Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 48. sjednici, 13. srpnja 2015., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00), Odluke o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/02), Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/04), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/04), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06), Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14), Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14) i Odluke o dopunama odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/15) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

KLASA: 021-05/15-03/192

URRBROJ: 251-01-06-15-1

Zagreb, 15. srpnja 2015.

 

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Ratko Maričić, dipl. iur., v.r.

 

ODLUKA

o javnim priznanjima Grada Zagreba

(pročišćeni tekst)

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba.

 

Članak 1.a

 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, osim naziv "Nagrada Zagrepčanka godine".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) iza članka 1. dodan je članak 1.a.

 

Članak 2.

 

Javna se priznanja mogu dodjeljivati građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojima znatno pridonose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.

Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

 

Članak 3.

 

Javna priznanja Grada Zagreba su:

1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba,

2. Nagrada Grada Zagreba,

3. Nagrada Zagrepčanka godine,

4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,

5. Povelja Grada Zagreba,

6. Plaketa Grada Zagreba,

7. Medalja Grada Zagreba i

8. pokroviteljstvo.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) dodana je nova točka 3.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) dosadašnje točke od 3. do 6. postale su točke od 4. do 7.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) dodana je nova točka 4.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) dosadašnje točke od 4. do 7. postale su točke od 5. do 8.

 

Članak 4.

 

Počasnim građaninom Grada Zagreba može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Zagreba, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

 

Članak 5.

 

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

 

Članak 5.a

 

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) iza članka 5. dodan je novi članak 5.a.

 

Članak 5.b

 

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu te učenicima od 1. do 4. razreda srednjih škola u Gradu Zagrebu koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) iza članka 5.a dodan je novi članak 5.b.

 

Članak 6.

 

Povelja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica i značajnih događaja u zemlji i u gradu za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada, unapređenje kvalitete življenja u gradu te za promicanje ugleda Grada Zagreba u zemlji i svijetu.

 

Članak 7.

 

Plaketa Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Zagreba i drugih obljetnica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Zagreba.

 

Članak 8.

 

Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

 

Članak 9.

 

Povelja Grada Zagreba i Medalja Grada Zagreba mogu se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Zagrebom.

 

Članak 10.

 

Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb.

Pokroviteljstvo može biti počasno, a može imati financijsku i drugu potporu.

 

Članak 11.

 

Gradska skupština Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština) odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i o prihvaćanju pokroviteljstva.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) u stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavljen je zarez i dodane su riječi: "o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine".

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) u stavku 1. iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" stavljen je zarez i dodane su riječi: "o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

Gradonačelnik Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik) odlučuje o dodjeli Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba, Medalje Grada Zagreba i o prihvaćanju pokroviteljstva.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) članak 11. je izmijenjen.

 

Članak 11.a

 

Pokroviteljstvo s financijskom potporom (u nastavku teksta: financijsko pokroviteljstvo) koje prihvaća Gradska skupština dodjeljuje se na način propisan člancima od 24.c do 24.l ove odluke.

Odredbom članka 1. Odluke o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/15) iza članka 11. dodan je članak 11.a.

 

Članak 12.

 

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu s ovom odlukom, građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) u članku 12. brisane su riječi: "Gradsko poglavarstvo".

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 1. riječ: "inicijative" zamijenjena je riječju: "prijedloga", a riječi: "i predlaganja dodjele" su brisane.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na podnošenje prijedloga, odnosno kandidature za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost imaju osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) dodan je novi stavak 2.

 

Članak 13.

 

Postupak za proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine, za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine provodi Odbor za javna priznanja (u nastavku teksta: Odbor).

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) u članku 13. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavljen je zarez i dodane su riječi: "za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) u članku 13. iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" stavljen je zarez i dodane su riječi: "za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14) u članku 13. iza riječi: "Odbor" riječi: "Gradske skupštine" su brisane.

 

Članak 14.

 

Odbor ima predsjednika i osam članova koje imenuje Gradska skupština na mandatno razdoblje gradskih zastupnika.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 1. riječi: "dvije godine" zamijenjene su riječima: "mandatno razdoblje gradskih zastupnika".

Predsjednik Gradske skupštine po položaju je predsjednik Odbora.

Gradonačelnik je po položaju član Odbora.

Dva člana Odbora Gradska skupština imenuje iz redova gradskih zastupnika, jednog na prijedlog gradonačelnika i četiri iz redova uspješnih gospodarstvenika, umjetnika, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) stavak 4. je izmijenjen.

 

Članak 15.

 

Radi razmatranja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine odnosno Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, Odbor može osnovati stručne radne skupine.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/04) u stavku 1. riječ: "pojedina" zamijenjena je riječima: "jedno ili više određenih područja".

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) u stavku 1. brisana je riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" dodane su riječi: "odnosno Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,".

Članovi stručnih radnih skupina imenuju se iz redova članova Odbora te iz redova stručnih i javnih djelatnika s područja za koja su pristigli prijedlozi.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 2. riječi: "pristigle inicijative, odnosno" zamijenjene su riječju: "pristigli".

Stručne radne skupine dužne su svoje obrazloženo mišljenje o podnesenom prijedlogu dostaviti Odboru.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 3. riječi: "podnesenoj inicijativi, odnosno" zamijenjene su riječju: "podnesenom".

 

Članak 15.a

 

Odbor razmatra mišljenja stručnih radnih skupina, utvrđuje prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, prijedlog kandidatkinje za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine, odnosno prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i upućuje ga Gradskoj skupštini.

Iznimno, Odbor može predložiti kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba koji nije predložen u postupku javnog pozivnog natječaja.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka ne ulazi u broj nagrada iz članka 20. stavka 3. ove odluke ako Odbor utvrdi 15 prijedloga na temelju javnog pozivnog natječaja.

 

Članak 15.b

 

Na temelju akta Gradske skupštine o proglašenju počasnog građanina Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, odnosno o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, gradonačelnik predaje javno priznanje osobi koja je to priznanje dobila.

Proglašavanje i uručivanje javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se, u pravilu, na svečanoj sjednici.

Iznimno, ako osoba kojoj je javno priznanje dodijeljeno ne može priznanje preuzeti, ono se može uručiti i na drugi primjeren način.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) iza članka 15. dodani su članci 15.a i 15.b.

 

Članak 16.

 

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) stavak 1. je brisan.

Na rad Odbora primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradske skupštine što se odnose na radna tijela.

 

Članak 17.

 

Prijedlog za proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba i prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine podnosi se Odboru u pisanom obliku.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 1. riječ: "Inicijativa" zamijenjena je riječju: "Prijedlog", iza riječi: "obliku" stavljena je točka, a riječ u zagradi: "(podnesak.)" je brisana.

Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, potpis podnositelja, odnosno ovlaštene osobe podnositelja, i podatke o osobi za koju je podnesen prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba, odnosno podatke o događaju (priredbi, manifestaciji) za koji je podnesen prijedlog da se prihvati pokroviteljstvo i obrazloženje s dokumentacijom kojom se potkrepljuje prijedlog.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) stavak 2. je izmijenjen.

Korisnik sredstava dodijeljenih za pokroviteljstvo dužan je Gradskoj skupštini dostaviti u roku od 30 dana od dana završetka manifestacije/priredbe/skupa izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju (specifikaciju troškova s preslikama računa i dr.) kojom potvrđuje da su doznačena sredstva utrošena namjenski.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) iza stavka 2. dodan je stavak 3.

 

Članak 18.

 

Odbor razmatra prijedlog, ocjenjuje opravdanost i to jesu li ispunjeni uvjeti za proglašenje počasnoga građanina, odnosno za prihvaćanje pokroviteljstva, te utvrđuje prijedlog kandidata, odnosno zaključka i upućuje ga Gradskoj skupštini.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 18. je izmijenjen.

 

Članak 19.

 

Gradonačelnik i Odbor (samoinicijativno) mogu predložiti Gradskoj skupštini proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) u stavku 1. iza riječi: "Gradonačelnik" brisan je zarez i riječi: "Gradsko poglavarstvo".

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 2. iza riječi: "obliku" stavljena je točka, a riječi: "i sadrže što i inicijativa." su brisane.

Predsjednik Gradske skupštine može preuzeti pokroviteljstvo u ime Gradske skupštine, ako Skupština ne zasjeda, odnosno zbog kratkoće vremena.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14) u stavku 3. iza riječi: "preuzeti" brisan je zarez i riječi: "u pravilu, počasno".

 

Članak 20.

 

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se svake godine za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja.

U jednoj se godini može dodijeliti najviše 15 Nagrada Grada Zagreba.

 

Članak 21.

 

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se pojedincima u obliku priznanja i u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor iz članka 14. ove odluke.

Ako se Nagrada Građa Zagreba dodjeljuje radnoj skupini, svakom njezinom članu pripada jednak dio novčanog iznosa što je utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

 

Članak 22.

 

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama u obliku priznanja i plakete s povijesnim grbom Grada Zagreba.

 

Članak 22.a

 

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se svake godine jednoj građanki Grada Zagreba za izniman doprinos afirmaciji žena u društvu, posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te prepoznatljive rezultate u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu.

O danu dodjele Nagrade Zagrepčanka godine odlučuje Gradska skupština na prijedlog Odbora.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) stavak 2. je izmijenjen.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se u obliku priznanja i u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) iza članka 22. dodan je članak 22.a.

 

Članak 22.b

 

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga.

Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se u obliku priznanja i u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 3. riječi: "jednogodišnje stipendije" zamijenjene su riječima: "u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor".

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) stavak 4. je brisan.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) iza članka 22.a dodan je novi članak 22.b.

 

Članak 23.

 

Postupak za dodjelu Nagrade Grada Zagreba pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga relevantnim institucijama, trgovačkim društvima, udrugama i strukovnim udruženjima s područja za koja se Nagrada dodjeljuje.

Natječaj se raspisuje u siječnju i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati:

-    ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu Nagrade Grada Zagreba;

-    područje iz članka 5. ove odluke za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba;

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/04) stavak 4. je izmijenjen.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/04) iza stavka 4. dodan je novi stavak 5.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/04) dosadašnji stavak 5. postao je stavak 6.

Odredbom članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 23. je izmijenjen.

 

Članak 23.a

 

Postupak za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga relevantnim institucijama, trgovačkim društvima, udrugama i strukovnim udruženjima s područja za koja se Nagrada dodjeljuje.

Natječaj se raspisuje u prvom tromjesečju tekuće godine i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:

-    ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidatkinje;

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci;

-    podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) iza članka 23. dodan je članak 23.a.

Odredbom članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 23.a je izmijenjen.

 

Članak 23.b

 

Postupak za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga osnovnim i srednjim školama u Gradu Zagrebu.

Natječaj se raspisuje u ožujku i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:

-    osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje),

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;

-    preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;

-    podatke o predlagatelju (naziv, sjedište, podaci za kontakt), potpis ravnatelja škole.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) iza članka 23.a dodan je novi članak 23.b.

Odredbom članka 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 23.b je izmijenjen.

 

Članak 23.c

 

Odbor može odlučiti da se natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost ponovi.

Odredbom članka 15. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) iza članak 23.b dodan je članak 23.c.

 

Članak 24.

 

Kriteriji za dodjelu Nagrade Grada Zagreba su:

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;

- uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornoga trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

 

Članak 24.a

 

Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:

- izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);

- posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;

- značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) iza članka 24. dodan je članak 24.a.

 

Članak 24.b

 

Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost su:

- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije, odnosno suzbijanja nasilja,

- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,

- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,

- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,

- uzorno vladanje kandidata.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) iza članka 24.a dodan je novi članak 24.b.

 

Članak 24.c

 

Odbor utvrđuje tekst javnog poziva za dodjelu financijskih pokroviteljstava (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 24.d

 

Financijsko pokroviteljstvo preko javnog poziva odobrava se udrugama i drugim pravnim osobama za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa za Grad Zagreb kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice, te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe, druge manifestacije i slično.

 

Članak 24.e

 

Tekst javnog poziva za dodjelu financijskih pokroviteljstava sadrži osobito:

- predmet javnog poziva;

- podatke o davatelju financijskog pokroviteljstva,

- prioritete financiranja,

- uvjete koje moraju ispunjavati podnositelji prijava;

- dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu;

- postupak podnošenja prijave;

- po potrebi i druge podatke.

 

Članak 24.f

 

Prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava podnose se Odboru na obrascu "Prijava za pokroviteljstvo" (Prilog 1).

Zadaće Odbora su:

- zaprimanje i razmatranje prijava za financijsko pokroviteljstvo;

- utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete;

- utvrđivanje prijedloga o dodjeli financijskog pokroviteljstva imajući u vidu utvrđene prioritete financiranja, interes Grada Zagreba i raspoloživa sredstva;

- suradnja s gradskim upravnim tijelima radi kontrole dodjele sredstava iz gradskog proračuna i kontrole ispunjavanja obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

- izrada izvješća o podnesenim prijavama i odobrenim financijskim pokroviteljstvima;

- druge aktivnosti u vezi s dodjelom financijskih pokroviteljstava.

 

Članak 24.g

 

Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

- da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;

- udruga ili druga pravna osoba mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

- da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.

 

Članak 24.h

 

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o pravnom statusu podnositelja prijave (preslika rješenja ili izvatka iz Registra udruga ili drugoga odgovarajućeg registra);

2. opis aktivnosti za koju se traži financijsko pokroviteljstvo;

3. troškovnik;

4. izjava da u tekućoj godini nisu primili sredstva za istu svrhu na temelju gradonačelnikova akta.

Podnositelje prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisan način ili im nije odobreno financijsko pokroviteljstvo, Odbor će pisano obavijestiti o tome.

Podnositeljima kojima je odobreno financijsko pokroviteljstvo bit će dostavljen zaključak Gradske skupštine, odnosno obavijest predsjednika Gradske skupštine u slučaju iz članka 19. stavka 3. ove odluke.

 

Članak 24.i

 

Zaključak o dodjeli financijskog pokroviteljstva na temelju javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana donošenja.

 

Članak 24.j

 

Gradska skupština Grada Zagreba koju zastupa tajnik Gradske skupštine i udruga ili druga pravna osoba kojoj je odobreno financijsko pokroviteljstvo sklapaju ugovor.

 

Članak 24.k

 

Stručna služba Gradske skupštine će u suradnji s korisnikom financiranja, radi poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti namjensko trošenje dodijeljenih sredstava za financiranje manifestacije, priredbe ili skupa, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ovoj odluci i drugim pozitivnim propisima.

Odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom "na licu mjesta" od strane službenika Stručne službe Gradske skupštine, u dogovoru s korisnikom sredstava, prati se namjensko korištenje sredstava.

Izvješća se podnose Stručnoj službi Gradske skupštine u roku od 30 dana od dana održavanja manifestacije, priredbe ili skupa.

 

Članak 24.l

 

Uz opisna izvješća korisnik sredstava dostavlja popratni materijal kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se troškovi održavanja manifestacije, priredbe ili skupa koji su namjenski financirani iz financijskog pokroviteljstva. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz financijskog pokroviteljstva (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s njihovim obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro-računa).

Odredbom članka 2. Odluke o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/15) iza članka 24.b dodani su članci 24.c, 24.d, 24.e, 24.f, 24.g, 24.h, 24.i, 24.j, 24.k i 24.l.

 

Članak 25.

 

Brisan.

Odredbom članka 1. Odluke o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/02) dodani su stavci 2. i 3.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) u stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" dodane su riječi: "odnosno prijedlog kandidatkinje za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine".

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) u stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavljen je zarez, brisana je riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" dodane su riječi: "odnosno prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost".

Odredbom članka 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 25. je brisan.

 

Članak 26.

 

Brisan.

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) u stavku 1. brisana je riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" dodane su riječi: "odnosno o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine,".

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10) u stavku 1. iza riječi: "Nagrade Grada Zagreba" stavljen je zarez, brisana je riječ: "odnosno", a iza riječi: "Nagrade Zagrepčanka godine" dodane su riječi: "odnosno o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost,".

Odredbom članka 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) članak 26. je brisan.

 

Članak 27.

 

Prijedlog za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika podnosi se gradonačelniku ili tijelu koje on ovlasti u pisanom obliku.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 1. riječ: "Inicijativa" zamijenjena je riječju: "Prijedlog", iza riječi: "pokroviteljstva" dodana je riječ: "gradonačelnika", a iza riječi: "ovlasti" brisana je točka i dodane su riječi: "u pisanom obliku."

Na pravo podnošenja prijedloga, njegov oblik i sadržaj primjenjuju se odredbe članka 12. stavka 1. i članka 17. stavka 2. ove odluke.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 2. riječ: "inicijative" zamijenjena je riječju: "prijedloga", a riječi: "članaka 12. i 17." zamijenjene su riječima: "članka 12. stavka 1. i članka 17. stavka 2.".

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14) u stavku 2. riječ: "njezin" zamijenjena je riječju: "njegov".

Predsjednik Gradske skupštine i pročelnici gradskih upravnih tijela imaju pravo predlagati gradonačelniku dodjelu javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Odredbom članka 18. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavku 4. iza riječi: "obliku" stavljena je točka, a riječi: "i mora sadržavati isto što i inicijativa." su brisane.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) članak 27. je izmijenjen.

 

Članak 28.

 

Radi razmatranja prijedloga za dodjelu javnih priznanja iz članka 27. stavka 1. ove odluke i predlaganja dodjele, odnosno davanja mišljenja o prijedlogu, gradonačelnik može osnovati radno tijelo.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) u člancima 28., 29. i 32. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamijenjene su riječju: "gradonačelnik".

Odredbom članka 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u članku 28. riječi: "inicijative i" su brisane.

 

Članak 29.

 

Gradonačelnik razmatra prijedlog za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i za prihvaćanje pokroviteljstva, ocjenjuje opravdanost i to jesu li ispunjeni uvjeti te odlučuje o dodjeli javnih priznanja.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) u člancima 28., 29. i 32. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamijenjene su riječju: "gradonačelnik".

Odredbom članka 20. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u članku 29. riječi: "inicijativu, odnosno" su brisane.

 

Članak 30.

 

Povelju Grada Zagreba i Plaketu Grada Zagreba predaje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti da, u ime Grada, uruči javno priznanje.

 

Članak 31.

 

Medalju Grada Zagreba dodjeljuje gradonačelnik kad ocijeni da su postignuti uzorni uspjesi u radu, a može i na prijedlog osoba iz članka 12. ove odluke.

Gradonačelnik prihvaća pokroviteljstvo ako ocijeni da su priredba, manifestacija ili događaj značajni za Grad, a može i na prijedlog osoba iz članka 12. ove odluke.

Odredbom članka 21. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14) u stavcima 1. i 2. riječ: "inicijativu" zamijenjena je riječju: "prijedlog".

Medalju Grada Zagreba uručuje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

 

Članak 32.

 

Izgled i opis javnih priznanja, sadržaj i oblik evidencije o dodijeljenim javnim priznanjima te druga pitanja koja su važna za javna priznanja Grada Zagreba, utvrdit će se pravilnikom što ga donosi gradonačelnik.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) u člancima 28., 29. i 32. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamijenjene su riječju: "gradonačelnik".

 

Članak 33.

 

O javnim priznanjima Grada Zagreba vodi se jedinstvena evidencija u uredu gradonačelnika.

 

Članak 34.

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor i stručne radne skupine obavlja Stručna služba Gradske skupštine.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka za javna priznanja koja dodjeljuje gradonačelnik obavlja Ured gradonačelnika.

Odredbom članka 11. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09) stavak 2. je izmijenjen.

 

Članak 35.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/94, 16/96, 7/97 i 9/99).

 

Članak 36.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/02)

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/04).

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/04)

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06)

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09)

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10)

 

Članak 12.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14)

 

Članak 22.

 

U cijelom tekstu odluke riječ: "šport" u određenom padežu zamjenjuje se riječju: "sport" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 23.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14)

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Odluke o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/15)

 

Članak 3.

 

Javni poziv za 2015. objavit će se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.


 

Prilog 1.

 

PRIJAVA ZA POKROVITELJSTVO

Podnositelj prijave za dobivanje financijskog pokroviteljstva

Naziv i adresa

Osoba za kontakt

Opći podaci o korisniku sredstava

Status korisnika sredstava

(označiti)

a) ustanova

b) udruga

c) trgovačko društvo

d) ostalo ________________________________

Naziv (sukladno registraciji)

Adresa sjedišta/prebivališta

OIB

RNO broj

MBO

IBAN

Otvoren kod banke:

Adresa za kontakt (ako je različita od adrese sjedišta/prebivališta)

Osoba za kontakt (ime i prezime, tel, mob, e-mail, faks...)

Podaci o manifestaciji/priredbi/skupu (u daljnjem tekstu: događaj)

Naziv događaja

Obrazloženje s dokumentacijom

(navesti namjenu/svrhu za koju se pokroviteljstvo traži (npr. podmirenje dijela organizacijskih troškova, troškova natjecanja, izrade nagrade i sl.) navesti cilj, način provedbe događaja, aktivnosti koje će biti provedene, program, opis događaja, ciljevi koji se postižu provedbom predloženog događaja, plan rada na realizaciji događaja, očekivani rezultati i sl.)

Značenje za Grad Zagreb (obrazložiti, istaknuti...)

Mjesto provedbe događaja

Datum početka i završetka događaja

Financijsko pokroviteljstvo

Vrijednost (iznos u kn) traženog financijskog pokroviteljstva

Specifikacija troškova

događaja

-  navesti planirani ukupan iznos potreban za događaj te jesu li tražena sredstva/donacije/pokroviteljstva ili drugi oblik financijske potpore od drugih gradova, županija, ministarstva ili sl.

-  posebno istaknuti je li za financiranje događaja traženo pokroviteljstvo i od gradonačelnika Grada Zagreba te za koju namjenu

Ostali podaci

Popis privitaka:

1.

2.

3. ...

Napomena

Prijavu izradili

Podnositelj prijave/ovlaštena osoba podnositelja

Ime i prezime

(čitko i velikim štampanim slovima)

Ime i prezime

Potpis

(vlastoručno)

Potpis

M.P.

Mjesto i datum prijave

 

 

PRIJEDLOG ZA DODJELU FINANCIJSKOG POKROVITELJSTVA

DOSTAVITI NA ADRESU:

 

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

Odbor za javna priznanja

Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb