Na temelju članka 27. i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 15. sjednici, 3. srpnja 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10 i 3/14) u članku 13. iza riječi: "Odbor" riječi: "Gradske skupštine" brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 19. stavku 3. iza riječi: "preuzeti" briše se zarez i riječi: "u pravilu, počasno".

 

Članak 3.

 

U članku 27. stavku 2. riječ: "njezin" zamjenjuje se riječju: "njegov".

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/192

URBROJ: 251-01-05-14-7

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.