Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 25. travnja 2002., donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

Članak 1.

                U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00) u članku 25. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
                “Iznimno, Odbor može predložiti kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba koji nije predložen u postupku javnog natječaja.
                Prijedlog iz stavka 2. ovog članka ne ulazi u broj nagrada iz članka 20. stavka 3. ove odluke ako Odbor utvrdi 15 prijedloga na temelju javnog natječaja.”

Članak 2.

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 061-01/02-01/4
URBROJ: 251-11-04-02-5
Zagreb, 25. travnja 2002.
Predsjednica
Gradske skupštine
Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.
.