Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 18. ožujka 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

"promicanja i zaštite ljudskih prava;".

Na kraju točke 17. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaju se točke 18., 19., 20., 21., 22. i 23. koje glase:

"18. promicanja poduzetništva i obrta;

19. promicanja inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu;

20. razvoja turizma;

21. duhovnog i vjerskog života;

22. zaštite prava radnika;

23. zaštite prava djece."

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 3. na kraju alineje 3. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se alineja 4. koja glasi:

"- zakladi, fundaciji i udruzi, kojih je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb ili druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave."

 

Članak 3.

 

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

 

"Članak 3.a

Uvjeti za izravnu dodjelu prostora na korištenje iz članka 3. stavka 3. ovog pravilnika su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu;

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3. osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge moraju biti u mandatu;

4. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

5. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

6. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

7. da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

8. aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Zagreba;

9. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju gradskog prostora.

Zaklade, fundacije i udruge, kojih su osnivači ili suosnivači druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne moraju imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu.

Postupak za izravnu dodjelu prostora na korištenje pokreće se podnošenjem zahtjeva za dodjelu prostora na korištenje gradskom upravnom tijelu za područje djelovanja udruge.

Zahtjeve za izravnu dodjelu prostora na korištenje te obrazložena mišljenja nadležnih gradskih upravnih tijela razmatra Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama iz članka 6. ovog pravilnika i predlaže gradonačelniku Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) dodjelu prostora na korištenje.

Gradonačelnik donosi zaključak o dodjeli prostora na korištenje.

Na temelju gradonačelnikova zaključka sklapa se ugovor o korištenju prostora kao javnobilježnički akt, a troškove solemnizacije snosi korisnik."

 

Članak 4.

 

U članku 4. stavku 1. riječi: "Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik)," brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Zadaće Povjerenstva su: razmatranje obrazloženog mišljenja nadležnog gradskog upravnog tijela za izravnu dodjelu gradskog prostora na korištenje, otvaranje zaprimljenih prijava na natječaj, utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete natječaja, razmatranje i bodovanje prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, predlaganje gradonačelniku neprihvaćanja niti jedne prijave podnesene na natječaj za pojedini gradski prostor, sastavljanje Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora te Prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, predlaganje gradonačelniku zaključka o dodjeli prostora na korištenje i sklapanju ugovora o korištenju prostora te predlaganje gradonačelniku odobravanja korisniku korištenja prostora u partnerstvu s jednom ili više partnerskih udruga."

Stavak 4. se briše.

 

Članak 6.

 

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

 

"Članak 6.a

Članovi Povjerenstva potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti oni niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa, da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada povjerenstva kojeg su članovi te da će u obavljanju dužnosti na koju su imenovani postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od strane Grada Zagreba.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član Povjerenstva je obvezan o tome odmah izvijestiti ostale članove te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava.

O rješavanju sukoba interesa odlučuje gradonačelnik te članu Povjerenstva koji je u sukobu interesa imenuje zamjenu."

 

Članak 7.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Uvjeti javnog natječaja su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave javnog natječaja;

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3. osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge moraju biti u mandatu;

4. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračuni i proračunu Grada Zagreba;

5. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

6. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

7. da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

8. ako udruga namjerava prostor koristiti u suradnji/partnerstvu s drugom/drugim udrugom/udrugama, partnerski odnos mora trajati duže od jedne godine, a suradnička/partnerska udruga mora ispunjavati uvjete iz ovog članka;

9. aktivnosti se moraju provoditi na području Grada Zagreba;

10. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju gradskog prostora;

11. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i ovim pravilnikom."

 

Članak 8.

 

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prijava na natječaj mora sadržavati:

1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

2. dokaz da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

3. presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama (usklađen sa Zakonom o udrugama i ovjeren od nadležnog upravnog tijela);

4. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

5. ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji;

6. ispunjeni i kod javnog bilježnika ovjereni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba (izvornik ili ovjerenu presliku);

7. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja;

8. izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja Općinskog kaznenog suda da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od 6 mjeseci od objave javnog natječaja;

9. popis zaposlenih osoba u udruzi ili voditelja projekata, njihovo zvanje, naziv radnog mjesta i sažetak opisa poslova;

10. presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog i jednostavnog knjigovodstva) s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela;

11. na Obrascu prijave na javni natječaj naveden popis aktivnosti koje će se provoditi u prostoru, za provođenje kojih je prijavitelj registriran i koje su u okviru oglašene namjene-područja aktivnosti za prostor za koji se podnosi prijava na natječaj;

12. ako udruga-prijavitelj namjerava prostor koristiti u suradnji/partnerstvu s drugom/drugim udrugom/udrugama, obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa dužeg od jedne godine na kojem su javnobilježnički ovjereni potpisi osoba ovlaštenih za zastupanje udruge-prijavitelja i svih partnera te dokumentaciju navedenu u točkama 1., 2., 6., 7., 8. i 10. ovog članka za suradničku/partnersku udrugu;

13. druge dokaze i dokumentaciju koju udruga navodi u svojoj prijavi."

 

Članak 9.

 

U članku 9. stavku 1. riječi: "ili pisaćem stroju" brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Udruge kojih su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovog pravilnika, neće biti uvršteni na Prijedlog liste prvenstva za pojedini gradski prostor.

Gradonačelnik može, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na natječaj za pojedini gradski prostor."

 

Članak 10.

 

U članku 10. stavku 1. iza riječi: "za opće dobro" dodaju se riječi: "u okviru oglašene namjene - područja aktivnosti".

U točki d.) iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

"- pružanje usluge smještaja korisnika (boravak, stalni smještaj)............................................... 20 bodova."

U nazivu točke e) iza riječi: "projekte/programe" dodaju se riječi: "(u posljednje dvije godine)".

U nazivu točke f) iza riječi: "potpore i sl." dodaju se riječi: "(u posljednje dvije godine)".

U točki g) alineja 5. mijenja se i glasi:

"- projekti i aktivnosti od posebnog interesa za Grad Zagreb i građane Grada Zagreba, ostvareni u posljednje dvije godine, što ih ocjenjuje i boduje gradsko upravno tijelo nadležno za područje djelovanja udruge........................ do 20 bodova."

U točki i) alineja 1. mijenja se i glasi:

"- prethodno korištenje gradskog prostora ako je korištenje prostora prestalo temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine..................................................................................................... 3 boda."

 

Članak 11.

 

U članku 11. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. projektne aktivnosti;".

U stavku 4. iza riječi: "ovlaštenih osoba" dodaju se riječi "udruge-prijavitelja i", a iza riječi: "suradničkih/partnerskih udruga" dodaje se zarez i riječi: "ovjerenih kod javnog bilježnika."

 

Članak 12.

 

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

 

"Članak 15. a

Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, za vrijeme trajanja korištenja prostora, na zahtjev korisnika, bez javnog natječaja, odobriti korištenje prostora u partnerstvu s jednom ili više partnerskih udruga, ako za to postoji interes Grada Zagreba, pod uvjetom da je korisnik podmirio sve obveze iz ugovora o korištenju, a partner/i ispunjava/ju uvjete iz članka 7. točaka od 1. do 10. ovog pravilnika.

Postojanje interesa Grada Zagreba iz stavka 1. ovog članka utvrđuje gradsko upravno tijelo nadležno za područje djelovanje udruge.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ugovor o korištenju prostora s korisnikom i partnerskom udrugom sklopit će se na vrijeme do isteka roka korištenja iz ugovora sklopljenog s korisnikom, kao javnobilježnički akt.

Ako korisnik prostora odustane od korištenja prostora, ugovor se može sklopiti s partnerskom udrugom koja koristi prostor, na vrijeme do isteka roka korištenja iz ugovora sklopljenog s korisnikom.

Zaključak o sklapanju ugovora iz stavka 4. ovog članka, na prijedlog Povjerenstva, donosi gradonačelnik.

Korisnik koji je odustao od korištenja prostora ne ostvaruje pravo na dodjelu drugog gradskog prostora u idućem roku od pet godina od dana odustanka."

 

Članak 13.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-01/16-01/617

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 18. ožujka 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.