Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. lipnja 2015., donosi

 

PRAVILNIK

o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Zagreba udrugama u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

-    financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb ili Republika Hrvatska,

-    financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije,

-    financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,

-    na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner ili suorganizator,

-    dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,

-    sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

-    odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

Financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije, dodjela nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama i sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora, uredit će se posebnim aktima.

Iz proračuna Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

Članak 2.

 

Sredstva za financiranje aktivnosti udruga prema ovom pravilniku, planiraju se u proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Zagreb i koja podiže kvalitetu života građana Grada Zagreba u područjima:

1.    zaštite potrošača;

2.    promicanja ljudskih prava;

3.    mladih ili udruga za mlade;

4.    zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva;

5.    zaštite i spašavanja;

6.    održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;

7.    zaštite okoliša i održivog razvoja;

8.    europskih integracija i fondova Europske unije;

9.    međugradske i međunarodne suradnje;

10.  branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

11.  socijalnog i humanitarnog značenja;

12.  pružanja socijalnih usluga;

13.  prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;

14.  socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;

15.  zaštite zdravlja;

16.  obrazovanja i predškolskog odgoja koje nije obuhvaćeno financiranjem na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba;

17.  sporta, kulture i tehničke kulture koje nije obuhvaćeno financiranjem na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Prioriteti financiranja u područjima iz stavka 1. ovog članka moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba, a utvrđuju se godišnjim programima koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva za:

-    provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

-    obavljanje određene javne ovlasti na području Grada Zagreba povjerene posebnim zakonom,

-    pružanje socijalnih usluga na području Grada Zagreba temeljem posebnog propisa, odnosno rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,

-    podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,

-    donacije i sponzorstva,

-    programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj,

-    obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,

-    jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično),

-    edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

 

Članak 5.

 

Financiranje udruga provodi se na temelju javnog natječaja i javnog poziva.

Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo:

-    kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava;

-    kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode;

-    kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti;

-    kada se prema mišljenju povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog gradskog upravnog tijela, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Grad Zagreb i korisnik sredstava dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna utrošiti, poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Za predlaganje dodjele financijskih sredstava iz stavka 2. ovoga članka gradonačelnik osniva i imenuje povjerenstvo.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik) utvrđuje i objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku 30 dana od dana usvajanja proračuna Grada Zagreba.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, prioritetima financiranja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

 

Članak 7.

 

Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog gradskog upravnog tijela, donosi odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

-    dokumentacija sa obrascima za provedbu natječaja,

-    ukupan iznos raspoloživih sredstava,

-    najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

-    očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

 

Članak 8.

 

Gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnih natječaja i javnih poziva.

Obavijest o objavi javnih natječaja ili javnog poziva (u daljnjem tekstu: obavijest) objavljuje se istovremeno za sva područja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika.

Obavijest se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj ili javni poziv s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave, a mogu biti objavljeni i na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obavijest sadrži predmet natječaja ili javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja ili javnog poziva objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

 

Članak 9.

 

Grad Zagreb će putem gradskog upravnog tijela nadležnog za pojedino prioritetno područje navedeno u javnom pozivu ili natječaju osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

 

Članak 10.

 

Grad Zagreb može postupak javnog natječaja ili javnog poziva i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 11.

 

Tekst javnog natječaja sadrži predmet natječaja, vrstu i visinu financijske potpore, uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, obavijest o tome koji se program i projekt neće razmatrati, mjerila za ocjenjivanje, obavijest o odabiru i načinu procjene programa i projekata, način objave rezultata natječaja, obavijest o potpisivanju ugovora o financiranju te po potrebi i druge podatke.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti udruga raspisuje se za pojedino područje iz članka 3. stavka 2. ovog pravilnika.

 

Članak 12.

 

Uvjeti natječaja su:

1.    udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja;

2.    udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.    korisnici programa i projekta moraju biti građani Grada Zagreba;

4.    udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

5.    udruga ne smije na natječaj prijaviti više od tri programa i projekta;

6.    udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

7.    udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;

8.    mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

9.    da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

10.  da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba;

11.  projekt se mora provoditi na području Grada Zagreba;

12.  prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga članka za obveznike dvojnog knjigovodstva pribavlja gradsko upravno tijelo koje provodi natječaj iz elektroničkih baza podataka.

 

Članak 13.

 

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1.    tekst natječaja,

2.    upute za prijavitelje,

3.    obrasce za prijavu programa ili projekta:

3.1. obrazac opisa programa ili projekta

3.2. obrazac proračuna programa ili projekta

4.    popis priloga koji se prilažu prijavi,

5.    obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta, obavljanja javne ovlasti i pružanja socijalnih usluga,

6.    obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

7.    obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,

8.    obrasce za izvještavanje:

8.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

8.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

9.    obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,

10.  obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,

11.  obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

12.  obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovi kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.).

 

Članak 14.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.    ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji;

2.    uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave natječaja;

3.    izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT) ovjeren od stane nadležnog gradskog upravnog tijela za ugovore iz prethodne proračunske godine;

4.    popis zaposlenih osoba u udruzi, njihovo zvanje, naziv radnog mjesta i sažetak opisa poslova;

5.    za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu;

6.    potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

7.    potvrdu trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o., o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;

8.    druge dokaze i dokumentaciju određenu javnim natječajem.

Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

 

Članak 15.

 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se na računalu ili pisaćem stroju prema uputi navedenoj u natječaju.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Prijave na natječaj sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - za Javni natječaj za udruge" preporučeno poštom ili u pisarnici gradskih upravnih tijela, ili elektroničkom poštom prema uputi navedenoj u tekstu natječaja.

 

Članak 16.

 

Za provođenje postupaka javnih natječaja gradonačelnik imenuje:

-    Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja;

-    Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.

 

Članak 17.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja imenuje se za svako pojedino područje iz članka 3. stavka 2. ovog pravilnika.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koji su predstavnici gradskog upravnog tijela nadležnog za područje natječaja.

Zadaće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja su:

-    otvaranje zaprimljenih prijava,

-    utvrđivanje je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku,

-    utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija,

-    utvrđivanje je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,

-    utvrđivanje jesu li prijavitelj i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje,

-    utvrđivanje je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva,

-    jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja ili javnog poziva), te

-    provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja,

-    donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja,

-    utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje.

 

Članak 18.

 

Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

 

Članak 19.

 

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviještene, pisanim putem, u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu narednih osam dana od dana prijema odluke, podnijeti prigovor gradonačelniku.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane gradonačelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora, prijava će biti odbijena ili odbačena.

 

Članak 20.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo koje se imenuje prema prioritetima financiranja iz članka 3. stavka 2. ovog pravilnika.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata ima predsjednika i šest članova koji se imenuju iz redova predstavnika Grada, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva.

Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata su:

-    razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja,

-    izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

 

Članak 21.

 

Nakon donošenja prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, nadležna gradska upravna tijela će, na internetskoj stranici Grada Zagreba i oglasnim pločama gradske uprave, javno objaviti podatke o udrugama, programima i projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstava, će se u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti odluka u kojoj se navode razlozi nefinanciranja njihova projekta i programa, ostvareni broj bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženje iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

 

Članak 22.

 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Grada Zagreba da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

Članak 23.

 

Na odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava udruge imaju pravo prigovora.

Prigovor se može podnijeti samo zbog povrede postupka odobravanja financijskih sredstava utvrđenog ovim pravilnikom.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

 

Članak 24.

 

Prigovor se podnosi putem nadležnog gradskog upravnog tijela u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke o odobravanju sredstava odnosno dostave odluke o neodobravanju financijskih sredstava, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi gradonačelnik.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

 

Članak 25.

 

Konačnu odluku o odobravaju financijska sredstva donosi gradonačelnik.

 

Članak 26.

 

Kriteriji za procjenu projekata i programa će se utvrditi godišnjim programima koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba, po prioritetima financiranja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika.

 

JAVNI POZIV

 

Članak 27.

 

Jednokratna financijska potpora, putem javnog poziva, odobrava se za:

-    programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;

-    donacije i sponzorstva;

-    obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;

-    jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);

-    edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu);

-    podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

 

Članak 28.

 

Tekst javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora (u daljnjem tekstu: Javni poziv) sadrži:

-    predmet i trajanje javnog poziva;

-    uvjete koje moraju ispunjavati podnositelji prijava;

-    dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu;

-    postupak podnošenja prijave;

-    po potrebi i druge podatke.

 

Članak 29.

 

Za odobravanje jednokratnih financijskih potpora, putem javnog poziva, gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, a čine ga predstavnici gradskih upravnih tijela.

Zadaće povjerenstva su:

-    zaprimanje i razmatranje prijava za jednokratnu financijsku potporu;

-    utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete;

-    procjena i davanje mišljenja o dodjeli potpore i predlaganje visine financijske potpore gradskom upravnom tijelu u nadležnosti kojeg su aktivnosti za koje se traži potpora;

-    suradnja s gradskim upravnim tijelima u vezi sa sredstvima planiranih u gradskom proračunu namijenjenih za jednokratne financijske potpore;

-    izrada izvješća o podnesenim prijavama i odobrenim jednokratnim financijskim potporama;

-    druge aktivnosti u vezi s jednokratnom dodjelom financijske potpore.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ured gradonačelnika.

 

Članak 30.

 

Podnositelji prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-    da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;

-    da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;

-    moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

-    moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

-    da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe;

-    da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Dokaze iz stavka 1. alineja 1. i 2. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo u nadležnosti kojeg su aktivnosti za koje se traži potpora, iz elektroničkih baza podataka.

 

Članak 31.

 

Prijava se podnosi Povjerenstvu za dodjelu jednokratnih financijskih potpora s propisanom dokumentacijom i prema istaknutoj uputi.

 

Članak 32.

 

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

1.    potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

2.    potvrda trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o., o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;

3.    uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;

4.    izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT) ovjeren od stane nadležnog gradskog upravnog tijela za ugovore iz prethodne proračunske godine;

5.    opis aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora;

6.    troškovnik;

7.    izjava da nisu ostvarili jednokratnu financijsku potporu za traženu aktivnost.

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

Podnositeljima kojima je odobrena jednokratna financijska potpora bit će dostavljen zaključak gradonačelnika.

 

Članak 33.

 

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava.

Odluku o odobravanju jednokratne financijske potpore, na prijedlog Povjerenstva, donosi gradonačelnik.

Odluka o odobravanju jednokratne financijske potpore mora se donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete.

 

Članak 34.

 

Zaključak o dodjeli jednokratne financijske potpore na temelju javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana donošenja.

 

Članak 35.

 

Grad Zagreb i udruga kojoj je odobrena jednokratna financijska potpora sklapaju ugovor, sukladno ovom pravilniku.

 

UGOVOR O FINANCIRANJU

 

Članak 36.

 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležno gradsko upravno tijelo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnosti kojima će se učinkovitije ostvariti ciljevi iz razvojnih i strateških dokumenata Grada.

 

Članak 37.

 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvješća, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

 

Članak 38.

 

Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Grad će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

 

Članak 39.

 

Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom "na licu mjesta" od strane službenika nadležnog gradskog upravnog tijela, u dogovoru s korisnikom sredstava.

 

Članak 40.

 

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

 

Članak 41.

 

Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

 

Članak 42.

 

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

 

Članak 43.

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta, Grad neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

 

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

 

Članak 44.

 

Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekta, socijalne usluge, manifestacije, edukacije i drugo, utvrđeno proračunom i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog gradskog upravnog tijela smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

 

Članak 45.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

-    nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

-    moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa;

-    nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;

-    mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

-    trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

 

Članak 46.

 

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

-    troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog pravilnika i Uredbe;

-    putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;

-    troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

-    troškovi potrošne robe;

-    troškovi podugovaranja;

-    troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

 

Članak 47.

 

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Grada.

 

Članak 48.

 

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

 

Članak 49.

 

Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 33 kune/sat.

Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

 

Članak 50.

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

-    dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

-    dospjele kamate;

-    stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;

-    kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;

-    gubitci na tečajnim razlikama;

-    zajmovi trećim stranama;

-    troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak);

-    troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

 

Članak 51.

 

Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika.

U slučaju da Gradu niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.

 

Članak 52.

 

Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

 

VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

 

Članak 53.

 

Sva financijska sredstva koja Grad dodjeljuje putem natječaja odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju.

 

OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

 

Članak 54.

 

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

 

Članak 55.

 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

 

Članak 56.

 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi, mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

 

Članak 57.

 

Pored izvještaja navedenih u ovom pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

-    popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

-    računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

-    dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

-    dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;

-    dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde), itd.;

-    dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

-    dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

-    dokaze o kupnji, poput računa i priznanica;

-    dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača;

-    za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

-    evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

 

Članak 58.

 

Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se provodi neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

 

Članak 59.

 

Grad će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

-    nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

-    nije utrošio sva odobrena sredstva,

-    sredstva nije koristio namjenski,

-    iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

Članak 60.

 

Korisnik financiranja će Gradu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Gradu. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

 

Članak 61.

 

U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika, Grad će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.

Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

 

Članak 62.

 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Gradu, Grad će donijeti odluku da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje.

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 63.

 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

Članak 64.

 

Provedbu ovog pravilnika vrše gradska upravna tijela nadležna za pojedino područje navedeno u članku 3. stavku 1. ovoga pravilnika.

 

Članak 65.

 

Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje natječaja.

 

Članak 66.

 

Gradonačelnik će objaviti javni poziv za 2015. godinu nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Članak 67.

 

Odredbe glave JAVNI NATJEČAJ ovog pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

 

Članak 68.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 004-01/15-01/7

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 15. lipnja 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.