Na temelju članka 100

Na temelju članka 100., stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst 10/04, 18/05, 2/06, 18/06 i 7/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03 2/06 i 1/09), u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba (u nastavku teksta: Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 2009. godine u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

 

Članak 2.

 

U članku 3., stavku 1. kartografski prikaz 1.B. zamjenjuje se kartografskim prikazom:

"1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2009."

 

Članak 3.

 

U članku 7., točki 2.1, iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Iznimno, građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup), grade se unutar ovim planom određenih zona moguće gradnje, prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke."

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U točki 2.2 2, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) od važnosti za Državu uređuju se u građevinskim područjima naselja grad Zagreb i Sesvete, te u ostalim prostorima prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke."

U točki 2.2 3, iza riječi: "prometni koridori" dodaje se tekst koji glasi:

"građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup)", a iza riječi: "građevinska područja" briše se točka i dodaje se tekst: "i zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup)."

U točki 2.3.2.5., podnaslovu B., u stavcima 1., 2. i 3. brojka "2008." zamjenjuje se brojkom "2009.", a iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, odnosno samostojećega antenskog stupa te aktivne lokacije samostojećega antenskog stupa prikazane su na kartografskom prikazu 1.B. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2009."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U točki 2.4.2. iza podtočke (5.) dodaje se nova podtočka (6.) koja glasi:

"(6.) građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup) unutar zona moguće gradnje određenih za ove građevine;".

Dosadašnje podtočke (6.), (7.) i (8.) postaju podtočke (7.), (8.) i (9.).

 

Članak 4.

 

U članku 10. točki 5. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

"Manjim infrastrukturnim građevinama iz prethodnog stavka ne smatraju se građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (samostojeći antenski stup)."

Točka 5.4.4. mijenja se i glasi:

"Planom se omogućuje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija.

Planom su određene zone moguće gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) radijusa 500 m do 1.500 m, te označene aktivne lokacije samostojećega antenskog stupa, a prikazane su na kartografskom prikazu 1.B. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Promet, Pošta i telekomunikacije - izmjene i dopune 2009.

Gradnja građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) moguća je isključivo unutar zona određenih ovim planom, i to:

-    unutar građevinskog područja naselja grad Zagreb i Sesvete;

-    izvan građevinskih područja 68 naselja i izvan izdvojenih građevinskih područja.

Unutar zone može se graditi samo jedna građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) za prihvat više operatora, prema tipskom projektu odobrenom od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno, ako se unutar zone nalazi aktivni samostojeći antenski stup jednog operatora, moguća je gradnja još samo jednoga za ostale operatore.

Detaljni položaj građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme (samostojeći antenski stup) unutar zone moguće gradnje odredit će se lokacijskom dozvolom prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Pri određivanju detaljnog položaja samostojećega antenskog stupa izvan građevinskih područja 68 naselja i izdvojenih građevinskih područja primjenjuju se sljedeći uvjeti:

-    poštivanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja;

-    poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

-    izbjegavanje mjesta okupljanja;

-    gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu postojeću građevinu;

-    gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na granicu građevinskog područja namijenjenoga pretežito stanovanju.

Pri određivanju detaljnijeg položaja samostojećega antenskog stupa na građevinskim područjima naselja grad Zagreb i Sesvete primjenjuju se sljedeći uvjeti:

-    poštivanje zatečenih prirodnih vrijednosti i ograničenja;

-    poštivanje karakterističnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

-    izbjegavanje mjesta okupljanja;

-    gradnja izvan područja namijenjenog pretežito stanovanju, javnoj i društvenoj namjeni, te javnom parku;

-    gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu postojeću građevinu, površinu pretežitog stanovanja, javnu i društvenu namjenu, te javni park.

Pri određivanju detaljnog položaja samostojećega antenskog stupa primjenjuju se sljedeće mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se štite temeljem zakona i odredbi ovoga plana:

-    unutar povijesne graditeljske cjeline grad Zagreb i Sesvete, prostornih međa zaštite seoskih naselja, te prostora između Savske ceste, Avenije Marina Držića, Ulice grada Vukovara i rijeke Save nije moguća gradnja samostojećih antenskih stupova; pokrivanje signalom omogućava se gradnjom, zamjenom ili rekonstrukcijom građevina komunalne infrastrukture i opreme (rasvjetni i reklamni stupovi, reflektori na sportskim terenima i sl.) gdje je elektronička komunikacija dopunska namjena, visine do 35 m tako da se svojim izgledom uklope u prostor;

-    izbjegavati smještaj na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode; iznimno, radi postizanja osnovne pokrivenosti, samostojeći antenski stup locirati rubno u odnosu na zaštićeno područje;

-    samostojeći antenski stup ne graditi na krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina;

-    na prostoru zaštićenih prirodnih vrijednosti područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojećega antenskog stupa u odnosu na ciljeve očuvanja zaštićenog područja;

-    na području ekološke mreže, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, ocijeniti prihvatljivost postavljanja samostojećega antenskog stupa s obzirom na očuvanje tog područja ekološke mreže;

-    građevine za smještaj povezne opreme oblikovati u skladu s obilježjima tradicijske arhitekture okolnog prostora a pristupne putove antenskom stupu ne asfaltirati;

-    ako je unutar zone moguće gradnje aktivni samostojeći antenski stup bez mogućnosti prihvata drugih operatora, novi se ne može graditi na udaljenosti manjoj 1.000-3.000 m;

-    u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrditi posebne uvjete tijela nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu prirode.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za samostojeći antenski stup, unutar zone moguće gradnje samostojećeg antenskog stupa, stup treba zadovoljiti uvjete u odnosu na sigurnost, zaštitu zdravlja stanovništva, zaštitu okoliša, zaštitu prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza i očuvanja biološke raznolikosti.

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 5.

 

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba čuvaju se u dokumentaciji prostora.

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 350-02/09-01/25

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.