Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21), gradonačelnik Grada Zagreba, 13. srpnja 2021., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19) u članku 3. stavku 1. točki 3. riječi: "ili udruga za mlade" brišu se, u točki 19. iza riječi: "turizma" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaje točka 20. koja glasi: "20. izviđača."

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavku 2. alineji 4. iza riječi: "udruga" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaje alineja 5. koja glasi: "- kada je to propisano posebnim propisom."

 

Članak 3.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Grad Zagreb će omogućiti podnošenje cjelokupne prijavne dokumentacije na javni natječaj i javni poziv, izvještaja (programskih i financijskih), propisane popratne dokazne dokumentacije i obveznih priloga elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja ili na drugi prikladan elektronički način."

 

Članak 4.

 

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19).

 

Članak 5.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 430-01/21-01/12

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 13. 7. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.