Na temelju članka 41. točke 15. i članka 76. stavka 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 50. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti

 

Članak 1.

 

U članku 3. Odluke o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09) u točki 4. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR i točki 5. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK riječi: "BUDAK DIVKA" zamjenjuju se riječima: "DIVKA BUDAKA".

U točki 7. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD riječi: "ulice DEMERJE, a zatim prema jugoistoku južnom stranom ulice DEMERJE do objekta Demerje 149a" zamjenjuju se riječima: "GORNJODEMERSKE ULICE, a zatim prema jugoistoku južnom stranom GORNJODEMERSKE ULICE do objekta Gornjodemerska ulica 38", a riječ: "PODOKIČKOJ" zamjenjuje se riječju: "PODOKIĆKOJ".

U točki 13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC riječi: "SVILKOVIĆEVOG ODVOJKA" zamjenjuju se riječima: "ulice SVILKOVIĆI ODVOJAK".

U točki 14. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE riječi: "ULICE TOPOLČICA" zamjenjuju se riječima: "ulice TOPOLČICA".

U točki 17. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA riječi: "ulicu DEMERJE kod objekta Demerje 149A" zamjenjuju se riječima: "GORNJODEMERSKU ULICU kod objekta Gornjodemerska ulica 38", a riječi: "južnu stranu ulice DEMERJE" zamjenjuju se riječima: "južnu stranu GORNJODEMERSKE ULICE".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/100

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.