Na temelju članka 5. stavka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16 - ispr.), gradonačelnik Grada Zagreba, 3. studenoga 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o osnivanju stožera civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovim se zaključkom osnivaju stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba, utvrđuje se njihov broj, naziv, sastav te druga pitanja od značenja za njihov rad (u nastavku teksta: stožeri).

 

Članak 2.

 

U Gradu Zagrebu osniva se 17 stožera:

1. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Donji grad

2. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak

3. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Trnje

4. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Maksimir

5. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak

6. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - istok

7. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad

8. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka - sjever

9. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka - jug

10. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec

11. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Gornja Dubrava

12. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Donja Dubrava

13. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Stenjevec

14. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Podsused - Vrapče

15. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Podsljeme

16. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Sesvete

17. Stožer civilne zaštite Gradske četvrti Brezovica

 

Članak 3.

 

Stožeri su tijela koja sudjeluju u provođenju civilne zaštite na području gradskih četvrti u Gradu Zagrebu.

 

Članak 4.

 

Članove stožera imenuju vijeća gradskih četvrti.

 

Članak 5.

 

Stožeri imaju načelnika, zamjenika načelnika i 5 (pet) članova:

- načelnik je po dužnosti predsjednik vijeća gradske četvrti i rukovodi radom stožera;

- zamjenik načelnika je po dužnosti potpredsjednik vijeća gradske četvrti;

članovi su:

- tri člana iz redova vijeća gradske četvrti;

- dva člana su iz redova stručnih osoba za pojedina područja prirodnih, tehničkih i drugih nesreća, po prethodno pribavljenom mišljenju pravne osobe kojoj je redovna djelatnost zaštita i spašavanje.

 

Članak 6.

 

U slučaju proglašenja stanja neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, pozivanje i aktiviranje stožera nalaže gradonačelnik Grada Zagreba ili po ovlaštenju gradonačelnika Grada Zagreba načelnik stožera pojedine gradske četvrti u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Zagreba.

 

Članak 7.

 

U razdoblju od raspuštanja vijeća gradskih četvrti do konstituiranja novoizabranih vijeća, odnosno do imenovanja novih članova stožera traje mandat svim imenovanim članovima stožera.

 

Članak 8.

 

Stručne, tehničke i administrativne poslove za stožere obavljat će Gradski ured za mjesnu samoupravu i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 9.

 

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 026-01/17-01/2062

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 3. studenoga 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.