Na temelju članaka 13

Na temelju članaka 13., 30.a, 32., 33., 36., 38.c, 38.i, 38.m, i 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01), članka 31. točke 12. i članka 36. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99), Gradska skupština Grada Zagreba na 3. sjednici, 28. rujna 2001., donijela je

 

 

ODLUKU

o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza i prireza porezu na dohodak što su vlastiti izvori prihoda Grada Zagreba.

 

 

II. VRSTA POREZA

 

Članak 2.

 

Gradu Zagrebu pripadaju sljedeći porezi:

a)  županijski porezi

1. porez na nasljedstva i darove,

2. porez na cestovna motorna vozila,

3. porez na plovila,

4. porez na automate za zabavne igre,

b) gradski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,          

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv.

 

Članak 3.

 

Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica te način obračuna i plaćanja za porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre propisani su Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stopa poreza na nasljedstva i darove utvrđuje se ovom odlukom.

 

Članak 4.

 

Kod poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku ili naziv, utvrđuju se stope i visina poreza, način obračuna i plaćanje te oslobođenja.

 

 

 

Porez na nasljedstva i darove

 

Članak 5.

 

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 5%.

 

Prirez porezu na dohodak

 

Članak 6.

 

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala.

 

Članak 7.

 

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na dohodak.

 

Članak 8.

 

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

 

Članak 9.

               

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 18%.

 

Članak 10.

 

Podaci o obračunanom i uplaćenom prirezu porezu na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

 

Članak 11.

 

Prirez porezu na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist Proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 12.

 

Prirez porezu na dohodak utvrđuje se prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.

 

Članak 13.

 

Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske institucije dužne su, na zahtjev upravnih tijela Grada Zagreba, dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza i prireza.

 

Porez na potrošnju

 

Članak 14.

 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.

 

Članak 15.

 

Bezalkoholnim pićima u smislu članka 14. ove odluke, smatraju se prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.

 

Članak 16.

 

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 14. ove odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

 

Članak 17.

 

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunani porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na dodanu vrijednost.

 

Porez na kuće za odmor

 

Članak 18.

 

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

 

Porez na tvrtku ili naziv

 

Članak 19.

 

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u sljedećim iznosima:

1. Pravne osobe s područja poljoprivrede, lova, 

šumarstva,  ribarstva,  rudarstva, prerađivačke

industrije, građevinarstva, prijevoza i veza                                                                 360,00 kuna

2. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost opskrbe

električnom energijom, plinom i vodom                                                                        340,00 kuna

3. Pravne  osobe  koje  obavljaju  promet roba i

usluga s područja trgovine:

 

 

a) za trgovinu na veliko i malo, popravak motornih

vozila i motocikala te predmeta  za  osobnu 

uporabu  i kućanstvo                                                                                                      520,00 kuna

b) za promet prehrambenim proizvodima i pravne

osobe koje trgovačku djelatnost obavljaju u kioscima,

boksovima, na štandovima, tržnicama i u pokretnim

prodavaonicama                                                                                                              260,00 kuna

4. Pravne osobe s područja ugostiteljstva i turizma:

a)  ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu jedinicu

(restorane, barove i druge objekte u kojima se toče

alkoholna pića, kao i za opremanje pripremljenom hranom

(catering), za hotele, kampove i slično)                                                                        520,00 kuna

b)  kantine (menze)                                                                                                          180,00 kuna

5. Pravne osobe s područja financijskog posredovanja

i poslovanja s nekretninama                                                                                          520,00 kuna

6. Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:

-  samostalni  ugostitelji  i  trgovačke radnje                                                               520,00 kuna

-  proizvodne i uslužne djelatnosti                                                                                260,00 kuna

-  drugi                                                                                                                               340,00 kuna

7. Skladišta svih pravnih osoba                                                                                         520,00 kuna

8. Druge pravne osobe                                                                                                        340,00 kuna

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje plaća se samo jedan porez.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Gradu Zagrebu čije se poslovne jedinice nalaze na području Grada Zagreba (prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog poreza na tvrtku ili naziv, ako stavkom 1. ovoga članka nije određeno drukčije.

 

Članak 20.

 

Tvrtkom ili nazivom u smislu članka 19. ove odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili radnja posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih trgovačka društva koja se bave građevinarstvom ističu na gradilištima te naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim osobama.

 

Članak 21.

 

Porez na tvrtku ili naziv, plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku ili naziv, utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv, iz članka 19. ove odluke.

 

Članak 22.

 

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, dužan je tvrtku ili naziv, promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu za utvrđivanje poreza u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.

 

 

Članak 23.

 

Kada obveznik poreza i prireza porezu na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama Općega poreznog zakona.

 

Članak 24.

 

Obračunavanje i plaćanje gradskih poreza i prireza nadziru i ovlašteni djelatnici upravnih tijela Grada Zagreba.

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/93, 6/94, 5/96, 7/96 i 11/96 i Narodne novine 2/94, 40/94, 25/96, 33/96 i 51/96).

 

Članak 26.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

 

 

KLASA: 410-01/01-01/3

URBROJ: 251-11-04-01-4

Zagreb, 28. rujna 2001.

 

 

 

Predsjednik

Gradske skupštine

dr.sc. Velimir Srića, v. r.