PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 1. prosinca 2015., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15 i 5/15 - pročišćeni tekst) u članku 1. alineja 1. briše se.

Dosadašnje alineje 2. - 4. postaju alineje 1. - 3.

 

Članak 2.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina."

 

Članak 3.

 

Glava II. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA, naslov ispod nje i članci 24. - 27. brišu se.

 

Članak 4.

 

Dosadašnje glave III. - VI. postaju glave II. - V.

 

Članak 5.

 

Članak 127. briše se.

 

Članak 6.

 

Grad Zagreb će koristiti i omogućiti korištenje podataka iz svojih baza podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (primjerice registar pomoćnih podataka i sl.) koji su prikupljeni prije uspostave eNekretnina, za potrebe procjene vrijednosti nekretnina četiri godine od njihova nastanka.

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/281

URBROJ: 251-01-05-15-11

Zagreb, 1. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.