Na temelju članka 56. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 28. listopada 2015., donosi

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli gradskih prostora na korištenje

 

I.

 

Ovim se zaključkom uređuje postupak za dodjelu gradskih poslovnih prostora i skloništa (u daljnjem tekstu: prostori) na korištenje političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista za njihovu djelatnost, odnosno rad, likovnim i drugim umjetnicima, vjerskim zajednicama i ustanovama čiji je Grad Zagreb jedini osnivač ili suosnivač.

 

II.

 

Prostori se daju na korištenje, sukladno mogućnostima Grada Zagreba, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi prostori u imovini Grada Zagreba.

Prostori koji služe za zadovoljavanje potreba građana za opskrbom i uslužnim obrtničkim djelatnostima i ulični lokali na atraktivnim lokacijama, u pravilu, ne daju se na korištenje.

 

III.

 

Postupak dodjele prostora na korištenje pokreće se podnošenjem zahtjeva za dodjelu prostora na korištenje nadležnom gradskom uredu.

 

IV.

 

Za dodjelu prostora na korištenje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) osniva i imenuje Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i triju članova.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve za dodjelu prostora na korištenje te obrazložena mišljenja nadležnih ureda i predlaže gradonačelniku dodjelu prostora na korištenje.

Gradonačelnik donosi zaključak o dodjeli prostora na korištenje.

Na temelju zaključka gradonačelnika sklapa se ugovor o korištenju prostora kao javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije snosi korisnik.

 

V.

 

Mjesečni iznos naknade za korištenje prostora određuje se:

- za 0 zonu u iznosu od 7,00 kuna po kvadratnom metru;

- za I. zonu u iznosu od 6,00 kuna po kvadratnom metru;

- za II. zonu u iznosu od 5,00 kuna po kvadratnom metru;

- za III. zonu u iznosu od 4,00 kune po kvadratnom metru;

- za IV. zonu u iznosu od 3,00 kune po kvadratnom metru;

- za V. zonu u iznosu od 2,00 kune po kvadratnom metru;

Zone iz stavka 1. ove točke određene su Opisom granica zona za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor (Prilog 2.) Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/14 i 12/15).

Za vrijeme uređenja prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do 3 mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje prostora, uz predočenje dokaza.

 

VI.

 

Prostor se može dodijeliti na korištenje političkim stankama, ako su zastupljene u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, ili vijećima gradskih četvrti te nositeljima nezavisnih lista za sve gradske zastupnike i članove vijeća gradskih četvrti izabranih s tih nezavisnih lista, na mandatno razdoblje Gradske skupštine Grada Zagreba i vijeća gradskih četvrti.

Zahtjev za dodjelu prostora na korištenje podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

 

VII.

 

Prostor se može dodijeliti na korištenje likovnim i drugim umjetnicima za potrebe ateljea, odnosno umjetničkog stvaralaštva, na temelju obrazloženog prijedloga Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Zahtjev za dodjelu prostora na korištenje podnosi se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

Prostor se dodjeljuje na korištenje na rok od pet godina, a prava i obveze se uređuju ugovorom.

 

VIII.

 

Prostor se može dodijeliti na korištenje vjerskoj zajednici na temelju obrazloženog prijedloga Ureda gradonačelnika.

Zahtjev za dodjelu prostora na korištenje podnosi se Uredu gradonačelnika.

Prostor se dodjeljuje na korištenje na rok od pet godina, a prava i obveze se uređuju ugovorom.

 

IX.

 

Istekom roka iz točke VII. stavka 3. i točke VIII. stavka 3. ovog zaključka, korisniku se prostor može ponovno dati na korištenje, pod uvjetom da je podnio izvješće o radu, ako je prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te dalje ima potrebu za tim prostorom.

Zahtjev za ponovnu dodjelu prostora na korištenje podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o korištenju prostora, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog gradskog ureda.

 

X.

 

Prostor se može dodijeliti na korištenje ustanovi čiji je Grad Zagreb jedini osnivač ili suosnivač na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog gradskog ureda.

Zahtjev za dodjelu prostora se podnosi gradskom uredu nadležnom za područje djelovanja ustanove.

Ustanovi se prostor daje na korištenje bez naknade za vrijeme dok je Grad Zagreb jedini osnivač, odnosno suosnivač.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

XI.

 

Ugovori o privremenom korištenju prostora sklopljeni na temelju Zaključka o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12, 15/12, 16/12, 6/13, 22/13, 3/14 i 12/15) važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

 

XII.

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo u vezi s davanjem prostora na privremeno korištenje obavlja Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

 

XIII.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/15-01/1498

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 28. listopada 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog

u. z. Vesna Kusin, prof., v.r.