Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 28. travnja 2020., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli oznake "Plavi ceker"

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/19) u članku 2. dosadašnja odredba postaje stavak 1. toga članka.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"U kategoriji vina Oznaka se može dodijeliti voćnim vinima, te vinima sa zaštićenom oznakom izvornosti označenim tradicionalnim izrazima: vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom ili vrhunsko pjenušavo vino."

 

Članak 2.

 

U članku 5. stavku 2. alineje 8. i 9. mijenjaju se i glase:

- jedan uzorak proizvoda za senzorsko ocjenjivanje (osim za vina);

- po potrebi jedan uzorak proizvoda za fizikalno-kemijsku analizu (kako je navedeno u Prilogu 1.)."

 

Članak 3.

 

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. ovog članka za kategoriju vina se ne pribavljaju rezultati senzorske analize, a senzorska procjena utvrđuje se sukladno rješenju o stavljanju vina na tržište."

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

 

Članak 4.

 

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

 

Članak 5.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 320-01/20-01/173

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 28. 4. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.

 

 

 

PRILOG 1.

 

Parametri kvalitete i dodane vrijednosti kojima moraju udovoljavati proizvodi s oznakom "PLAVI CEKER"

 

Proizvod / skupina proizvoda

Parametri kvalitete koji se kontroliraju pri dodjeli Oznake

Obvezujući parametar

Parametri koji predstavljaju dodanu vrijednost

mikrobiološka ispravnost

senzorska procjena *

fizikalno-kemijski parametri

1. suhomesnati proizvodi

DA

DA

kategorija "odličan"

nitriti ˂5 mg/kg

nitrati ˂50 mg/kg

2. sirevi, zreli

DA

DA

kategorija "odličan"

 

3. vino

vina sa zaštićenom oznaka izvornosti

NE

DA

kategorija "vrhunsko vino" ili "vrhunsko pjenušavo vino"

ohratoksin A

max 2,0 mg/kg

voćna vina

DA

kategorija "pozitivno"

4. rakije

NE

DA

kategorija "odličan"

niži udio metanola i HCN-a od maksimalno dopuštenog

etanol

5. fileti inćuna

DA

DA

kategorija "odličan"

histamin

max 100 mg/kg

6. suho voće

DA

DA

kategorija "odličan"

SO2 (marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve manje od 2000 mg/kg

suhe jabuke i kruške manje od 600 mg/kg)

7. octevi

DA

DA

kategorija "odličan"

ukupne kiseline (min. 50 g/L računato kao octena kis.; ˂5%)

udio alkohola (max. 0,5 % vol.)

8. med

DA

DA

kategorija "odličan"

udio vode ispod 18,6%

udio HMF-a u trenutku analize ispod 10 mg/kg

udio HMF-a na tržištu ispod 20 mg/kg

peludna analiza za uniflorni med

9. voćni sokovi

DA

DA

kategorija "odličan"

Pb

za bobičasto 0,05 mg/kg

za nebobičasto 0,03 mg/kg

 

10. džemovi i

pekmez od šljiva

DA

DA

kategorija "odličan"

bez konzervansa

- sorbinska kis. i benzojeva kis.

- suha tvar - prema specifikaciji proizvođača

 

11. extra djevičansko maslinovo ulje

DA

DA prema medijanu mana i voćnosti - ekstra djevičansko maslinovo ulje

 

slob. mas. kis. (max. 0,8 %)

peroksidni broj (max. 10 mmol O2/kg)

K232 (max. 2,5)

K270 (max. 0,22)

ΔK (max. 0,01)

sastav masnih kiselina

benzo(a)piren

12. bučino ulje

 

DA

DA

kategorija "odličan"

benzo(a)piren

slob. mas. kis.

peroksidni broj

 

 

*Kategorije senzorske kvalitete proizvoda (osim vina)

 

Kategorija kvalitete

Ponderirani bodovi

Apsolutno

Relativno (%)

odlična

17,6 - 20,0

88,0 - 100

dobra

15,2 - 17,5

76,0 - 87,5

osrednja

13,2 - 15,1

66,0 - 75,5

još prihvatljiva

11,2 - 13,1

56,0 - 65,5

neprihvatljiva

< 11,2

< 56,0