Na temelju članka 103

Na temelju članka 103. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. travnja 2010., donosi

 

ZAKLJUČAK

o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

 

1. Ovim se zaključkom utvrđuju kriteriji za osiguranje sredstava u gradskom proračunu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, te kriteriji za korištenje sredstava koja se, ovisno o financijskim mogućnostima Grada Zagreba, osiguravaju za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

 

2. Sredstva koja se u gradskom proračunu osiguravaju za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (u nastavku teksta: vijeća i predstavnici), te za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih njihovim programima rada namijenjena su za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine.

2.1. Sredstva za rashode poslovanja obuhvaćaju sredstva za rashode za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode.

2.2. Sredstva za rashode za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

3. Sredstva za rashode za zaposlene namijenjena su za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće za osobe koje su zaposlene kod vijeća i predstavnika i koje obavljaju administrativne poslove za njihove potrebe.

3.1. Sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, osiguravaju se u visini sredstava predviđenih za te potrebe za jednog stručnog suradnika u Gradskoj upravi, prema koeficijentu 2,4 sukladno Pravilniku o razvrstavanju poslova i zadaća i o postupku za utvrđivanje visine sredstava za plaće zaposlenika u gradskim upravnim tijelima te o koeficijentima za utvrđivanje plaća imenovanih ili izabranih osoba.

3.2. Predstavnicima se osiguravaju sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće u visini jedne polovice sredstava što se osiguravaju za te potrebe vijećima.

3.3. Sredstva za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće dodjeljuju se vijećima i predstavnicima nakon što dostave ugovore o radu, u jednakim mjesečnim iznosima za mjesece u kojima postoji potreba.

 

4. Sredstva za materijalne, financijske i ostale rashode namijenjena su za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, te za tekuće donacije.

4.1. Sredstva za naknade troškova zaposlenima koja obuhvaćaju naknade za prijevoz, rad na terenu, odvojeni život i stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za rashode za materijal i energiju koja obuhvaćaju materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sredstva za usluge koja obuhvaćaju komunalne usluge, te sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja koja obuhvaćaju premije osiguranja osiguravaju se u visini prosječnih troškova za te namjene u Gradskoj upravi.

4.2. Sredstva za naknade za troškove zaposlenima koja obuhvaćaju službena putovanja, sredstva za rashode za materijal i energiju koja obuhvaćaju uredski materijal, energiju i sitni inventar, sredstva za rashode za usluge koja obuhvaćaju usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, informiranja, zakupnine, najamnine i ostale usluge, sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja koja obuhvaćaju reprezentaciju, te sredstva za ostale financijske rashode koja obuhvaćaju sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa osiguravaju se za redovan rad vijeća i predstavnika i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih njihovim programima rada.

Dio sredstava potrebnih za redovan rad vijeća i predstavnika osigurava se prema stvarnoj potrebi, a dio sredstava za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika osigurava se ovisno o financijskim mogućnostima Grada Zagreba.

4.3. Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja koja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih, izvršnih tijela, povjerenstava i slično (mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima) osiguravaju se u visini određenoj gradskom Odlukom o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

4.4. Sredstva za rashode za usluge koja obuhvaćaju intelektualne i osobne usluge, te sredstva za tekuće donacije koja obuhvaćaju tekuće donacije u novcu osiguravaju se ovisno o financijskim mogućnostima Grada Zagreba, a koriste se za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika.

4.5. Sredstva za materijalne, financijske i ostale rashode, dodjeljuju se vijećima i predstavnicima tromjesečno osim sredstva za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima koja se dodjeljuju mjesečno prema broju osoba koje obnašaju dužnost člana vijeća i dužnost predstavnika.

 

5. Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koja obuhvaćaju uredsku opremu i namještaj osiguravaju se u visini prosječnih troškova za te namjene u Gradskoj upravi i dodjeljuju se vijećima i predstavnicima tromjesečno.

 

6. Sredstva koja su u gradskom proračunu osigurana za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika koriste se na način da se:

40% sredstava raspoređuje u jednakim dijelovima (linearno) svakom vijeću i predstavniku, s tim da jedan predstavnik ostvaruje sredstva u visini jedne polovice sredstava što se za te potrebe osiguravaju jednom vijeću, a

60% sredstava raspoređuje svakom vijeću odnosno predstavniku proporcionalno udjelu pripadnika određene nacionalne manjine u ukupnom broju pripadnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu koji su izabrali vijeće odnosno predstavnika. Za određivanje broja pripadnika nacionalne manjine mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva.

6.1. Programi rada vijeća i predstavnika moraju sadržavati jasno izražene programske zadaće po sadržaju i količini (kvantiteti), rokove i potrebna sredstva za njihovu realizaciju.

 

7. Vijeća i predstavnici dužni su, pored podnošenja financijskih izvještaja sukladno Zakonu o proračunu, izvještavati gradsko upravno tijelo nadležno za promicanje ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva o utrošku sredstava.

7.1. Vijeća i predstavnici dužni su:

- jedanput godišnje podnijeti izvješće o utrošku sredstava za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Izvješće se podnosi do 15. prosinca tekuće godine za razdoblje siječanj - studeni s projekcijom plaće koja će biti isplaćena za prosinac iste godine;

- jedanput godišnje podnijeti izvješće o utrošku sredstava za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima. Izvješće se podnosi do 15. prosinca tekuće godine za razdoblje siječanj - studeni s projekcijom iznosa mjesečnih nagrada koje će biti isplaćene za prosinac iste godine;

- dvaput godišnje podnijeti izvješća o utrošku sredstava za materijalne, financijske i ostale rashode, o utrošku sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj), te o utrošku sredstava za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika, i to za razdoblja od 1. siječnja do 30. lipnja u roku 15 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a za proračunsku godinu do 15. veljače tekuće za prethodnu godinu.

7.2. Izvješće o utrošku sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i predstavnika mora sadržavati jasno izražene programske zadaće po sadržaju i količini (kvantiteti), rokove i sredstva utrošena za njihovu realizaciju.

 

8. Danom stupanja na snagu ovoga zaključka prestaje važiti Zaključak o kriterijima za osiguravanje sredstava za rad i o kriterijima za korištenje sredstava za sufinanciranje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04).

 

9. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 016-01/10-01/4

URBROJ: 251-03-02-10-2

Zagreb, 15. travnja 2010.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.