Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21), gradonačelnik Grada Zagreba, 11. veljače 2022., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19 i 18/21) u članku 1. stavku 3. alineji 6. i stavku 4. riječi: "fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora" zamjenjuju se riječima: "programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova".

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 1. riječi: "i koja podiže kvalitetu života građana Grada Zagreba" brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) osniva i imenuje Koordinaciju Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama (u daljnjem tekstu: Koordinacija) za koordiniranje gradskih upravnih tijela nadležnih za područja iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: područja financiranja) u postupku financiranja udruga."

Stavak 3. briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavku 4. riječi: "Ured gradonačelnika" zamjenjuju se riječima: "gradsko upravno tijelo nadležno za razvoj civilnog društva".

 

Članak 5.

 

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: "Javni natječaji ili javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom objavljuju se na internetskoj stranici Grada Zagreba, a mogu biti objavljeni i na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske."

Stavak 3. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 7. ovoga članka ne odnosi se na korisnike programa i projekta iz područja međugradske i međunarodne suradnje."

 

Članak 7.

 

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "Prigovor ne odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka."

 

Članak 8.

 

U članku 20. stavku 3. alineji 2. riječ: "popisa" zamjenjuje se riječju: "odluke".

 

Članak 9.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Odluku o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava donosi gradonačelnik, a objavljuje gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje financiranja, u roku od osam dana od dana donošenja, na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Odluka o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava sadrži: popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva, popis udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva, naziv programa ili projekta, razloge neodobravanja financijskih sredstava, ukupno ostvaren broj bodova, obrazloženje ocjene programa i projekta te iznos i način plaćanja."

 

Članak 10.

 

U članku 22. riječi: "prijedloga popisa" zamjenjuju se riječju: "odluke".

 

Članak 11.

 

U članku 23. stavku 1. riječi: "prijedlog popisa" zamjenjuju se riječju: "odluku".

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Prigovor ne odgađa izvršenje odluke iz stavka 1. ovoga članka niti daljnju provedbu natječajnog postupka."

 

Članak 12.

 

U članku 24. riječi: "prijedloga popisa" zamjenjuju se riječju: "odluke".

 

Članak 13.

 

Članak 25. briše se.

 

Članak 14.

 

U članku 32. stavku 3. riječi: "Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava" zamjenjuju se riječima: "gradsko upravno tijelo nadležno za razvoj civilnog društva".

 

Članak 15.

 

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Ukoliko je program ili projekt usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, za svaku osobu koja će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom, korisnik financiranja će prilikom sklapanja ugovora o financiranju Gradu Zagrebu dostaviti dokumentaciju kojom će se moći utvrditi da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz glave IX, X, XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona, da nema izrečenu prekršajno-pravnu sankciju i/ili da joj ne traje zaštitna mjera propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, odnosno da osobi ne traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane pristupa internetu ili sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečena temeljem Kaznenog zakona."

 

Članak 16.

 

U članku 44. alineji 5. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaje alineja 6. koja glasi:

"- moraju glasiti na prijavitelja programa ili projekta, iznimno na partnera ukoliko je tako navedeno u prijavi."

 

Članak 17.

 

U članku 45. u alineji 6. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaju alineje 7. i 8. koje glase:

"- troškovi osvježenja (hrane i bezalkoholnih pića) isključivo za sudionike događanja projektnih ili programskih aktivnosti poput seminara, radionica, konferencija i slično;

- troškovi smještaja."

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Svakim pojedinim natječajem može se ograničiti visina traženih odnosno odobrenih troškova iz stavka 1. ovoga članka."

 

Članak 18.

 

U članku 49. alineje 7. i 8. brišu se.

 

Članak 19.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 230-01/22-01/38

URBROJ: 251-01-02-22-2

Zagreb, 11. 2. 2022.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.