Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 24. svibnja 2018., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15 i 23/16) u članku 5. a iza točke 19. dodaje se točka 20. koja glasi:

"20. NOGOMETNI STADION 'ZAGREB', Zagreb, Kranjčevićeva 4, k.č.br. 785/1, 785/2, 785/4, k.o. Trešnjevka

Sportski prostor

26.828,00 m2

Prateći prostor

1.053,00 m2

Poslovni prostor

1.115.76 m2

Okolišni prostor

1.500,00 m2

 

 

Ukupno

30.496,76 m2".

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/18-01/210

URBROJ: 251-01-05-18-6

Zagreb, 24. svibnja 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.