Na temelju članka 79. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Vijeće Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, na 11. sjednici, 24. travnja 2018., donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Pravila Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak

 

Članak 1.

 

U Pravilima Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17) članak 2. mijenja se i glasi:

"Izrazi u ovim pravilima koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod."

 

Članak 2.

 

U članku 16. stavku 1. točka 14. mijenja se i glasi:

"14. može podnijeti prijedlog za osnivanje mjesnog odbora gradonačelniku Grada Zagreba. Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati broj, područje, naziv i sjedište mjesnog odbora."

 

Članak 3.

 

U članku 24. u stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

"6. osnivanje mjesnog odbora;"

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

 

Članak 4.

 

U članku 26. u stavku 1. iza riječi: "predsjednika" dodaje se riječ: "Vijeća".

 

Članak 5.

 

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Gradska skupština može na gradonačelnikov prijedlog raspustiti Vijeće Gradske četvrti ako ono učestalo krši Statut Grada Zagreba, Pravila Gradske četvrti ili ne obavlja povjerene mu poslove."

 

Članak 6.

 

Članak 50. mijenja se i glasi:

"(1) Prijedlog za promjenu Pravila u pravilu daje najmanje trećina članova Vijeća.

(2) Prijedlog za promjenu Pravila upućuje se predsjedniku Vijeća.

(3) Ako je promjena Pravila Gradske četvrti potrebna radi usklađenja sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i gradskim odlukama, prijedlog za promjenu Pravila mogu dati gradonačelnik i/ili predsjednik Vijeća."

 

Članak 7.

 

U članku 51. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Ako se Pravila Gradske četvrti mijenjaju i dopunjuju radi usklađivanja sa zakonom odnosno Statutom Grada Zagreba i gradskim odlukama, ne provodi se prethodna rasprava."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 8.

 

Ova odluka o izmjenama i dopunama Pravila Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 026-02/18-01/269

URBROJ: 251-06-11-11-18-5

Zagreb, 24. travnja 2018.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti

Peščenica - Žitnjak

Dragan Vučić, mag. ing. traff., v. r.