Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), gradonačelnik Grada Zagreba, 2. prosinca 2013., donosi

 

PRAVILNIK

o zaštiti od požara

 

1. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: pravilnik) uređuju pitanja sprečavanja požara s ciljem zaštite života i zdravlja službenika i namještenika i zaštite sredstava za rad u građevinama, dijelovima građevina i prostorima (u daljnjem tekstu: građevine) u kojima rade službenici i namještenici gradskih upravnih tijela (uredi, zavodi i službe) i koje služe za odmor, rekreaciju i reprezentaciju.

 

Članak 2.

 

Ovim se pravilnikom uređuju:

-opće odredbe u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara;

- ustrojstvo i način rada službe za zaštitu od požara uključujući i vatrogasno dežurstvo;

- broj, naziv radnih mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara;

- obveze i odgovornosti u vezi s provedbom mjera zaštite od požara;

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite požara;

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole;

- način upoznavanja službenika i namještenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenje evidencija o tome;

- način osposobljavanja službenika i namještenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome;

- način osposobljavanja službenika i namještenika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome;

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja;

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju instalacija i uređaja neispravnost kojih može prouzročiti požar i eksploziju;

- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika;

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili eksplozije;

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose;

- postupanja službenika i namještenika u slučaju nastanka požara.

 

Članak 3.

 

Prilog ovom pravilniku je preslika Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke broj: 511-19-37-UP-I-11584/1-1995. od 25. rujna 1995. kojim se građevina i prostor na lokaciji u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, svrstava u II. b kategoriju ugroženosti od požara, ali se ne objavljuje.

Plan zaštite od požara za građevinu iz stavka 1. ovog članka, izrađen na osnovi procjene ugroženosti od požara, donosi čelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara. Plan zaštite od požara objavljuje se na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.

O Procjeni ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara za građevinu iz prethodnog stavka ovoga članka brine se služba koja obavlja poslove zaštite od požara u gradskom upravnom tijelu nadležnom za poslove zaštite od požara.

 

Članak 4.

 

U svrhu provedbe i unapređivanja zaštite od požara nadležne službe izrađuju planove uzbunjivanja i evakuacije.

 

Članak 5.

 

Zaštita od požara organizira se i provodi u svim građevinama.

Odredbe ovog pravilnika obvezuju službenike i namještenike iz članka 1. ovog pravilnika, osobe koje se nalaze na praktičnom radu i stručnom osposobljavanju, osobe koje obavljaju poslove na temelju ugovora o privremenim i povremenim poslovima te osobe koje se zateknu u građevinama.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju određene poslove za Grad Zagreb u njegovim građevinama dužne su provoditi mjere zaštite od požara prigodom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka voditelja službe koja obavlja poslove zaštite od požara, stručnih referenata za zaštitu od požara i vatrogasaca (u daljnjem tekstu: stručni službenici i namještenici).

 

Članak 6.

 

S ciljem uklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama i na prostorima oko njih, razvrstanima u II. b i niže kategorije ugroženosti, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na građevinama, odnosno na projektiranje i gradnju novih ili privremenih građevina i građevinskih dijelova te na gradnju uređaja u njima;

- izvođenje i održavanje instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, uređaja u protueksplozijskoj izvedbi, toplinskih, kanalizacijskih, za transport tekućina i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara;

- uskladištavanje i čuvanje, pretakanje, prijevoz i prenošenje zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih i drugih tvari koje se čuvaju u građevinama;

- skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;

- zaštitu i čuvanje pismohrana;

- određivanje mjesta i uvjeta za čuvanje otpadaka;

- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre i zavarivanju);

- održavanje čistoće u svim građevinama;

- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i putova;

- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje;

- opskrbljenost građevina hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za dojavu i gašenje požara, a broj, vrsta i lokacija kojih se utvrđuju sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Članak 7.

 

Prigodom izvođenja građevinskih radova (građenja, adaptacije, rekonstrukcije) primjenjuju se građevinske mjere zaštite od požara cilj kojih je:

- zaštita drugih osoba koje se nalaze u građevini;

- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini;

- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje;

- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini;

- očuvanje same građevine.

Prigodom izvođenja građevinskih radova građevinske mjere zaštite od požara moraju biti provedene, a osobito one koje se odnose na izlaze i izlazne putove, otvore u zidovima, zidove, stupove i stropove, pokrove i krovišta, dimnjake i druge građevinske konstrukcije.

 

2. Ustrojstvo i način rada

 

Članak 8.

 

Stručne poslove s područja zaštite od požara u građevinama obavlja služba koja obavlja poslove zaštite od požara, a u djelokrugu koje je obavljanje tih poslova i zadaća.

Ustrojstvo i način rada službe koja obavlja poslove zaštite od požara uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

 

Članak 9.

 

U službi koja obavlja poslove zaštite od požara obavljaju se sljedeći poslovi:

- praćenje tehničkog razvoja i provedba propisa s područja zaštite od požara te gašenje eventualnih požara;

- suradnja sa sličnim službama u drugim srodnim i znanstvenim institucijama, javnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara;

- izrada programa osposobljavanja i poduke službenika i namještenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenja evidencija o tome;

- izrada akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite od požara i drugi poslovi iz djelokruga zaštite od požara.

 

Članak 10.

 

Služba koja obavlja poslove zaštite od požara dužna je:

- voditi evidencije (upisnike) o rokovima održavanja, pregleda i ispitivanja, ispravama o provedenim ispitivanjima, knjigama održavanja opreme i sredstava za gašenje i dojavu požara, sukladno važećim zakonskim propisima;

- voditi brigu o redovnim, periodičnim i kontrolnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata;

- voditi brigu o redovnim servisima i periodičnim ispitivanjima opreme za dojavu i gašenje požara;

- voditi brigu o poremećajima i/ili uočenim opasnostima od požara i sanaciji utvrđenih nedostataka;

- voditi brigu o izradi procjene ugroženosti i plana zaštite od požara;

- izdavati naredbe, naputke i odobrenja za provedbu mjera zaštite od požara prigodom obavljanja radova s otvorenim plamenom i upotrebe grijaćih tijela i uređaja s direktnim isijavanjem topline;

- poduzimati potrebne radnje na požarom ugroženom prostoru ili građevini do dolaska vatrogasne postrojbe;

- nakon završetka akcije gašenja požara voditi brigu o požarištu i, u najkraćem roku, upotrebljavanu opremu i uređaje za gašenje požara dovesti u ispravno stanje;

- surađivati sa sličnim službama u drugim srodnim i znanstvenim institucijama, javnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara;

- organizirati osposobljavanje službenika i namještenika o zaštiti od požara i voditi upisnik o osposobljenim osobama;

- izvještavati neposredno nadređenog službenika o rezultatima kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara;

- organizirati i provoditi vatrogasna dežurstva u građevini svrstanoj u II. b kategoriju ugroženosti od požara, te prilikom održavanja skupova, sastanaka i sjednica na kojima se okuplja veći broj ljudi kao i na mjestima gdje postoji povećani rizik za nastanak požara.

 

Članak 11.

 

U građevini i prostoru na lokaciji u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, koja je svrstana u II. b kategoriju ugroženosti od požara obavlja se vatrogasno dežurstvo s dva vatrogasca u smjeni.

Poslovi vatrogasca u građevini navedenoj u prethodnom stavku ovoga članka su sljedeći:

- sudjeluje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara na način propisan zakonom, propisima na temelju zakona, pravilima tehničke struke i planovima zaštite od požara;

- obilazi i pregledava građevinu kako bi uočio eventualne nedostatke i nepravilnosti na opremi i sredstvima za zaštitu od požara;

- obavlja pripremu za gašenje eventualnih požara i gasi eventualne požare;

- obavlja motrenje, javljanje i uzbunjivanje u slučaju požara;

- sudjeluje u spašavanju osoba i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom;

- pruža tehničku pomoć u nezgodnim i opasnim situacijama;

- obavlja požarne straže prilikom radova koji to zahtijevaju;

- obavlja poduku i upoznavanje službenika i namještenika s opasnostima od požara na njihovim radnim mjestima;

- vodi propisane evidencije i zabilješke, po potrebi obavlja poslove zaštitara te obavlja i druge poslove.

 

3. Osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara

 

Članak 12.

 

Broj, naziv radnih mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara.

 

Članak 13.

 

S obzirom na građevinu i prostor na lokaciji u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, koja je svrstana u II. b kategoriju ugroženosti od požara te broj drugih građevina i prostora gradske uprave, minimalni broj osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenju zaštite od požara je:

- voditelj službe koja obavlja poslove zaštite od požara, koji ima visoku stručnu spremu, odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara;

- dva stručna referenta za zaštitu od požara koji imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara;

- deset vatrogasaca koji imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera.

 

4. Provedba mjera za zaštitu od požara

 

Članak 14.

 

Čelnici gradskih upravnih tijela odgovorni su za provedbu mjera zaštite od požara u građevinama koje koriste.

 

Članak 15.

 

Posebne dužnosti nadređenih službenika i namještenika unutarnjih ustrojstvenih jedinica su:

- udaljiti svakog službenika i namještenika koji tijekom obavljanja poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;

- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolici, ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara;

- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara dogovoriti sa stručnim službenicima i namještenicima uklanjanje nedostataka ili privremeni prekid rada dok te opasnosti postoje;

- izvijestiti stručne službenike i namještenike o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak ili širenje požara;

- u slučaju neizvršavanja primjene i provedbe mjera zaštite od požara pokrenuti odgovarajući postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv službenika i namještenika koji tu obvezu ne izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

 

Članak 16.

 

Voditelj službe koja obavlja poslove zaštite od požara dužan je voditi brigu o potrebi postavljanja određene opreme i sredstava za gašenje požara na mjestima određenima planom i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

 

Članak 17.

 

Obveze službenika i namještenika u provedbi mjera zaštite od požara su:

- upoznati se s odredbama ovog pravilnika prije stupanja na rad;

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;

- nakon završetka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti jesu li poduzete potrebne mjere zaštite od požara;

- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena uočeni kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara odmah prijaviti neposredno nadređenom službeniku, odnosno namješteniku ili službi koja obavlja poslove zaštite od požara;

- držati se oznaka, upozorenja i naputaka za zaštitu od požara što su postavljeni na određenim radnim mjestima i u radnom prostoru;

- ne prolijevati zapaljiva sredstva;

- voditi brigu o tome da površine za kretanje budu čiste i prohodne;

- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara, ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozija;

- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima, ne dovodeći u opasnost sebe ili druge osobe;

- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, prema oznakama upozorenja i znakovima za njihovu upotrebu.

 

5. Osobe s posebnim ovlastima

 

Članak 18.

 

Čelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara, u kojem je ustrojena služba koja obavlja poslove zaštite od požara je organizator i nositelj cjelokupnih poslova provedbe propisanih mjera s područja zaštite od požara.

Čelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara vodi brigu da se u postupku donošenja proračuna osiguraju dostatna sredstva za provođenje svih mjera zaštite od požara sukladno planu zaštite od požara, odnosno zakonu i podzakonskim propisima.

Voditelj službe koja obavlja poslove zaštite od požara dužan je planirati sredstva potrebna za nabavu vatrogasnih aparata i druge protupožarne opreme, održavanje sustava za dojavu i gašenje požara, plinodojavnih sustava te zakonom propisana ispitivanja navedenih sustava i instalacija koje mogu prouzročiti požar te u za to određenom roku, plan potrebnih sredstava predati neposredno nadređenom službeniku.

Plan potrebnih sredstava za provedbu mjera zaštite od požara neposredno nadređeni službenik dužan je uvrstiti u financijski plan koji predaje čelniku gradskog upravnog tijela nadležnom za poslove zaštite od požara, a s ciljem uvrštavanja u prijedlog financijskog plana gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara te proceduru donošenja proračuna za iduću godinu.

Po donošenju proračuna, a sukladno odobrenim sredstvima i propisanoj proceduri voditelj službe koja obavlja poslove zaštite od požara dužan je izraditi prijedlog plana nabave te sukladno donesenom planu tijekom proračunske godine inicirati pokretanje postupka javne nabave za nabavu vatrogasnih aparata i druge protupožarne opreme, usluge servisa, pregleda i ispitivanja te pratiti njihovo izvršavanje.

 

6. Unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara

 

Članak 19.

 

Čelnik gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara organizator je i nositelj cjelokupnih poslova provedbe unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara u građevinama.

 

Članak 20.

 

U slučaju nastanka opasnosti od požara u građevinama i na sredstvima za rad i nastanka opasnosti za život i zdravlje službenika i namještenika, čelnici gradskih upravnih tijela dužni su o tome obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za poslove zaštite od požara te surađivati sa stručnim djelatnicima i namještenicima koji su se u takvim slučajevima dužni staviti na raspolaganje radi sanacije posljedica.

Čelnici gradskih upravnih tijela dužni su o događaju dati sve potrebne informacije stručnim službenicima i namještenicima.

 

Članak 21.

 

Prigodom obavljanja redovnih poslova i zadaća te kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara stručni službenici i namještenici dužni su o rezultatima pisano izvijestiti nadređenog službenika.

U slučaju da stručni službenici i namještenici utvrde kako pojedina građevina ne zadovoljava sigurnosne uvjete iz zaštite od požara, dužni su o tome, odmah, pisano, izvijestiti neposredno nadređenog službenika, a u hitnim slučajevima, usmeno, neposredno, odgovornog čelnika gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite od požara.

 

Članak 22.

 

Svaki službenik i namještenik gradskih upravnih tijela dužan je, što hitnije, sam ili preko neposredno nadređenog službenika ili namještenika stručnim službenicima i namještenicima prijaviti svaku uočenu opasnost od požara telefonom ili na drugi prikladan način.

 

Članak 23.

 

Prigodom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara stručni službenici i namještenici imaju pravo:

- udaljiti službenika i namještenika s radnog mjesta, ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine te o tome izvijestiti neposrednog čelnika gradskog upravnog tijela;

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;

- zabraniti ulazak vozila u prostore građevina, ako ne ispunjavaju propisane uvjete;

- provjeriti znanje službenika i namještenika glede rukovanja aparatima i opremom za gašenje požara, a onoga koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu poduku;

- utvrđene nepravilnosti prijaviti neposrednom čelniku gradskog upravnog tijela te o tome izvijestiti nadređenoga službenika.

 

Članak 24.

 

Namještenici (domari) u građevinama i službenici koji obavljaju poslove upravljanja objektima kontroliraju opremu i sredstva za dojavu i gašenje požara nužne za siguran rad.

U građevinama u kojima nisu raspoređeni službenici i namještenici navedeni u prethodnom stavku ovoga članka, opremu i sredstva za dojavu i gašenje požara, nužne za siguran rad, kontroliraju neposredno nadređeni službenici i namještenici koji vode brigu da oprema i uređaji za dojavu i gašenje požara budu ispravni.

Utvrđeni nedostaci na navedenoj opremi moraju se odmah prijaviti stručnim službenicima i namještenicima koji su dužni, u najkraćem roku, pokrenuti postupak za sanaciju.

 

Članak 25.

 

Kada neposredno nadređeni službenik ili namještenik utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci za siguran rad glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara, ima pravo prekinuti rad.

U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku ovoga članka, neposredno nadređeni službenik ili namještenik dužan je o tome obavijestiti neposredno nadređenog čelnika gradskoga upravnog tijela i stručne službenike i namještenike.

 

Članak 26.

 

Neposredno nadređeni službenik ili namještenik dužan je tijekom rada kontrolirati službenike i namještenike glede primjene mjera zaštite od požara.

Neposredno nadređeni službenik ili namještenik obvezan je o učinjenom propustu službenika ili namještenika ili o nepridržavanju mjera zaštite od požara obavijestiti neposredno nadređenog čelnika gradskoga upravnog tijela.

 

7. Upoznavanje s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara

 

Članak 27.

 

Čelnici gradskih upravnih tijela odgovorni su da se svi službenici i namještenici upoznaju s opasnostima od požara na radnom mjestu i općim mjerama zaštite od požara.

 

Članak 28.

 

Službenika, odnosno namještenika koji prvi put stupa na radno mjesto ili se premješta s jednog na drugo radno mjesto na kojem su opasnosti od požara različite, neposredno nadređeni službenik ili namještenik dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini te s poduzimanjem mjera zaštite od požara.

 

8. Osposobljavanje za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara

 

Članak 29.

 

Osnovno osposobljavanje službenika i namještenika iz područja zaštite od požara obavlja se temeljem Zakona o zaštiti od požara, a sukladno članku 10. alineji 10. ovog pravilnika, organizator osposobljavanja je služba koja obavlja poslove zaštite od požara.

Uvidom u evidenciju zaposlenih službenika i namještenika koji nisu osposobljeni iz područja zaštite od požara, sastavlja se popis službenika i namještenika te se taj popis dostavlja pojedinim gradskim uredima radi upućivanja na osposobljavanje.

Osposobljavanje i provjera znanja povjerava se ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Članak 30.

 

Službenicima i namještenicima koji završe teoretski i praktični dio osnovnog osposobljavanja izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti.

Uvjerenje o osposobljenosti izdaje pravna, odnosno fizička osoba koja je osposobljavanje provela.

 

Članak 31.

 

Uvjerenja o osposobljenosti (izvornici) dostavljaju se službenicima i namještenicima koji su osposobljavanje završili, a preslike gradskom upravnom tijelu koje obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima i službi koja obavlja poslove zaštite od požara.

 

Članak 32.

 

Služba koja obavlja poslove zaštite od požara dužna je voditi upisnik osposobljenih osoba iz područja zaštite od požara.

 

9. Osposobljavanje za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima

 

Članak 33.

 

Čelnici gradskih upravnih tijela u upravnim tijelima kod kojih su ustrojena radna mjesta na kojima postoje povećane opasnosti od požara (kotlovnica) uz osnovno osposobljavanje iz zaštite od požara dužni su osigurati osposobljavanje namještenika na tim radnim mjestima prema programu reguliranom drugim propisima.

 

Članak 34.

 

Osposobljavanje službenika i namještenika iz područja rukovanja kotlovskim postrojenjima i opremom, postrojenjima i opremom pod tlakom, opremom i uređajima u protueksplozijskoj izvedbi kao i dijela koji se odnosi na mjere zaštite od požara povjerava se ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

Članak 35.

 

Periodična provjera znanja službenika i namještenika iz područja poslova opisanih u članku 34. ovoga pravilnika provodi se prema potrebi i u suradnji sa službom koja obavlja poslove zaštite od požara, a na zahtjev odgovornog službenika i namještenika navedenog u članku 33. ovoga pravilnika.

Evidenciju o osposobljenim službenicima i namještenicima i provjeri znanja vodi neposredno nadređeni službenik ili namještenik.

Evidenciju o osposobljenim službenicima i namještenicima i provjeri znanja iz područja zaštite od požara vodi služba koja obavlja poslove zaštite od požara.

 

10. Održavanje opreme i sredstava

 

Članak 36.

 

Brigu o rokovima održavanja opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara vodi služba koja obavlja poslove zaštite od požara.

Voditelj službe koja obavlja poslove zaštite od požara dužan je voditi brigu o potrebi održavanja u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara sukladno članku 16. ovog pravilnika.

 

Članak 37.

 

U građevini i prostoru na lokaciji u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, sredstva za gašenje požara (vatrogasni aparati i zidni hidranti) uređuju se, postavljaju i održavaju sukladno zakonu i drugim propisima, prema procjeni ugroženosti od požara te prema planu zaštite od požara.

U drugim građevinama sredstva za gašenje požara (vatrogasni aparati i zidni hidranti) te sustavi za dojavu požara i sustavi za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para na mjestima na kojima su ugrađeni, uređuju se, postavljaju i održavaju sukladno zakonu i drugim propisima.

O rokovima održavanja, pregleda i ispitivanja, ispravama o provedenim ispitivanjima i knjigama održavanja opreme i sredstava za gašenje požara i dojavu požara stručni službenici i namještenici dužni su voditi evidencije (upisnike) sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Članak 38.

 

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni i periodični pregled.

Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Svi tipovi vatrogasnih aparata povlače se iz upotrebe nakon 20 godina starosti.

 

Članak 39.

 

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavljaju stručni službenici i namještenici.

O redovnom pregledu vatrogasnih aparata stručni službenici i namještenici vode upisnik.

 

Članak 40.

 

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu stručni službenici i namještenici dužni su pisano izvijestiti nadređenog službenika.

 

Članak 41.

 

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Stručni službenici i namještenici dužni su voditi brigu o tome da vatrogasne aparate pregledavaju ovlaštene pravne ili fizičke osobe te da, nakon pregleda, budu označeni odgovarajućim naljepnicama.

 

Članak 42.

 

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja se:

- najmanje jednom u godini za vatrogasne aparate koji se nalaze u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere;

- unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

 

Članak 43.

 

Unutarnjem pregledu podliježu svi vatrogasni aparati, prema programu koji je određen važećim pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

 

Članak 44.

 

O periodičnim servisima vodi se evidencija koja mora sadržavati podatke o:

- tipu vatrogasnog aparata i tvorničkom broju;

- smještaju vatrogasnog aparata;

- datumu obavljenog servisa;

- serijskim brojevima evidencijske naljepnice;

- serviseru vatrogasnih aparata;

- obavljenom unutarnjem pregledu i datumu sljedećeg pregleda.

- uočenim nedostacima i njihovu otklanjanju.

 

Članak 45.

 

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara i sustava za dojavu plina i servisno održavanje u građevinama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara i sustava za dojavu plina provodi se prigodom tehničkog pregleda građevine, prije puštanja u pogon novoizvedenog ili rekonstruiranog sustava, a nakon toga, ispitivanje se provodi periodično, najmanje jednom u godini.

Servisno održavanje sustava za dojavu požara provodi se najmanje 2 (dva) puta godišnje, a sustava za dojavu plina jednom u godini.

 

Članak 46.

 

Ispravnost hidrantske mreže za gašenje požara u građevinama ispituje ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Prvo ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara provodi se prigodom tehničkog pregleda građevine, prije puštanja u pogon novoizvedenog ili rekonstruiranog sustava, a nakon toga, ispitivanje se provodi periodično, najmanje jednom u godini.

 

11. Službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava

 

Članak 47.

 

Službe zadužene za održavanje građevina, pripadajućih instalacija i opreme odgovorne su za njihovo održavanje u ispravnom stanju.

Prigodom održavanja građevina, popravaka, preinaka i adaptacija električnih instalacija i uređaja, gromobranskih instalacija, uređaja u protueksplozijskoj izvedbi te uređaja i instalacija ventilacije i grijanja primjenjuju se propisane mjere zaštite od požara i zaštite na radu.

 

Članak 48.

 

Nakon obavljenih radova održavanja iz stavka 2. članka 47. ovoga pravilnika nadležna služba održavanja koja je preuzela radove dužna je isprave s kojima se dokazuje ispravnost održavanih instalacija i opreme dostaviti službi koja obavlja poslove zaštite od požara.

 

Članak 49.

 

O svim nedostacima utvrđenim prilikom redovitih pregleda i ispitivanja opreme i sredstava za gašenje požara služba koja obavlja poslove zaštite od požara dužna je izvijestiti odgovornu osobu u nadležnoj službi održavanja i/ili odgovornu osobu u drugim gradskim upravnim tijelima zbog pokretanja sanacije.

 

12. Slučajevi privremenog povećanog rizika

 

Članak 50.

 

U skladu s člankom 10. ovog pravilnika, za izradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog i povećanog požarnog rizika odgovorna je služba koja obavlja poslove zaštite od požara u suradnji s odgovornim službenicima i namještenicima i izvoditeljima određenih radova u građevinama i prostorima gdje postoji povećani požarni rizik.

Stručni službenici i namještenici dužni su u okviru navedenih poslova i zadataka izrađivati i izdavati naredbe, naputke i odobrenja u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima tehničke prakse.

Rad s otvorenim plamenom i uporaba uređaja s direktnim isijavanjem topline (aparatima za zavarivanje, lemljenje, rezanje, te grijalice) može se obavljati u građevinama tek nakon pisanog odobrenja stručnih službenika i namještenika i naređenih mjera koje se prije toga moraju poduzeti.

Dodatne organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara provode se u građevinama i prilikom održavanja skupova na kojima se privremeno okuplja veći broj ljudi.

 

13. Kretanje i ponašanje na ugroženim prostorima

 

Članak 51.

 

Ako službenik, odnosno namještenik radi požara treba napustiti radnu prostoriju, sukladno okolnostima i ne dovodeći u opasnost sebe ili druge osobe, dužan je:

- zatvoriti prozore i vrata;

- isključiti ventilacijski sustav;

- isključiti električnu struju;

- zatvoriti dovod plina;

- iznijeti na sigurno boce s plinom ili boce sa zapaljivim tekućinama;

- iznijeti na sigurno, prioritetno arhivu, akte i drugu dokumentaciju;

- izvesti na sigurno motorna vozila;

- pružiti pomoć strankama i drugima da sigurno izađu iz ugroženog prostora.

 

Članak 52.

 

Kad saznaju za požar, stručni službenici i namještenici dužni su, odmah, krenuti prema požarom ugroženom prostoru, odnosno građevini. Ako na mjesto požara stignu prije vatrogasne postrojbe, utvrđuju koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije, spašavanja i traže pomoć u slučaju da ima ozlijeđenih osoba te preuzimaju vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelji akcije gašenja požara stručni službenici i namještenici dužni su osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Voditelj akcije gašenja požara može, tijekom gašenja, pojedinom službeniku i namješteniku narediti da sudjeluje u akciji gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine te mora voditi brigu o tome da se, tijekom gašenja, na mjestu požara smije nalaziti samo potreban broj službenika i namještenika.

Radi smanjivanja štete mora se voditi briga o tome da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru te da se uklone dokumentacija i inventar koji bi, širenjem požara, mogli biti oštećeni.

 

Članak 53.

 

Nakon završetka akcije gašenja požara stručni službenici i namještenici i čelnici gradskih upravnih tijela dužni su:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, u potrebnom vremenskom trajanju, radi sprečavanja nastanka ponovnog požara;

- dežurnoj osobi tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Uporabljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je, u najkraćem roku, dovesti u ispravno stanje i vratiti na određeno mjesto.

 

14. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja

 

Članak 54.

 

U pojedinim građevinama organizira se rad zaštitara i čuvara, a u građevini i prostoru na lokaciji u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, koja je svrstana u II. b kategoriju ugroženosti od požara, uz rad zaštitara i čuvara organizira se i vatrogasno dežurstvo s dva vatrogasca u smjeni.

U sklopu redovitog obilaska i čuvanja, vatrogascima, zaštitarima i čuvarima je, u slučaju požara, propisan način motrenja, javljanja i uzbunjivanja.

 

Članak 55.

 

Požar koji je izbio na području građevina ili u njihovoj neposrednoj blizini dojavljuje se telefonom, radiovezom ili vatrodojavom (u građevinama gdje postoji).

Svaki službenik i namještenik gradskih upravnih tijela ili bilo koja druga osoba koja opazi požar na prostoru ili u neposrednoj blizini građevine ili opazi opasnost koja bi mogla izazvati požar, dužan je, bez odgode i bez obzira na veličinu požara, odmah, telefonom ili ručnim javljačem požara ili na bilo koji drugi način o tome obavijestiti vatrogasca, čuvara, zaštitara, stručne službenike i namještenike, odnosno Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (telefon 112) ili najbližu vatrogasnu postrojbu (telefon 193).

Dojava požara pomoću ručnog javljača požara obavlja se razbijanjem stakla i pritiskom na tipku.

 

Članak 56.

 

Prigodom dojave o požaru telefonom, potrebno je dati sljedeće nužne podatke:

- mjesto nastanka požara;

- ime i prezime dojavljivača i broj telefona;

- mjesto s kojega se dojavljuje.

Osoba koja dojavljuje, dat će, ako su joj poznati, i podatke o veličini požara, ozlijeđenima i druge podatke važne za intervenciju gašenja i/ili spašavanja ljudi i imovine.

Nakon davanja navedenih podataka dalje se postupa prema planu zaštite od požara u građevinama za koje postoji obveza izrade takvog plana.

U građevinama za koje ne postoji obveza izrade plana zaštite od požara postupa se prema pisanim uputama službe koja obavlja poslove zaštite od požara.

 

Članak 57.

 

Automatski i ručni javljači požara u građevinama moraju biti opremljeni tako da se preko njih, a pomoću vatrodojavne centrale, mogu davati zvučni znakovi uzbune i moraju biti spojeni s vatrogasnim ili čuvarskim dežurstvom.

Ručni javljači požara postavljaju se na pristupačnim mjestima i mjestima na kojima su povećane opasnosti te pokraj stalnih vatrogasnih ili čuvarskih mjesta.

Za postavljanje, premještanje, demontiranje ili slično bilo kojeg javljača požara potrebno je odobrenje službe koja obavlja poslove zaštite od požara, a svaka izmjena i promjena u sustavu javljača mora biti unesena na glavnu signalnu ploču vatrodojavne centrale koja se nalazi u blizini vatrogasnog ili čuvarskog dežurstva.

 

Članak 58.

 

Uzbunjivanje službenika i namještenika u građevinama obavlja se prema planu zaštite od požara, odnosno prema pisanim uputama službe koja obavlja poslove zaštite od požara.

Za uzbunjivanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi prema teritorijalnom ustroju, odnosno javnih vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba, koriste se električne sirene na građevinama u kojima postoje, a dojava se obavlja telefonom ili drugim sredstvima veze.

Uzbunjivanje službenika i namještenika gradskih upravnih tijela tijekom radnog vremena obavlja dežurni vatrogasac, čuvar, zaštitar ili bilo koja druga osoba koja primijeti požar, ručnim javljačima, električnom sirenom na građevini na kojoj je postavljena ili na drugi način.

 

15. Mjere zabrane i ograničenja

 

Članak 59.

 

U svim prostorijama zabranjeno je pušenje.

U određenim prostorijama građevina u kojima se drže ili koriste zapaljive ili eksplozivne tekućine i plinovi te drugi lako zapaljivi materijali ili se stvaraju eksplozivne smjese (kotlovnice, agregatne stanice, kuhinje, tiskare, garaže i stolarske radionice) zabranjena je upotreba otvorenog plamena i alata koji iskri.

Navedene se tvari mogu smještati i čuvati samo u posebnim, odvojenim prostorijama i spremnicima sagrađenima u tu svrhu, a prema propisima za smještaj i čuvanje tih tvari.

Poslovi zavarivanja, lemljenja i rezanja mogu se obavljati samo uz odobrenje službe koja obavlja poslove zaštite od požara.

 

Članak 60.

 

Zapaljive tekućine i ukapljeni naftni plin ne smiju se bacati ili ispuštati u kanalizacijsku mrežu.

Zabranjeno je zapaljivim tekućinama prati strojeve i uređaje dok su u radu.

Motorni benzini i etilizirani benzini ne smiju se upotrebljavati za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta.

 

Članak 61.

 

Metalne posude s poklopcima za odlaganje masnih i nauljenih krpa i drugoga zapaljivog otpada moraju biti postavljene u radionicama tehničkog održavanja, tiskari, garaži i drugim prostorima u kojima se proizvodi takav otpad.

Nakon završetka rada otpadni se materijal (masti, ulja, masne krpe, pamučnjak, plastična i druga ambalaža, te drvena piljevina i drugi zapaljivi otpadni materijal) mora iznijeti iz prostorija na za to određeno mjesto.

 

Članak 62.

 

Zabranjena je uporaba grijaćih tijela za pripremanje jela i pića (električna i plinska kuhala) u radnom prostoru izvan kuhinja te prenosivih grijaćih tijela (grijalica), s direktnim isijavanjem topline, za zagrijavanje radnih prostora.

 

16. Postupanje u slučaju nastanka požara

 

Članak 63.

 

Službenici i namještenici te drugo osoblje koje se zatekne u građevini ili njezinom dijelu ili određenom prostoru u kojoj je planuo požar i aktivirali su se javljači požara, nakon što je obavljena dojava požara sukladno članku 56. ovog pravilnika, dužni su je u najkraćem roku napustiti, osim službenika i namještenika koji su odlukom voditelja akcije gašenja požara ili na drugi način uključeni u gašenje požara i spašavanje.

Napuštanje građevine obavlja se putem koji je propisan planom evakuacije i spašavanja svake pojedine građevine.

 

17. Završne odredbe

 

Članak 64.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/06).

 

Članak 65.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 115-01/13-01/9

URBROJ: 251-03-02-13-2

Zagreb, 2. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.