Na temelju članka 41. točke 16. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 26. ožujka 2018., donijela je

 

IZMJENE

Akcijskog plana Grada Zagreba za 2017. - 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

 

1. U Akcijskom planu Grada Zagreba za 2017. - 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17) u cijelom tekstu riječi: "Ured gradonačelnika" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava" u odgovarajućem padežu.

U glavi II. TEMATSKA PODRUČJA I CILJEVI AKCIJSKOG PLANA, u točki 1. ODGOJ I OBRAZOVANJE riječi: "Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za obrazovanje, Ured za demografiju" u odgovarajućem padežu.

U točki 2. ZAPOŠLJAVANJE I UKLJUČIVANJE U GOSPODARSKI ŽIVOT riječi: "Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša".

U točki 5. PROSTORNO UREĐENJE, STANOVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA riječi: "Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša".

U točki 6. UKLJUČIVANJE U KULTURNI I DRUŠTVENI ŽIVOT u mjerama 6.1.1., 6.1.2. i 6.1.4. riječi: "Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za kulturu", a u mjeri 6.1.5. riječi: "Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport" zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za sport i mlade".

 

2. Ove će izmjene biti objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web-stranicama Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/104

URBROJ: 251-01-05-18-9

Zagreb, 26. ožujka 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.