Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 24. listopada 2013., donijela je

 

ODLUKU

o građevinskom zemljištu i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom propisuje:

-     utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina,

-     uređenje građevinskog zemljišta na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Grad),

-     upravljanje građevinskim zemljištem,

-     stjecanje građevinskog zemljišta u vlasništvo i otuđenje građevinskog zemljišta iz vlasništva Grada.

 

Članak 2.

 

Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom Grada namijenjeno za gradnju građevina i uređenje javnih površina.

Granice građevinskih područja na prostoru Grada utvrđene su Prostornim planom Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

O stjecanju i otuđenju građevinskog zemljišta odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 4.

 

Uređenje građevinskog zemljišta je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se oprema zemljište, čime se osiguravaju uvjeti za gradnju i priključivanje na komunalnu infrastrukturu, odnosno omogućuje gradnja i uporaba zemljišta u skladu s namjenom određenom u dokumentu prostornog uređenja, poštujući redoslijed uređenja predviđen zakonom.

 

Članak 5.

 

Instrumenti za uređenje građevinskog zemljišta su:

1.   Organizacijski instrumenti:

-     Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

-     Plan gradnje komunalnih vodnih građevina isporučitelja vodne usluge;

-     dokumenti prostornog uređenja i javni natječaj.

 

2.   Financijski instrumenti:

-     proračun Grada;

-     komunalni doprinos;

-     naknada za koncesije;

-     cijena komunalnih usluga;

-     financiranje korisnika izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (ugovor o financiranju izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja);

-     financiranje obveznika komunalnog doprinosa (ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste);

-     naknada za razvoj i kreditiranje budućih korisnika sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.

 

3.   Imovinsko-pravni instrumenti:

-     ugovor o stjecanju vlasništva ili drugoga stvarnog prava;

-     izvlaštenje;

-     obveza prodaje građevinskog zemljišta;

-     predaja građevinskog zemljišta;

-     pravo prvokupa.

 

Članak 6.

 

Upravljanje građevinskim zemljištem prema ovoj odluci je:

-     prodaja;

-     osnivanje prava građenja;

-     osnivanje prava služnosti;

-     ustupanje građevinskog zemljišta bez naknade;

-     razvrgnuće suvlasničke zajednice;

-     davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Grad može upravljati građevinskim zemljištem u svom vlasništvu i na druge načine određene posebnim propisima.

 

Članak 7.

 

Stjecanje građevinskog zemljišta prema ovoj odluci je:

-     kupnja;

-     zamjena (nagodba o naknadi davanjem u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine);

-     prihvaćanje darovanja i ustupanje bez naknade.

 

Tržišna vrijednost nekretnina

 

Članak 8.

 

Tržišna vrijednost nekretnina je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezina utvrđenja na području Grada Zagreba.

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se vještačkim nalazom za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (u daljnjem tekstu: vještački nalaz). Vještački nalaz izrađuje se u pisanom obliku s naznačenim opisom nekretnine i svrhom vještačenja te s potankim obrazloženjem načela, postupaka i podataka na temelju kojih je utvrđena tržišna vrijednost nekretnine.

Vještački nalaz izrađuje sudski vještak za procjenu (vrijednosti) nekretnina, odnosno drugi vještak odgovarajuće struke sukladno pozitivnim propisima.

 

Registar građevinskog zemljišta

 

Članak 9.

 

Građevinska zemljišta u vlasništvu Grada upisuju se i vode u Registru građevinskog zemljišta u bazi podataka pod nazivom "Upravljanje imovinom Grada".

Upis građevinskog zemljišta u Registar građevinskog zemljišta obavlja se prema lokaciji (katastarskim općinama i brojevima čestica), vrsti (izgrađeno građevinsko zemljište, neizgrađeno građevinsko zemljište) i površini (broj hektara, kvadratnih metara) pri čemu se vodi računa ne samo o vrsti nego i namjeni zemljišta.

Registar iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja i vodi Gradski ured za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

Način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka, te vrsta podataka koja se neće javno objavljivati, propisat će se pravilnikom koji donosi gradonačelnik.

 

Načelna suglasnost

 

Članak 10.

 

Načelna suglasnost se izdaje za nekretninu koje je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, na zahtjev osobe koja ima pravni interes i/ili na zahtjev tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

 

Članak 11.

 

O davanju načelne suglasnosti odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog ureda.

 

Članak 12.

 

Načelna suglasnost nije osnova za stjecanje nekretnine u vlasništvo.

 

Članak 13.

 

Načelne suglasnosti se izdaju u slučaju:

-     kada se predlaže osnivanje nove građevne čestice od dijela zemljišta osobe koja ima pravni interes i dijela zemljišta na kojem je Grad nositelj prava iz članka 10. ove odluke, uz mišljenje Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada na prijedlog osnivanja građevne čestice i očitovanje o strategijskom interesu Grada;

-     kada se predlaže utvrđivanje građevne čestice za postojeću građevinu sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje, uz mišljenje Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada na prijedlog osnivanja građevne čestice i očitovanje o strategijskom interesu Grada;

-     kada pravne osobe s javnim ovlastima predlažu građenje prometnih i infrastrukturnih građevina uz uvjet da komunalna instalacija ili građevina ne umanjuje vrijednost zemljišta, odnosno da svojom trasom prolazi rubno i manje vrijednim dijelom katastarske čestice;

-     kada se predlaže formiranje građevne čestice za izgradnju manjih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, plinskih redukcijskih stanica i sl.) na zemljištu na kojem je Grad nositelj prava iz članka 10. ove odluke, uz očitovanje o strategijskom interesu Grada;

-     kada je Grad u dijelu nekretnine nositelj prava iz članka 10. ove odluke, i to:

a)   kada se predlaže prenamjena cijeloga ili dijela zajedničkog prostora u zgradi (tavan, podrum i sl.), ako se predloženim zahvatom u prostoru ne umanjuje vrijednost posebnog dijela u vlasništvu Grada, odnosno ne utječe na njegov način korištenja,

b)   kada se predlaže zahvat na zajedničkom dijelu zgrade (pročelje, konstrukcija, krovište i sl.), ako je takav zahvat poboljšica za cijelu zgradu te se ne umanjuje vrijednost posebnog dijela na kojem je Grad nositelj prava iz članka 10. ove odluke.

 

Članak 14.

 

Načelna suglasnost neće se izdati ako dio zemljišta, na kojem je Grad nositelj prava iz članka 10. ove odluke, može biti samostalna građevna čestica.

 

Članak 15.

 

Iznimno, načelna suglasnost će se izdati i u slučaju iz članka 14. ove odluke, ako dio zemljišta na kojem je Grad nositelj prava iz članka 10. ove odluke, može biti samostalna građevna čestica, ali se pripajanjem zemljišta ostvaruje cjelina kojom se postiže veće iskorištenje zemljišta i bolje urbanističko-arhitektonsko rješenje o čemu mišljenje daje Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

 

II. UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

 

Osnovna načela za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina

 

Članak 16.

 

Osnovna načela za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina su: opći vrijednosni odnosi na tržištu nekretnina, stanje katastarske čestice i isključenje neuobičajenih okolnosti.

 

Članak 17.

 

Opći vrijednosni odnosi na tržištu nekretnina utvrđuju se prema cjelini okolnosti koje su mjerodavne za oblikovanje cijene katastarske čestice na dan vrednovanja, pri uobičajenom poslovnom kretanju ponude i potražnje kao što su opća gospodarska situacija, tržište kapitala te gospodarski i demografski razvoj područja.

 

Članak 18.

 

Stanje katastarske čestice utvrđuje se prema:

-     mogućnostima gradnje prema dokumentima prostornog uređenja (vrsta i mjera korištenja) i stanju urbanističkog razvoja zemljišta,

-     pravima i teretima koji utječu na vrijednost,

-     zoni za obračun komunalnog doprinosa,

-     vremenu čekanja do početka građevinskog ili nekoga drugog korištenja,

-     kakvoći i svojstvima katastarske čestice,

-     položajnim obilježjima.

 

Članak 19.

 

Neuobičajenim okolnostima smatraju se značajna pojedinačna odstupanja kupoprodajnih cijena veća od ±30% od prosječne kupoprodajne cijene (medijana) istovrsnih nekretnina u promatranome cjenovnom bloku ili tijekom utvrđivanja tržišne vrijednosti pojedinačne nekretnine.

Kupoprodajne cijene i cijene najma i zakupa mogu biti pod utjecajem neuobičajenih okolnosti:

-     kada je postojao izvanredni interes prisilnog prodavatelja (ovršni postupak) ili kupca pri prodaji ili stjecanju nekretnine,

-     kada su postojale posebne veze, rodbinske, gospodarske ili druge vrste između ugovornih strana, ili

-     kada prinosi od nekretnine, troškovi gospodarenja nekretninom ili troškovi građenja jako odstupaju od onih u usporedivim slučajevima.

Kupoprodajne cijene i drugi podatci koji su pod utjecajem neuobičajenih okolnosti, mogu se koristiti samo onda ako se njihov utjecaj može sa sigurnošću utvrditi.

 

Postupci utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina

 

Članak 20.

 

Postupci utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina su: usporedni postupak, dohodovni postupak i stvarni postupak.

 

Usporedni postupak

 

Članak 21.

 

Usporedni se postupak, u pravilu, primjenjuje prigodom utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina koje su međusobno približno slične, iz istoga ili usporedivoga cjenovnog bloka i realizirane unazad tri godine.

Usporedni postupak se, u pravilu, primjenjuje za utvrđivanje tržišne vrijednosti neizgrađenih i izgrađenih zemljišta, a koristi se i za vrednovanje jednostavnijih samostojećih obiteljskih kuća, obiteljskih kuća u nizu, stanova, garaža i poslovnih prostora.

Usporednim postupkom se tržišna vrijednost, u pravilu, određuje iz najmanje tri cijene usporedivih nekretnina koja zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka. Osim ili umjesto cijena usporedivih neizgrađenih zemljišta, za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta mogu se upotrijebiti odgovarajuće približne vrijednosti neizgrađenih zemljišta, a za izgrađena zemljišta mogu se primjenjivati poredbeni pokazatelji.

Ako se prigodom primjene usporednog postupka utvrdi da nekretnina koja je predmet utvrđivanja tržišne vrijednosti odstupa svojim obilježjima od usporedivih katastarskih čestica ili približnih vrijednosti ili poredbenih pokazatelja, onda se ta odstupanja uzimaju u obzir dodatcima ili odbitcima ili na neki drugi prikladan način.

U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka kada opći vrijednosni odnosi utemeljeni na cijenama usporedivih katastarskih čestica ili približnim vrijednostima zemljišta odstupaju od utvrđenih na dan utvrđivanja tržišne vrijednosti, primjenjuju se postojeći indeksni nizovi i koeficijenti za preračunavanje.

 

Članak 22.

 

Dohodovni postupak

 

Dohodovni postupak, u pravilu, primjenjuje se za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica na kojima se nalaze najamne nekretnine, gospodarske nekretnine i druge nekretnine svrha kojih je stvaranje prihoda. Dohodovni postupak može biti:

-     potpuni dohodovni postupak i

-     pojednostavljeni dohodovni postupak.

Potpuni dohodovni postupak primjenjuje se kad treba izračunati vrijednost građevinskih objekata iz stavka 1. ovoga članka, posebice zgrada, i to odvojeno od vrijednosti zemljišta na temelju budućeg prihoda. U tom se slučaju vrijednost zemlje utvrđuje primjenom pravila usporednog postupka. Vrijednost zemljišta i vrijednost građevinskih objekata zajedno daju dohodovnu vrijednost izgrađene građevne čestice.

Pojednostavljeni dohodovni postupak iznimno se primjenjuje kada treba izračunati zajedno vrijednost zemljišta i građevinskih objekata u slučaju da je poznat čisti prihod (utvrđen na temelju ugovora o najmu i zakupu nekretnina i troškova gospodarenja) i stopa kapitalizacije za cijelu nekretninu.

 

Članak 23.

 

Stvarni postupak

 

Stvarni postupak, u pravilu, primjenjuje se za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica na kojima se nalaze zgrade javne i društvene namjene i drugi objekti svrha kojih nije stvaranje prihoda.

Stvarni postupak, u pravilu, primjenjuje se kada treba izračunati vrijednost građevinskog objekta iz stavka 1. ovoga članka, i to odvojeno od vrijednosti zemljišta na kojem se objekt nalazi, na temelju proizvodne vrijednosti objekta. U tom se slučaju vrijednost zemljišta utvrđuje primjenom pravila usporednog postupka.

Građevinski objekti za koje se primjenjuje stvarni postupak su zgrade, objekti vanjskog uređenja neizgrađenog dijela građevne čestice (jednostavne građevine i dr.) posebni pogonski uređaji i druga oprema.

Vrijednost građevinskog objekta utvrđuje se na temelju procjene troškova građenja i uzimanjem u obzir njihove starosti.

Vrijednost zemljišta i vrijednost građevinskih objekata zajedno daju stvarnu vrijednost izgrađene građevne čestice.

 

Registar pomoćnih podataka

 

Članak 24.

 

Registar pomoćnih podataka (u daljnjem tekstu: registar) je evidencija svih pribavljenih podataka o postignutim cijenama na tržištu nekretnina na području Grada Zagreba te drugim obilježjima koja su od utjecaja na vrijednost nekretnina.

Registar se sastoji od zbirke kupoprodajnih cijena, plana približnih vrijednosti zemljišta i ostalih pomoćnih podataka.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Registar pomoćnih podataka uspostavlja i vodi nadležni ured uz stručnu podršku ostalih gradskih upravnih tijela i društva u vlasništvu Grada.

Podaci iz registra neće se javno objaviti osim plana približnih vrijednosti.

Iznimno, izvadci iz zbirke kupoprodajnih cijena dostavljat će se ovlaštenim vještacima na njihov zahtjev, a za potrebe izrade nalaza naručenih od strane Grada.

 

Članak 25.

 

Zbirka kupoprodajnih cijena sastoji se od:

-     podataka iz isprave o stjecanju, a odnose se na temelj prijenosa prava vlasništva, osnivanje zakupa i najma, kupoprodajnih cijena, zakupnina i najamnina, načine i rokove plaćanja, nadnevke sklapanja pravnog posla, opis položaja, oblika, površine, načina korištenja nekretnine, pribavljenih podataka i analiziranih pomoćnih podataka;

-     evidentiranih okolnosti koje utječu na vrijednost nekretnine, a odnose se na mogućnosti gradnje prema dokumentima prostornog uređenja, položaj i površinu (širina i dužina), vrstu korištenja i mjeru korištenja, zonu za obračun komunalnog doprinosa, a za građevinske objekte to su starost, stanje i mogući prihodi;

-     prostornih podataka za cjenovne blokove, odnosno podataka katastra nekretnina i zemljišnih knjiga, naziva gradskih četvrti, ulica i kućnih brojeva.

 

Članak 26.

 

Plan približnih vrijednosti zemljišta je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području Grada. Cjenovni blokovi su grupe katastarskih ili građevnih čestica koje prema mjesnim uvjetima na tržištu nekretnina postižu sličnu cijenu. Približna vrijednost zemljišta utvrđuje se na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena za svaki cjenovni blok.

Približna vrijednost zemljišta je prosječna vrijednost zemljišta po četvornom metru u odnosu na stanje katastarske čestice i ostala stanja te tržišnu vrijednost na određenom području. U izgrađenim područjima približne vrijednosti zemljišta utvrđuju se pomoću vrijednosti koje bi postojale kada bi se radilo o neizgrađenome građevinskom zemljištu. Pri utvrđivanju približnih vrijednosti ne uzimaju se u obzir doprinosi.

 

Članak 27.

 

Ostali pomoćni podatci su:

-     indeksni nizovi kojima se prate promjene općih vrijednosti na tržištu nekretnina tako da se prosječan odnos cijene nekretnine nekog obuhvaćenog razdoblja stavi u odnos s cijenama nekretnina iz baznog razdoblja s indeksnim brojem 100,

-     koeficijenti za preračunavanje razlika u vrijednosti građevnih čestica zbog različite mjere njihova korištenja, razlike u vrijednosti arondacijskih površina, kod osnivanja služnosti puta i služnosti vodova, utvrđuju se na temelju velikog broja odgovarajućih i analiziranih kupoprodajnih cijena;

-     stopa kapitalizacije nekretnine (kamatna stopa na nekretnine) koja je omjer čistoga godišnjeg prihoda od nekretnine i tržišne vrijednosti nekretnine izražen u postotcima utvrđen na temelju prikladnih kupoprodajnih cijena i njihovih čistih prihoda za jednako izgrađene i korištene građevne čestice;

-     poredbeni pokazatelji su pokazatelji kojima se kupoprodajne cijene prikazuju u odnosu na neku pogodnu jedinicu (volumen građevine, građevinska (bruto) razvijena površina i dr.).

Pomoćni podatci iz stavka 1. ovoga članka koji su potrebni za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine, izračunavaju se na temelju podataka koji su evidentirani u zbirci kupoprodajnih cijena.

 

III. UREĐENJE

 

Članak 28.

 

Uređenje građevinskog zemljišta provodi se u svrhu:

-     gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih građevina, građevina javne i društvene namjene te uređenja javnih površina;

-     prodaje i osnivanja prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada;

-     osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada.

 

Članak 29.

 

Grad uređuje građevinsko zemljište u skladu s programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: program) i temeljem sklopljenih ugovora o financiranju iz članaka 40., 42. i 44. ove odluke.

 

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja

 

Članak 30.

 

Troškove ili dio troškova potrebnih za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: plan) može snositi vlasnik zemljišta kojem to uređenje koristi ili druga zainteresirana osoba (u daljnjem tekstu: osiguravatelj sredstava) koja s Gradom sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu plana (u daljnjem tekstu: ugovor).

 

Članak 31.

 

Osiguravatelj sredstava svoju namjeru financiranja uređenja građevinskog zemljišta za izradu plana podnosi u pisanom obliku pisma namjere, kojim izražava spremnost za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izradu plana.

Pismu namjere iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeće:

-     opis zahvata i obuhvat koji je predmet ugovaranja sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja;

-     dokumentacija koju namjerava donirati Gradu (program za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja, izrađen i donesen provedbeni dokument prostornog uređenja s pripadajućim elaboratima i sl.);

-     prijedlog programa za izradu plana koji namjerava financirati;

-     izjava kojom se osiguravatelj sredstava obvezuje sklopiti poseban ugovor kojim će se riješiti imovinsko-pravni odnosi s Gradom prodajom ili darovanjem zemljišta u svom vlasništvu za gradnju objekata komunalne infrastrukture i za gradnju građevina javne i društvene namjene i drugih sadržaja;

-     izvadak iz sudskog registra (izvornik ili od strane javnog bilježnika ovjerena preslika), ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja pisma namjere ili ovjerena preslika obrtnice;

-     obrazac FINA-e BONPLUS, ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja pisma namjere (izvornik), za trgovačka društva i obrtnike koji posluju po Zakonu o porezu na dobit.

 

Članak 32.

 

Postupku ugovaranja izrade plana prethodi postupak pregovaranja u kojem se:

-     provodi imovinsko-pravna analiza i financijska analize zemljišnih čestica u obuhvatu plana;

-     provodi provjera usklađenosti prijedloga s prostorno planskom dokumentacijom;

-     provjeravaju mogućnosti priključenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture ili njihovih dijelova te drugih infrastrukturnih građevina planiranih programom za izradu plana na postojeće građevine i uređaje komunalne infrastrukture i druge infrastrukture izvan obuhvata predloženog plana;

-     provjeravaju mogućnost donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja u odnosu na evidentirana klizišta;

-     pribavlja procjena iznosa komunalnog doprinosa za građevinu;

-     pribavlja procjena svih troškova uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu plana i

-     obavljaju drugi postupci potrebni za donošenje odluke o prihvatljivosti predloženog programa za izradu plana.

 

Članak 33.

 

Najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisma namjere gradonačelnik će utvrditi prihvatljivost predloženog programa za izradu plana.

Ako se utvrdi da je predloženi program iz stavka 1. ovoga članka prihvatljiv gradonačelnik će, nakon verifikacije nadležnog gradskog ureda, donijeti zaključak o sklapanju ugovora.

Ako se utvrdi da je predloženi program iz stavka 1. ovoga članka neprihvatljiv gradonačelnik će donijeti zaključak o odbijanju sklapanja ugovora.

 

Članak 34.

 

U odluci o izradi plana, u dijelu o izvorima financiranja izrade plana, navest će se naziv osiguravatelja sredstava koji će s Gradom sklopiti ugovor.

Ugovor se sklapa u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu odluke o izradi plana.

 

Članak 35.

 

Ugovorom iz članka 34. ove odluke uredit će se odnosi Grada i osiguravatelja sredstava u pogledu obveze bespovratnog financiranja troškova izrade plana, predaje izrađenog plana Gradu i druga prava i obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa.

 

Financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste

 

Članak 36.

 

Troškove ili dio troškova potrebnih za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste može snositi osiguravatelj sredstava koji s Gradom sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u slučaju kad ta nerazvrstana cesta nije planirana programom.

Ako je donesen prostorni plan za zemljište koje je predmet ugovaranja, ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uredit će se odnosi Grada i osiguravatelja sredstava kojim će se riješiti imovinsko-pravni odnosi u vezi s prodajom ili darovanjem zemljišta u vlasništvu osiguravatelja sredstava potrebnog za gradnju objekata komunalne infrastrukture, građevina društvene namjene i površina za javnu namjenu od interesa za Grad, a sve prema tržišnim uvjetima prije donošenja dokumenata prostornog uređenja.

 

Članak 37.

 

Osiguravatelj sredstava svoju namjeru financiranja uređenja građevinskog zemljišta podnosi u pisanom obliku pismom namjere, kojim izražava spremnost za financiranje uređenja građevinskog zemljišta izgradnjom nerazvrstanih cesta.

Pismu namjere iz stavka 1. ovog članka prilaže se, ovisno o načinu uređenja građevinskog zemljišta, sljedeće:

-     opis i grafički prikaz cijelog obuhvata zahvata u prostoru koji se predlaže za ugovaranje;

-     isprave o riješenom imovinsko-pravnom statusu zemljišnih čestica u obuhvatu predloženog zahvata iz alineje 1. ovoga stavka (dokaz da je vlasnik zemljišnih čestica osiguravatelj sredstava ili Grad);

-     naznačene građevne čestice, odnosno cestovno zemljište, na kojem se planira gradnja s priloženim prostornim prikazima građevine;

-     dokumentacija koju namjerava donirati Gradu (posebna geodetska podloga, idejni projekt pogodan za izdavanje lokacijske dozvole, parcelacijski elaborat, glavni projekt i sl.) te specifikacija troškova cjelokupne dokumentacije koju namjerava donirati o čemu će se sklopiti poseban ugovor;

-     procjena svih troškova uređenja građevinskog zemljišta;

-     cijena po kojoj je podnositelj pisma namjere spreman Gradu prodati ili darovati zemljišta ili dijelove zemljišta u svom vlasništvu, za gradnju objekata komunalne infrastrukture i za gradnju građevina javne i društvene namjene;

-     procijenjena veličina građevine ili građevina koje podnositelj pisma namjere namjerava graditi;

-     izvadak iz sudskog registra (izvornik ili od strane javnog bilježnika ovjerena preslika), ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja pisma namjere ili ovjerena preslika obrtnice, a za investitore koji grade za osobne potrebe preslika osobne iskaznice;

-     obrazac FINA-e BONPLUS, ne stariji od mjesec dana do dana podnošenja pisma namjere (izvornik), za trgovačka društva i obrtnike koji posluju po Zakonu o porezu na dobit.

 

Postupak pregovaranja

 

Članak 38.

 

Gradska upravna tijela u postupku pregovaranja:

-     utvrđuju opravdanost izgradnje nerazvrstane ceste;

-     provode imovinsko-pravne analize i financijske analize zemljišnih čestica u obuhvatu predloženog zahvata;

-     provode provjeru usklađenosti prijedloga s prostornoplanskom dokumentacijom;

-     provjeravaju mogućnosti izgradnje nerazvrstane ceste u odnosu na okolne prostore za koje je propisana obveza izrade provedbenih planova;

-     provjeravaju mogućnost izgradnje nerazvrstane ceste u odnosu na evidentirana klizišta;

-     daju mišljenja u odnosu na okolne zone javne i društvene namjene planirane važećim prostornim planovima;

-     daju mišljenja na mogućnost priključenja nerazvrstane ceste na postojeće prometnice;

-     izrađuju procjenu iznosa komunalnog doprinosa za građevinu;

-     izrađuju procjenu troškova izgradnje ceste i

-     obavljaju druge postupka potrebne za donošenje odluke o opravdanosti izgradnje nerazvrstane ceste.

 

Članak 39.

 

Gradonačelnik će, najkasnije u roku od 30 dana od primitka pisma namjere, utvrditi prihvatljivost predloženog financiranja uređenja građevinskog zemljišta.

Suglasnost za sklapanje ugovora iz članaka 40., 42. i 44. ove odluke donosi gradonačelnik, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba.

 

Ugovor o financiranju izrade tehničke dokumentacije potrebne za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste

 

Članak 40.

 

Nakon utvrđenja prihvatljivosti predloženog financiranja uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta iz članka 39. ove odluke gradonačelnik i osiguravatelj sredstava sklopit će ugovor o financiranju izrade tehničke dokumentacije potrebne za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste (dalje u tekstu: ugovor o financiranju izrade tehničke dokumentacije).

Ugovor o financiranju izrade tehničke dokumentacije sklopit će se u roku od 45 dana od dana utvrđivanja prihvatljivosti predloženog financiranja iz članka 39. ove odluke.

 

Članak 41.

 

Ugovorom o financiranju izrade tehničke dokumentacije uredit će se odnosi Grada i osiguravatelja sredstava u pogledu obveze osiguravatelja sredstava o financiranju troškova izrade:

-     posebne geodetske podloge;

-     idejnog projekta pogodnog za izdavanje lokacijske dozvole (ako se uz javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju ceste, odnosno javne površine, predviđa gradnja drugih infrastrukturnih građevina i uređaja, oni moraju biti određeni kao posebne faze izgradnje);

-     parcelacijskog elaborata;

-     glavnog projekta izrađenog u skladu s lokacijskom dozvolom;

-     izvedbenog projekta i druge potrebne dokumentacije.

Nakon izrade tehničke dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka osiguravatelj sredstava može je bespovratno donirati Gradu Zagrebu.

 

Ugovor o financiranju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

 

Članak 42.

 

Ugovorom o financiranju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa uredit će se odnosi Grada i osiguravatelja sredstava, koji je vlasnik zemljišta na kojem se predviđa građenje nerazvrstane ceste, u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu u obuhvatu planirane gradnje.

Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj lokaciji nadležan je Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada koji će imovinsko-pravne odnose rješavati na temelju zaprimljenog pisanog prijedloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa od strane nadležnog ureda.

 

Članak 43.

 

Osiguravatelj sredstava koji je vlasnik građevinskog zemljišta na kojem će se graditi nerazvrstana cesta može s Gradom sklopiti ugovor o darovanju zemljišta ili ugovor o kupoprodaji zemljišta.

Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o darovanju ili ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste iz stavka 1. ovoga članka, donosi nadležno tijelo.

 

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste

 

Članak 44.

 

Osiguravatelj sredstava čijem zemljištu ili građevini služi nerazvrstana cesta izgradnja koje nije predviđena programom može, uz suglasnost Grada, sam bespovratno financirati troškove izgradnje nerazvrstane ceste ili tako da se troškovi gradnje nerazvrstane ceste, u visini uplaćenog iznosa, priznaju kao podmirenje dijela obveze komunalnog doprinosa kada on bude utvrđen za građevinu koju namjerava graditi na svom zemljištu.

 

Članak 45.

 

Troškovi gradnje obuhvaćaju sljedeće:

-     gradnju cestovne građevine, nogostupa, biciklističkih staza te gradnju svih prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu;

-     otkup građevne čestice, odnosno cestovnog zemljišta površine koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi cestovnu građevinu, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima se prema projektu ceste trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima, zemljišnog pojasa s obiju strana ceste potrebnog za nesmetano održavanje ceste;

-     izradu tehničke dokumentacije;

-     postavljanje prometne signalizacija i opreme za upravljanje i nadzor prometa i

-     gradnju javne rasvjete i opremu ceste.

 

Članak 46.

 

Plaćeni troškovi uređenja građevinskog zemljišta iz članaka 40., 42., i 44. mogu se priznati osiguravatelju sredstava u iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen rješenjem o komunalnom doprinosu za gradnju građevina kojima služi ta nerazvrstana cesta, odnosno kompenzirati do visine komunalnog doprinosa koji se odnosi na izgradnju nerazvrstane ceste.

U slučajevima kada ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta premašuju iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen za gradnju građevina kojima služi ta nerazvrstana cesta, gradnja koje nije predviđena programom, osiguravatelj sredstava će bespovratno financirati razliku troškova.

 

Članak 47.

 

Sredstva za financiranje iz članka 46. stavka 1. ove odluke osiguravatelj sredstava uplaćuje u proračun Grada.

Osiguravatelj sredstava nema pravo potraživati kamate na uplaćeni iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Sredstva za financiranje iz članka 46. stavka 2. ove odluke osiguravatelj sredstava uplaćuje u proračun Grada bespovratno.

Sredstva iz stavaka 1. i 3. ovoga članka uplaćuju se u proračun Grada, za osiguranje sredstava za plaćanje radova, odnosno usluga, svakom pojedinom izvođaču prema ispostavljenim privremenim situacijama - računima, odnosno prema konačnom obračunu.

 

Članak 48.

 

Osiguravatelj sredstava se obvezuje da će prije početka postupaka javne nabave Gradu dostaviti pismo namjere banke kojim ona izražava spremnost da će u korist Grada predati garanciju u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Osiguravatelj sredstava se obvezuje da će prije potpisa ugovora o izvođenju konkretnih radova ili usluga, u korist Grada predati garanciju banke za pokriće troškova prema ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga u visini od 50% ugovorenih vrijednosti navedenih radova i bjanko zadužnice za preostali iznos od 50% ugovorenih vrijednosti navedenih radova.

 

Članak 49.

 

Grad pokreće postupak javne nabave za realizaciju ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta iz članaka 40. i 44. ove odluke najkasnije u roku od 30 dana od dostave pisma namjere banke iz članka 48. ove odluke.

Za radove koji su predmet ugovora o financiranju, na temelju provedenog postupka propisanog Zakonom o javnoj nabavi odabiru se izvođači radova projektiranja, građenja i stručnog nadzora.

Nakon odabira izvođača, na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, za obavljanje konkretnih radova ili usluga sklapaju se ugovori između Grada kao investitora, osiguravatelja sredstava te odabranih izvođača radova i usluga.

Navedenim ugovorima utvrđuje se vrsta i opseg radnji i radova na uređenju zemljišta, te rok za njihovo izvršenje, iznos, način i rok plaćanja troškova uređenja građevinskog zemljišta.

 

Završetak poslova financiranja

 

Članak 50.

 

Nakon završetka poslova uređenja građevinskog zemljišta napravit će se eventualna korekcija troškova i konačni obračun u skladu s ugovorima o financiranju iz članaka 40., 42. i 44.

Konačni obračun troškova prihvaćaju ugovorne strane.

Sve građevine i uređaji komunalne infrastrukture, kao i zemljišta na kojima su izgrađeni, ostaju u trajnom vlasništvu Grada.

U slučaju da ne dođe do realizacije projekta, a sklopi se ugovor o financiranju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ugovor na temelju kojeg je Grad Zagreb stekao zemljište, Grad Zagreb nije dužan osiguravatelju sredstava isplatiti kupoprodajnu cijenu za zemljište koje je stekao.

 

Pravo prvokupa

 

Članak 51.

 

Gradska skupština Grada Zagreba može odlukom odrediti područja na kojima Grad ima pravo prvokupa nekretnina potrebnih za gradnju građevina prometne, elektroopskrbne i telekomunikacijske infrastrukture te zdravstvenih, obrazovnih, upravnih i drugih javnih građevina potrebnih za život i rad u Gradu.

 

Članak 52.

 

Prijedlog za utvrđivanje područja na kojima Grad ima pravo prvokupa iz članka 51. ove odluke, gradonačelnik dostavlja Gradskoj skupštini Grada Zagreba na odlučivanje.

Sredstva za stjecanje zemljišta osnovanim pravom prvokupa osiguravaju se u proračunu Grada.

 

IV. UPRAVLJANJE

 

Prodaja

 

Članak 53.

 

Grad može prodati građevinsko zemljište u svom vlasništvu kada mu to zemljište nije potrebno za izgradnju građevina javne i društvene namjene, odnosno za ostvarenje nekoga drugog interesa Grada te u drugim slučajevima prema propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava te prostorno uređenje i gradnju.

 

Članak 54.

 

Građevinsko zemljište se prodaje javnim natječajem, i to: javnim prikupljanjem pisanih ponuda ili javnim usmenim nadmetanjem te bez provođenja javnog natječaja (neposrednom pogodbom) kada je to propisano zakonom.

Početni iznos kupoprodajne cijene je tržišna vrijednost građevinskog zemljišta iz članka 8. ove odluke.

O raspisivanju i načinu provođenja javnog natječaja odlučuje nadležno tijelo.

 

Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 55.

 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, odnosno o provođenju javnoga usmenog nadmetanja, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

Na javnom otvaranju pisanih ponuda, odnosno na usmenom nadmetanju, mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

 

Javni natječaj

 

Članak 56.

 

Javni natječaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na oglasnoj ploči gradske uprave na adresi Trg Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada.

 

Članak 57.

 

Javni natječaj osobito sadrži:

-     podatke o građevinskom zemljištu (katastarski i zemljišnoknjižni podatci, namjena građevinskog zemljišta);

-     odredbu o tome tko može podnijeti ponudu, odnosno prijavu;

-     početni iznos kupoprodajne cijene;

-     iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

-     popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu, odnosno prijavu;

-     mjesto, način i krajnji rok za podnošenje ponude, odnosno prijave;

-     mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, odnosno provedbe usmenog nadmetanja;

-     odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati, odnosno odredbu da u javnome usmenom nadmetanju ne može sudjelovati ponuditelj koji nije pravodobno podnio prijavu, uplatio jamčevinu i podnio traženu dokumentaciju;

-     odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude;

-     odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem;

-     odredbu da će se odmah nakon otvaranja ponuda pristupiti usmenom javnom nadmetanju ako dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu;

-     odredbu da se ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina vraća;

-     odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji;

-     odredbe o pravu prigovora;

-     rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem;

-     rok i način plaćanja kupoprodajne cijene i

-     odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Javni natječaj može sadržavati i druge posebne uvjete propisane ovom odlukom.

 

Članak 58.

 

Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnome usmenom nadmetanju, imaju sve fizičke osobe državljane Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

Članak 59.

 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene u korist proračuna Grada.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja, jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima, odnosno natjecateljima, vraća se u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka nadležnog tijela o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Članak 60.

 

Ponuda odnosno prijava mora sadržavati:

-     oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet natječaja;

-     ponuđeni iznos kupoprodajne cijene kod javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda;

-     dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.);

-     izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava, ne starija od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada;

-     dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

-     izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja i

-     drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u natječaju.

 

Članak 61.

 

Ponuda, odnosno prijava za sudjelovanje u javnom usmenom nadmetanju, podnosi se Povjerenstvu, preko nadležnog ureda, u roku određenom u natječaju koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 20 dana od dana objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja.

Pisane ponude otvaraju se javno u vremenu određenom u javnom natječaju.

 

Članak 62.

 

Javno usmeno nadmetanje provodi se u vremenu određenom u javnom natječaju.

Prvo javno usmeno nadmetanje za određeno građevinsko zemljište može se održati ako na njemu sudjeluju najmanje tri natjecatelja koji zadovoljavaju uvjete javnog nadmetanja.

Ako ne uspije prvo javno usmeno nadmetanje, Povjerenstvo će predložiti nadležnom tijelu donošenje zaključka o ponovnoj objavi javnog natječaja s tim da se u objavi naznači da je to drugi natječaj.

Drugo javno usmeno nadmetanje može se održati ako u nadmetanju sudjeluju najmanje dva natjecatelja koja zadovoljavaju uvjete javnog nadmetanja.

 

Članak 63.

 

Prije nego što se pristupi javnom usmenom nadmetanju predsjednik Povjerenstva utvrđuje broj pristiglih prijava i identitet nazočnih osoba te jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 62. stavaka od 2. do 4. ove odluke.

Ako Povjerenstvo utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet, odnosno ne ispunjava uvjete sudjelovanja u nadmetanju, isključit će ga iz postupka nadmetanja.

Javno usmeno nadmetanje provodi se tako da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, daju u zapisnik svoje ponude s tim da ponuđena kupoprodajna cijena nije valjana ako je niža od početnog iznosa kupoprodajne cijene.

Svaki od natjecatelja može najviši prethodni iznos dalje povećavati.

Javno usmeno nadmetanje se zaključuje nakon što proteče 5 minuta poslije stavljanja posljednje ponude.

 

Članak 64.

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj, odnosno natjecatelj, koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj iz prethodnog stavka ovoga članka odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.

U slučaju da javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ne uspije jer na natječaj nije pristigla niti jedna pravovaljana ponuda, Grad će ponoviti natječaj s istim početnim iznosom kupoprodajne cijene još najviše dva puta, u roku od 6 mjeseci, nakon čega zaključak o raspisivanju javnog natječaja donesen od nadležnog tijela prestaje važiti.

 

Članak 65.

 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svako pojedino građevinsko zemljište, na prijedlog Povjerenstva, donosi nadležno tijelo.

Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može uložiti prigovor nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka nadležno tijelo može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 

Članak 66.

 

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 45 dana od donošenja zaključka iz članka 65. stavka 1. ove odluke.

 

Članak 67.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

 

Članak 68.

 

Kupoprodajni ugovor, osim bitnih sastojaka određenih zakonom, mora sadržavati sljedeće odredbe koje se smatraju bitnima:

-     rok za plaćanje kupoprodajne cijene koji ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora;

-     odredbu da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog pravnih nedostataka na kupljenoj nekretnini, te da kupac neće tražiti naknadu štete ako bi mu ona bila izazvana sudskim postupkom protiv bespravnog korisnika zemljišta, odnosno da neće tražiti naknadu eventualne štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na kupljenoj nekretnini ili nemogućnosti uknjižbe nekretnine;

-     odredbu da kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini može zatražiti na temelju kupoprodajnog ugovora i prodavateljeve potvrde da je kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti;

-     odredbu da se u slučaju daljnjega stvarnopravnog raspolaganja nekretninom ima smatrati da treća osoba nije bila u dobroj vjeri ako prilikom sklapanja ugovora prethodno nije utvrdila da je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena.

 

Prodaja neposrednom pogodbom

 

Članak 69.

 

Grad prodaje građevinsko zemljište u svom vlasništvu neposrednom pogodbom u slučajevima propisanim zakonom.

Zaključak o prodaji donosi nadležno tijelo.

Na sklapanje ugovora o kupoprodaji odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 66. i 67. ove odluke.

Na bitne odredbe ugovora o kupoprodaji sklopljenog neposrednom pogodbom, primjenjuju se odredbe članka 68. ove odluke.

 

Pravo građenja

 

Članak 70.

 

Grad može na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu osnovati i prenijeti pravo građenja u svrhu građenja komercijalnih, smještajnih, infrastrukturnih i drugih građevina od gospodarskog i socijalnog značenja za koje se prema propisima koji uređuju prostorno uređenje formira građevna čestica.

 

Članak 71.

 

Pravo građenja osniva se i prenosi sklapanjem ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem izabranim u postupku javnog natječaja pisanim ponudama.

Iznimno, pravo građenja može se osnovati i prenositi bez provođenja javnog natječaja, (neposrednom pogodbom) u slučajevima kada se radi o građevinskom zemljištu za potrebe javnih djelatnosti, infrastrukture, komunalnih objekata i sl., sukladno posebnom propisu, te u slučajevima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a u svezi s ozakonjenjem zgrada sukladno zakonu, ako je to gospodarski opravdano za Grad.

 

Članak 72.

 

Početna vrijednost naknade za pravo građenja za smještajne i komercijalne građevine, te druge građevine od gospodarskog i socijalnog značenja utvrđuje se na temelju nalaza sudskog vještaka.

Sudski vještak prilikom izrade nalaza vodi računa o tržišnoj vrijednosti zemljišta, te, u pravilu, o kamatnoj stopi na nekretnine, kamatnoj stopi na pravo građenja, održivom vijeku korištenja građevine za gradnju koje se osniva pravo građenja, vrijednosti investicije, trajanju osnovanog prava građenja i ostatku trajanja osnovanog prava građenja.

Naknada za pravo građenja za infrastrukturne građevine utvrdit će se sukladno stavku 1. ovoga članka, odnosno primjenom posebnih propisa.

 

Članak 73.

 

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje i prijenos prava građenja i o neposrednoj pogodbi donosi nadležno tijelo.

 

Povjerenstvo za pravo građenja

 

Članak 74.

 

Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja provodi Povjerenstvo za pravo građenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Na osnivanje i imenovanje, sastav, rad i zadaće Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuje članak 55. ove odluke.

 

Javni natječaj

 

Članak 75.

 

Na način objave javnog natječaja za osnivanje i prijenos prava građenja odgovarajuće se primjenjuje članak 56. ove odluke.

 

Članak 76.

 

Na sadržaj javnog natječaja za osnivanje i prijenos prava građenja pisanim ponudama odgovarajuće se primjenjuje članak 57. ove odluke.

Javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja, osim sadržaja iz stavka 1. ovog članka, osobito sadrži:

-     odredbu o roku na koji se osniva pravo građenja;

-     odredbu da nositelj prava građenja može prenijeti pravo građenja na drugu osobu uz suglasnost nadležnog tijela sukladno članku 3. ove odluke;

-     odredbu da se u slučaju prijenosa prava građenja na drugu osobu bez suglasnosti nadležnih tijela ugovor smatra raskinutim;

-     odredbu da nositelj prava građenja može opteretiti nekretnine koje su predmet prava građenja do roka na koji je osnovano pravo građenja, uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela;

-     odredbu da se ugovor o osnivanju prava građenja sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu;

-     odredbu da je izgradnja u rokovima utvrđenim ugovorom bitan sastojak ugovora;

-     odredbu da nakon isteka roka na koji je osnovano pravo građenja, na Grad prelazi pravo vlasništva na nekretnini.

 

Članak 77.

 

Pravo građenja osniva se na rok koji ne može biti dulji od 50 godina.

Iznimno, pravo građenja se može osnovati na vrijeme dok nekretnina izgrađena na pravu građenja postoji, i to u slučajevima osnivanja i prijenosa prava građenja iz članka 71. stavka 2. ove odluke kada pravo građenja stječu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravne osobe osnivač kojih je Republika Hrvatska, odnosno pravne osobe u vlasništvu Grada Zagreba ili osnivač kojih je Grad Zagreb.

 

Članak 78.

 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju osobe određene člankom 58. ove odluke.

 

Članak 79.

 

Iznos jamčevine, uračunavanje jamčevine u naknadu za pravo građenja i vraćanje jamčevine određeni su člankom 59. stavcima 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 80.

 

Na sadržaj ponude odgovarajuće se primjenjuje članak 60. ove odluke.

Ponuda, osim sadržaja iz stavka 1. ovoga članka, mora sadržavati:

-     izvornik ili ovjerenu presliku dokumenta o solventnosti ponuditelja;

-     izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o osnivanju pravu građenja u formi ovršne isprave na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda;

-     investicijski projekt s opisom objekata koji se namjeravaju graditi, troškovnikom ulaganja, brojem novozaposlenih osoba, opisom sadržaja koji će biti smješteni u objektima, detaljno obrazloženom svrhom projekta, fiksnim rokovima izgradnje;

-     osiguranje za ispunjenje svih obveza iz ugovora o građenju i drugih ugovora u vezi s gradnjom, u vidu bankarske garancije poznate domaće ili strane banke "na prvi poziv" u Republici Hrvatskoj, odnosno drugo sredstvo osiguranja naplate.

 

Članak 81.

 

Ponuda se podnosi Povjerenstvu, preko nadležnog ureda, u roku određenom u javnom natječaju koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objave natječaja.

Pisane ponude otvaraju se javno u vremenu određenom u javnom natječaju.

 

Članak 82.

 

Na odredbe o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem, u slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja od ponude i u slučaju da javni natječaj ne uspije, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 64. ove odluke.

 

Članak 83.

 

Na donošenje zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te na pravo prigovora na zaključak odgovarajuće se primjenjuje članak 65. ove odluke.

 

Sklapanje ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja

 

Članak 84.

 

Na rok za sklapanje ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja te na prestanak važenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja odgovarajuće se primjenjuju članci 66. i 67. ove odluke.

 

Članak 85.

 

Naknada za osnovano pravo građenja iz ove odluke ukupni iznos koje ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, plaća se jednokratno, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja.

Naknada za osnovano pravo građenja koja prelazi ukupni iznos od 100.000,00 kuna, plaća se u jednakim godišnjim obrocima, uz kamatu u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

Prvi obrok naknade mora se uplatiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu na dan koji po broju i mjesecu odgovara danu dospijeća prvog obroka.

Ugovorom će se odrediti broj rata i rok u kojemu nositelj prava građenja mora uplatiti zadnju ratu naknade.

U slučaju da se naknada za osnovano pravo građenja plaća u godišnjim obrocima, ugovor mora pored odredbe da Grad nositelju prava građenja dopušta uknjižbu prava građenja na temelju ugovora i potvrde Grada da je naknadu platio u cijelosti, sadržavati i suglasnost da i prije izdavanja potvrde o plaćanju naknade u cijelosti, može od nadležnog tijela uprave ishoditi odobrenje za građenje na predmetnom zemljištu i graditi na temelju tog odobrenja.

 

Članak 86.

 

Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu.

Nositelj prava građenja može prenijeti osnovano pravo građenja na drugu osobu prije isteka roka iz prethodnog članka ove odluke, uz pisanu suglasnost osnivača prava građenja.

Nositelj prava građenja mora uz zahtjev za prijenos prava građenja na drugu osobu, dostaviti Gradu uvjerenje o bonitetu i ovjerenu izjavu stjecatelja osnovanog prava građenja iz stavka 2. ovoga članka kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću preuzima sva prava i obveze iz ugovora o osnivanju prava građenja.

Suglasnost o prijenosu prava građenja na drugu osobu daje gradonačelnik kada naknada iz ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja iznosi do 1.000.000,00 kuna, odnosno suglasnost daje Gradska skupština Grada Zagreba kada naknada iz ugovora o osnivanju i prijenosu prava građenja prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

Ako nositelj prava građenja prenese pravo građenja na drugu osobu bez suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka, ugovor se raskida.

Stjecatelj prava građenja mora upisati prijenos prava građenja u zemljišnu knjigu odmah nakon dostave suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka.

 

Članak 87.

 

Nositelj prava građenja može zasnovati založno pravo na pravu građenja, do isteka roka na koji je osnovano pravo građenja, uz suglasnost nadležnog tijela.

Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati i odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja, na Grad prelazi pravo vlasništva na nekretnini.

Ugovorom o osnivanju prava građenja mora biti ugovoreno da je izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom i koji moraju biti fiksni, bitan sastojak ugovora.

Ugovorom o osnivanju prava građenja mora biti ugovoreno da ako se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, Grad može u roku od 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti Grad.

Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu kojom nositelj prava građenja dopušta osnivaču prava građenja da bez njegova daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u zemljišnim knjigama čime dopušta da se dano pravo građenja ukine u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom.

 

Članak 88.

 

Na sadržaj, prijenos, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

Pravo služnosti

 

Članak 89.

 

Grad može ugovorom osnovati služnost na građevinskom zemljištu u svome vlasništvu u korist određene nekretnine (povlasne nekretnine) ili osobe.

Služnost se može osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.

 

Članak 90.

 

Zaključak o osnivanju prava služnosti donosi nadležno tijelo.

 

Članak 91.

 

Služnost se ne može osnovati na nekretnini koja se zbog takve služnosti ne bi mogla privesti namjeni prema dokumentima prostornog uređenja.

 

Članak 92.

 

Iznos naknade za osnovanu služnost utvrđuje se na temelju nalaza sudskog vještaka iz članka 8. ove odluke.

Tržišna vrijednost prava služnosti je zajamčeni iznos naknade (renta) koji je vlasnik povlasne nekretnine dužan plaćati vlasniku poslužne nekretnine.

Osnovica za izračun tržišne vrijednosti prava služnosti je tržišna vrijednost predmetne nekretnine neopterećene služnošću.

Iznos naknade utvrđuje se na temelju okrnjenosti koje proizvode umanjenja vrijednosti prostora izvršavanjem služnosti na poslužnoj nekretnini (pojasa ili puta) od strane vlasnika povlasne nekretnine ili umanjenja mjere korištenja cijele nekretnine.

 

Ustupanje zemljišta bez naknade

 

Članak 93.

 

Grad ustupa, bez naknade, građevinsko zemljište za potrebe stambenog zbrinjavanja članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, sukladno propisima kojima se uređuju njihova prava.

 

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

 

Članak 94.

 

Suvlasnička zajednica na građevinskom zemljištu između Grada i drugih osoba razvrgnut će se fizičkom diobom kada je to moguće, odnosno isplatom po tržišnoj cijeni u slučajevima propisanim zakonom.

Iznimno, suvlasnička zajednica može se razvrgnuti isplatom po tržišnoj cijeni i u slučajevima kada je fizička dioba moguća te kada se ne radi o slučajevima razvrgnuća obvezatnom isplatom propisanom zakonom, ako je to gospodarski opravdano za Grad.

U slučaju razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, sudski vještak utvrđuje tržišnu vrijednost građevinskog zemljišta koje je predmet razvrgnuća sukladno članku 8. ove odluke.

Zaključak o razvrgnuću donosi nadležno tijelo.

 

Davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta

 

Članak 95.

 

Grad može, do privođenja zemljišta namjeni, dati zemljište u zakup za:

1.   otvorena skladišta i slične svrhe;

2.   poljoprivrednu obradu;

3.   uređenje zelenih površina;

4.   potrebe postojećeg objekta;

5.   parkiranje;

6.   postavljanje jednostavnih građevina;

7.   postavljanje građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2 za komunalne baze;

8.   za potrebe održavanja sajma rabljenih automobila i rabljene opreme.

 

Članak 96.

 

Objektima iz članka 95. stavka 1. točke 4. ove odluke smatraju se građevine izgrađene na zemljištu u imovini Grada.

Zemljište se može dati u zakup za objekte iz prethodnog stavka ovog članka u slučajevima kada nije moguće na drugačiji način riješiti imovinsko-pravne odnose na zemljištu, odnosno kada je to od interesa za Grad prema očitovanjima nadležnih gradskih upravnih tijela.

 

Članak 97.

 

Građevinama iz članka 95. stavka 1. točke 6. ove odluke smatraju se građevine određene Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima koje se grade po tipskom projektu o čemu je nadležno ministarstvo izdalo rješenje o tipskom projektu.

 

Članak 98.

 

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dopuštena gradnja niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Iznimno, kod zakupa zemljišta u svrhu iz članka 95. stavka 1. točke 7. ove odluke, dopušteno je izvođenje radova za privremeno postavljanje građevina za komunalne baze, na temelju ugovora o zakupu i pravomoćnog rješenja gradskoga upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

 

Članak 99.

 

Zemljište se daje u zakup javnim natječajem prikupljanjem pisanih ponuda, a iznimno, ako dva ili više ponuditelja s urednom ponudom ponude isti najviši iznos zakupnine za isto zemljište, usmenim nadmetanjem.

Zemljište se može dati u zakup i bez provođenja javnog natječaja (neposrednom pogodbom):

-     pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada;

-     osobama javnog prava u svrhu realizacije javnih potreba od interesa za Grad;

-     u svrhu iz članka 95. stavka 1. točke 4. ove odluke;

-     u slučaju iz članka 111. stavka 2. ove odluke.

Zaključak o davanju zemljišta u zakup iz stavka 2. ovoga članka donosi gradonačelnik.

 

Članak 100.

 

Iznimno od odredbe članka 99. ove odluke, Grad će sadašnjem zakupniku koji sudjeluje na natječaju i zadovoljava uvjete natječaja, u potpunosti izvršava obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu te prihvati najviši ponuđeni iznos zakupnine, dati pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu.

 

Članak 101.

 

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja donosi gradonačelnik.

 

Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta

 

Članak 102.

 

Postupak javnog natječaja za davanje zemljišta u zakup provodi Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Na osnivanje i imenovanje, sastav, rad i zadaće Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuje članak 55. ove odluke.

 

Javni natječaj

 

Članak 103.

 

Javni natječaj osobito sadrži:

-     podatke o zemljištu (oznaku zemljišta, površinu i namjenu za koju se daje u zakup);

-     odredbu o tome tko može podnijeti ponudu;

-     odredbu o zajedničkoj ponudi;

-     početni iznos godišnje zakupnine;

-     iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

-     rok i način plaćanja godišnje zakupnine;

-     popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu;

-     mjesto, način i krajnji rok za podnošenje ponude;

-     mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;

-     odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati;

-     odredbu da se ponude osoba koje se koriste zemljištem u vlasništvu Grada protivno odredbama ove odluke neće razmatrati;

-     odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem;

-     odredbu da će se odmah nakon otvaranja ponuda pristupiti usmenom javnom nadmetanju ako dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu cijenu;

-     odredbe o pravu prigovora;

-     odredbu da se izabranom ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina vraća;

-     odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu;

-     odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude;

-     odredbu o pravu prvenstva i drugim posebnim uvjetima za sudjelovanje u javnom nadmetanju.

Javni natječaj može sadržavati i druge uvjete propisane ovom odlukom.

 

Članak 104.

 

Javni natječaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog informiranja u skraćenom obliku, a obvezno sadrži:

-     podatke o zemljištu (oznaku zemljišta, površinu i namjenu za koju se daje u zakup);

-     početni iznos godišnje zakupnine;

-     informaciju gdje je objavljen cjelovit tekst natječaja.

 

Članak 105.

 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju osobe određene člankom 58. ove odluke.

 

Članak 106.

 

Početni iznos zakupnine određuje se prema zoni, površini i namjeni zemljišta, sukladno zaključku iz članka 114. ove odluke.

 

Članak 107.

 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu.

Jamčevina iznosi 30% početnog iznosa godišnje zakupnine i plaća se na račun proračuna Grada.

Odabranom ponuditelju koji je sklopio ugovor o zakupu zemljišta, jamčevina se uračunava u godišnju zakupninu.

Ponuditelji koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 108.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

-     podatke o zemljištu za koje se natječe (redni broj iz natječaja, oznaku zemljišta, površinu i namjenu za koju se daje u zakup);

-     dokumentaciju koja sadrži osobne podatke o ponuditelju, i to: presliku osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji ne starije od mjesec dana za pravnu osobu;

-     dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa za povrat jamčevine;

-     ponuđeni iznos zakupnine.

 

Članak 109.

 

Najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba s urednom ponudom i najvišim ponuđenim iznosom zakupnine.

Ako dva ili više ponuditelja s urednom ponudom ponude isti najviši iznos zakupnine za isto zemljište, pristupa se usmenom nadmetanju.

Usmeno nadmetanje provodi se tako da ponuditelji, jedan po jedan, iznose svoju ponudu koja se unosi u zapisnik.

Svaki od natjecatelja može najviši prethodni iznos dalje povećavati.

Javno usmeno nadmetanje se zaključuje nakon što proteče 5 minuta poslije stavljanja posljednje ponude, nakon čega se proglašava ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

 

Članak 110.

 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi gradonačelnik.

Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može uložiti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka gradonačelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

Članak 111.

 

Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta sklapa se na rok od 3 godine kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Protekom roka iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu može se ponovno sklopiti sa zakupnikom koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ako on najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, predloži zakupodavcu sklapanje novog ugovora.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, dosadašnjem zakupniku ponudit će se sklapanje novog ugovora pod uvjetima koji su na snazi u trenutku sklapanja novog ugovora.

 

Članak 112.

 

Ugovor o zakupu, osim bitnih sastojaka, mora sadržavati:

-     odredbe o ovršnosti;

-     odredbu da, u slučaju nemogućnosti uručenja pisane obavijesti o otkazu ugovora, odnosno o zahtjevu da se zemljište preda u posjed Gradu, zakupodavac može ući u posjed zemljišta, te da se takvo ponašanje zakupodavca neće smatrati smetanjem posjeda i da u takvom slučaju zakupnik neće tražiti zaštitu posjeda;

-     odredbu da se, u slučaju nastavljanja korištenja zemljišta nakon isteka roka iz ugovora, ne smatra da je prešutno sklopljen novi ugovor na neodređeno vrijeme;

-     odredbu da zakupnik ne može zakupljeno zemljište dati u podzakup;

-     odredbu da, u slučaju sklapanja ugovora s više osoba, zakupnici za sve obveze iz ugovora odgovaraju solidarno.

 

Članak 113.

 

Ako izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku određenom u pisanom pozivu za sklapanje ugovora, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, a zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

U slučajevima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 114.

 

Jedinični iznos godišnje zakupnine te način plaćanja utvrđuje gradonačelnik zaključkom.

 

Članak 115.

 

Ugovor o zakupu zemljišta, zakupodavac će otkazati prije isteka roka:

-     ako je u postupku denacionalizacije doneseno pravomoćno rješenje o povratu;

-     ako se u tijeku zakupa pristupi privođenju zemljišta njegovoj planskoj namjeni (podnošenjem prijedloga za izdavanje lokacijske dozvole, oglašavanjem prodaje zemljišta i sl.);

-     ako zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti zakupodavca;

-     ako zakupnik predmetno zemljište daje u podzakup, odnosno u posjed trećoj osobi;

-     ako zakupnik ovlaštenim osobama zakupodavca onemogući pristup na predmetno zemljište u svrhu nadzora;

-     ako zakupnik načinom korištenja zemljišta nanese štetu, ometa, ograničava ili šikanira vlasnike, odnosno posjednike susjednih nekretnina;

-     ako zakupnik predmetno zemljište koristi suprotno namjeni za koju je ono dano u zakup;

-     ako su ugovorom određeni i drugi razlozi za otkaz.

Ugovor o zakupu otkazuje se pisanim otkazom.

Otkazni rok je 30 dana od primitka pisane obavijesti o otkazu ugovora.

Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu ne navodeći razloge.

Zakupnik nema pravo na povrat više uplaćene zakupnine osim iz razloga navedenih u alinejama 1. i 2. ovoga članka, kada se zakupniku, na njegov zahtjev, vraća više uplaćena zakupnina.

 

Članak 116.

 

Kad je ugovor o zakupu sklopljen s više zakupnika, u slučaju odustanka jednog ili više zakupnika s preostalim zakupnikom/zakupnicima može se sklopiti ugovor o zakupu pod istim uvjetima, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Zaključak o sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka donosi gradonačelnik.

 

V. STJECANJE

 

Kupnja

Članak 117.

 

Grad može kupiti građevinsko zemljište za potrebe gradnje infrastrukturnih građevina, građevina javne i društvene namjene i drugih građevina kojih je investitor Grad te uređenja javnih površina.

Grad može kupiti građevinsko zemljište i za pripremu građevinskog zemljišta radi njegove prodaje ili osnivanja prava građenja.

Grad može kupiti građevinsko zemljište u svrhe iz stavka 2. ovoga članka pod sljedećim uvjetima:

-     da je kupnja zemljišta od interesa za Grad, po pribavljenom mišljenju gradskih upravnih tijela;

-     da su u tu svrhu osigurana sredstva u proračunu Grada.

Zaključak o kupnji građevinskog zemljišta donosi nadležno tijelo.

Tržišna vrijednost građevinskog zemljišta koje Grad stječe kupnjom utvrđuje se u skladu s člankom 8. ove odluke.

 

Članak 118.

 

Grad kupuje građevinsko zemljište u svrhu iz članka 117. stavka 1. ove odluke pod sljedećim uvjetima:

-     da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za gradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta predviđeno projektima, programima i aktivnostima Grada i da su u tu svrhu u proračunu Grada osigurana sredstva;

-     da je za gradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta izdana lokacijska dozvola;

-     da je za gradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta izrađen i potvrđen parcelacijski elaborat ako je njegova izrada uvjetovana lokacijskom dozvolom.

Grad može kupiti građevinsko zemljište u svrhu iz članka 117. stavka 1. ove odluke i bez prethodno ishođene lokacijske dozvole ako je gradnja i uređenje građevinskog zemljišta predviđeno prostornim planom te je u interesu Grada da se građevinsko zemljište privede prostorno-planskoj i infrastrukturnoj namjeni.

Kad je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa regulirano ugovorom o financiranju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, Grad ne mora imati osigurana sredstva u proračunu u tekućem proračunskom razdoblju već ih mora osigurati sukladno odredbama toga ugovora, na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

Članak 119.

 

Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za kupnju građevinskog zemljišta iz članka 117. stavka 1. ove odluke pokreće se pisanim prijedlogom Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odnosno drugoga nadležnog upravnog tijela, koji sadrži:

-     dokaz da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za gradnju objekata i uređenje građevinskog zemljišta predviđeno projektima, programima i aktivnostima Grada za tekuću godinu te da su u tu svrhu u proračunu Grada osigurana sredstva, odnosno ugovor o financiranju za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ako sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za kupnju građevinskog zemljišta nisu osigurana u proračunu Grada za tekuću godinu;

-     pravomoćnu lokacijsku dozvolu za gradnju objekta i uređenje građevinskog zemljišta (osim u slučaju iz članka 118. stavka 2. ove odluke);

-     parcelacijski elaborat ako je njegova izrada uvjetovana lokacijskom dozvolom (osim u slučaju iz članka 118. stavka 2. ove odluke);

-     elaborat procjene tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta;

-     ovjereni izvadak iz zemljišne knjige i ovjereni izvadak iz posjedovnog lista;

-     drugu dokumentaciju po potrebi.

 

Članak 120.

 

Nadležni ured rješava imovinsko-pravne odnose s vlasnikom građevinskog zemljišta sporazumno, o čemu se sastavlja zapisnik koji potpisuju obje strane.

Ako se s vlasnikom ne postigne sporazum, nadležni će ured predložiti pokretanje postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine što ga provodi gradsko upravno tijelo nadležno za poslove izvlaštenja.

Ako u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine sudski vještak utvrdi vrijednost građevinskog zemljišta u iznosu višem od procjene dostavljene uz pisani prijedlog iz članka 119. ove odluke, nadležni će ured zatražiti dokaz o osiguranim sredstvima od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Nakon dostave dokaza o osiguranim sredstvima, nadležni ured ponovno će pokušati postići sporazum s vlasnikom građevinskog zemljišta.

Ako se ne postigne sporazum, nadležni će ured predložiti pokretanje postupka izvlaštenja.

 

Nagodba o naknadi davanjem u vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine

 

Članak 121.

 

Grad Zagreb može sklopiti nagodbu u mirnom postupku i u upravnom postupku do pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju kojom Grad stječe nekretninu za gradnju, a na ime naknade daje vlasniku drugu odgovarajuću nekretninu koja odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnine koju stječe i nalazi se na području Grada Zagreba te se tom vlasniku nekretnine omogućuju jednaki uvjeti korištenja koje je imao ranije.

Grad Zagreb može sklopiti nagodbu iz stavka 1. ovoga članka samo u slučaju kad su ispunjene sljedeće pretpostavke:

-     da je za izgradnju objekta na nekretnini koju Grad stječe utvrđen interes Republike Hrvatske posebnim zakonom, odnosno utvrđen odlukom Vlade Republike Hrvatske po prethodno pribavljenom mišljenju Gradske skupštine Grada Zagreba, u žurnom postupku;

-     da su u proračunu Grada osigurana sredstva u visini procijenjenog iznosa vrijednosti nekretnine koju Grad stječe sklapanjem nagodbe;

-     da je izdana pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju objekta i da je izrađen i potvrđen parcelacijski elaborat ako je njegova izrada uvjetovana lokacijskom dozvolom;

-     da stranke nesporno iskažu svoj interes za davanje, odnosno stjecanje druge odgovarajuće nekretnine.

U slučaju nagodbe iz ovoga članka eventualna razlika u vrijednosti zamijenjenih nekretnina podmiruje se u novcu najkasnije u roku od 90 dana od sklapanja nagodbe.

Kad Grad nagodbom na ime naknade za nekretninu koju stječe daje nekretninu veće vrijednosti, razlika u vrijednosti te nekretnine ne smije biti veća od 20 % vrijednosti nekretnine koju stječe i nagodba mora biti u skladu s člankom 391. stavkom 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Vrijednost nekretnine koju Grad stječe i vrijednost nekretnine koja se daje na ime naknade utvrđuje se obrazloženim nalazom istoga sudskog vještaka sukladno odredbama ove odluke.

 

Članak 122.

 

Nakon provedenog postupka sukladno članku 120. ove odluke i postignutog sporazuma o kupnji, zaključak o kupnji iz članka 117. stavka 1. ove odluke donosi nadležno tijelo.

U slučaju iz članka 121. stavka 2. ove odluke, zaključak o nagodbi donosi nadležno tijelo.

 

Članak 123.

 

Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta i nagodba sklapaju se u roku ne dužem od 45 dana od donošenja zaključka iz članka 122. ove odluke.

Ako vlasnik građevinskog zemljišta, odnosno njegov punomoćnik, ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili nagodbe u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako vlasnik građevinskog zemljišta, odnosno njegov punomoćnik, ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ili nagodbe ni u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od njegova sklapanja.

U slučaju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, zaključak o kupnji građevinskog zemljišta odnosno zaključak o nagodbi prestaje važiti, a gradonačelniku će se predložiti podnošenje prijedloga za izvlaštenje, odnosno nastavak započetog postupka izvlaštenja.

 

Darovanje i ustupanje

 

Članak 124.

 

Grad će prihvatiti darovanje nekretnine i ustupanje bez naknade ako obveze koje iz tog pravnog posla proizlaze ne premašuju vrijednost dara ili ustupa.

O prihvaćanju dara i ustupa odlučuje nadležno tijelo.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 125.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12) do stupanja na snagu ove odluke, dovršit će se po odredbama te odluke, ako je u njima donesen zaključak nadležnog tijela.

Ugovori o zakupu sklopljeni do stupanja na snagu ove odluke, uskladit će se sukladno članku 99. ove odluke u roku od godine dana od stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 126.

 

Pravilnik o načinu vođenja baze podataka Upravljanje imovinom Grada iz članka 9. stavka 4. ove odluke gradonačelnik će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 127.

 

Registar pomoćnih podataka u potpunosti će se uspostaviti u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ove odluke.

U prijelaznom razdoblju, do potpune uspostave registra, vještacima će se na zahtjev dostavljati nacrti izvadaka iz zbirke kupoprodajnih ugovora.

 

Članak 128.

 

Povjerenstva iz članaka 55., 74. i 102. ove odluke, gradonačelnik će osnovati i imenovati u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 129.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12), Odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/12) i na temelju nje doneseni provedbeni akti.

 

Članak 130.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/498

URBROJ: 251-01-06-13-15

Zagreb, 24. listopada 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.