Prilazu Đ. Deželića 14 (1998.); Perivoj srpanjskih žrtava (2000.); Park Opatovina (2000.); Trg kralja Petra Krešimira IV. (2000.); Trg kralja Petra Svačića (2000.).

(3.) Pojedinačno stablo: Pustenasta paulovnija u Prilazu Đ. Deželića 51 (1967.); Obalni mamutovac na Paunovcu 7 (1998.).

 

7.1.1.7. Pojedine biljne i životinjske vrste

U obuhvatu ovoga plana štite se i pojedine biljne i životinjske vrste temeljem Zakona o zaštiti prirode i drugih posebnih propisa.

 

7.1.2. Drugi vrijedni dijelovi prirode - krajobrazne vrijednosti

Prostornim su planom izdvojeni i drugi vrijedni dijelovi prirode - krajobrazne vrijednosti što se, na osnovi stručne podloge predlažu zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode ili će se, ukoliko ne zadovoljavaju kriterijima za zaštitu od državnog značaja, uređivati kao vrijedni na lokalnoj razini mjerama propisanim ovom odlukom, odnosno odlukama o donošenju generalnih urbanističkih planova i drugih prostornih planova užih područja.

Detaljni popis i granice vrijednih dijelova prirode - krajobraznih vrijednosti što se nalaze unutar građevinskih područja grada Zagreba i Sesveta odredit će se generalnim urbanističkim planovima.

 

7.1.2.1. Dijelovi prirode koji se predlažu za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode

(1.) Šume u kategoriji park-šuma

-         u građevinskom području naselja grad Zagreb:

Susedgrad, Jelenovac - Vrhovec, park-šume Centra: (Tuškanac - Dubravkin put - Cmrok - Zelengaj - Kraljevec - Pantovčak - Prekrižje), Granešina (Grad mladih).

(2.) Krajolici u kategoriji zaštićenog krajolika

-         u građevinskom području naselja grad Zagreb:

dolina potoka Kustošaka s livadama Gorenci, Krvarići (dio krajolika zaštićen unutar Parka prirode Medvednica) i Završje, dolina potoka Ribnjak i Okrugljak, dolina potoka Branovca s vinogradima sjeverno od Oporovca i Novoselca, Savica.

(3.) Parkovna arhitektura u kategoriji spomenika parkovne arhitekture

-         u građevinskom području naselja grad Zagreb:

kompleks bolnice Vrapče s Vrapčanskom alejom u Bolničkoj ulici 3, park Zorkovačka - Brloška - Mihovljanska ulica, park na Trgu Francuske Republike, Trg T. D. Roosevelta, Trg maršala Tita, Trg A. i V. Mažuranića, Trg Marka Marulića, Trg Ante Starčevića, Park Grič, Strossmayerovo šetalište, Rokov perivoj, Perivoj crkve sv. Franje Ksaverskog u Jandrićevoj ul. 21, Groblje Mirogoj s krematorijem, Vrt Očić na Lašćinskoj cesti 77,

-         u građevinskom području naselja Sesvete:

stablo hrasta (Sesvete, Zagrebačka ulica - Ul. V. Ruždjaka), tri stabla hrasta (središte Sesveta),

-         u južnom dijelu Grada Zagreba:

Perivoj dvorca Kušević u Maloj Mlaci, perivoj dvorca u Brezovici,

Osim dijelova prirode navedenih u ovoj točki postupak zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode može se provesti i za druge vrijedne dijelove prirode - krajobrazne vrijednosti.

 

7.1.2.2. Dijelovi prirode koji se štite temeljem prostornih planova

(1.) Prijedlog proširenja Parka prirode Medvednica - inicijativa

Prostornim se planom inicira proširenje granica Parka prirode Medvednica prema istoku u cilju racionalnog, održivog korištenja i zaštite prostora i prirodnih izvora, te unapređivanja ekoloških, rekreativnih i edukativnih funkcija.

Moguće granice proširenja Parka prirode Medvednica unutar područja Grada Zagreba načelno su prikazane na kartografskom prikazu 3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja - izmjene i dopune;

Područje označeno na kartografskom prikazu iz prethodnog odlomka Prostornim se planom štiti kao vrijedan krajolik.

(2.) Vrijedni rezervati

Prostornim planom uređivat će se kao vrijedni rezervati sljedeći prostori u Parku prirode Medvednica:

-         šumske vegetacije: Medvedgrad, Jelačićev trg, Sv. Jakov, Adolfovac-Bliznec, Tusti vrh - Kremenjak (proširenje), Mikulić potok - Vrabečka gora (proširenje), Gračec - Lukovica - Rebar (proširenje);

-         botanički: Vitelnička stijena s okolicom.

U vrijednim rezervatima nisu dopuštene radnje koje bi mogle narušiti svojstva karakteristična za rezervat kao što su uništavanje biljaka, unošenje stranih (alohtonih) vrsta, melioracijski zahvati, neprikladni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i sl.;

Za vrijedne rezervate kao prostore posebnih vegetacijskih, geoloških, hidroloških i drugih obilježja izradit će se uvjeti zaštite njihovih temeljnih obilježja i mogućnosti korištenja u edukativne i znanstvene svrhe.

(3.) Vrijedne gradske park-šume

Prostornim planom uređivat će se kao vrijedne gradske park-šume sljedeće šume:

-         u građevinskom području naselja grad Zagreb:

Grmoščica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotrščina (proširenje na cijelu površinu vrijedne gradske park-šume), Miroševečina, Dankovečka šuma (Dankovečina), Čulinečina, Oporovec, Novoselčina - dio;

-         u građevinskom području naselja Sesvete: Novoselčina - dio, Selčina, Pod Magdalenom, Gajišće.

Održavanje i uređenje vrijednih gradskih park-šuma obavlja se na temelju programa za gospodarenje vrijednim gradskim park-šumama Grada Zagreba za sve vrijedne gradske park-šume koje su prostornim planom evidentirane.

U vrijednoj gradskoj park-šumi dopuštene su samo radnje i mjere potrebne u svrhu održavanja i uređenja, tj. radovi koji su u skladu s njezinom temeljnom namjenom, detaljnijim odrednicama generalnih urbanističkih planova, te odredbom članka 15. točke 10.4.1. ove odluke sukladno odredbama ovog plana.

Uređivanje vrijednih gradskih park-šuma prilagodit će se njihovoj prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji, što se ponajprije odnosi na uređivanje staza i puteva, livadnih površina, izgradnju vidikovaca, paviljona, natkrivenih mjesta za odmor i druge opreme.

U rubnim zonama vrijednih gradskih park-šuma na udaljenosti bližoj od 50 m do ruba šume građevine se mogu graditi uz posebne uvjete nadležnog tijela za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem.

(4.) Vrijedni krajolici

Prostornim planom štite se kao vrijedan krajolik sljedeći prostori:

-         Park prirode Medvednica: Ponikve - Glavica - Veternica, Lipa - proširenje, Laz - krajolik uz cestu Kašina - Marija Bistrica - dio;

-         građevinsko područje naselja grad Zagreb:

-         park prirode Medvednica: podsljemensko područje, a posebno: Jagodišće, Goljački breg, Dolje - Bizek - dio, Dolina Velikog potoka (potok Črnomerec) s livadama Mikulići - dio, Kulmerove livade, Deščevec - dio;

-         ostali dio: Dolje - Bizek - dio, dolina potoka Dubravica i krajolik uz "Zelenu magistralu", dolina potoka Medpotoki - Orešje, Perjavica, Jačkovina, dolina potoka Vrapčak, obronci zapadno od Poljačaka, Mullerov breg, dolina Velikog potoka (potok Črnomerec) s livadama Mikulići, Dolina potoka Kuniščak, dolina Dugi dol - Rebro - Kozjak, dolina Zeleni dol, Gornji Bukovac - Brezinščak, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Štefanovec, dolina potoka Trnave, dolina potoka Čučerska reka - dio, Deščevec - dio, Jalševec - Čučerje, priobalje Save (Savska Opatovina, Mladoles, Jarun, SRC Mladost, Hipodrom, Bundek, Komersko - Žitnjačka šuma, Poloj);

-         istočni dio Grada Zagreba: Čučerje (dolina Čučerske reke) - dio, Deščevec - dio, dolina potoka Vuger, Liševo - dolina i padine s vinogradima, okoliš kapele Krista Kralja u Gornjoj Glavnici, okoliš župne crkve Sv. Ivana u Cerju, dolina potoka Glavničica sjeverno od zaseoka Zenki, livade s vrbama u dolini potoka Glavničica između Belovara i Adamovca, dolina potoka Blaguša sa šumom, Lužci - vlažne livade s vrbama uz potok Kašinu, Jesenovec - livade sa šumom u dolini potoka, Moravče - od crkve Sv. Trojstva prema jugu, Veliki vrh, Vugrovec Gornji, Laz - krajolik uz cestu Kašina - Marija Bistrica - dio, pojas uz Savu južno od naselja Ivanja Reka;

-         južni dio Grada Zagreba: Vukomeričke gorice (sjeverozapadni dio), šume Stupnički lug, Kraljevačka šuma, Demerčica, Obreški lug.

U vrijednom krajoliku mogu se obavljati radnje koje ne narušavaju izgled i ljepotu takvog predjela, ne mijenjaju karakterističnu konfiguraciju terena i zadržavaju tradicionalni način korištenja kultiviranog krajobraza.

Posebno će se štititi krajobrazni elementi, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina, šuma, livada, voćnjaka, oranica, autohtone šumske zajednice i druge zajednice, te karakteristične i vrijedne vizure.

Uređivat će se i očuvati prirodni tokovi rijeka, potoka i pritoka, osobito oni svrstani u I. kategoriju, od degradacije i održavanjem vodotoka spriječiti zagađenje.

Građevine se u vrijednom krajoliku mogu dograđivati i izgrađivati samo unutar građevinskih područja naselja.

Nove građevine ne smiju prelaziti karakteristične gabarite naselja odnosno njegove povijesne strukture, te će se izbjegavati unošenje volumena, oblika i građevinskih materijala koji nisu primjereni ambijentu i tradiciji građenja.

Nova izgradnja i sadržaji svojom veličinom, oblikom, funkcijom, te građevinskim materijalom moraju biti primjereni krajobrazu kako ne bi utjecali na promjenu njegovih obilježja zbog kojih je određen vrijednim.

(5.) Pojedinačni objekti prirode

Prostornim planom štite se sljedeći pojedinačni objekti prirode:

-         geomorfološki u Parku prirode Medvednica unutar građevinskog područja naselja grad Zagreb: istaknute točke reljefa - vidikovci, vrtače na Bizeku, pećine, Vinovrh;

-         hidrološki u Parku prirode Medvednica: Kraljičin zdenac, Šumarev grob, potok Bliznec;

-         rijetki primjerak drveća ili skupina:

-         u Parku prirode Medvednica: pitomi kesten kod Pongračeve lugarnice i u predjelu Jelačićev trg, obični grab kod lugarnice Gorščica, stare bukve u rezervatima Pušinjak-Gorščica i Bliznec-Šumarev grob, stare jele u rezervatu šumske vegetacije Bliznec-Šumarev grob, kitnjaci uz cestu za lugarnicu Gorščica, a posebno križni hrast.

-         u istočnom dijelu Grada Zagreba: Soblinec - soliter hrasta i jasena, Adamovec (Šoštarići) - soliteri klena i divljeg kestena.

Vrijedni pojedinačni objekti prirode unutar građevinskog područja grada Zagreba i Sesveta određuju se generalnim urbanističkim planovima.

Na pojedinačnom objektu prirode ili u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.

Sukladno obilježjima zbog kojih je ovim prostornim planom izdvojen kao vrijedan pojedinačni objekt prirode sačuvat će se u izvornom obliku, te će se na temelju stručne podloge odrediti odgovarajući način korištenja pojedinačnog dijela prirode i šireg prostora.

(6) Vrijedni parkovi, vrtovi i drvoredi

Prostornim planom utvrđeni su vrijedni parkovi, vrtovi i drvoredi u istočnom dijelu Grada Zagreba: Kašina - župna crkva Sv. Petra i Pavla, Kašina - park u centru, Šašinovec - kapela presvetog Trojstva, Vugrovec Donji - župna crkva Sv. Franje Ksaverskog i kapela Sv. Mihalja, Vugrovec Gornji - ljetnikovac Ružić, Moravče - Trg Sv. Trojstva (soliteri), Šijavrh - drvored kestena.

Vrijedni parkovi, vrtovi i drvoredi unutar građevinskog područja grada Zagreba i Sesveta određuju se generalnim urbanističkim planovima.

U parkovima, vrtovima i na drvoredima neće se obavljati zahvati kojima bi se narušile oblikovne, estetske, stilske, umjetničke, kulturno-povijesne ili znanstvene vrijednosti.

Štitit će se cijeli kompleks građevine i parkovne površine, odnosno cijela pripadajuća parcela.

Metode obnove temeljit će se na snimanju dendroflore uz povijesnu analizu.

Saniranje će se provoditi najsuvremenijim metodama kako vrijednih skupina tako i pojedinačnih vrsta drveća veće starosti.

Sadnice će se zamjenjivati istovjetnim vrstama, ne narušavajući prvotnu povijesnu kompoziciju prostora.

Uklonit će se sadržaji interpolirani unutar parkovnih površina i vrtova koji narušavaju povijesnu kompoziciju prostora, što će se utvrditi posebnom studijom.

(7.) Druge vrijednosti

Izradit će se karta biotopa Grada Zagreba, kojom će se izdvojiti posebno ugrožene i rijetke biljne i životinjske vrste, te propisati uvjete i način zaštite i očuvanja."

U točki 7.3. Kulturno-povijesni objekti i cjeline odlomku drugom alineje prva, druga, treća i četvrta zamjenjuju se novim alinejama prvom i drugom koje glase:

"- Područje u obuhvatu GUP-a grada Zagreba;

- Područje izvan obuhvata GUP-a grada Zagreba.";

U odlomku trećem brišu se riječi "(područja “A”, “B” i “C”)", a na kraju odlomka briše se točka te se dodaju riječi "i Konzervatorskom podlogom za taj plan";

U odlomku četvrtom brišu se riječi "(područje "D")", a na kraju odlomka točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi "GUP-om Sesvete i Konzervatorskom podlogom za taj plan."

U točki 7.3.1. Povijesna graditeljska cjelina odlomak prvi zamjenjuje se sa trima novim odlomcima koji glase:

"Prostornim planom evidentirane su povijesne graditeljske cjeline - gradska i seoska naselja. Na područja zaštićenih povijesnih graditeljskih cjelina odnose se svi propisi Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Detaljan popis kulturnih dobara i posebno vrijednih graditeljskih cjelina unutar obuhvata GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesvete, sa sustavom mjera zaštite, sadržan je u Konzervatorskoj podlozi za GUP grada Zagreba i GUP Sesvete.

Za područje izvan granica obuhvata GUP-a grada Zagreba određene su prostorne međe zaštite graditeljskih cjelina i određene mjere zaštite."

U točki 7.3.1.1. Gradska naselja odlomku prvom iza riječi "Zaštita" brišu se riječi "gradskih (stambenih)";

Iza odlomka prvoga dodaje se novi odlomak drugi koji glasi:

"Kod izgradnje novih zgrada nužna je odgovarajuća prilagodba oblikovnih karakteristika, mjerila, tehnologije i materijala građenja postojećih naselja u koja se novo zdanje mora uklopiti.";

Odlomak drugi postaje odlomak treći.

U točki 7.3.1.2. Seoska naselja odlomku prvom iza riječi "Zagreba" brišu se riječi "(područje "D")", a u drugom odlomku iza riječi "tipologijom" dodaje se zarez i riječi "materijalima građenja";

U odlomku četvrtom riječi "područja "A", "B" i "C"" zamjenjuju se riječima "u obuhvatu GUP-a grada Zagreba";

U odlomku petom riječi "područja "D"" zamjenjuju se riječima "izvan obuhvata GUP‑a grada Zagreba";

U odlomku šestom riječi "područja "A", "B" i "C"" zamjenjuju se riječima "u obuhvatu GUP-a grada Zagreba";

U odlomku sedmom riječi "područja "D"" zamjenjuju se riječima "izvan obuhvata GUP-a grada Zagreba";

Odlomak deseti mijenja se i glasi:

"Za naselja za koja su određene prostorne međe zaštite obavit će se detaljnija konzervatorska obrada kao osnova za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra."

U točki 7.3.2. mijenja se naslov i glasi:

"7.3.2. Pojedinačna kulturna dobra";

U podtočki (1.) alineji trećoj riječ "pribaviti" zamjenjuje se riječima "ishoditi posebne".

U točki 7.3.3. Povijesni sklop i građevina podtočka (1.) mijenja se i glasi:

"(1.) Graditeljski sklop

Za graditeljske sklopove evidentirane u dokumentaciji Prostornoga plana omogućava se održavanje i uređivanje prema detaljnim konzervatorskim propozicijama."

U točki 7.3.4. Etnološka baština podtočki (2.) brišu se riječi "(područje"D")".

 

Članak 8.

 

U članku 13., točka 8. POSTUPANJE S OTPADOM mijenja se i glasi:

"8. POSTUPANJE S OTPADOM

Lokacija u istraživanju za postrojenje termičke obrade otpada prikazana je na kartografskom prikazu 2.B. "INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune" u mjerilu 1:25.000 i na kartogramu "Postupanje s otpadom"."

U točki 8.1. prvom odlomku iza riječi "gospodarenja otpadom" dodaju se riječi "podložan promjenama";

U podtočki (2.) odlomku sedmom alineji drugoj brišu se riječi “na lokaciji Savica-Šanci (TE-TO na otpad)";

U podtočki (3.) odlomci drugi, treći i četvrti se brišu.

Iza točke 8.3. dodaje se nova točka 8.4. i glasi:

"8.4.

Radi ostvarivanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Prostornim će se planom, na temelju studije o gospodarenju otpadom u Gradu Zagrebu, koju će verificirati nadležno tijelo Grada Zagreba, utvrditi lokacije za prostore i građevine toga sustava.

Mjere postupanja s otpadom određuju se Programom zaštite okoliša Grada Zagreba.".

 

Članak 9.

 

Tekstualni dio Prostornoga plana Grada Zagreba mijenja se i dopunjuje u skladu s odredbama ove odluke.

U grafičkom dijelu Prostornoga plana kartografski prikazi:

1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje, 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada,

3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja,

3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite,

u skladu s ovom odlukom stavljaju se izvan snage i zamjenjuju se novim kartografskim prikazima:

1.A. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune,

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune,

3.A. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Uvjeti korištenja - izmjene i dopune,

3.B. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune.

 

Članak 10.

 

Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba koji se čuvaju u dokumentaciji prostora Grada Zagreba.

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjena se odgađa do donošenja novoga Generalnoga urbanističkoga plana grada Zagreba i novoga Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.

 

KLASA: 350-07/03-01/5

URBROJ: 251-11-04-03-9

Zagreb, 22. svibnja 2003.

Predsjednica

Gradske skupštine

Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.