Na temelju članka 41. točke 16. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 52. sjednici, 19. travnja 2017., donijela je

 

AKCIJSKI PLAN

Grada Zagreba za 2017. ­ 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

 

I. UVOD

 

Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj mjeri marginalizirani: ekonomski, prostorno, kulturološki i politički. Ocijenivši položaj romske zajednice težim od položaja drugih manjinskih zajednica u Europi, Vijeće Europe i Europska unija posvećuju posebnu pozornost problematici Roma kao najbrojnije nacionalne manjine u Europi te potiče zemlje članice i druge zemlje u regiji na sustavno rješavanje problema romske zajednice.

Vlada Republike Hrvatske je u studenome 2012. donijela Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (dalje u tekstu: Nacionalna strategija). Nacionalna strategija je nadogradnja na Nacionalni program za Rome iz 2003., s redefiniranim nacionalnim prioritetima, načinom provedbe i posebnim mjerama sukladno izmijenjenim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u procesu uključivanja i poboljšanja socioekonomskog položaja Roma.

Gradska je skupština Grada Zagreba u ožujku 2013., donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020., za razdoblje 2013. - 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13) te prihvatila izvješće o njegovoj provedbi. Iako za 2016. nije bio donesen gradski akcijski plan nastavljena je provedba pojedinih mjera sukladno ciljevima i prioritetima Nacionalne strategije.

Provođenje navedenoga akcijskog plana pratilo je Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/14, 11/16 i 17/16). Gradonačelnik je osnovao i imenovao navedeno povjerenstvo sukladno odredbama Nacionalne strategije. Povjerenstvo ima 11 članova, i to zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba, četiri predstavnika Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba te predstavnike Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Povjerenstvo je ocijenilo da unatoč uspješnoj provedbi gradskog akcijskog plana u prethodnom razdoblju još uvijek postoji potreba za daljnjom provedbom mjera za ostvarenje ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom što je razlog zbog kojega je izrađen Akcijski plan za iduće dvogodišnje razdoblje.

U njegovoj izradi aktivno su sudjelovali predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ured gradonačelnika i Gradski ured za opću upravu.

Akcijski plan Grada Zagreba za 2017. ­ 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (dalje u tekstu: Akcijski plan) definira ciljeve i mjere koje se trebaju provesti da bi se Romi bolje uključili u zajednicu i društveni život, rokove provedbe, nositelje i sudionike u provedbi mjera, financijska sredstva potrebna za provođenje mjera te izvore i načine financiranja za dvogodišnje razdoblje. Mjerama Akcijskog plana obuhvaćeni su pripadnici romske nacionalnosti koji žive u Gradu Zagrebu i kojih, prema popisu stanovništva iz 2011., ima 2.755, odnosno 0,35% ukupnog stanovništva grada.

 

II. TEMATSKA PODRUČJA I CILJEVI AKCIJSKOG PLANA

 

Akcijski plan je provedbeni dokument Nacionalne strategije za područje Grada Zagreba. Strateški ciljevi su preuzeti iz Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za provedbu Nacionalne strategije s time da su ciljevi, mjere i aktivnosti usklađeni s potrebama romske zajednice u Gradu Zagrebu i mogućnostima provedbe u razdoblju za koje se Akcijski plan donosi.

Akcijski plan sadrži ciljeve i mjere u šest tematskih područja djelovanja. Za svaku mjeru određene su aktivnosti, nositelji, sredstva, rokovi te pokazatelji provedbe.

Nositelji, provoditelji i suradnici u provedbi mjera Akcijskog plana su gradska upravna tijela, javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva.

Tematska područja Akcijskog plana i ciljevi u okviru pojedinog područja su:

1. Odgoj i obrazovanje

­    cilj 1.1. Povećati broj djece obaju spolova u integriranim predškolskim programima u okviru redovnih predškolskih ustanova te povećati broj djece obaju spolova koja nisu uključena u predškolski odgoj u program predškole

­    cilj 1.2. Povećati broj djece obaju spolova koja se uključuju u sustav obveznog osnovnog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

­    cilj 1.3. Povećati broj djece obaju spolova koja se uključuju u sustav srednjoškolskog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

­    cilj 1.4. Povećati broj Roma/kinja koji se uključuju u sustav visokoškolskog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

­    cilj 2.1. Povećati broj zaposlenih pripadnika/ca romske nacionalne manjine i poticati samozapošljavanje

3. Zdravstvena zaštita

­    cilj 3.1. Unaprijediti zdravlje romske populacije te kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga

­    cilj 3.2. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

­    cilj 3.3. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

­    cilj 3.4. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

4. Socijalna skrb

­    cilj 4.1. Smanjiti siromaštvo romske populacije i podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

­    cilj 5.1. Poboljšati uvjete stanovanja romske populacije i stambeno zbrinjavanje

­    cilj 5.2. Unaprijediti stanje okoliša na lokacijama naseljenim Romima, podizanje informiranosti o zaštiti okoliša i njenoj provedbi

6. Uključivanje u kulturni i društveni život

­    cilj 6.1. Osnažiti pripadnike/ce romske nacionalne manjine za sudjelovanje u društvenom, kulturnom i javnom životu kako bi se smanjio jaz između pripadnika/ca romske nacionalne manjine i ostalog stanovništva, postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, većinske populacije te društva u cjelini

 

1. ODGOJ I OBRAZOVANJE

 

A. Predškolski odgoj

 

CILJ 1.1. Povećati broj djece obaju spolova u integriranim predškolskim programima u okviru redovnih predškolskih ustanova te povećati broj djece obaju spolova koja nisu uključena u predškolski odgoj u program predškole

 

Poticanje uključivanja djece u redovne programe dječjeg vrtića s ostalom djecom ključno je za uspješnu integraciju Roma u društvo od najranije dobi, a uključivanje u program predškole ključno je za razvoj svih potencijala i sposobnosti primjereno dobi te se time povećavaju njihove mogućnosti za uspjeh i napredovanje u redovnom sustavu obrazovanja.

Okosnica tih programa je učenje hrvatskog jezika, razvijanje higijenskih i radnih navika, društvenosti, suosjećajnosti, samokontrole, usvajanje prihvaćenih obrazaca ponašanja te sve druge aktivnosti kojima se potiče svestrani razvoj duševne i tjelesne sposobnosti svakog djeteta.

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.1.1. Poticanje uključivanja što većeg broja romske djece obaju spolova u integrirane predškolske programe u okviru redovnih predškolskih ustanova. Djecu koja do pete godine života nisu uključena u dječji vrtić uključiti u program predškole od minimalno 250 sati godišnje

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

a) osigurat će se potpore za organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključe djecu u predškolske programe u okviru redovnih predškolskih ustanova i u programe predškole

b) sufinancirat će se programi predškolskog odgoja i predškole

a) broj djece po spolu koja su uključena u integrirane predškolske programe

b) broj djece po spolu koja su uključena u program predškole

c) broj sufinanciranih programa

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike/ce romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja i sufinanciranje programa predškole za pripadnike/ce romske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, predškolske ustanove

obavještavat će se predškolske ustanove o mogućnosti dobivanja sredstva za roditeljski udio u programima predškolskog odgoja i programima predškole u kojima su uključena romska djeca

a) broj poslanih obavijesti

b) broj programa predškolskog odgoja i programa predškole u koje su uključena djeca kojima se osigurava sufinanciranje

kontinuirano

proračun Grada Zagreba

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.1.3. Osiguranje jednog besplatnog obroka za djecu pripadnike romske nacionalne manjine uključene u program predškole

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

osigurat će se sredstava za besplatni obrok za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u programu predškole

broj djece po spolu, za koje je osiguran besplatan obrok

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

B. Osnovnoškolsko obrazovanje

 

CILJ 1.2. Povećati broj djece obaju spolova koja se uključuju u sustav obaveznoga osnovnog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.2.1. Poticanje uključivanja što većeg broja romske djece obaju spolova u osnovnoškolsko obrazovanje i stvaranje preduvjeta za uključivanje učenika/ca u produženi boravak. Poticanje završavanja osnovnoškolskog obrazovanja i motiviranje za ponovno uključivanje djece koja su napustila osnovnoškolsko obrazovanje u sustav osnovnog obrazovanja

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

osigurat će se potpore za organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključuju djecu u osnovnoškolsko obrazovanje i motiviranje za njegovo završavanje

a) broj djece po spolu, uključene u osnovno obrazovanje na početku i na kraju školske godine

b) broj djece obuhvaćene produženim boravkom

c) broj djece po spolu, koja završavaju osnovnu školu

d) broj održanih tribina, okruglih stolova, predavanja i dr. aktivnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.2.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za prehranu u školi tijekom nastave i produženog boravka sukladno Programu javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju Grada Zagreba za svaku proračunsku godinu

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

osigurat će se sredstava za sufinanciranje roditeljskog udjela za prehranu u školi tijekom nastave i produženog boravka

broj djece po spolu za koje je sufinanciran roditeljski udio za prehranu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

C. Srednjoškolsko obrazovanje

 

CILJ 1.3. Povećati broj djece obaju spolova koja se uključuju u sustav srednjoškolskog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.1. Poticanje uključivanja što većeg broja romske djece obaju spolova u srednjoškolsko obrazovanje te poticanje njegova završavanja

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

osigurat će se potpore za organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih aktivnosti radi motiviranja roditelja da uključuju djecu u srednjoškolsko obrazovanje i radi poticanja njegova završavanja

a) broj djece po spolu upisane u srednje škole na početku i na kraju školske godine

b) broj djece po spolu koja završavaju srednju školu

c) broj održanih tribina, okruglih stolova, predavanja i drugih aktivnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.2. Prikupljanje podataka o poticanju korištenja usluge profesionalnog informiranja i savjetovanja za izbor zanimanja i odabir srednjoškolskog programa za učenike/ce Rome/kinje završnih razreda osnovne škole

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika

prikupljat će se podaci o poticanju korištenja usluge profesionalnog informiranja i savjetovanja za izbor zanimanja i odabir srednjoškolskog programa za učenike/ce Rome/kinje završnih razreda osnovne škole

a) broj djece po spolu upisane u srednje škole na početku i na kraju školske godine

b) broj djece po spolu koja završavaju srednju školu

c) broj održanih tribina, okruglih stolova, predavanja i drugih aktivnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.3. Informiranje učenika/ca Roma/kinja završnih razreda osnovnih škola, njihovih roditelja i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba o mjerama koje se provode u području odgoja i obrazovanja i mogućnostima kojima se mogu koristiti na lokalnoj razini

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

a) obavještavat će se škole i učenici/e Romi/kinje, roditelji i Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba pisanim putem, elektroničkom poštom i objavom na internetskim stranicama Grada Zagreba

b) tiskat će se i dijeliti promotivni letci

a) broj poslanih obavijesti

b) broj tiskanih i podijeljenih letaka

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu Grada Zagreba

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.4. Stipendiranje redovnih učenika/ca srednjih škola pripadnika/ca romske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

osigurat će se stipendije redovnim učenicima/ama pripadnicima/ama romske nacionalne manjine

broj dodijeljenih stipendija po spolu za pojedinu školsku godinu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.5. Osiguravanje potpore pri pronalaženju mjesta za odrađivanje obvezene stručne prakse kod poslodavaca kako bi se spriječila izravna i/ili neizravna diskriminacija učenika/ca pripadnika/ca romske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, škole, Obrtnička komora Zagreb, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba

slat će se pisane preporuke srednjim strukovnim školama i Obrtničkoj komori Zagreb za senzibiliziranje poslodavaca koji surađuju sa školama radi primanja pripadnika/ca romske nacionalne manjine na odrađivanje obavezne stručne prakse

a) broj poslodavaca koji su primili djecu na odrađivanje stručne prakse

b) broj romske djece po spolu koja su našla stručnu praksu u odnosu na broj upisane romske djece po spolu koja su tražila stručnu praksu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

1.3.6. Osiguravanje pomoći djeci i mladima pripadnicima/ama romske nacionalne manjine s teškoćama u učenju koja su uključena u osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport

davat će se instrukcije djeci i mladima pripadnicima/ama romske nacionalne manjine koji/e imaju teškoće u učenju

a) broj instruktora/ica

b) broj održanih sati instrukcija

c) broj djece po spolu kojoj su dane instrukcije

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

D. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 

CILJ 1.4. Povećati broj Roma/kinja koji se uključuju sustav u visokoškolskog obrazovanja uz naglasak na njegovo završavanje

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

1.4.1. Organiziranje pomoći prilikom pripreme za polaganje državne mature za pripadnike/ce romske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba

organizirat će se pomoć prilikom pripreme za polaganje državne mature za pripadnike/ce romske nacionalne manjine

a) broj održanih priprema

b) broj polaznika/ca koji su prošli pripremu za polaganje državne mature

c) broj polaznika/ca po spolu koji su uspješno položili državnu maturu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

1.4.2. Poticanje uključivanja što većeg broja mladih Roma/kinja u visokoškolsko obrazovanje te završavanje studija

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

a) obavještavat će se škole, učenici/e Romi/kinje, roditelji i Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba o mogućnostima stipendiranja redovnih studenata/ica pisanim putem, elektroničkom poštom i objavom na internetskim stranicama Grada Zagreba

b) osigurat će se potpore za organiziranje predavanja, tribina i okruglih stolova o uključivanju i završavanju visokoškolskog obrazovanja

a) broj poslanih obavijesti

b) broj objavljenih informacija u elektroničkim medijima

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

1.4.3. Stipendiranje redovnih studenata/ica pripadnika/ca romske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

osigurat će se stipendije za redovne studente/ice pripadnike/ce romske nacionalne manjine.

a) broj dodijeljenih stipendija po spolu;

b) iznos dodijeljenih sredstva

c) broj studenata/ica

d) broj studenata/ica po spolu i dobi koji su završili visokoškolsko obrazovanje

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

2. ZAPOŠLJAVANJE I UKLJUČIVANJE U GOSPODARSKI ŽIVOT

 

CILJ 2.1. Povećati broj zaposlenih pripadnika/ca romske nacionalne manjine i poticati samozapošljavanje

 

Problem zapošljavanja Roma zahtijeva istovremeni angažman svih nadležnih ministarstava, zavoda, ureda i lokalne samouprave. Osnovne prepreke zapošljavanja Roma na otvorenom tržištu rada su: niska razina obrazovanja i neprihvaćanje dokvalifikacije i dodatnog osposobljavanja Roma, predrasude poslodavaca, ali i kriva percepcija Roma, te marginaliziranost romske populacije i život u siromaštvu.

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

2.1.1. Prikupljanje podataka od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Zagreb o osnaživanju i motiviranju radno sposobnih Roma/kinja za uključivanje u tržište rada te o kontinuiranom upozoravanju na potrebu stjecanja i održavanja radnih navika

Ured gradonačelnika

prikupljat će se podaci od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Zagreb o osnaživanju i motiviranju radno sposobnih Roma/kinja za uključivanje u tržište rada i upozoravanju na potrebu stjecanja i održavanja radnih navika

a) broj osoba romske nacionalne manjine koje su prošle proces osnaživanja za uključivanje u tržište rada prema dobi i spolu

b) vrsta usluga pruženih pripadnicima/ama romske nacionalne manjine kroz programe

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

2.1.2. Osmišljavanje programa za uključivanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine u programe javnih radova preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Zagreb

gradska upravna tijela, Zagrebački holding d.o.o., Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

izradit će se programi javnih radova za zapošljavanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine

a) broj i vrsta provedenih javnih radova

b) broj zaposlenih Roma/kinja po spolu i dobi u programima javnih radova

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

2.1.3. Dodjela financijskih potpora nezaposlenim osobama iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Zagreb za pokretanje vlastitog posla

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

osigurat će se financijske potpore nezaposlenim osobama radi samozapošljava-

nja pokretanjem vlastitog posla

a) broj dodijeljenih potpora

b) visina dodijeljenih sredstava

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

2.1.4. Prikupljanje podataka o organiziranju aktivnosti promocije postojećih mjera za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

Ured gradonačelnika

prikupljat će se podaci o organiziranju predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih aktivnosti radi promocije postojećih mjera za zapošljavanje i samozapošljava-

nje pripadnika/ca romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

a) broj romskih udruga i poslodavaca koji su sudjelovali u aktivnostima promocije

b) broj obavljenih promocija

c) broj zaposlenih osoba romske nacionalne manjine kod poslodavaca koji su bili uključeni u aktivnosti promocije

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

CILJ 3.1. Unaprijediti zdravlje romske populacije te kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.1.1. Provedba istraživanja o romskoj populaciji na određenim lokacijama u Gradu Zagrebu i provedba ankete na temelju koje će se procijeniti postojeće stanje i predložiti nove mjere za unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", domovi zdravlja, Gradski ured za zdravstvo, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

a) provest će se istraživanje o romskoj populaciji na određenim lokacijama u Gradu Zagrebu

b) provest će se anketa u vezi sa zdravljem među romskom populacijom

c) analizirat će se rezultati ankete

a) broj Roma/kinja po spolu koji žive na određenim lokacijama u Gradu Zagrebu

b) broj provedenih anketa o zdravlju

c) analiza rezultata ankete

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.1.2. Provedba programa koji omogućavaju pristup zdravstvenim uslugama i osnivanje projektnih medicinskih timova sastavljenih od doktora medicine, dipl. ing. prehrambene tehnologije - nutricionista i mag. edukacijske rehabilitacije, patronažne službe domova zdravlja te, po potrebi, liječnika specijalista epidemiologa

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", domovi zdravlja u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

a) povodit će se programi koji omogućavaju marginaliziranim romskim zajednicama pristup zdravstvenim uslugama

b) osnovat će se projektni timovi za obilazak lokacija nastanjenih romskim stanovništvom na području Grada Zagreba

b) vodit će se evidencija o broju Roma/kinja i po spolu koji/e jesu ili nisu u sustavu zdravstvenog osiguranja te broju uključenih u zdravstvene programe i projekte koji se provode na području Grada Zagreba

a) broj i vrsta provedenih programa

b) broj projektnih timova i vrsta njihovih aktivnosti

c) broj obuhvaćenih osoba prema dobi i spolu

d) broj osoba po spolu uključenih u zdravstvene programe i projekte koji se kontinuirano provode na području Grada Zagreba

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

Patronažne sestre će provoditi anketu o zdravlju kojom će se dobiti slika o zdravstvenom stanju romske populacije, a istovremeno će davati potrebne informacije radi unapređenja zdravlja i prevencije bolesti, te poticati sve pripadnike/ce romske nacionalne manjine, posebice žene, na korištenje zdravstvene zaštite (ginekološki pregledi), a trudnice na pohađanje trudničkih tečajeva.

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" će preko projektnog tima sastavljenog od doktora medicine, dipl. ing. prehrambene tehnologije - nutricionista i mag. edukacijske rehabilitacije, poticati pripadnike/ce romske nacionalne manjine da se uključe u zdravstvene programe i projekte, besplatne za zainteresirane korisnike/ce, koji se kontinuirano provode na području Grada Zagreba. To su primjerice besplatna mobilna mamografija, besplatni trudnički tečajevi, programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja i dr.

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

3.1.3. Povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga romskoj populaciji te poticanje veće uključenosti Roma/kinja u preventivne programe zdravstvene zaštite

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", domovi zdravlja u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

a) informirat će se romska populacija o zdravstvenim uslugama, preventivnim programima i načinu uključivanja

a) broj i vrsta pruženih usluga

b) broj osoba po dobi i spolu, uključenih u preventivne programe

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

3.1.4. Provedba programa i projekata organiziranja specijalističkih liječničkih pregleda za Romkinje

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", domovi zdravlja u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

a) organizirat će se program mobilne mamografije

b) poticat će se uključivanje Romkinja u trudničke tečajeve

a) broj organiziranih dolazaka mobilnog mamografa

b) broj Romkinja uključenih u trudničke tečajeve

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

3.1.5. Sustavan rad na promicanju i edukaciji o važnosti cijepljenja, poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece te provjeri cijepnog obuhvata

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", domovi zdravlja - patronažna služba domova zdravlja, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba

a) organizirat će se edukacije o važnosti cijepljenja i poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece

b) uspostavit će se suradnja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacijama civilnog društva i predstavnicima/ama lokacija naseljenih Romima radi provjere cijepnog statusa romske djece

a) broj održanih edukacija

b) broj cijepljene djece po spolu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

CILJ 3.2. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.2.1. Informiranje i edukacija o reproduktivnom zdravlju, zdravlju trudnica, zdravlju djece te planiranju obitelji, ali i o spolnim bolestima i rizicima maloljetničkih trudnoća

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacijama civilnog društva i patronažnom službom domova zdravlja

organizirat će se programi prevencije i edukacije o reproduktivnom zdravlju i spolnim bolestima

a) broj i vrsta organiziranih edukacija i preventivnih programa

b) broj žena, trudnica i djece uključenih u edukacije i programe

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.2.2. Podupiranje projekata organizacija civilnog društva za edukaciju i podizanje svijesti o prevenciji bolesti, zdravim načinima života, zaštiti mentalnog i reproduktivnog zdravlja

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacijama civilnog društva i patronažnom službom domova zdravlja

financirat će se projekti organizacija civilnog društva za edukaciju i podizanje svijesti o prevenciji bolesti, zdravim načinima života i zaštiti mentalnog i reproduktivnog zdravlja

broj i vrsta financiranih projekata

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

CILJ 3.3. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.3.1. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće prema redovitom planu i programu monitoringa

Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

kontrolirat će se zdravstvena ispravnost vode za piće na hidrantima prema planu i programu redovitog monitoringa

a) broj provedenih kontrola na hidrantima koji su najbliži lokacijama naseljenim Romima

b) broj lokacija na kojima su provedene kontrole

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.3.2. Provedba edukacija i informiranje o higijenskim navikama

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

provodit će se edukacije i informiranje o higijenskim navikama

a) broj i vrsta edukacija i usluga informiranja

b) broj osoba koje su prošle edukaciju po dobi i spolu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.3.3. Provedba preventivnih mjera DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo

provest će se preventivne mjere DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) temeljem Programa mjera i Provedbenog plana, ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba

broj provedenih preventivnih mjera

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

CILJ 3.4. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.4.1. Provedba istraživanja o raširenosti konzumiranja sredstava ovisnosti u romskoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo

provodit će se istraživanja o raširenosti konzumiranja sredstava ovisnosti u romskoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade

a) broj i vrsta istraživanja o raširenosti sredstava ovisnosti u romskoj populaciji

b) broj osoba koje su uključene u istraživanja prema dobi i spolu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.4.2. Uključivanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine u kampanje Grada Zagreba usmjerene na podizanje svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacije civilnog društva

a) organizirat će se kampanje usmjerene na podizanje svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti u koje će biti uključeni pripadnici/e romske nacionalne manjine

b) tiskat će se edukativni i promidžbeni materijali

c) organizirat će se radijske i televizijske emisije te javne manifestacije i promotivne aktivnosti za romsku populaciju

a) broj provedenih kampanja

b) broj i vrsta tiskanih materijala, edukativnih i promidžbenih materijala, broj i vrsta edukacija, broj i vrsta radijskih i televizijskih emisija, broj i vrsta javnih manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti za romsku populaciju

c) stopa pojavnosti ovisnosti unutar romske populacije u romskim zajednicama po dobi, spolu i vrsti ovisnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.4.3. Provedba edukacije djece, mladih i roditelja o štetnosti sredstava ovisnosti i štetnim socijalnozdrav-stvenim posljedicama pojave ovisnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacije civilnog društva

provodit će se edukacije djece, mladih i roditelja o štetnosti sredstava ovisnosti i štetnim socijalnozdrav-stvenim posljedicama pojave ovisnosti

a) broj i vrsta provedenih edukacija

b) broj osoba uključenih u edukaciju prema dobi i spolu

c) stopa korištenja sredstava ovisnosti u romskim zajednicama po dobi, spolu i vrsti ovisnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

3.4.4. Poticanje i podrška projektima udruga koje se bave prevencijom ovisnosti

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Gradski ured za zdravstvo, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacije civilnog društva

podržat će se projekti udruga koji se bave prevencijom ovisnosti

a) broj podržanih projekata

b) broj provedenih i evaluiranih projekata

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

4. SOCIJALNA SKRB

 

CILJ 4.1. Smanjiti siromaštvo romske populacije i podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.1. Organiziranje i edukacija mobilnih timova stručnjaka/inja medijatora/ica koji/e će kontinuirano djelovati u romskim zajednicama kako bi korisnicima/ama usluge bile dostupnije, upozoravati na postojeće potrebe korisnika/ca, poticati ih na aktivno sudjelovanje u ostvarivanju prava te koordinirati između službe socijalne skrbi i Roma/kinja

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

a) organizirat će se i održati edukacije za stručnjake/inje medijatore/ice za podršku povećanju dostupnosti socijalnih usluga romskoj populaciji

b) organizirat će se mobilni timovi stručnjaka/inja medijatora/ica koji će kontinuirano djelovati u romskim zajednicama

a) broj medijatora/ica po spolu, sa završenom dodatnom edukacijom

b) broj mobilnih timova

c) broj korisnika/ca po spolu kojima su pružene usluge preko mobilnih timova

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.2. Osmišljavanje i provedba edukativnih programa i kampanja (medijske emisije, tiskani materijal, tribine, predavanja, radionice, igraonice) usmjerenih na podizanje svijesti romske populacije o njihovoj odgovornosti u području obiteljskih odnosa i mehanizmima zaštite prava iz tog područja

 

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

a) provest će se edukacije o podizanju svijesti romske populacije o njihovoj odgovornosti u području obiteljskih odnosa i mehanizmima zaštite prava iz tog područja

b) provest će se medijska kampanja emisijama, tiskanim materijalom, tribinama, predavanjima, radionicama i igraonicama

a) broj i vrsta edukativnih programa, kampanja i drugih događanja

b) broj pripadnika/ca romske zajednice po dobi i spolu koji su uključeni u edukativne programe

c) broj tiskanih materijala

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.3. Organiziranje radionica za male skupine Roma/kinja kako da bi se upoznali s temeljnim pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi (materijalna prava, prava osoba s invaliditetom, mjere obiteljsko­pravne zaštite, usluge obiteljske medijacije, usluge smještaja i usluge stručne potpore u obavljanju poslova)

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

organizirat će se radionice za male skupine Roma/kinja kako bi se upoznali s pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi

a) broj i vrsta organiziranih radionica

b) broj Roma/kinja po dobi i spolu koji/e su sudjelovali/e na radionicama

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.4. Osmišljavanje i provedba programa za edukaciju i informiranje romske populacije, s posebnim naglaskom na žene, o problemima vezanim za različite oblike diskriminacije i nasilja nad ženama, preveniranje poticanja djece na prosjačenje

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva, Ministarstvo unutarnjih poslova

osmislit će se i provodit edukacija i informiranje romske populacije, s posebnim naglaskom na žene, o problemima vezanim za različite oblike diskriminacije i nasilja nad ženama te zaštita prava malodobne djece

a) broj i vrsta programa i edukacija

b) broj osoba po dobi i spolu koje su uključene u programe i edukaciju

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.5. Pružanje socijalnih usluga pripadnicima/ama romske nacionalne manjine sukladno važećim zakonskim propisima (Odluka o socijalnoj skrbi)

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizacije civilnog društva

pružat će se socijalne usluge pripadnicima/ama romske nacionalne manjine

broj i vrsta pruženih socijalnih usluga

kontinuirano

proračun Grada Zagreba

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

 

4.1.6. Razvoj programa u partnerstvu s organizacijama civilnog društva te drugim organizacijama koje djeluju kako bi unaprijedile kvalitetu života Roma/kinja

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, organizacije civilnog društva

podržat će se programi organizacija civilnog društva kojima je cilj unapređenje kvalitete života Roma/kinja

broj prijavljenih, prihvaćenih i provedenih programa organizacija civilnog društva u partnerstvu s Gradom Zagrebom

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

5. PROSTORNO UREĐENJE, STANOVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

CILJ 5.1. Poboljšati uvjete stanovanja romske populacije i stambeno zbrinjavanje

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.1.1. Provedba Programa aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

provodit će se Program aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

provedene aktivnosti iz Programa aktivnosti i mjera za unapređenje stanja prostora i okoliša lokacija naseljenih Romima

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.1.2. Unapređenje stambene integracije Roma/kinja u zajednici edukacijom o načinu korištenja stambenih objekata i okoliša te promicanjem antidiskriminacijskih mjera pri najmu ili dodjeli stanova

Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Ured gradonačelnika i organizacije civilnog društva

a) osmislit će se i provesti edukacije o načinu korištenja stambenih objekata i okoliša (kultura stanovanja)

b) vodit će se računa o pritužbama Roma/kinja koji su poslali gradskim upravnim tijelima zbog diskriminacije pri najmu ili dodjeli stanova

a) broj provedenih edukacija

b) broj Roma/kinja po spolu obuhvaćenih edukacijom

c) broj Roma/kinja po spolu koji su poslali pritužbe gradskim upravnim tijelima zbog diskriminacije pri najmu ili dodjeli stana

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.1.3. Kontinuirano praćenje stanja lokacija naseljenih Romima

Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Ured gradonačelnika, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

kontinuirano će se pratiti stanje lokacija naseljenih Romima

broj i dinamika praćenih lokacija

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.1.4. Osiguravanje alternativnog smještaja za pripadnike/ce romske nacionalne manjine koji stanuju u stambenim jedinicama za koje je izdano rješenje o rušenju ili koje nije moguće legalizirati iz prostornih razloga

Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

osigurat će se alternativni smještaj za pripadnike/ce romske nacionalne manjine koje stanuju u stambenim jedinicama za koje je izdano rješenje o rušenju ili koje nije moguće legalizirati iz prostornih razloga

a) broj zbrinutih romskih obitelji

b) broj dodijeljenih stambenih objekata

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.1.5. Sufinanciranje projekata infrastrukture za lokacije naseljene Romima

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradski ured za imovinsko­pravne poslove i imovinu Grada, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

sufinancirat će se projekti infrastrukture za lokacije naseljene Romima

a) broj sufinanciranih

projekata

b) iznos sufinanciranih sredstava

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

CILJ 5.2. Unaprijediti stanje okoliša na lokacijama naseljenim Romima, podizanje informiranosti o zaštiti okoliša i njenoj provedbi

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.2.1. Uklanjanje postojećih divljih odlagališta otpada na lokacijama naseljenim Romima

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća

uklanjat će se divlja odlagališta na lokacijama naseljenim Romima

a) broj uklonjenih divljih odlagališta na lokacijama naseljenim Romima

b) smanjenje/

nestanak divljih odlagališta otpada na lokacijama naseljenim Romima

kontinuirano

tekući prihodi Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.2.2. Jačanje suradnje Grada Zagreba i romske nacionalne manjine radi koordinacije i unapređenja aktivnosti zaštite okoliša edukacijom pripadnika/ca romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

organizirat će se i provoditi edukacije pripadnika/ca romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada

a) broj realiziranih

edukacija

b) broj polaznika/ca edukacije po spolu

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

5.2.3. Uključivanje pripadnika/ca romske nacionalne manjine u akcije i ciljane programe zaštite okoliša

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva

uključit će se pripadnike/ce romske nacionalne manjine u akcije i ciljane programe zaštite okoliša

a) broj pripadnika/ca romske nacionalne manjine uključenih u akcije i programe zaštite okoliša

b) broj realiziranih akcija i ciljanih programa

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

6. UKLJUČIVANJE U KULTURNI I DRUŠTVENI ŽIVOT

 

CILJ 6.1. Osnažiti pripadnike/ce romske nacionalne manjine za sudjelovanje u društvenom, kulturnom i javnom životu kako bi se smanjio jaz između pripadnika/ca romske nacionalne manjine i ostalog stanovništva, postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, većinske populacije te društva u cjelini

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

6.1.1. Osiguravanje sredstava za projekte/programe romskih udruga u području kulturnih i društvenih aktivnosti

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

osigurat će se financijska potpora romskim udrugama za kulturne i društvene aktivnosti

a) broj romskih udruga koje su dobile financijsku potporu

c) broj i vrsta aktivnosti za koje je dodijeljena financijska potpora

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

6.1.2. Omogućavanje korištenja prostora za aktivno djelovanje udruga u području kulturnih i društvenih aktivnosti

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba

omogućit će se korištenje prostora romskim udrugama za kulturne i društvene aktivnosti

a) broj lokacija gdje je romskim udrugama omogućeno korištenje prostora

b) broj romskih udruga koje se koriste dodijeljenim prostorom

c) broj i vrsta aktivnosti koje romske udruge provode u dodijeljenom prostoru

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

6.1.3. Obilježavanje Svjetskog dana Roma 8. travnja pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba/ gradonačelnika Grada Zagreba

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacije civilnog društva uz suradnju Gradske skupštine Grada Zagreba/ gradonačelnika Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba/ gradonačelnik Grada Zagreba će osigurati podršku organiziranju obilježavanja Svjetskog dana Roma

provedene aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana Roma

kontinuirano

proračun Grada Zagreba

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

6.1.4. Organiziranje tečajeva tradicijske romske glazbe i običaja

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva

financijski će se pomagati održavanje tečajeva tradicijske romske glazbe, plesa i romskih običaja za pripadnike/ce romske nacionalne manjine i sve građane/ke Grada Zagreba radi njihova očuvanja i upoznavanja s kulturom i tradicijom Roma. Tečajeve će provoditi kulturno­umjetnička društva Roma

a) broj i vrsta organiziranih i financiranih tečajeva

b) broj osoba po dobi i spolu koje su pohađale tečajeve

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

 

 

 

 

 

Mjera

Nositelj/sudionici u provedbi

Aktivnosti

Pokazatelj provedbe

Rok

Financijska sredstva

6.1.5. Organiziranje sportskih aktivnosti

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ured gradonačelnika u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba i organizacijama civilnog društva te Sportskim savezom Grada Zagreba

financijski će se pomagati organiziranje sportskih aktivnosti za uključivanje što većeg broja Roma/kinja u sportske programe u suradnji s romskim udrugama, organizacijama civilnog društva, postojećim i novim romskim sportskim društvima te sportskim udrugama

broj organiziranih sportskih aktivnosti

kontinuirano

sredstva planirana u proračunu nositelja mjere

 

III. ZAVRŠNE ODREDNICE

 

1. Gradska upravna tijela, javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba navedeni kao nositelji, provoditelji i suradnici u provedbi mjera Akcijskog plana, provodit će zadane aktivnosti sukladno svojim nadležnostima te će ih uvrstiti u svoje godišnje planove i za svaku godinu osigurati sredstva za njihovu provedbu.

2. Grad Zagreb će dio mjera iz Akcijskog plana usmjeriti na korištenje financijskih sredstava iz programa EU, a znanja i informacije u ovim nastojanjima podijelit će s ostalim gradovima u zemlji.

3. Provođenje Akcijskog plana prati Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba.

4. Ured gradonačelnika će, do 1. travnja svake godine, gradonačelniku Grada Zagreba dostaviti objedinjeno izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, a on će o tome izvijestiti Gradsku skupštinu Grada Zagreba.

5. Akcijski plan će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web-stranicama Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/165

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 19. travnja 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.