Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 41. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 30. siječnja 2018., donijela je

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), dosadašnja odredba članka 3. postaje stavak 1. toga članka te se ispred riječi: "Ovim" dodaje oznaka stavka koja glasi: "(1)".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Izrazi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod."

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavak 3. se briše.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavku 2. točki 1. riječ: "važnim" zamjenjuje se riječju: "važnima".

 

Članak 4.

 

U članku 12. stavku 1. riječ: "metala" zamjenjuje se riječju: "kovina".

 

Članak 5.

 

U članku 41. točka 5. mijenja se i glasi:

"5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba koje ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Zagreba, odnosno koje je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;".

U točki 32. iza riječi: "odlučuje" dodaje se riječ: "o".

 

Članak 6.

 

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Predsjednik i potpredsjednik Gradske skupštine mogu podnijeti ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku i ne može se opozvati. Činjenica podnošenja ostavke na dužnost utvrđuje se na prvoj sjednici Gradske skupštine nakon njezina podnošenja. Dužnost predsjednika, odnosno potpredsjednika prestaje kada Gradska skupština utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke."

 

Članak 7.

 

Članak 49. mijenja se i glasi:

"(1) Gradski zastupnik dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

(2) Gradski zastupnik ima, u skladu s gradskom odlukom, pravo na naknadu.

(3) Gradski zastupnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.

(4) Gradski zastupnici imaju pravo uvida u registar birača dok obavljaju dužnost."

 

Članak 8.

 

U članku 50. stavku 2. riječ: "izvršenju" zamjenjuje se riječju: "izvršavanju".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Gradska skupština dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika odlučuje u slučajevima propisanim zakonom i ovim statutom."

 

Članak 9.

 

U članku 51. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Tajno se glasuje i u slučajevima propisanim zakonom."

 

Članak 10.

 

U članku 60. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Zagreba i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, ovim statutom i posebnim propisima koje pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000. 000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu Grada Zagreba i provedeno u skladu sa zakonom;".

U točki 15. riječi: "obavlja nadzor nad zakonitošću" zamjenjuju se riječima: "nadzire zakonitost".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Grada Zagreba koji slijedi nakon donošenja te odluke."

 

Članak 11.

 

U članku 64. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"(7) Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora."

 

Članak 12.

 

U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu,

- 2/3 gradskih zastupnika."

U stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

"Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Zagrebu, predsjednik Gradske skupštine dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 gradskih zastupnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim Gradska skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih gradskih zastupnika."

U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 5. iza riječi: "ne može" riječ: "se" briše se.

U dosadašnjem stavku 5. koji je postao stavak 6. broj: "12" zamjenjuje se brojem: "6".

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

 

Članak 13.

 

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Gradonačelnik i njegovi zamjenici prisustvuju sjednicama Gradske skupštine."

 

Članak 14.

 

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na redovnim izborima, traje do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta."

Iz stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"(4) Mandat članova vijeća gradske četvrti izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća gradske četvrti sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 15.

 

U članku 86. stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

"6. osnivanje mjesnog odbora;".

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

 

Članak 16.

 

Članak 94. mijenja se i glasi:

"(1) Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i gradski zastupnici te vijeća gradskih četvrti.

(2) Građani inicijativu za osnivanje mjesnog odbora na području gradske četvrti na kojoj imaju prebivalište podnose vijeću gradske četvrti koje ju razmatra i uz svoje mišljenje dostavlja gradonačelniku.

(3) Gradski zastupnik i vijeće gradske četvrti inicijativu za osnivanje mjesnog odbora podnose gradonačelniku.

(4) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora gradski zastupnici podnose Gradskoj skupštini kao prijedlog odluke, a građani i vijeća gradskih četvrti podnose prijedlog gradonačelniku.

(5) Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora što ga podnose građani i vijeća gradskih četvrti mora sadržavati područje i naziv mjesnog odbora. Ako građani podnose prijedlog, svojim ga potpisom mora podržati najmanje deset posto birača s područja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora."

 

Članak 17.

 

Članak 95. mijenja se i glasi:

"(1) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnog odbora gradski zastupnici i gradonačelnik podnose Gradskoj skupštini uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća gradskih četvrti.

(2) Prijedlog odluke o osnivanju mjesnog odbora mora sadržavati broj, područje, naziv i sjedište mjesnog odbora."

 

Članak 18.

 

U članku 98. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća mjesnog odbora sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

"(4) Mandat članova vijeća mjesnog odbora izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama gradske odluke iz članka 77. stavka 4. ovoga statuta, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Gradske skupštine o raspuštanju vijeća mjesnog odbora sukladno odredbama zakona i članka 106. stavka 2. ovog statuta.

(5) Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora, tijela za provođenje izbora te druga pitanja u svezi s izborom uređuju se gradskom odlukom."

 

Članak 19.

 

U članku 106. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradska skupština može na gradonačelnikov prijedlog raspustiti vijeće gradske četvrti, odnosno vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut, pravila gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove."

 

Članak 20.

 

U članku 112. stavku 2. kratica: "RH" zamjenjuje se riječima: "Republike Hrvatske".

 

Članak 21.

 

U članku 113. stavku 1. kratica: "RH" zamjenjuje se riječima: "Republike Hrvatske", a u točki 2. riječ: "koplja" zamjenjuje se riječju: "stijega".

 

Članak 22.

 

U članku 114. kratica: "RH" zamjenjuje se riječima: "Republike Hrvatske".

 

Članak 23.

 

U članku 115. stavku 1. kratica: "RH" zamjenjuje se riječima: "Republike Hrvatske".

U stavku 2. riječ: "obavezno" zamjenjuje se riječju: "obvezno".

 

Članak 24.

 

U članku 116. stavku 3. riječ: "izvršenje" zamjenjuje se riječju: "izvršavanje".

 

Članak 25.

 

U članku 119. stavku 2. riječi: "i nadziru" se brišu.

Stavak 3. se briše.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4. i 5.

 

Članak 26.

 

U članku 125. stavku 1. riječi: "odvoz smeća i", riječi: "gospodarenje otpadom," i riječi: "i prijevoz pokojnika" se brišu.

 

Članak 27.

 

Iza članka 128. dodaje se članak 128.a koji glasi:

 

"Članak 128.a

(1) Grad Zagreb osigurava obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te provedbu drugih obveza u vezi s gospodarenjem otpadom u skladu sa zakonom i drugim propisom.

(2) Grad Zagreb osigurava provedbu obveza iz stavka 1. ovoga članka na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada."

 

Članak 28.

 

U članku 140. stavku 5. riječi: "Gradska skupština dostavit će" zamjenjuju se riječima: "predsjednik Gradske skupštine dužan je dostaviti", a broj: "8" zamjenjuje se brojem: "30".

 

Članak 29.

 

U članku 152. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Grad Zagreb mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara."

 

Članak 30.

 

U članku 155. stavku 5. riječ: "izvršenju" zamjenjuje se riječju: "izvršavanju".

 

Članak 31.

 

U članku 156. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"(1) Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskoj skupštini na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

(2) Gradski proračun donosi Gradska skupština po postupku i na način utvrđen posebnim zakonom."

U stavku 6. iza riječi: "nužni" dodaju se riječi: "rashodi i".

 

Članak 32.

 

U članku 157. stavku 2. točki 4. riječ: "koncesija" zamjenjuje se riječima: "naknada za koncesije".

Točka 6. mijenja se i glasi:

"6. udio u zajedničkom porezu,".

 

Članak 33.

 

U članku 161. stavku 3. riječi: "prvi dan" zamjenjuju se riječima: "prvog dana".

 

Članak 34.

 

U članku 162. stavku 3. riječi: "godišnji obračuni" zamjenjuju se riječima: "financijski izvještaji".

 

Članak 35.

 

U članku 164. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Upravna tijela Grada Zagreba u izvršavanju općih akata što ih donosi Gradska skupština Grada Zagreba donose pojedinačne upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba."

 

Članak 36.

 

Gradski propisi i akti gradonačelnika uskladit će se s ovom statutarnom odlukom u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu, a propisi gradskih četvrti i mjesnih odbora u roku od šest mjeseci.

 

Članak 37.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/7

URBROJ: 251-01-05-18-8

Zagreb, 30. siječnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.