Na temelju članka 56

Na temelju članka 56. točke 24. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09), gradonačelnik Grada Zagreba, 29. travnja 2010., donosi

 

POSLOVNIK

gradonačelnika Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Ovim se poslovnikom uređuje postupak donošenja akata gradonačelnika, osnivanje i rad radnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova, javnost rada te druga pitanja značajna za rad gradonačelnika Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik).

 

Članak 2.

 

Gradonačelnik donosi opće akte za izvršavanje odluka i drugih općih akata Gradske skupštine Grada Zagreba, druge opće akte kada je za to ovlašten posebnim propisima, te pojedinačne akte u izvršavanju pojedinih prava i obveza.

Gradonačelnik donosi opće akte: pravilnike, naredbe, naputke, zaključke, programe, planove i druge akte određene posebnim propisima.

Gradonačelnik donosi pojedinačne akte: zaključke i rješenja.

U obavljanju nadzora nad zakonitošću rada, odnosno usmjeravanja gradskih upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga i tijela mjesne samouprave, gradonačelnik može donositi instrukcije, preporuke i druge akte određene propisima.

 

Članak 3.

 

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe odluka i drugih općih akata radi njihovog izvršavanja ili osiguravanja provođenja.

Naredbom se radi izvršavanja pojedinih odredbi odluka i drugih općih akata naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opće značenje.

Naputkom se, radi izvršavanja pojedinih odredbi odluka i drugih općih akata, propisuje način rada gradskih upravnih tijela, te pravnih osoba osnovanih radi obavljanja javnih službi iz samoupravnog djelokruga.

 

Članak 4.

 

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata što ih donosi Gradska skupština, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje se o drugim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika za koja nije predviđeno donošenje drugog akta.

 

Članak 5.

 

Instrukcijom se nalaže gradskim upravnim tijelima način rada i primjena odluka i drugih općih akata iz samoupravnog djelokruga.

Preporukom se ukazuje na određene probleme iz samoupravnog djelokruga te upućuje na način njihovog rješavanja.

 

Članak 6.

 

Kad rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, gradonačelnik donosi zaključke i rješenja.

 

Članak 7.

 

Predlagati akte i poticati razmatranje određenog pitanja mogu gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu, pravne osobe kojih je osnivač Grad Zagreb, te druge osobe utvrđene posebnim propisima.

U slučaju kada predlagatelji akta nisu osobe iz stavka 1. ovoga članka, takav se nacrt akta dostavlja nadležnom gradskom upravnom tijelu na obradu i očitovanje.

Građani se mogu obraćati gradonačelniku svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama i poticati razmatranje određenog pitanja i donošenja akata iz djelokruga lokalne samouprave.

 

Članak 8.

 

Nacrti akata što se upućuju gradonačelniku moraju biti izrađeni na način i u skladu s ovim poslovnikom.

Uz nacrte akata koji se upućuju gradonačelniku, navodi se predlagatelj, stručni nositelj izrade materijala i razlozi zbog kojih se nacrti akata upućuju.

Nacrti akata mogu se dostaviti na razmatranje i drugim upravnim tijelima.

Gradonačelnik može o nacrtu akta zatražiti mišljenja i drugih upravnih tijela, ako ta tijela nisu nositelji izrade akta.

 

Članak 9.

 

Pročelnik Stručne službe gradonačelnika (u daljnjem tekstu: pročelnik Stručne službe) dužan je osigurati obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za gradonačelnika i kolegij gradonačelnika (u nastavku teksta: Kolegij).

Pročelnik Stručne službe ocjenjuje jesu li nacrti akata izrađeni u skladu s ovim poslovnikom.

Ako nacrti akata nisu izrađeni u skladu s ovim poslovnikom, pročelnik Stručne službe može pozvati nositelja izrade nacrta akta da akt doradi.

Pročelnik Stručne službe odgovoran je za obradu i potpis izvornika akata gradonačelnika.

Pročelnik Stručne službe brine se o provedbi ovog poslovnika.

Pročelnik Stručne službe daje ispravak pogrešaka u tekstu akta, utvrđenih na osnovi uspoređivanja s izvornikom.

 

Članak 10.

 

Opći akti koje donosi gradonačelnik moraju biti izrađeni na način da sadržavaju nacrt akta u obliku u kojem se donosi i obrazloženje akta.

Nacrti drugih akta izrađuju se u obliku u kojem se donose, a obrazloženje se daje ovisno o prirodi akta.

Nacrti akata dostavljaju se u pisanom obliku na A4 formatu stranice, osim tabelarnih i sličnih prikaza koji se mogu dostaviti u drugom odgovarajućem formatu.

Obvezni font je Times New Roman, veličina slova 12, obostrano poravnano.

Ako nacrt akta sadržava više stranica, obvezna je numeracija stranica.

 

Članak 11.

 

Nacrti prijedloga akata o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovor, povelja, memorandum i sl.) o međusobnoj suradnji Grada Zagreba s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, tekst sporazuma o suradnji, ugovori ili drugi odgovarajući akti sa stranim osobama, odnosno međunarodnim organizacijama ili udruženjima, moraju biti na hrvatskom jeziku te na službenom jeziku druge sporazumne, odnosno ugovorne strane ili na drugom jeziku prema njihovu dogovoru.

Vjerodostojnim se smatra tekst akta iz stavka 1. ovoga članka na hrvatskom jeziku i jeziku druge ugovorne strane, ako je u ovjerenom prijevodu i ako je tako propisano.

 

Članak 12.

 

Nacrti akata koji imaju više od petnaest stranica moraju imati i kratki sažetak.

Nacrti prijedloga odluka i drugih općih akata koje gradonačelnik predlaže Gradskoj skupštini, moraju se izraditi na način propisan Poslovnikom Gradske skupštine.

 

Članak 13.

 

Stručne poslove obrade akata za gradonačelnika obavlja Stručna služba gradonačelnika.

Nacrti akata dostavljaju se Stručnoj službi gradonačelnika pisano i u digitalnom obliku.

 

Članak 14.

 

Prije donošenja akta, gradonačelnik ocjenjuje, ovisno o prirodi akta, potrebu razmatranja akta na Kolegiju, koji čine gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika.

U radu Kolegija sudjeluje pročelnik Stručne službe, a mogu sudjelovati i druge stručne osobe.

 

Članak 15.

 

Gradonačelnik potpisuje akte uz navođenje svoje službene oznake:

Gradonačelnik Grada Zagreba

(ime i prezime).

Akti gradonačelnika ovjeravaju se pečatom gradonačelnika.

 

Članak 16.

 

Opći akti i akti o imenovanjima i razrješenjima te drugi akti za koje to odredi gradonačelnik, objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

Članak 17.

 

Gradonačelnik osniva radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima ili za pripremu određenog materijala.

 

Članak 18.

 

Radna tijela su: povjerenstva, savjeti, vijeća, radne skupine i druga tijela.

Članovi radnih tijela imenuju se iz redova stručnih, znanstvenih te drugih osoba koje mogu pridonijeti radu radnog tijela.

Radna tijela djeluju prema aktima o njihovom osnivanju i odredbama ovog poslovnika.

Članovi radnih tijela imenuju se do izvršenja posla radi kojega su osnovana, a najduže do isteka mandata gradonačelnika.

Predsjednici i drugi članovi radnih tijela mogu, na osobni zahtjev ili u drugim slučajevima, biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

 

Članak 19.

 

Radna tijela djeluju na sjednicama.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom, te potpisuje akte što ih donosi radno tijelo.

Radno tijelo može održati sjednicu ako prisustvuje većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova svih članova.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, a nije imenovan zamjenik, zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg on za to ovlasti.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o provedenoj raspravi, te o donesenim aktima.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Sastavni dio zapisnika su i doneseni akti.

 

Članak 20.

 

Rad gradonačelnika je javan.

O svom radu gradonačelnik izvješćuje javnost preko sredstava javnog priopćavanja, konferencije za tisak ili na drugi prikladan način.

Javnost rada gradonačelnika ostvaruje se i objavom akata što ih donosi gradonačelnik i informacija o aktivnostima gradonačelnika na web stranici Grada Zagreba.

 

Članak 21.

 

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 022-05/10-01/15

URBROJ: 251-03-02-10-2

Zagreb, 29. travnja 2010.

 

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.