Na temelju članaka 6

Na temelju članaka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine 48/04) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst i 10/04), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 22. prosinca 2004., donijela je

 

ODLUKU

o osnivanju kulturnih vijeća

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom u Gradu Zagrebu osnivaju kulturna vijeća (dalje u tekstu: vijeća) i utvrđuju područja kulture za koja se ona osnivaju, djelokrug, sastav, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova vijeća, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća i druga pitanja od značenja za njihov rad.

Vijeća djeluju pri Gradskom uredu za kulturu i savjetodavna su tijela.

 

Članak 2.

 

Vijeća se osnivaju za pojedina područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike Grada Zagreba i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, vijeća pružaju stručnu pomoć Gradskom uredu za kulturu pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Zagreb i njihova financiranja, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Zagreba te u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Gradskom uredu za kulturu i obavljaju i druge poslove predviđene Zakonom o kulturnim vijećima i ovom odlukom koji pridonose ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka. O svojim zaključcima i prijedlozima vijeća pisano izvještavaju Gradski ured za kulturu.

Vijeća u svome radu potiču profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo, kulturni amaterizam i alternativno stvaralaštvo, potrebe u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina te hrvatsko kulturno i umjetničko stvaralaštvo u inozemstvu i međunarodnu kulturnu suradnju.

Vijeća, na zahtjev Gradskog ureda za kulturu, raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju Gradskom uredu za kulturu pisana mišljenja i prijedloge.

 

Članak 3.

 

Vijeća se osnivaju za:

- knjižničnu djelatnost i časopise,

- muzejsku djelatnost,

- kazališnu djelatnost,

- glazbenu djelatnost,

- likovnu djelatnost,

- djelatnost centara za kulturu,

- filmsku djelatnost,

- kulturno-umjetnički amaterizam,

- programe urbane kulture i kulture mladih i

- međunarodnu kulturnu suradnju Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Vijeća imaju pet članova.

Za članove vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih su vijeća osnovana.

Predsjednik vijeća i Gradski ured za kulturu mogu pozivati umjetnike i kulturne i druge djelatnike da sudjeluju u radu sjednica kulturnih vijeća bez prava odlučivanja.

 

Članak 5.

 

Gradski ured za kulturu pokreće postupak izbora članova vijeća javnim pozivom javnim gradskim ustanovama kulture, udrugama i drugim pravnim osobama s područja kulture i umjetnosti i samostalnim umjetnicima da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

Rok za podnošenje prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.

Član vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi s područja kulturnog vijeća.

Na temelju prispjelih prijedloga Gradski ured za kulturu imenuje članove vijeća.

 

Članak 6.

 

Članovi Vijeća imenuju se na dvije godine.

Gradski ured za kulturu može članove vijeća razriješiti i prije isteka mandata ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama vijeća, na njihov zahtjev ili na pisani zahtjev predlagatelja iz članka 5. stavka 1. ove odluke ili ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.

 

Članak 7.

 

Vijeća odlučuju većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

O pitanjima iz svoga djelokruga Vijeća donose zaključke.

Član vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali ne može sudjelovati u odlučivanju.

Smatra se da je član vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje.

 

Članak 8.

 

Na rad vijeća, za pitanja koja nisu regulirana ovom odlukom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Zagreba koje se odnose na rad radnih tijela Gradskog poglavarstva.

 

Članak 9.

 

Članovi vijeća primaju naknadu za svoj rad.

Naknada se utvrđuje u iznosu koji pripada članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva Grada Zagreba.

 

Članak 10.

 

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za kulturna vijeća obavlja Gradski ured za kulturu.

 

Članak 11.

 

Gradski ured za kulturu će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, provesti postupak imenovanja članova kulturnih vijeća.

 

Članak 12.

 

Danom imenovanja članova kulturnih vijeća na temelju ove odluke prestaje mandat članovima komisija za pojedina područja kulture koji su imenovani na temelju odredbe članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90 i 27/93).

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 612-01/04-01/51

URBROJ: 251-11-04-04-8

Zagreb, 22. prosinca 2004.

Predsjednica

Gradske skupštine

Morana Paliković Gruden, dipl.polit., v.r.