Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreb 19/99, 19/01 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 45. sjednici, 26. veljače 2009., donijela je

 

ODLUKU

o najmu javno najamnih stanova

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom propisuju uvjeti, postupak i mjerila za davanje u najam javno najamnih stanova (u nastavku: stan) u vlasništvu Grada Zagreba.

 

Članak 2.

 

Pravo na dodjelu stana u najam, prema odredbama ove odluke, imaju:

1. osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba;

2. osobe koje nemaju u vlasništvu useljiv odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske, kao ni članovi njihovoga obiteljskog kućanstva;

3. osobe s prihodom po članu obiteljskoga kućanstva iznad 30% prosječne mjesečno isplaćene plaće u gospodarstvu Grada Zagreba, u tromjesečju prije oglašavanja natječaja;

4. osobe u stambenom statusu:

- najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom (podstanara);

- zaštićenog najmoprimca u stanu koji se nalazi u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju zbog derutnosti i opasnosti po život ljudi i imovine;

- zaštićenog najmoprimaca (raniji nositelj stanarskog prava) u stanu u privatnom vlasništvu; - korisnika ili najmoprimca u stanu koji se nalazi u ustanovi (raniji nadstojnički stan) ili korisnika prenamijenjene zajedničke prostorije;

- stanovanja s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u neodgovarajućem stanu;

- stanovanja s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u odgovarajućem stanu.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka stan se daje u najam na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, s mogućnošću produljenja.

 

II. POSTUPAK I TIJELA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

 

Članak 3.

 

Stanovi se daju u najam na temelju Konačne liste reda prvenstva za odabir stana (u nastavku: Konačna lista) koju, nakon provedenog natječaja, utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u nastavku: Gradsko poglavarstvo).

 

A) Natječaj za davanje stanova u najam

 

Članak 4.

 

Natječaj za davanje stanova u najam raspisuje Gradsko poglavarstvo.

Natječaj se oglašava u dnevnom tisku, na oglasnim pločama gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, računajući od dana objave natječaja.

 

Članak 5.

 

Natječaj obvezno sadrži:

- vrijeme trajanja natječaja;

- naziv i adresu tijela kojemu se podnosi prijava;

- podatke o stanovima koji se daju u najam (adresa, kat, površina, sobnost), odnosno podatke o broju stanova, sobnosti i lokaciji;

- visinu najamnine;

- uvjete za dodjelu stanova u najam te mjerila na temelju kojih će se utvrditi Konačna lista;

- dokaze o ispunjavanju uvjeta i mjerila za utvrđivanje Konačne liste;

- mjesto oglašavanja Prijedloga liste reda prvenstva.

 

Članak 6.

 

Podnositelj u prijavi na natječaj iskazuje interes za najam stana određene sobnosti.

Ispunjavanje uvjeta za davanje stana u najam podnositelj prijave dokazuje javnim ispravama, odnosno drugim dokazima prema natječaju.

 

B) Povjerenstvo za davanje stanova u najam

 

Članak 7.

 

Gradsko poglavarstvo osniva Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova (u nastavku: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Zadaća povjerenstva je:

- provođenje postupka natječaja;

- utvrđivanje Prijedloga liste reda prvenstva;

- predlaganje Konačne liste Gradskom poglavarstvu;

- predlaganje davanja stana u najam Gradskom poglavarstvu.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada.

 

C) Mjerila za utvrđivanje Konačne liste

 

Članak 8.

 

Konačna lista se utvrđuje prema sljedećim mjerilima:

1. vrijeme prebivanja na području Grada Zagreba;

2. životna dob podnositelja prijave;

3. status mlađeg znanstvenika, doktora znanosti, magistra znanosti, djelatnika u kulturi i javnog djelatnika;

4. stambeni status;

5. broj članova obiteljskog kućanstva;

6. samohrani roditelj;

7. žrtva obiteljskog nasilja;

8. invalidnost podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog kućanstva;

9. status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Članak 9.

 

Mjerila iz članka 8. ove odluke se vrednuju i izražavaju brojem bodova kako slijedi:

1. Prema vremenu prebivanja na području Grada Zagreba, podnositelju prijave pripada:

- od 1 do 5 godina, za svaku godinu.............................................................................................. 0,5 bodova;

- od 1 do 10 godina, za svaku godinu............................................................................................ 1 bod;

- 11 godina i više, za svaku godinu................................................................................................ 1,5 bodova.

2. Prema životnoj dobi, podnositelju prijave pripada:

- do 35 godina................................................................................................................................... 40 bodova;

- od 36 do 50 godina......................................................................................................................... 15 bodova;

- od 51 godinu................................................................................................................................... 5 bodova.

3. Na temelju statusa mlađeg znanstvenika (znanstveni novak, asistent, nastavnik, istraživač) podnositelju prijave pripada:

- bez doktorata.................................................................................................................................. 20 bodova;

- s doktoratom................................................................................................................................... 30 bodova.

Na temelju znanstvenog, odnosno obrazovnog stanja podnositelju prijave ako nije ostvario vrednovanje prema stavku 1. ove točke pripada:

- doktor znanosti............................................................................................................................... 25 bodova;

- magistar znanosti........................................................................................................................... 15 bodova.

Podnositelju zahtjeva koji je u statusu djelatnika u kulturi ili javnog djelatnika pripada........... 20 bodova.

4. Prema stambenom statusu obiteljskoga kućanstva, podnositelju prijave pripada:

-. za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom (podstanar)..................................................................................................................................... 40 bodova;

-. za status zaštićenog najmoprimca u stanu koji se nalazi u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju zbog derutnosti i opasnosti po život ljudi i imovine................................................................ 35 bodova;

-. za status zaštićenog najmoprimca (raniji nositelj stanarskog prava) u stanu u privatnom vlasništvu, te status korisnika ili najmoprimca u stanu koji se nalazi u ustanovi (raniji nadstojnički stan) ili korisnika prenamijenjene zajedničke prostorije.......................................................................................... 30 bodova;

-. za stanovanje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u neodgovarajućem stanu.......... 25 bodova;

-. za stanovanje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima u odgovarajućem stanu.............. 10 bodova.

Odgovarajućim stanom, s obzirom na broj članova obiteljskog kućanstva, u smislu alineja 4. i 5. ove točke smatra se:

- za samca - jednosoban stan;

- za dvočlano obiteljsko domaćinstvo - jednoipolsoban ili dvosoban stan;

- za tročlano i četveročlano obiteljsko domaćinstvo - dvoipolsoban ili trosoban stan;

- za peteročlano i šesteročlano obiteljsko domaćinstvo - troipolsoban ili četverosoban stan;

- za obiteljsko domaćinstvo s više od šest članova - četverosoban i veći stan.

5. Prema broju članova obiteljskog kućanstva podnositelju prijave pripada:

- za svakog člana obiteljskog domaćinstva, uključujući i podnositelja prijave, po 1 bod,

- za svako malodobno dijete dodatnih 5 bodova.

6. Podnositelj prijave u statusu samohranog roditelja ostvaruje dodatnih 5 bodova.

7. Podnositelj prijave u statusu žrtve obiteljskog nasilja ostvaruje dodatnih 5 bodova.

8. Na temelju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva podnositelju prijave pripada:

- 100% invalidnost ili tjelesno oštećenje....................................................................................... 10 bodova;

- 80%-90% invalidnosti ili tjelesnog oštećenja............................................................................ 8 bodova;

- 50-70 % invalidnosti ili tjelesnog oštećenja............................................................................... 5 bodova;

- 20- 40% invalidnosti ili tjelesnog oštećenja............................................................................... 2 boda.

9. Podnositelju prijave u statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za svaki mjesec proveden u obrani Republike Hrvatske pripada 0,5 bodova, s time da se broj bodova utvrđuje najviše do 20 bodova.

 

Članak 10.

 

Za bodovanje prema mjerilima iz članka 9. ove odluke uzet će se u obzir okolnosti i činjenice koje postoje onoga dana koji je u natječaju određen kao zadnji dan za podnošenja prijave.

 

D) Utvrđivanje konačne liste

 

Članak 11.

 

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i oni koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove odluke, neće biti uvršteni na Prijedlog liste reda prvenstva.

Podnositeljima prijave, osim podnositelja iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo će na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, sukladno mjerilima iz članka 9. ove odluke, utvrditi broj bodova prema svakom pojedinom mjerilu, te ukupan broj bodova.

 

Članak 12.

 

Na temelju ukupnog broja bodova, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste reda prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja prijave ostvaruju jednak broj bodova, prednost na listi reda prvenstva ima onaj podnositelj prijave koji ima najviše bodova prema sljedećim mjerilima:

a) životna dob podnositelja prijave;

b) broj članova obiteljskog domaćinstva;

c) stambeni status;

d) vrijeme prebivanja u Gradu Zagrebu.

 

Članak 13.

 

Prijedlog liste reda prvenstva sadrži:

1. redni broj;

2. ime, prezime i adresu podnositelja prijave;

3. broj bodova prema svakoj pojedinoj osnovi i mjerilu, te ukupan broj bodova;

4. sobnost stana za koji je iskazan interes;

5. datum utvrđivanja liste;

6. datum objavljivanja liste;

7. uputu o pravu na prigovor.

 

Članak 14.

 

Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnim pločama Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u trajanju od 15 dana.

 

Članak 15.

 

Na Prijedlog liste reda prvenstva svaki podnositelj prijave može podnijeti pisani prigovor zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva iz razloga navedenih u članku 11. ove odluke, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Prigovor se podnosi Gradskom poglavarstvu, pisanim putem, preko Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada.

 

Članak 16.

 

Konačnu listu utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Konačna lista vrijedi do dovršetka postupka dodjele u najam stanova oglašenih u natječaju.

Ako se utvrdi da podnositelj prijave nije dao istinite podatke, koji su utjecali na ostvarivanje prava na dodjelu stana u najam, taj će podnositelj biti brisan s Konačne liste.

 

Članak 17.

 

Na temelju Konačne liste, Povjerenstvo poziva podnositelje prijave, sukladno redoslijedu na Konačnoj listi, na odabir stana prema iskazanom interesu glede sobnosti, te nakon odabira stana predlaže Gradskom poglavarstvu donošenje zaključka o davanju stana u najam.

Iznimno, ako podnositelj prijave nema mogućnosti odabira stana prema stavku 1. ovoga članka, jer su stanovi te sobnosti odabrani, a ostane neodabranih stanova, podnositelju će se prema redoslijedu na Konačnoj listi ponuditi odabir između tih stanova.

Ako podnositelj prijave ne odabere stan prema stavku 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od prijave i brisat će se s Konačne liste.

 

E) Akt o davanju stana u najam

 

Članak 18.

 

Gradsko poglavarstvo donosi zaključak o davanju stana u najam.

 

F) Ugovor o najmu stana

 

Članak 19.

 

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva iz članka 18. ove odluke, sklapa se Ugovor o najmu stana (u nastavku: ugovor).

Ugovor se sklapa na pet godina kao javnobilježnički akt.

Troškove solemnizacije snosi najmoprimac.

Ugovor, u ime Grada Zagreba, potpisuje gradonačelnik ili osoba koju za to ovlasti gradonačelnik.

 

Članak 20.

 

Na odnose između najmodavca i najmoprimca primjenjuju se odredbe Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98 i 66/98), ako ugovorom iz članka 19. ove odluke nije drugačije određeno.

 

Članak 21.

 

Najmoprimac je obvezan, u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora, na račun najmodavca položiti jamčevinu u iznosu od dvije mjesečne najamnine, kao jamstvo za plaćanje najamnine i popravaka prouzročenih oštećenja u stanu i zajedničkim dijelovima zgrade.

Otkazom ugovora ili istekom roka na koji je ugovor sklopljen, jamčevina se vraća najmoprimcu ovisno o podmirenosti najamnine i stanju u kojem se ostavlja stan.

 

Članak 22.

 

Ugovor o najmu stana produžit će se ako najmoprimac, 60 dana prije isteka ugovorenog vremena, podnese zahtjev za produženje ugovora i dokaže da ispunjava obveze iz Ugovora o najmu stana i uvjete iz članka 2. ove odluke.

Ugovor o najmu stana najmodavac će otkazati prije isteka ugovorenog vremena:

- ako najmoprimac ne izvrši obvezu iz članka 21. stavka 1. ove odluke;

- ako najmoprimac ne koristi stan duže od tri mjeseca iz neopravdanih razloga;

- ako prestane ispunjavati uvjete propisane ovom odlukom;

- iz razloga navedenih u članku 19. Zakona o najmu stanova;

- ako najmoprimac ne plati dospjelu najamninu, odnosno ne plati troškove stanovanja u roku od 15 dana od dana obavijesti najmodavca.

Otkazni rok je tri (3) mjeseca.

Najmoprimac može otkazati Ugovor o najmu stana prije isteka ugovorenog vremena, ali je o tome dužan izvijestiti najmodavca, najmanje 30 dana prije nego što namjerava iseliti iz stana.

 

G) Slobodno ugovorena najamnina

 

Članak 23.

 

Visinu najamnine određuje Gradsko poglavarstvo.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Za stanove koji su dani u najam znanstvenim, kulturnim i javnim djelatnicima, te drugim osobama od interesa za Grad Zagreb, sukladno članku 6. Pravilnika o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/98, 7/98, 6/01, 10/03 i 8/06), Ugovor se, nakon isteka roka, produžuje prema odredbama ove odluke.

 

Članak 25.

 

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 109/07) u cijelom tekstu ove odluke riječi: "Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u nastavku: Gradsko poglavarstvo)" zamjenjuju se riječima: "Gradonačelnik" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 26.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 371-03/09-01/16

URBROJ: 251-01-04-09-10

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.