Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 9. sjednici, 28. studenoga 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12 i 16/13), u članku 5. stavku 1. riječi: "koja se utvrđuje sukladno Odluci o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina", zamjenjuju se riječima: "koja se utvrđuje sukladno Odluci o građevinskom zemljištu i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina".

 

Članak 2.

 

U članku 20. stavku 1. riječi: "Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata", zamjenjuju se riječima: "Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata".

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/649

URBROJ: 251-01-06-13-8

Zagreb, 28. studenoga 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.