Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 3. studenoga 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20 i 8/20, u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuje se:

- Mario Miličević, univ. spec. dipl. ing. prom., pomoćnik pročelnika za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

 

2. Za člana Stožera imenuje se:

- Željko Renić, stručni specijalist kriminalistike, pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-01/20-01/29

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 3. 11. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.