Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 5. lipnja 2019., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopuni Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18 i 3/19), u Prilogu 1. Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava u točki V. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK, u tabličnom prikazu, iza retka pod rednim brojem 9. dodaje se novi redak pod rednim brojem 10. Petruševec, Zagreb, Novi Petruševec 8, 150,00 m2.

Dosadašnji redci pod rednim brojevima od 10. do 14. postaju redci pod rednim brojevima od 11. do 15. Broj: "2.709,61" zamjenjuje se brojem: "2.859,61".

 

2. Tablični prikaz pod naslovom "Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija" mijenja se i glasi:

 

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata / prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

11

1.537,06

4.

MAKSIMIR

12

2.075,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

15

 2.859,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.221,43

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.259,69

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.098,46

10.

ČRNOMEREC

12

1.812,30

11.

GORNJA DUBRAVA

15

2.796,68

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

10

2.149,23

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.348,24

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

225

47.908,55

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/19-03/496

URBROJ: 251-03-02-19-2

Zagreb, 5. 6. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.