Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 3. sjednici, 18. srpnja 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća

 

Članak 1.

 

U članku 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04 i 7/09), iza riječi: "osnivaju za" dodaju se riječi: "sljedeća područja".

Alineja 1. mijenja se i glasi:

"- knjižničnu djelatnost i izdavaštvo,".

Alineja 9. mijenja se i glasi:

"- inovativne umjetničke i kulturne prakse."

Alineja 10. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 2. iza riječi: "umjetnici" dodaju se riječi: "te drugi stručnjaci".

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

 

Članak 4.

 

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Član vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinu upravljanju."

Stavak 4. briše se.

 

Članak 5.

 

U članku 8. riječi: "poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Zagreba koje se odnose na rad radnih tijela Gradskog poglavarstva" zamjenjuju se riječima: "Poslovnika gradonačelnika Grada Zagreba koje se odnose na rad radnih tijela gradonačelnika Grada Zagreba."

 

Članak 6.

 

U članku 9. stavku 2. riječi: "članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "članovima radnih tijela gradonačelnika Grada Zagreba".

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/330

URBROJ: 251-01-06-13-5

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.