Na temelju članka 48

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 27. lipnja 2019., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopuni Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19 i 13/19), u Prilogu 1. Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava, u točki III. Gradska četvrt TRNJE, u tabličnom prikazu, iza retka pod rednim brojem 11. dodaje se redak pod rednim brojem 12. Veslačko naselje, Zagreb, Veslačka ulica 17a, 151,50 m2.

Broj: "1.537,06" zamjenjuje se brojem: "1.688,56".

 

2. Tablični prikaz pod naslovom "Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija" mijenja se i glasi:

 

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata/prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

12

1.688,56

4.

MAKSIMIR

12

2.075,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

15

2.859,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.221,43

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.259,69

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.098,46

10.

ČRNOMEREC

12

1.812,30

11.

GORNJA DUBRAVA

15

2.796,68

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

10

2.149,23

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.348,24

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

225

47.908,55

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/19-01/1111

URBROJ: 251-03-02-19-2

Zagreb, 27. 6. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.