Na temelju članka 40. stavka 2. Privremenog statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/93) i članka 3. stavka 2. Zaključka o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96, 15/96) Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 2. sjednici, 23. srpnja 1997., donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom

Članak 1.

            Športski objekti koji su u vlasništvu Grada Zagreba daju se u zakup neposrednom dodjelom športskim udrugama iz članka 7. Zaključka o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba.


ŠPORTSKI OBJEKTŠPORTSKA UDRUGA
1. Športske površine Dugave, Kauzlarićev prilaz bbTK “Dugave”
2. Fitness centar Dubrava, Dubrava 4ŠD “Ante Starčević”
3. ŠRC “Borongaj - Lugovi”, Savudrijska bbNK “Vukomerec”
4. Streljana “Kupinečki Kraljevec”, Kupinečki Kraljevec 73SD “Kupinečki Kraljevec”
5. Hipodrom “Zagreb”, R. Cimermana 5Konjičko društvo “Zagreb”


Članak 2.

            Športski objekti daju se u zakup sukladno Zaključku o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba.

Članak 3.

            Ovaj će Zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 620-01/97-01/13
URBROJ: 251-01-03/3-97-2
Zagreb, 23. srpnja 1997.

Gradonačelnica
Grada Zagreba
Marina Matulović-Dropulić, dipl. ing. arh., v.r.