Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 9. sjednici, 22. veljače 2018., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14 i 26/14, 2/15, 5/15 - pročišćeni tekst i 25/15) u članku 7. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- prijenos zemljišta u vlasništvo Grada;".

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

 

Članak 2.

 

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Postupku ugovaranja izrade plana prethodi postupak pregovaranja koji započinje nakon dostave potpune dokumentacije iz članka 31. ove odluke.

U postupku pregovaranja se:

- provodi imovinsko-pravna analiza i financijska analiza zemljišnih čestica u obuhvatu plana;

- provodi provjera usklađenosti prijedloga s prostorno-planskom dokumentacijom;

- provjeravaju mogućnosti priključenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture ili njihovih dijelova te drugih infrastrukturnih građevina planiranih programom za izradu plana na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture i druge infrastrukture izvan obuhvata predloženog plana;

- provjerava mogućnost donošenja plana u odnosu na evidentirana klizišta;

- obavljaju drugi postupci potrebni za donošenje odluke o prihvatljivosti predloženog programa za izradu plana.

Pored analiza i provjera iz stavka 2. ovoga članka, u postupku pregovaranja upravno tijelo nadležno za izgradnju komunalne infrastrukture i druga javnopravna tijela pribavljaju procjenu iznosa komunalnog doprinosa za građevinu i procjenu iznosa svih troškova uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu plana."

 

Članak 3.

 

U članku 37. stavku 2. alineja 7. mijenja se i glasi.

"- procjembeni elaborat vrijednosti nekretnine kojim se utvrđuje cijena po kojoj će podnositelj pisma namjere Gradu prodati ili darovati zemljišta ili dijelove zemljišta u svom vlasništvu, za gradnju objekata komunalne infrastrukture i za gradnju građevina javne i društvene namjene;".

 

Članak 4.

 

U članku 41. stavku 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"- procjembenog elaborata vrijednosti nekretnine;".

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

 

Članak 5.

 

U članku 48. na kraju stavka 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "osim u slučaju iz stavka 4. ovoga članka."

Na kraju stavka 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "osim u slučaju iz stavka 4. ovoga članka."

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Ako osiguravatelj sredstava prije početka postupka javne nabave u korist Grada Zagreba uplati komunalni doprinos u cijelosti, a dio tog komunalnog doprinosa koji se odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture je jednak ili veći od iznosa troškova koje osiguravatelj sredstava plaća na temelju ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta iz članka 40., 42. i 44. ove odluke, nije obvezan dostaviti pismo namjere banke iz stavka 2. ovog članka i garanciju banke iz stavka 3. ovog članka, već samo bjanko zadužnicu u iznosu od 10% ugovorenih vrijednosti navedenih radova."

 

Članak 6.

 

U članku 60. alineji 3. riječi u zagradi mijenjaju se i glase:

"(potvrdu o OIB-u, presliku važeće osobne iskaznice, izvadak iz sudskog registra za domaće pravne osobe, a za strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik);".

 

Članak 7.

 

U članku 66. riječ: "donošenja" zamjenjuje se riječju: "konačnosti", a riječi: "stavka 1." brišu se.

 

Članak 8.

 

U članku 69.a stavku 5. iza riječi: "čestice," dodaju se riječi: "ili na drugoj nekretnini u vlasništvu kupca".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"U slučaju upisa založnog prava na drugoj nekretnini u vlasništvu kupca, tržišna vrijednost nekretnine mora biti utvrđena najmanje u vrijednosti dvostrukog iznosa založnog prava, što se utvrđuje procjembenim elaboratom ovlaštenoga sudskog vještaka potvrđenim od strane Procjeniteljskog povjerenstva sukladno posebnom propisu, na trošak kupca."

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

 

Članak 9.

 

U članku 77. stavku 1. broj: "50" zamjenjuje se brojem: "99".

 

Članak 10.

 

Članak 79. mijenja se i glasi:

"Osobe koje imaju namjeru sudjelovati u javnom natječaju za osnivanje i prijenos prava građenja moraju položiti jamčevinu u korist proračuna Grada Zagreba, u iznosu od 2% od utvrđene početne vrijednosti naknade za pravo građenja.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja, jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u naknadu za osnovano pravo građenja, a ostalim ponuditeljima vraća se u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka nadležnog tijela o odabiru najpovoljnije ponude."

 

Članak 11.

 

U članku 85. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ugovor mora sadržavati odredbu da Grad nositelju prava građenja dopušta uknjižbu prava građenja na temelju ugovora i potvrde Grada da je naknadu za pravo građenja platio u cijelosti."

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

"U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ugovor mora sadržavati odredbu da Grad nositelju prava građenja dopušta uknjižbu prava građenja na temelju ugovora i potvrde Grada o uplati prvog obroka naknade te suglasnost da može od nadležnog tijela uprave ishoditi odobrenje za građenje na predmetnom zemljištu i graditi na temelju tog odobrenja."

 

Članak 12.

 

U članku 86. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"Nositelj prava građenja može zasnovati založno pravo na pravu građenja do isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, uz suglasnost nadležnog tijela."

 

Članak 13.

 

Članak 87. mijenja se i glasi:

"Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati sljedeće odredbe:

- da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, na Grad prelazi pravo vlasništva na nekretnini;

- da je izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom i koji moraju biti fiksni, bitan sastojak ugovora;

- da ako se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, Grad može u roku od 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja obaviti Grad;

- da nositelj prava građenja dopušta osnivaču prava građenja da bez njegova daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u zemljišnim knjigama, čime dopušta da se dano pravo građenja ukine u slučaju neizvršenja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom;

- da će se visina naknade za osnovano pravo građenja usklađivati s promjenama tečaja eura prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeća obveze bez izmjene ugovora o pravu građenja, kada se poveća tečaj eura za više od 5% u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora o pravu građenja;

- da je rok za revalorizaciju visine naknade za osnovano pravo građenja 10 godina;

- da će se ugovor raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegova pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja."

 

Članak 14.

 

U članku 95. stavku 1. točki 1. iza riječi: "svrhe" dodaje se zagrada i riječi: "(nadstrešnice uz stambenu ili pomoćnu građevinu, stubišta, potporni zidovi)".

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 6., 7. i 8.

U stavku 2. broj: "9" zamjenjuje se brojem: "8".

 

Članak 15.

 

Članak 97. briše se.

 

Članak 16.

 

U članku 98. stavku 2. broj: "7" zamjenjuje se brojem: "6".

 

Članak 17.

 

Članak 100. briše se.

 

Članak 18.

 

U članku 103. stavku 1. alineja 11. mijenja se i glasi:

"- odredbu da se ponude osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba neće razmatrati;".

Na kraju alineje 17. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Alineja 18. briše se.

 

Članak 19.

 

U članku 108. alineja 2. mijenja se i glasi:

"- dokumentaciju koja sadrži podatke o ponuditelju, i to: presliku osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvornik ili presliku rješenja o registraciji za pravnu osobu;".

Na kraju alineje 4. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaje alineja 5. koja glasi:

"- ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba."

 

Članak 20.

 

Članak 111. mijenja se i glasi:

"Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta sklapa se na rok od 3 godine kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Iznimno, u slučajevima kada se građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Zagreba daje u zakup poljoprivrednicima iz članka 2. Zakona o poljoprivredi, na proizvodnim plohama većim od 1000 m2 za vrt, oranicu livadu ili pašnjak, ugovor o zakupu sklapa se na rok od 10 godina kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Prilikom sklapanja ugovora o zakupu neizgrađenoga građevinskog zemljišta, po kojem ukupna godišnja zakupnina iznosi 5000,00 kuna i više bez PDV-a, zakupnik - pravna osoba dužan je zakupodavcu, kao instrument osiguranja naplate zakupnine, priložiti ovjerene bjanko zadužnice u iznosu 36 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos PDV-a, odnosno u iznosu trogodišnje zakupnine, u apoenima koji odgovaraju iznosu 12 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos PDV-a odnosno godišnje zakupnine, a zakupnik - fizička osoba dužna je priložiti ovjerenu bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos PDV-a, odnosno godišnje zakupnine.

Bjanko zadužnica treba biti ovjerena istovremeno s ovjerom ugovora.

Protekom roka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ugovor o zakupu može se ponovno sklopiti sa zakupnikom koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ako on najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, predloži zakupodavcu sklapanje novog ugovora.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, dosadašnjem zakupniku ponudit će se sklapanje novog ugovora pod uvjetima koji su na snazi u trenutku sklapanja novog ugovora."

 

Članak 21.

 

U članku 119. stavku 1. alineja 4. briše se.

Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 4. i 5.

 

Članak 22.

 

Članak 120. mijenja se i glasi:

"Nakon dostave pisanog prijedloga s pripadajućom dokumentacijom iz članka 119. ove odluke, nadležni ured inicirat će pokretanje postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine preko punomoćnika Grada podneskom koji mora sadržavati pravomoćnu lokacijsku dozvolu, parcelacijski elaborat, analizu imovinsko - pravnog stanja nekretnine, naznaku vlasnika odnosno posjednika nekretnine za koju se predlaže osiguranje dokaza, njegovo prebivalište ili sjedište, te naznaku stvarnopravnih ovlaštenika na nekretnini i njihovo prebivalište ili sjedište.

Nakon dostave procjembenog elaborata iz provedenog postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, potvrđenog od strane Procjeniteljskog povjerenstva za područje grada Zagreba, nadležni ured pristupit će sporazumnom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom / stvarnopravnim ovlaštenikom na nekretnini.

Sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom / stvarnopravnim ovlaštenikom na nekretnini sastoji se od:

- objave ponude vlasnicima nekretnina na web-stranici Grada Zagreba, oglasnoj ploči Grada i oglasnoj ploči vijeća gradske četvrti odnosno mjesnog odbora na području kojeg se provodi otkup zemljišta, a koja ponuda mora sadržavati naznaku objekta koji se planira graditi, naznaku katastarskih čestica i katastarskih općina koje su u obuhvatu zahvata u prostoru za koji se otkupljuje nekretnina, te visinu tržišne naknade koja se nudi za stjecanje prava vlasništva, ustanovljavanje služnosti ili ustanovljavanje zakupa na tim nekretninama s rokovima isplate;

- poziva vlasniku / stvarnopravnom ovlašteniku nekretnine radi pregovora i sastavljanja zapisnika u svrhu sklapanja ugovora o kupnji nekretnine ili ugovora o ustanovljavanju prava služnosti, odnosno zakupa.

Ako se s vlasnikom / stvarnopravnim ovlaštenikom ne postigne sporazum, ili sporazum nije moguć, nadležni ured inicirat će pokretanje postupka izvlaštenja preko punomoćnika Grada, pisanim prijedlogom koji mora sadržavati dokumentaciju propisanu zakonom, osim one već dostavljene sukladno stavku 1. ovog članka."

 

Članak 23.

 

U članku 122. stavak 1. mijenja se i koji glasi:

"Zaključak o objavi ponude iz članka 120. stavka 3. alineje 1. donosi nadležno tijelo."

 

Članak 24.

 

Iza članka 123. dodaje se naslov koji glasi: "Prijenos zemljišta u vlasništvo Grada" i članak 123.a koji glasi:

 

"Članak 123.a

Gradu može biti preneseno u vlasništvo neizgrađeno i neopterećeno zemljište na kojem je urbanističkim planom uređenja planirano građenje odnosno uređenje površine javne namjene, te zemljište na kojem se ne može graditi jer se ne može formirati građevinska čestica u skladu s detaljnim planom uređenja.

Gradu će vlasnik građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja prije izdavanja lokacijske dozvole prenijeti u vlasništvo dio zemljišta ako je on prostornim planom određen za građenje komunalne infrastrukture koja služi građevinskoj čestici ili građevini koja će se izgraditi na toj čestici.

Prijenos zemljišta iz stavaka 1. i 2. ovog članka provodi se sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje."

 

Članak 25.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/60

URBROJ: 251-01-05-18-10

Zagreb, 22. veljače 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.