Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 20. siječnja 2022., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i razrješenju i imenovanju zamjenika načelnika i člana

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21, 16/21, 18/21, 22/21 i 26/21, u daljnjem tekstu: Stožer) u članku 2. riječi: "zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo" zamjenjuju se riječima: "pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom", a riječi: "Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet" zamjenjuju se riječima: "Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet".

 

2. Dužnosti zamjenika načelnika Stožera razrješuje se:

- Mladen Jurin, dipl. ing. kem. tehnologije.

 

3. Dužnosti člana Stožera razrješuje se:

- prof. prim. dr. sc. Mladen Bušić, dr. med.

 

4. Za zamjenicu načelnika Stožera imenuje se:

- Renata Šimon, dipl. iur., pročelnica Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

 

5. Za članicu Stožera imenuje se:

- prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biochem., ravnateljica Kliničke bolnice "Sv. Duh".

 

6. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/11

URBROJ: 251-01-02-22-6

Zagreb, 20. 1. 2022.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.