PRIJEDLOG

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 1. prosinca 2015., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11 i 22/15) u KATEGORIZACIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA, u IV. KATEGORIJI, iza rednog broja: "121. Sportsko-rekreacijski centar 'Utrina', Kombolova 13" dodaje se redni broj: "122. Dvorana Rudeš, Rudeška cesta 71".

U V. KATEGORIJI redni brojevi od 122. do 159. postaju redni brojevi od 123. do 160.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/275

URBROJ: 251-01-05-15-6

Zagreb, 1. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.