Na temelju članka 114

Na temelju članka 114. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst i 25/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 9. veljače 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju jediničnog iznosa zakupnine i načinu plaćanja zakupnine za građevinsko zemljište

 

I. Ovim se zaključkom utvrđuje jedinični iznos zakupnine i način plaćanja zakupnine za građevinsko zemljište.

 

II. Jedinični iznos zakupnine određuje se prema sljedećim kriterijima:

- četvornom metru zemljišta;

- zoni u kojoj se zemljište nalazi;

- namjeni za koju se zemljište daje u zakup.

Zone iz ovoga zaključka su zone utvrđene Odlukom o komunalnom doprinosu.

Ako se zemljište koje je predmet zakupa nalazi u dvjema zonama ili više zona, za obračun zakupnine uzima se zona s najvišim jediničnim iznosom zakupnine.

 

III. Umnožak jediničnog iznosa zakupnine i površine zemljišta u m2, daje:

- početni iznos zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja;

- visinu zakupnine prigodom davanja zemljišta u zakup bez provođenja javnog natječaja (neposrednom pogodbom).

 

IV. Mjesečna zakupnina plaća se za zakup zemljišta za namjene:

- otvorena skladišta i slične svrhe;

- potrebe postojećeg objekta;

- parkirališni prostor;

- postavljanje jednostavnih građevina;

- postavljanje građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2 za komunalne baze;

- za potrebe održavanja sajma rabljenih automobila i rabljene opreme.

Jedinični iznos mjesečne zakupnine određuje se kako slijedi:

 

NAMJENA

I. zona

kn/m2

II. zona

kn/m2

III. zona

kn/m2

IV. zona

kn/m2

1. otvorena skladišta i slične svrhe (nadstrešnice uz stambenu ili pomoćnu građevinu, stubišta, potporni zidovi)

5,00

4,16

3,75

3,33

2. za postojeći objekt:

 

 

 

 

poslovni

 

 

 

 

- za površinu do 100 m2

27,50

26,66

25,83

25,41

- za površinu preko 101 m2

18,33

17,91

17,50

17,08

stambeni

 

 

 

 

- za površinu do 100 m2

5,32

5,16

5,00

4,92

- za površinu preko 101 m2

2,66

2,58

2,50

2,46

gospodarski

 

 

 

 

- za površinu do 500 m2

5,00

4,16

3,75

3,33

- za površinu preko 501 m2

3.00

2,16

1,75

1,33

3. za parkirališni prostor:

 

 

 

 

- za površinu do 100 m2

4,16

2,91

1,66

1,25

- za površinu preko 101 m2

2,08

1,66

1,00

0,83

4. za postavu jednostavnih građevina

37,50

33,33

29,16

25,00

5. za postavu građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2 za komunalne baze

16,66

14,16

12,50

10,00

6. za održavanje sajma rabljenih automobila i rabljene opreme

-

-

2,91

-

 

Mjesečna zakupnina plaća se do desetog u mjesecu za tekući mjesec, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost.

 

V. Godišnja zakupnina plaća se za zakup zemljišta za namjene poljoprivredna obrada i uređenje zelenih površina.

Jedinični iznos godišnje zakupnine određuje se kako slijedi:

 

NAMJENA

I. zona

kn/m2

II. zona

kn/m2

III. zona

kn/m2

IV. zona

kn/m2

1. za poljoprivrednu obradu

a) za vlastite potrebe

1,92

1,44

1,20

0,96

b) za poljoprivrednike iz članka 2. Zakona o poljoprivredi, na proizvodnim plohama većim od 1000 m², i to za:

 

 

 

 

- vrt, oranicu

0,05

0,05

0,05

0,05

- livadu

0,04

0,04

0,04

0,04

- pašnjak

0,03

0,03

0,03

0,03

2. za uređenje zelenih površina

3,0

2,40

2,16

1,92

 

Godišnja zakupnina plaća se:

- za prvu godinu zakupa, u roku od 15 dana od sklapanja ugovora;

- za drugu godinu zakupa, u roku od jedne godine od sklapanja ugovora;

- za treću godinu zakupa, u roku od dvije godine od sklapanja ugovora.

 

VI. Zakupnina za zakup zemljišta s više namjena, od kojih se za neke plaća porez na dodanu vrijednost, plaća se sukladno točki IV. stavcima 2. i 3. ovoga zaključka.

 

VII. Stručne i administrativne poslove za davanje u zakup građevinskog zemljišta obavlja Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Iznimno, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja stručne i administrativne poslove za davanje u zakup građevinskog zemljišta za namjenu poljoprivredna obrada, a za potrebe poljoprivrednika iz članka 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 30/15).

 

VIII. Stupanjem na snagu ovoga zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju jediničnog iznosa godišnje zakupnine i načinu plaćanja zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15).

 

IX. Ovaj zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 940-01/17-02/35

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 9. veljače 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.