Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 15. sjednici, 13. srpnja 2010., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10), u članku 2. stavku 2. u Kategorizaciji športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, u IV. kategoriji dodaju se riječi: "119. Rekreacijski centar "Trnava", Resnički put bb".

U V. kategoriji, redni brojevi od 119. do 154. postaju redni brojevi 120. do 155.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/10-01/197

URBROJ: 251-01-04-10-4

Zagreb, 13. srpnja 2010.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.