Na temelju članka 24. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) i članka 2. točke 3. Plana razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja Grada Zagreba za 2011. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/11), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. prosinca 2011., donosi

 

PRAVILNIK

o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka

 

Definicije

 

1. Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka (u daljnjem tekstu: ZIPP) je skup subjekata, skupova podataka, mrežnih usluga, tehničkih rješenja i propisa kojima je cilj prikupljanje, vođenje, korištenje, razmjena i distribucija prostornih podataka o administrativnom području Grada Zagreba.

Pod prostornim podacima iz stavka 1. ove točke podrazumijevaju se digitalni georeferencirani podaci o položajno (prostorno) definiranim objektima ili pojavama, kojih je prostorna komponenta definirana koordinatama, adresom, brojem katastarske čestice ili drugom prostornom referencom. Prostorni podaci osobito obuhvaćaju karte i planove, GIS podatke, katastre, registre podataka o prostoru i evidencije prostora.

ZIPP je podskup Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) i infrastrukture prostornih podataka Europske unije (INSPIRE) te se vodi u skladu s nacionalnim i EU propisima i normama iz tog područja.

 

Subjekti

 

2. Subjekti ZIPP-a su:

- gradski uredi, zavodi i službe;

- trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba;

- gradske ustanove.

 

Metapodaci

 

3. Subjekti ZIPP-a dužni su izraditi metapodatke o skupovima prostornih podataka i mrežnim uslugama iz svoje nadležnosti i održavati ih ažurnima. Metapodatke je potrebno ažurirati sukladno izmjenama u skupovima prostornih podataka i mrežnim uslugama, a najmanje jednom godišnje.

Metapodaci se izrađuju i održavaju na web stranici ZIPP-a u obliku Kataloga metapodataka.

 

Zajedničko korištenje prostornih podataka

 

4. Subjekti ZIPP-a dužni su, na temelju pisanog zahtjeva, izdati prostorne podatke iz svoje nadležnosti drugim subjektima ZIPP-a za potrebe obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Subjekti ZIPP-a dužni su podatke iz stavka 1. ovog članka izdati bez naplate, u izvornome tehničkom obliku, sadržaju i kvaliteti, ako nije drugačije propisano aktom višeg reda.

Subjekti ZIPP-a koji preuzmu podatke drugog subjekta ZIPP-a dužni su osigurati zaštitu preuzetih podataka od neovlaštenog korištenja, umnožavanja i objavljivanja. Prilikom korištenja podataka drugog subjekta, obvezno je navesti izvor podataka.

 

Javnost prostornih podataka

 

5. Subjekti ZIPP-a dužni su osigurati uvid u prostorne podatke iz svoje nadležnosti korisnicima izvan ZIPP-a besplatno ili uz naplatu stvarnih troškova pripreme podataka.

Za uvid u prostorne podatke iz nadležnosti subjekata ZIPP-a izradit će se interoperabilni geoportal podataka ZIPP-a.

 

Nadležnost i nadzor

 

6. Za administrativne i tehničke poslove izrade i vođenja ZIPP-a nadležan je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Za nadzor nad izradom i vođenjem ZIPP-a nadležno je koordinacijsko tijelo koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba. Koordinacijsko je tijelo dužno najmanje jednom godišnje izvijestiti gradonačelnika Grada Zagreba o provedbi aktivnosti iz ovog pravilnika.

 

Završne odredbe

 

7. Ovaj će pravilnik biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 350-07/11-01/483

URBROJ: 251-03-02-11-2

Zagreb, 15. prosinca 2011.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.