Na temelju članka 56. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), gradonačelnik Grada Zagreba, 13. rujna 2013., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme

 

Članak 1.

 

U nazivu Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10) i u članku 1. iza riječi: "mobilnih telefona" dodaje se zarez i riječi: "kartica za mobilni pristup internetu".

 

Članak 2.

 

U članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Pod službenom karticom za mobilni pristup internetu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se uređaj za mobilni pristup internetu i SIM kartica."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 3.

 

U nazivu glave II. iza riječi: "MOBILNI TELEFONI" dodaju se riječi: "I KARTICE ZA MOBILNI PRISTUP INTERNETU".

 

Članak 4.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Pravo korištenja službenih mobilnih telefona i kartica za mobilni pristup internetu imaju gradski dužnosnici i pročelnici gradskih upravnih tijela, odnosno službenici/namještenici gradskih upravnih tijela kojima to korištenje odobri pročelnik gradskoga upravnog tijela u kojem su zaposleni.

Iznimno, pravo korištenja službenih mobilnih telefona i kartica za mobilni pristup internetu imaju osobe kojima to korištenje odobri gradonačelnik radi sudjelovanja u partnerskim projektima ili projektima od javnog interesa.

Početak korištenja ovisi o tehničkim i drugim mogućnostima."

 

Članak 5.

 

U člancima 4. i 6. iza riječi: "mobilni telefon" u određenom padežu i broju dodaju se riječi: "i kartica za mobilni pristup internetu" u odgovarajućem padežu i broju.

 

Članak 6.

 

U članku 6. stavku 2. iza riječi: "korisnik" riječi: "službenog mobilnoga telefona" brišu se.

 

Članak 7.

 

U člancima 9., 10. i 11. iza riječi: "mobilni telefon" u određenom padežu dodaje se zarez i riječi: "kartica za mobilni pristup internetu" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 8.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 030-01/13-01/18

URBROJ: 251-03-02-13-2

Zagreb, 13. rujna 2013.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.