Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 12. listopada 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21, 16/21, 18/21 i 22/21, u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuje se:

- Nikola Vuković, dipl. oec.

 

2. Za člana Stožera imenuje se:

- Ivan Novaković, dipl. ing. elektrotehnike, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/11

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 12. 10. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.