Na temelju članka 41. točke 2., članka 77. stavka 4. i članka 96. stavka 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 19. sjednici, 24. siječnja 2019., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17 i 7/17) u članku 10. stavku 2. riječi: "tajnik i zamjenik tajnika Gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine," brišu se.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/18

URBROJ: 251-01-05-19-5

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.