Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 16. ožujka 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19 i KLASA: 804-02/20-01/2 od 2.3.2020., u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuje se:

- dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika.

 

2. Za načelnika Stožera imenuje se:

- dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/20-01/2

URBROJ: 251-03-02-20-5

Zagreb, 16. 3. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.