Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

 

PROGRAM

javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu

 

I. UVOD

 

Sportski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: SSGZ) sukladno članku 48. Zakona o sportu, predlagač je Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba koji preko nadležnog gradskog ureda gradonačelnik Grada Zagreba upućuje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o sportu. Stoga Grad Zagreb sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira sportsku djelatnost, a Programom javnih potreba u sportu Grad Zagreb iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

Člankom 48. stavkom 3. Zakona o sportu, djelatnost sportskih zajednica u vezi je sa:

-   usklađivanjem aktivnosti svojih članova

-   poticanjem i promicanjem sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom

-   objedinjavanjem i usklađivanjem programa sporta te predlaganjem Programa javnih potreba u sportu i sudjelovanjem u njegovu ostvarivanju

-   skrbi o kategoriziranim sportašima

-   stvaranjem uvjeta za njihove pripreme na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te drugim međunarodnim natjecanjima, u suradnji u ostvarivanju programa s Hrvatskim olimpijskim odborom, odnosno Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Hrvatskim sportskim savezom gluhih

-   promicanjem stručnog rada u sportu

-   sudjelovanjem u skrbi o javnim sportskim građevinama.

Sport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju te gospodarskom razvoju društva, a činitelj je humanih odnosa među ljudima. Bavljenje sportom, promidžba kroz sportske priredbe i postizanje vrhunskih sportskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u sport za svaku naprednu sredinu.

Sportska djelatnost od osobitog je interesa za Republiku Hrvatsku, a time i za Grad Zagreb. No ona je i civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim potrebama i sposobnostima, etičkim i moralnim načelima te znanstvenim spoznajama.

Dugogodišnja tradicija Grada Zagreba kao najjačega i najkvalitetnijega sportskog centra u Republici Hrvatskoj stvara obvezu daljnjeg partnerstva i suradnje gradskih struktura i sustava sporta radi unapređenja sportskih programa i aktivnosti u ovoj značajnoj društvenoj djelatnosti.

 

II. PROGRAMSKI CILJEVI

 

Osnovni ciljevi Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba koji se financira sredstvima gradskog proračuna jesu:

-   ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjega napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta

- razvoj školskog sporta

- razvoj sveučilišnog sporta

- razvoj sporta osoba s invaliditetom

- razvoj sporta gluhih osoba

-   vrhunska sportska kvaliteta koja potiče razvoj sporta i pridonosi ugledu Grada Zagreba

-   poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Ostvarenje ovih ciljeva, kojima treba dodati i skrb o svim sportskim objektima Grada Zagreba, postiže se programskim kriterijima, u okvirima proračunskih mogućnosti. Kriteriji osiguravaju potporu onim segmentima sporta koji su prisutniji u promicanju gradskoga i nacionalnog sporta, ali se ne zanemaruje ni stvaranje široke kvalitativne osnove kao temelja buduće kvalitete zagrebačkoga sporta.

 

III. OSNOVE PROGRAMSKIH KRITERIJA

 

Izrada kriterija, odnosno kategorizacija sportova provodi se radi kvalitetnijeg praćenja onih sportova i klubova koji prije svega svojim rezultatima i masovnošću to zaslužuju. Razvijeniji i kvalitetniji sportovi zadovoljit će više kriterija od onih drugih, stoga je jasno da se ocjenjivanjem sportova - primjenjujući dva osnovna kriterija, razvijenost sporta i sportsku kvalitetu - dolazi do nekoliko kvalitativnih skupina što je osnova za daljnje programiranje i planiranje.

Tablični pregled sportova koji kandidiraju za program javnih potreba u sportu uzima u obzir status sportova u svijetu, odnosno u međunarodnim sportskim asocijacijama te daje osnovne pokazatelje o sportovima u našoj zemlji i gradu (Prilog 1. - Tablični pregled sportova).

Sportovi koji zadovoljavaju osnovni preduvjet, članstvo u Općem savezu međunarodnih sportskih federacija (GAISF), ili su njihove međunarodne federacije priznate od Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC), rangiraju se ocjenjivanjem dvaju osnovnih kriterija - razvijenosti sporta i sportske kvalitete. Mjere se samo sportovi koji su u Nomenklaturi sportova Hrvatskoga olimpijskog odbora. Najviša moguća ukupna ocjena pojedinog sporta iznosi 1000 bodova. Tablica Status sportova u programu sadrži kriterije i bodovanje, iz koje se formira lista po kojoj se određuju kvalitativni razredi (Prilog 2. - Status sportova u programu - kriteriji) odvojeno za ekipne i pojedinačne sportove.

Sukladno navedenim kriterijima kreira se lista rangiranja sportova u programu (Prilog 3. - Status sportova u programu - poredak) odvojeno za ekipne sportove, odvojeno za pojedinačne sportove. Tako je ocjenjivanjem sporta prema dvama osnovnim i više potkriterija utvrđen status sportova koji služi kao polazište za daljnje programiranje i planiranje. Programsko planiranje radi se po klupskim selekcijama. Kategoriziranje selekcija provedeno je na temelju ispunjenja stručno-programskih mjerila. Na kvalitetnije praćenje sportskih klubova u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba bitno će utjecati:

-   pokazatelj strukture aktivnih registriranih sportaša - mlađih kadeta, kadeta, juniora i seniora

-   pokazatelj kvalitete sportaša verificirane pri Hrvatskom olimpijskom odboru - kategorizirani sportaši I. - VI. kategorije kvalitete.

Vrednovanje sportskih klubova i sportova poštuje logiku sportskog razvoja pojedinca i kluba kao osnovne jedinice sportskog djelovanja.

U svrhu planiranja i programiranja, u okviru Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za rangiranje selekcija (klubova) uzimaju se u obzir osim broja kategoriziranih selekcija i postojeće specifičnosti pojedinačnih sportova u odnosu na ekipne, gdje nekoliko vrsnih pojedinaca donosi rang selekcije (kluba) u kojem trenira.

Primarni cilj je rad s mlađim uzrasnim kategorijama u svrhu razvoja sportaša koji su potekli u klubu, a ne "kupnja vrhunskih" sportaša iz drugih sredina. Uz primarni cilj vrednovat će se i broj kategoriziranih sportaša, a posebno onih koji su zastupljeni u nacionalnim vrstama:

-   kvalitetnije vrednovanje olimpijskih sportova u odnosu na neolimpijske

-   unutar pojedinog sporta vrednuju se i dosezi ekipa na prvenstvima Grada Zagreba i Hrvatske u mlađim uzrasnim kategorijama, rang europskih ligaških natjecanja, kontinuitet sportskog rezultata, razvijenost sustava domaćih natjecanja. Klubovima se priznaje rang koji ostvare u natjecanju po završetku sezone, neovisno o kasnijim prelascima igrača iz kluba u klub.

 

Gradski sportski savezi kao članice te sportski klubovi ili društva koji su članovi gradskih sportskih saveza obvezni su:

-   biti u registru udruga s važećim mandatom pri Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove;

-   biti u registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija (s predanim izvješćima);

-   biti u Registru sportske djelatnosti (pri nadležnom gradskom uredu);

-   voditi registar članova;

-   izvršavati obvezu godišnjeg usvajanja Programa i Financijskog plana udruge te polugodišnjih i godišnjih izvješća o njihovu izvršenju na najvišem upravnom tijelu udruge;

-   potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa pri ugovaranju poslova s vanjskim pružateljima usluga za koje se koriste sredstva iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Članovi sportskih saveza i sportskih klubova te članovi upravljačkih tijela sportskih saveza i sportskih klubova ne smiju biti ujedno vlasnici, suvlasnici ili članovi upravljačkih tijela vanjskih pružatelja usluga s kojima se ugovaraju poslovi.

 

IV. PROGRAMSKA PODRUČJA

 

Člankom 76. stavkom 1. točkama od 1. do 9. Zakona o sportu određeno je da su javne potrebe u sportu "aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave" u svezi sa:

1.   poticanjem i promicanjem sporta;

2.   provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;

3.   djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza;

4.   sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša;

5.   zapošljavanjem osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu;

6.   sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana;

7.   sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

8.   planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;

9.   provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

O provedbi programa javnih potreba i utrošku sredstava zajednica će izvješćivati tijela gradske uprave u rokovima propisanima Zakonom o proračunu.

Slijedom nabrojenih javnih potreba u sportu, realizacija Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. predlaže se kroz sljedeća programska područja:

 

1. Poticanje i promicanje sporta

 

Ovo programsko područje u Programu javnih potreba sporta Grada Zagreba podijeljeno je na zasebne programe koji se sufinanciraju direktno iz sredstava nadležnog gradskog ureda.

 

1.1. Službena međunarodna natjecanja i velike sportske priredbe

 

Službena međunarodna natjecanja i velike sportske priredbe jesu natjecanja koja su u službenim kalendarima europskih ili svjetskih federacija pojedinog sporta, a Grad Zagreb je dao suglasnost za domaćinstvo takvom natjecanju. Visina potpore proizlazi iz obveza Grada Zagreba kao domaćina koja je utvrđena prilikom davanja suglasnosti za kandidiranje za organizaciju.

Velike sportske priredbe od osobitog interesa za Grad Zagreb jesu priredbe koje promiču sport kao djelatnost, a osobito pridonose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada, te se kao takve nalaze na posebnoj poziciji u proračunu Grada Zagreba.

Za velike sportske priredbe koje se trebaju održati do donošenja Plana, gradonačelnik Grada Zagreba zaključkom će odrediti visinu sredstava i iznos predujma koji će se isplatiti organizatoru velike sportske priredbe.

Planiranim proračunskim sredstvima u 2022. sufinancirat će se sljedeće velike sportske priredbe:

1.   Međunarodni atletski miting MEMORIJAL BORISA HANŽEKOVIĆA - IAAF WORLD CHALLENGE ZAGREB 2022. - organizator Atletski klub Dinamo Zrinjevac;

2.   Audi FIS utrka Svjetskog kupa "SNOW QUEEN TROPHY 2022." - organizator Hrvatski skijaški savez;

3.   Automobilistička utrka "ZAGREB OPEN 48. INA DELTA RALLY" - Auto klub "INA Delta" Zagreb;

4.   Međunarodno natjecanje u judu IJF JUDO GRAND PRIX 2022. - organizator Hrvatski judo savez;

5.   Zagrebački maraton - Zagrebački atletski savez;

6.   Međunarodno natjecanje u hrvanju 2022. UWW ZAGREB OPEN GRAND PRIX 2022 - organizator Savez hrvačkih športova Grada Zagreba;

7.   Biciklistička utrka CRO RACE 2022. - organizator Biciklistički klub Bike event;

8.   Turnir mira u šahu - organizator Zagrebački šahovski savez;

9.   Međunarodni ženski teniski turnir LADIES OPEN ZAGREB - organizator Emal Entertainment d.o.o.;

10.    Međunarodni stolnoteniski turnir ZAGREB OPEN 2022. - organizator Hrvatski stolnoteniski savez;

11.    Malonogometni turnir KUTIJA ŠIBICA 2022. - organizator Ustanova Upravljanje sportskim objektima;

12.    Međunarodni boksački turnir ZAGREB GRAND PRIX - organizator Hrvatski boksački savez;

13.    Europsko prvenstvo ragbi 7 m/ž - organizator Hrvatski ragbi savez;

14.    V. Hrvatske svjetske igre - organizator Hrvatski svjetski kongres;

15.    WRC CROATIA RALLY 2022 - organizator Hrvatski auto i carting savez;

16.    Pripreme za SVJETSKI VESLAČKI KUP "ZAGREB 23" - Hrvatski veslački savez;

17.    Međunarodno natjecanje u boćanju BISFED 2022. REGIONAL OPEN - organizator Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom;

18.    Europsko prvenstvo u hrvanju U-15 - organizator Hrvatski hrvački savez.

Organizatori službenih međunarodnih sportskih priredbi, prije kandidature u međunarodnoj sportskoj asocijaciji, dužni su zatražiti suglasnost Grada Zagreba te mišljenje zajednice i odgovarajućega gradskog sportskog saveza. Isto tako, sukladno zakonskim odredbama dužni su pribaviti suglasnost Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Vlade Republike Hrvatske.

S nositeljem organizacije priredbe nadležni gradski ured (za priredbe koje su u programu međunarodnih i velikih sportskih priredbi) potpisuje ugovor kojim se utvrđuju obveze u vezi s namjenskim i racionalnim trošenjem sredstava, ali i dinamikom doznake planiranih sredstava.

 

1.2. Potpora vrhunskom sportu

 

Jedna od temeljnih djelatnosti sportske zajednice propisana Zakonom o sportu, u članku 48. stavku 3., jest stvaranje uvjeta za pripreme sportaša na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih (OIG), svjetskim i europskim prvenstvima te drugim međunarodnim natjecanjima. Tu se prije svega misli na sportaše u pojedinačnim sportovima koji su ostvarili I. ili II. kategoriju vrhunskog sportaša u olimpijskom sportu, sportaše koji se pripremaju za ostvarenje plasmana na Olimpijske i Paraolimpijske igre Pariz 2024. i Olimpijske igre gluhih.

Klubovima nositeljima sportske kvalitete omogućava se priznavanje ukupnih prihvatljivih troškova opisanih u kriterijima koji su sastavni dio ovog programa, pod uvjetom da oni već nisu osigurani iz drugih izvora prihoda osnovnim ugovorom. Potpore za međunarodna natjecanja su iznimno za seniorske postave, kao oblik promicanja Grada Zagreba u Europi i svijetu.

Za sve potpore vrhunskom sportu vrijedi da potpora iz javnih izvora, neovisno o tome iz kojeg je programa i s koje razine (državne, lokalne), ne može biti bez odgovarajućeg udjela vlastitih sredstava.

Sportski klubovi mogu kandidirati svoje programe, uz suglasnost matičnog gradskog saveza.

 

2. Sportski objekti

2.1. Održavanje i izgradnja objekata od posebne važnosti za Grad Zagreb

 

Ovaj se program bavi materijalnom osnovom gradskoga sporta koja je neizostavan čimbenik u tehnologiji stvaranja vrhunskih sportskih rezultata. Pod tim se prije svega podrazumijeva da objekti zadovoljavaju visoke standarde opremljenosti i održavanja. Programski prioritet imaju objekti gradskog značenja, dakle oni na kojima se održavaju najmasovnije i najkvalitetnije priredbe zagrebačkoga sporta. Odgovarajućim financiranjem programa koji su se održavali u tim objektima tijekom proteklih nekoliko godina nastojalo se sačuvati njihovu funkcionalnost, a dobrim dijelom i estetsku vrijednost.

Racionalnim promišljanjem, programiranjem i usuglašavanjem sa svim članicama nastojat će se postignutim uštedama ulagati u sportsku infrastrukturu koja će omogućiti unapređenje njegove funkcije i tehnološko približavanje potrebama korisnika. To se može postići popravkom i podizanjem postojeće razine funkcionalnosti, bilo novom opremom ili izgradnjom novih sadržaja manje financijske zahtjevnosti. Veći infrastrukturni zahvati financirat će se preko drugih gradskih upravnih tijela.

Veća sportska oprema koja je vezana za objekte, kada je to moguće, rješava se zajedno s održavanjem sportskih objekata.

Prijedlog satnice za sportske klubove i korištenje sportskih građevina pod upravljanjem Ustanove Upravljanje sportskim objektima te Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade definiran je na temelju iskorištenosti fonda sati u sportskim objektima, odnosno sukladno potrebama klubova u pripremnim, trenažnim i natjecateljskim procesima. Satnica se definira trilateralno između Sportskog saveza Grada Zagreba, Ustanove Upravljanje sportskim objektima i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade na temelju iskorištenosti dodijeljenog fonda sati u tekućoj godini, odnosno na temelju izračuna realnih potreba svakog kluba pojedinačno, uz uvjet da su klubovi opravdali dodijeljena financijska sredstva u prethodnoj godini.

 

2.2. Korištenje sportskih objekata pod upravljanjem Ustanove Upravljanje sportskim objektima

 

Ustanova Upravljanje sportskim objektima prati izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba na sljedećim sportskim građevinama na kojima su obuhvaćeni sljedeći sportovi, sportske grane i aktivnosti:

-   Dom sportova "Zagreb": rukomet, košarka, mali nogomet, hokej na ledu, klizanje, mačevanje, dizanje utega, streljaštvo, taekwondo, judo, šah, bridž, karate, sportska poduka, obaranje ruku, stolni tenis, gimnastika, sport osoba s invaliditetom

-   Školska sportska dvorana "Dubrava": rukomet, košarka, hrvanje, školski sport

-   Školska sportska dvorana "Peščenica": košarka, akrobatski rock'n'roll, hrvanje, wushu, odbojka, karate, učenički sport, sportska poduka, mali nogomet

-   Sportska dvorana "Trešnjevka": rukomet, košarka, boks, karate, sportska poduka, sport gluhih i sveučilišni sport

-   Školska sportska dvorana "Boško Božić Pepsi": odbojka, košarka, karate

-   Klizalište "Velesajam" (Paviljon 40 Zagrebačkog velesajma): klizanje, hokej na ledu, curling, sportska poduka, školski sport, sport gluhih, sport osoba s invaliditetom

-   Sportsko-rekreacijski centar "Šalata": klizanje, hokej n/l, školski sport, plivanje, skokovi u vodu, vaterpolo, sportska poduka, tenis, sinkronizirano plivanje

-   Sportski park "Mladost": atletika, triatlon, hokej na travi, judo, stolni tenis, odbojka, školski sport, sveučilišni sport, plivanje, vaterpolo, veslanje, sinkronizirano plivanje, sportska rekreacija, sportska poduka, softball, tenis, sport osoba s invaliditetom (natjecanja)

-   Zimsko plivalište "Mladost": kajak-kanu, plivanje, sinkronizirano plivanje, sport osoba s invaliditetom, ronjenje, skokovi u vodu, sportska priprema, školski sport, vaterpolo, sport gluhih, sportska rekreacija, karate, triatlon

-   Bazenski kompleks "Utrina": baseball, plivanje, ronjenje, školski sport, sveučilišni sport, vaterpolo, sportska rekreacija, sportska poduka, sport osoba s invaliditetom, sport gluhih, skokovi u vodu, sinkronizirano plivanje, triatlon

-   Bazen "Jelkovec": plivanje, vaterpolo, triatlon, školski sport, sinkronizirano plivanje, boks, teretana, sveučilišni sport

-   Bazen "Iver" (zatvoreni bazen uz OŠ Iver): plivanje, vaterpolo, sinkronizirano plivanje, triatlon, školski sport

-   Bazenski kompleks SRC "Svetice": atletika, plivanje, vaterpolo, sinkronizirano plivanje, školski sport, triatlon, ronjenje, sportska poduka, sportska rekreacija, sport osoba s invaliditetom, streljaštvo

-   Rekreacijsko-sportski centar "Jarun": atletika, veslanje, kajak, kanu, jedriličarstvo, jet ski, triatlon, sportski ribolov, koturaljkanje, sportska poduka, hrvanje, rukomet na pijesku, odbojka na pijesku, softball, baseball, ronjenje, sportska rekreacija, sveučilišni sport

-   Tenis centar "Maksimir": tenis, školski sport, sport osoba s invaliditetom

-   Hipodrom "Zagreb": konjički sport

-   Skijaške žičare i tereni: skijanje, sportska rekreacija, školski sport, snowboard, sport osoba s invaliditetom

-   Košarkaški centar "Dražen Petrović": košarka

-   Sportska dvorana "Sutinska vrela": badminton, hokej na travi, košarka, rukomet, odbojka, mali nogomet, taekwondo, judo, karate, streličarstvo, akrobatski rock'n'roll, sportska rekreacija

-   Sportsko-rekreacijski centar Bundek: kros atletika, sportska rekreacija, školski sport

-   Sportska dvorana "Medarska": stolni tenis

-   Sportski centar "Savica": ragbi, nogomet, streličarstvo

-   Sportsko-rekreacijski centar "Sopot": tenis, mali nogomet, košarka, rukomet, sportska rekreacija

-   Nogometni stadion "Zagreb": nogomet, biciklizam, ragbi

-   Atletska dvorana (poslovni prostor broj 3 paviljona 1 Zagrebačkog velesajma): atletika, sport osoba s invaliditetom i sport slabovidnih osoba

-   Boksačka dvorana (paviljon 18 Zagrebačkog velesajma): boks

-   Sportski centar Lučko: gimnastika, nogomet

-   Sportsko-rekreacijski centar "Svetice": atletika, sport osoba s invaliditetom.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima u koordinaciji sa Sportskim savezom Grada Zagreba (SSGZ), ako za to ima uvjete, omogućit će korištenje i drugim sportovima i sportskim granama koje su uvrštene u Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima prati provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba na sljedeći način:

-   Ustanova svojim Pravilnikom o namjeni i načinu korištenja sportskih objekata određuje prostor na sportskom objektu namijenjen za provođenje treniranja i natjecanja.

-   Ustanova, uz suglasnost SSGZ-a, može privremeno premjestiti korisnika s objekta na kojem su mu dodijeljeni sati na drugi sportski objekt, koji po Pravilniku Ustanove o namjeni i načinu korištenja sportskih objekata zadovoljava uvjete za provođenje aktivnosti korisnika, isključivo u iznimnim slučajevima u kojima se zajednički utvrdi opravdana nemogućnost korištenja.

-   Ustanova će korisnicima uskratiti korištenje ako utvrdi postojanje nepravilnosti, koje nisu u skladu s Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba ili nisu u skladu s registracijom djelatnosti korisnika, Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonom o sportu Republike Hrvatske. Ustanova tada zajedno sa SSGZ-om donosi odluku o daljnjem korištenju i ispravljanju nepravilnosti.

-   Korisnici su obvezni na objektima pod upravljanjem Ustanove provoditi isključivo one aktivnosti za koje su registrirani i koje su u skladu sa Zakonom o sportu.

-   Korisnici u pravilu 30 dana prije realizacije programa dostavljaju rasporede korištenja (ovisno o objektu), koje izrađuju u dogovoru s Ustanovom. Svaku eventualnu promjenu najavljuju najkasnije 7 dana unaprijed (u iznimnim situacijama, kada je to nužno zbog promjene pravila natjecanja korisnik je dužan odmah izvijestiti Ustanovu, a najkasnije dan nakon saznanja o promjeni termina).

-   Konačne rasporede korištenja objekata za treniranje i natjecanja izrađuje i potvrđuje Ustanova.

-   Za evidenciju i praćenje načina korištenja objekata i realizaciju sati po Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba mjerodavna je Ustanova, uz verifikaciju korisnika u pisanoj formi.

-   Sati planirani po Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba na objektima Ustanove mogu se koristiti isključivo za treniranje, sportsku obuku, domaća i međunarodna natjecanja koja su u kalendaru nacionalnih saveza te za one sportske priredbe koje se nalaze u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Korisnik posebno plaća izvanredne troškove po povlaštenoj cijeni, a koji proizlaze iz zakonskih obaveza kod organizacije većih sportskih priredbi i natjecanja.

-   Sportski klubovi ne mogu u objektima Ustanove Upravljanje sportskim objektima provoditi programe gospodarske djelatnosti koji su u koliziji s programima i tečajevima Ustanove Upravljanje sportskim objektima.

-   Sportski klubovi ne mogu u objektima Ustanove Upravljanje sportskim objektima provoditi programe gospodarske djelatnosti u terminima na koje su ostvarili pravo temeljem Programa javnih potreba u sportu.

Realizacija sati za natjecanja svih sportskih grana evidentira se po Pravilniku o namjeni i načinu korištenja sportskih objekata, koji donosi Ustanova.

U proračunskoj godini Ustanova može prostore koji su namijenjeni održavanju programa, u slobodnim terminima davati drugim nositeljima Programa javnih potreba u sportu, te koji imaju prednost pri korištenju jer su uvršteni u Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Prostori koji će se izdavati u slobodnim terminima mogu se izdavati prema cijeni koju utvrđuje Ustanova, uz prethodnu suglasnost nadležnog gradskog ureda, i to:

-   svi termini od posebnog interesa za Grad Zagreb održavat će se besplatno, uz prethodnu suglasnost nadležnoga gradskog ureda,

-   korisnici koje Grad Zagreb financira ili čije programe financira, plaćat će korištenje termina po posebnom cjeniku koji će sukladno sa Statutom Ustanove donijeti Upravno vijeće Ustanove,

-   ostale slobodne termine Ustanova može dati u najam po posebnom cjeniku koji će sukladno Statutu Ustanove donijeti Upravno vijeće Ustanove.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima dužna je jednom mjesečno dostavljati objedinjeno izvješće o korištenju i realizaciji sati predviđenih Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba nadležnom gradskom upravnom tijelu i Sportskom savezu Grada Zagreba.

 

3. Djelovanje zajednice sportskih saveza i udruga Grada Zagreba

 

Djelovanje zajednice uređeno je odredbama Zakona o sportu (članak 48.). Savez za provedbu svojih zadaća organizira Stručnu službu za obavljanje stručnih poslova u sportu, djelovanje na promicanju sportskih djelatnosti, utvrđivanje i provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, promicanje stručnog rada u sportu, razvoj sporta djece i mladeži, uključivanje što većeg broja građana u sport sportsko-rekreacijskim aktivnostima, skrb o sportskim objektima od značenja za Grad Zagreb, skrb o vrhunskim sportašima, informacijske djelatnosti u sportu.

Djelatnost Službe promatra se kroz upravljačke aktivnosti, temeljne procese, i to strateške i programske, procese podrške te one koje proizlaze iz zakona. Stručna služba obavljat će stručne poslove u sportu za tijela upravljanja i udružene članice.

Upravljački poslovi u vezi su s izradom prijedloga politike razvoja zagrebačkog sporta, polazeći od potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i dostignuća u sportu suvremenog svijeta. Osnovna djelatnost sektora upravljačkih poslova je poticanje, promicanje, utvrđivanje i ostvarivanje politike unapređenja sporta u Gradu Zagrebu, stvaranje uvjeta za razvoj sporta u Gradu Zagrebu, a osobito sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i postizanje vrhunskih sportskih dometa te povećanje broja sudionika u sportskoj djelatnosti. Nadalje, djelatnost upravljačkih poslova je i obavljanje savjetodavnih i konzultativnih poslova za potrebe tijela upravljanja i udružene članice te koordinacija rada udruženih članica, raspolaganje proračunskim sredstvima namijenjenima za zadovoljavanje javnih potreba u sportu Grada Zagreba, suradnja s većim gradskim sportskim zajednicama u vezi sa zajedničkim aktivnostima oko razvoja sporta na lokalnoj razini te predlaganje politike razvoja lokalnog sporta tijelima HOO-a. U upravljačke aktivnosti ubraja se i savjetodavna, odnosno stručna pomoć za kandidiranje za projekte financirane iz programa EU-a.

Strateški i programsko-planski poslovi u vezi su s proučavanjem i praćenjem makrorazvojne politike sportske djelatnosti na državnoj i lokalnoj razini; izradom podloga što se odnose na mjerila za programiranje i financiranje javnih potreba u sportu Grada Zagreba; izradom strateških trogodišnjih i godišnjih planova rada; objedinjavanjem i usklađivanjem sportskih programa i predlaganjem podloga za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba; skrbi o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba; izradom Plana sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba; praćenjem i izvještavanjem o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba; sudjelovanjem u izradi elaborata, studija i projekata.

Stručni rad u sportu najvećim je dijelom u vezi sa skrbi o usavršavanju trenera i ostalih stručnih djelatnika u sportu. Uz stručno usavršavanje kadrova problematika stručnog rada u sportu odnosi se i na praćenje i nadzor stručnog rada trenera, izradu analiza i podloga za nagrađivanje trenerskog rada te suradnju s nadležnim obrazovnim institucijama na unapređenju obrazovanja i edukacije trenera.

U analitičke poslove ubraja se prikupljanje, čuvanje i obrađivanje podataka od značenja za sport, sudjelovanje u izradi planova i programa, izrada analiza, informacija i izvješća o ostvarivanju planova i programa, sudjelovanje u izradi studija, elaborata i projekata. Nadalje, analitički poslovi u vezi su i s praćenjem podataka o provedbi programa udruženih članica izradom izvješća o realizaciji transferiranih sredstava sukladno planu, prema upravnim tijelima Grada Zagreba.

Financijsko upravljanje i kontrola ima svrhu poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi postizanja općih ciljeva, a to su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan i učinkovit način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima, zaštita imovine i drugih resursa, jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola podrazumijeva preventivne i naknadne kontrole. Preventivne kontrole provode su u okviru Saveza, dok se naknadne mogu organizirati u okviru Saveza ili prema gradonačelnikovoj odluci preko Gradskoga ureda za unutarnju reviziju i kontrolu, sukladno zakonskim odredbama.

Računovodstveni poslovi jesu: vođenje poslovnih knjiga za Savez, poslovi izrade periodičnih izvješća i zaključnog računa, devizno poslovanje, likvidatura i blagajna, obračun plaća i drugih primitaka radnika i drugih sportskih djelatnika. Nadalje, u računovodstvene poslove ubrajaju se priprema i transferiranje sredstava za ostale stručne djelatnike u sportu za čije se plaće osiguravaju sredstva u proračunu Grada Zagreba, a transferiraju i prate preko stručne službe, te praćenje i isplaćivanje sredstava za stipendije vrhunskih zagrebačkih sportaša na njihove žiro-račune. Također su tu i doznake sredstava prema utvrđenim programima te knjigovodstveno evidentiranje svih transfera.

Promidžbene aktivnosti najvećim su dijelom u vezi sa sudjelovanjem u organizaciji sportskih priredbi od značenja za Grad Zagreb, regionalnom sportskom suradnjom, realizacijom projekta "Turnir 4 grada", promidžbenim projektima, suradnjom s medijima, protokolarnim aktivnostima, izdavanjem prigodnih publikacija i promotivnih materijala.

U djelatnost Pravnih poslova ubrajaju se: izrada prijedloga statuta, pravilnika i drugih općih akata; stručna obrada materijala radi pripreme rada tijela upravljanja; praćenje zakonskih i drugih propisa i davanje odgovarajućih uputa i informacija o propisima značajnim za sportsku djelatnost; savjetovanje udruženih članica iz područja zakonskih akata značajnih za zagrebački sport; izrada ugovora; davanje pravnih mišljenja i tumačenja. Kadrovski poslovi i svi poslovi iz domene radno-pravnog statusa zaposlenika obavljat će se za stručnu službu te dijelom za udružene članice. Za članice to podrazumijeva i stručnu pomoć i savjetovanje za izradu naputaka iz domene kadrovskih poslova, a u vezi s obveznom evidencijom o radu i radnicima. Obavljat će se i poslovi zaštite na radu, javne nabave i pisarnice za potrebe stručne službe.

Informatički poslovi u vezi su s upravljanjem, nadzorom, opsluživanjem i razvojem informacijskog sustava Saveza i podrškom udruženim sportskim savezima. Nadalje, tu je i osiguranje poslovnih informacija na strateškoj i operativnoj razini, planiranje informatizacije Saveza i suradnja u informatizaciji gradskih sportskih saveza, prepoznavanje informacijskih potreba, uvođenje novih tehnologija te nabava strojne i programske opreme. Djelatnost informatičkih poslova sadrži i uspostavljanje suradnje s informacijskim okruženjem, praćenje stanja informatičkih tehnologija na tržištu te njezinu primjenu u organizaciji sporta lokalne razine.

Nadalje, u toj su skupini i razvojno-istraživački poslovi te održavanje i unapređenje informacijskog sustava organizacijom unutarnje ili vanjske podrške, skrb o djelovanju sustava tehnike i administriranja, sustava za aplikativni razvoj te sustava potpore i obrazovanja korisnika. Važno je napomenuti da informatički poslovi podrazumijevaju i razvoj internetskoga sportskog sustava lokalne razine i programiranja standarda informatizacije sustava zagrebačkog sporta te poslove informativne djelatnosti povezane s internetskom tehnologijom i izdavaštvom za vlastite potrebe.

Tehnički, administrativni i opći poslovi najvećim se dijelom tiču osiguranja prostora, prijma i evidencije stranaka; čišćenja uredskoga i pratećeg prostora; dostave; distribucije interne pošte; pomoći oko korištenja prostorija za gradske sportske saveze. Poslovi se obavljaju za Stručnu službu i dijelom udružene gradske sportske saveze. Dio poslova realiziraju vanjski pružatelji usluga, a dijelom ga realiziraju osobe zaposlene u Stručnoj službi.

 

4. Prikaz programskih stavki (pozicija) iz Plana sredstava

 

Zajednički programi sporta su:

-   Redovni programi

-   Funkcioniranje sustava sporta

-   Zajednički troškovi funkcioniranja SSGZ-a

 

4.1. Redovni programi

 

Redovni programi koji se odnose na sufinanciranje zajedničkih pozicija gradskih sportskih saveza:

-   Osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša

-   Usavršavanje trenera

-   Izdavačka i promidžbena djelatnost

-   Razvojni programi (sportski centri, skrb o perspektivnim sportašima i drugi razvojni programi)

-   Poticanje vrhunskog sporta (stipendije i nagrade za sportske rezultate)

-   Pričuva

-   Istraživačko-razvojni projekti,

-   Međunarodna i međugradska suradnja

-   Nabava informatičke opreme i programa

-   Programi HOO-a

-   Konzultantske usluge za EU programe

 

4.1.1. Osiguranje i zdravstvena zaštita sportaša

Svi sportaši u redovnom sustavu treniranja i natjecanja osigurani su od nezgoda i ozljeda kod osiguravajućeg društva u skladu s proračunskim mogućnostima.

Preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša Grada Zagreba osigurat će sustav zdravstva Grada Zagreba.

 

4.1.2. Usavršavanje i nadzor trenera

Usavršavanje trenera (koji su u sustavu sufinanciranja) provodit će se objedinjeno organizacijom ili suorganizacijom zajedničkih stručnih skupova, konferencija, radionica i slično preko Stručne službe Sportskog saveza Grada Zagreba.

 

4.1.3. Izdavačka i promidžbena djelatnost

S ciljem povećanja senzibilnosti građana, osobito djece i mladeži, o brojnim vrijednostima sporta, tiskovnim i elektroničkim medijima nastojat će im se približiti brojni sportski programi, posebice oni koji su slabije medijski zastupljeni, a važni su za razvoj sporta. Osim pripreme tiskanog izdanja najznačajnijih sportskih ostvarenja zagrebačkih sportaša, planirane su i razne medijske promocije kojima bi se sportskim trenerima, dužnosnicima zagrebačkog sporta - zaposlenicima u administraciji sportskih klubova i građanima, ali i drugim zainteresiranim subjektima predočila znanja i alati uz pomoć kojih bi svatko u svojoj domeni mogao unaprijediti svoj daljnji rad. Tako bi se, nastavno na započetu ideju integracije sporta i drugih djelatnosti koje se uz sport neminovno vežu, organiziralo konferenciju pod radnim nazivom Stručni skup Sportskog saveza Grada Zagreba za trenere i dužnosnike sporta s temom Organizacija i upravljanje sportskim sustavima. Teme skupa obrađivale bi različita područja - od zakonodavnog okvira i financijskog upravljanja sportskim sustavima do organizacije sportskih priredbi, upravljanja sportskim objektima, informacijskog sustava u sportu, uloge medija u promociji sporta i drugo.

 

4.1.4. Razvojni programi

4.1.4.1. Program skrbi o perspektivnim sportašima

Program podržava perspektivne sportaše u pojedinačnim sportovima za koje se ocijeni da u novom olimpijskom ciklusu imaju izglede za vrhunske sportske rezultate. Programi perspektivnih sportaša financiraju se na temelju podnesenog Programa skrbi o perspektivnim sportašima uz mogućnost dodatnog financiranja pojedinaca i selekcija.

Perspektivni sportaši su sportaši:

1)   koji su postigli zapažene rezultate na velikim službenim međunarodnim natjecanjima u kategorijama kadeta i juniora (SP, EP, SK ili EK ukupni poredak, Olimpijske igre mladih, EYOF)

2)   koji rezultatski dominiraju na prvenstvu Hrvatske ako je riječ o razvijenijim sportovima u kojima postoji jaka konkurencija u nacionalnom prvenstvu ili kupu u kategorijama kadeta i juniora.

Mjerila za odabir perspektivnih sportaša u pojedinom sportu određuje gradski sportski savez preko svoje stručne komisije koja treba dati pisanu suglasnost sportašu o takvom statusu i prioritetu (sastaviti popis po redoslijedu). Uz popis perspektivnih sportaša, predlagač je dužan dostaviti i njihove programe rada.

Kandidiranje za Program skrbi o perspektivnim sportašima utvrđuje se javnim pozivom, a program mora sadržavati:

-   cilj i svrhu programa

-   sažeti opis programa

-   popis sudionika programa s najboljim sportskim ostvarenjima

-   partnere u realizaciji ukupnog programa (HOO, nacionalni savez ili drugi)

-   troškovnik ukupnog programa

-   izvješće o realizaciji Programa skrbi o perspektivnim sportašima.

Kod istaknutih sportskih dometa u pojedinačnim sportovima, tamo gdje dosadašnji sportski rezultati to potvrđuju, a pogoni perspektivnih sportaša obećavaju visoka ostvarenja za idući četverogodišnji olimpijski ciklus, dodjeljivat će se dodatni bodovi na prijedlog Stručno-programskog povjerenstva Sportskog saveza Grada Zagreba.

Programom treba istaknuti dodatnu sportsku pripremu, raspored planiranih nastupa na natjecanjima, skrb o dodacima prehrani, psihološkoj pripremi i fizioterapeutskim tretmanima perspektivnih sportaša.

 

4.1.4.2. Program sportskih centara

Određen broj kvalitetnih i perspektivnih sportaša u pojedinačnim sportovima IV. i V. razreda podržava se programom sportskih centara, pod kojima se, u načelu, podrazumijevaju pogoni sportskih klubova ili sportskih saveza kojima su riješeni objekti i stručni rad i u kojima postoji dokazani kontinuitet kako u radu s perspektivnim sportašima, tako i u postizanju vrhunskih rezultata.

Program podrazumijeva:

-   osiguranje dodatnih uvjeta u smislu angažiranja domaćih ili stranih stručnjaka za rad s perspektivnim selekcijama sportaša, razvoj psihofizičkih sposobnosti sportaša

-   kvalifikaciju i kompetentnost realizatora programa (trenera za kojeg se traži potpora)

-   pregled neposrednih korisnika programa (sportaša) s kojima se namjerava program realizirati

-   ostale potrebne uvjete za realizaciju usvojenih programa

-   ukupan troškovnik programa s pregledom udjela vlastitih sredstava

-   izvješće o realizaciji Programa sportskih centara.

 

4.1.4.3. Drugi razvojni programi

Program podržava i razvojne programe koji omogućuju daljnji razvoj i napredak vodećih sportskih klubova, sportova i sportaša pojedinaca koji najviše pridonose popularizaciji sporta i promidžbi Grada Zagreba.

Potencijalni korisnici trebaju ponuditi program iz kojeg je vidljivo sljedeće:

-   ciljevi i efekti koji se žele ostvariti ponuđenim programom

-   pregled sudionika programa

-   kompetentnost nositelja programa (stručni kadar)

-   ukupan troškovnik programa s iskazom iznosa koji se očekuje za sufinanciranje, odnosno pregledom udjela vlastitih sredstava

-   izvješće o realizaciji programa.

 

4.1.5. Stipendije sportaša

Ovaj je program namijenjen vrhunskim sportašima I., II. i III. kategorije u pojedinačnim sportovima, kojima se isplaćuje sportska stipendija ili naknada sukladno Pravilniku o kategorizaciji HOO-a i u okvirima planskih mogućnosti.

Pravilnikom o isplati stipendija i naknada vrhunskim sportašima Sportskog saveza Grada Zagreba propisat će se svi detalji nužni za provedbu ovog programa.

 

4.1.6. Nagrade za sportske rezultate

Sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima u zagrebačkom sportu, Povjerenstvo za nagrade i priznanja, na osnovi mjerila o vrednovanju sportskih rezultata zagrebačkih sportaša i sportskih klubova, izabire najuspješniju sportašicu, sportaša, mušku i žensku sportsku ekipu te sportski par, posadu ili štafetu. Dobitnicima se dodjeljuju novčane nagrade. Dodjeljuju se i sportske nagrade (za životno djelo) i priznanja pojedincima, savezima i udrugama. Ovaj program podrazumijeva osim nagrada i troškove za provedbu svečanosti proglašenja najuspješnijih.

 

4.1.7. Neraspoređena sredstva

U skladu s proračunskim sredstvima i temeljem zasebnoga javnog poziva SSGZ sufinancirat će programe i projekte za udruge korisnike javnih sredstava iz Programa javnih potreba. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za tekuću godinu za programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni poziv - obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, nabava opreme za rad udruge za koja već nisu odobrena sredstva u Programu javnih potreba sporta za 2022. godinu.

 

4.1.8. Istraživačko-razvojni projekti

Sukladno Nacionalnom programu športa 2019. - 2026., usvojenom na 12. sjednici Hrvatskog sabora 12. srpnja 2019., jedan od iskazanih ciljeva koje bi trebale provesti jedinice lokalne samouprave i sportske zajednice je jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta dionika sporta. Kako bi sustav sporta postao još efikasniji, potrebno je unaprijediti učinkovitost rada u sportskim organizacijama, intenzivirati edukaciju dužnosnika u sportu - stručnih i administrativnih tajnika, ali i drugih stručnih kadrova u sportu, primjerice voditelja sportskih objekata, organizatora sportskih priredbi itd. U tom smislu, Sportski savez Grada Zagreba definirat će najvažnija stručna područja iz domene sporta i odabrati suradnike kako bi napravio podlogu za izradu stručne i praktične publikacije - priručnik za organizaciju i upravljanje sportskim sustavima.

Takav priručnik, pored ostalog, bio bi početna platforma za izradu cjelovitog sustava školovanja i stručnog usavršavanja kadrova u sportskoj administraciji, svojevrsna podloga za izradu strateških dokumenata na regionalnoj, čak i nacionalnoj razini te bi potaknuo veće apliciranje za sredstva iz EU fondova kod udruženih članica. Također, priručnik bi bio i jedna od tema za komunikaciju i međunarodnu suradnju u području sporta.

 

4.1.9. Međunarodna i međugradska suradnja

U proteklih 20-ak godina uspostavljena je suradnja s gradovima iz okruženja (Ljubljana, Budimpešta i Bratislava) u natjecanjima mladih u šest sportova. Daljnje oblike suradnje na međugradskom i međunarodnom planu definirat će upravna tijela Saveza sukladno proračunskim mogućnostima u realizaciji Sportskog saveza Grada Zagreba i gradskih sportskih saveza čiji su sportovi u programu.

 

4.1.10. Nabava informatičke opreme i programa

Informatički sustav zagrebačkog sporta, kao dio općeg trenda uvođenja nove tehnologije, uspostavit će se u skladu s mogućnostima.

Sukladno zakonskoj obvezi o evidencijama u sportu, uvodi se novi sustav korisničkih aplikacija nužnih za bolje funkcioniranje sportskog sustava. Pratit će se tehničko-tehnološki razvoj informatičke infrastrukture kako bi se išlo ukorak s tehnološkim trendovima te informatički sustav bio u punoj funkciji svim svojim korisnicima. Program realizira SSGZ.

 

4.1.11. Suradnja s HOO

U suradnji s HOO-om i na njihovim planiranim projektima, sufinancirat će se programi koji su namijenjeni za razvoj i poticanje sporta na lokalnoj razini.

Sufinanciranje programa odnosi se na gradske sportske saveze članove Sportskog saveza Grada Zagreba, uz njegovu suglasnost.

 

4.2. Funkcioniranje sustava sporta

 

Funkcioniranje sustava sporta podrazumijeva:

-   plaće djelatnika SSGZ-a

-   materijalni izdatke SSGZ-a

-   zajedničke troškove funkcioniranja SSGZ-a i gradskih sportskih saveza.

 

4.3. Trening i natjecanja sportaša

 

-   Stručni rad (stručni rad profesionalni s materijalnim pravima, potpora za povremeni stručni rad i organizacije sportskih aktivnosti)

-   Natjecanja (domaća i međunarodna)

-   Sportske priredbe od gradskog značaja

-   Potpora za razvoj sporta

-   Funkcioniranje gradskih saveza (stručni tajnici profesionalni i materijalna prava, stručni tajnici honorarni, materijalni izdaci saveza, izdaci za financijski servis i revizorski troškovi saveza, stipendije sportaša specifičnih sportova)

 

4.3.1. Stručni rad

Sportski treneri koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o sportu te iskustvo i uspjeh u radu sa sportašima, mogu se kandidirati za profesionalni status (ugovor o radu ili ugovor o suradnji, kada trener samostalno obavlja sportsku djelatnost kao fizička osoba) ili povremeni stručni rad (za manje angažmane). Kandidiranje za sredstva za profesionalni status trenera moguć je od strane sportskih saveza i klubova koji imaju ispunjene uvjete propisane člankom 18. Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba i drugih važećih akata Sportskog saveza Grada Zagreba.

Treneri mogu svoj profesionalni radni status ostvariti i kod matičnoga sportskog saveza kao pravnog subjekta uz poštivanje zakonskih propisa kojima se regulira takav status, a pod uvjetom da su raspoređeni za rad sa selekcijama saveza. U tom slučaju, gradski sportski savez obvezan je takvog trenera ili trenere rasporediti po klubovima čiji sportaši su u gradskim selekcijama, uvažavajući broj sportaša, njihovu kvalitetu, realne potrebe klubova za angažmanom stručnjaka, broj početničkih sportskih odjeljenja i sl. Ako gradski sportski savez iskaže potrebu za trenerom/trenerima, obvezan je iskazati njegov/njihov program rada, lokaciju/lokacije rada, satnicu te popis sportaša s kojima će taj trener ili treneri raditi.

Angažman profesionalnih trenera ovisi o visini raspoloživih financijskih sredstava te o ocjeni kvalitete godišnjega programa, u najvećoj mjeri praćen ostvarenim rezultatima sportaša koje treniraju, ali i brojem polaznika s kojima rade. Ukupan broj trenera u momčadskim sportovima ovisi o broju momčadi po uzrastima u sustavu ligaških natjecanja te rangu kategorije selekcije. Trener koji ima sklopljen ugovor o radu kod jednog poslodavca (izvan sustava sporta), a s klubom ili savezom ima sklopljen ugovor kao samostalna sportska djelatnost, sufinancirat će se u okviru raspoloživih sredstava (povremeni stručni rad).

Prioritet u angažiranju profesionalnih trenera imaju sportovi I., II. i III. razreda. Korisnici se mogu kandidirati kroz status profesionalnoga i povremenog stručnog rada. Po izboru vrste stručnog rada obvezan je ugovorni odnos koji se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom - ugovorom o radu, diplomom ili svjedodžbom, prijavom na mirovinsko osiguranje i elektroničkim ispisom radne knjižice.

Pedagoškim standardima i normativima rada trenera u zagrebačkom sportu utvrđena je satnica neposrednog rada s polaznicima za profesionalni stručni rad.

Da bi sportski savezi mogli kandidirati u programu sportskih škola, obvezni su ponuditi program sportskih škola, s tim da se izvođenje škola iskazuje uz klubove kada je u pitanju objekt, a sredstva za stručni rad voditelja može se predlagati po izboru, uz savez ili klub.

Temelj za ostvarivanje profesionalnoga stručnog rada za mlađe uzraste je kvalificirani stručni kadar, kategorizirani sportaši IV., V. i VI. kategorije, ukupan broj polaznika što ga propisuje svaki sportski savez za svoj sport te kvaliteta ukupnoga ponuđenog programa.

Dijelu sportova u kojem je sredstvo za treniranje automobil, avion, bicikl, drugi rekvizit ili slično, zakonska ograničenja određuju uzrasnu dob za bavljenje sportom. U tim sportovima pratit će se dopušteni uzrast sukladno zakonskim odredbama, pravilima međunarodnih federacija i nacionalnog saveza, a ne primjenom navedenog normativa.

Sportski savezi dužni su temeljem odredbi Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba imenovati barem jednu osobu najviše stručne kvalifikacije (mentora) i formirati stručno-programska povjerenstva za stručni rad te podatke o tim osobama dostaviti Sportskom savezu Grada Zagreba prilikom kandidiranja na javni poziv.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Sportski savez Grada Zagreba će prema procjeni prijavljenih programa rada trenera (u klubovima ili savezu) za profesionalni stručni rad formirati bruto masu sredstava (s materijalnim pravima) za radna mjesta trenera u sustavu zagrebačkog sporta.

Skrb o nadzoru stručnog rada kadrova u sportu (iz Programa javnih potreba) provodit će se na temelju pravilnika kojim će se detaljnije definirati ovo područje.

Treneri su obvezni prijavu programa obavljati putem izvješća o godišnjem programu rada trenera u aplikaciji ZG sport.

 

4.3.2. Natjecanja

Uzimajući u obzir razvijenost sustava natjecanja i kvalitetu pojedinoga sporta (razred u koji je sport svrstan na temelju osnovnih programskih kriterija), nastojat će se sufinancirati troškovi natjecanja, napose prvenstva Hrvatske i kup Hrvatske, putne troškove sportaša i stručnih timova te troškove smještaja gdje je to potrebno zbog udaljenosti. Ako je Grad Zagreb domaćin prvenstva Hrvatske, sufinancirat će se korištenje sportskih objekata za školske i druge objekte te za prvenstvo Zagreba i troškovi organizacije natjecanja za prvenstva Zagreba, i to troškovi naknada sucima i organizatorima natjecanja ako troškovi nisu pokriveni kroz kotizaciju, troškove odličja, diplome i slične troškove potrebne za provedu natjecanja, sukladno propisima nacionalnih sportskih saveza, odnosno nadređenih međunarodnih federacija. Klubovima u ligaškim natjecanjima s ovog naslova u troškove se ne priznaju stipendije igračima. Prioritet imaju sredstva za natjecanja mlađih dobnih skupina. Za sredstva natjecanja mogu kandidirati klubovi kod momčadskih sportova te gradski sportski savezi ovisno o tome tko je neposredni nositelj organizacije natjecanja, odnosno sudionik u natjecanju. Korisnici koji se kandidiraju prilažu detaljan troškovnik natjecanja. Priznaju se troškovi zaštitne opreme i sredstava dezinfekcije radi provođenja epidemioloških mjera.

Međunarodna natjecanja podrazumijevaju troškove puta, smještaja i kotizacije za sportaše (kod momčadskih sportova priznaje se ekipa, tj. broj sportaša propisan pravilima međunarodnih federacija). Prioritet u ovom programu imaju kategorizirani sportaši sukladno raspoloživim sredstvima.

 

4.3.3. Sportske priredbe gradskog značaja

Tradicionalne međunarodne sportske priredbe jesu priredbe koje imaju tradiciju organiziranja u Gradu Zagrebu dugu 25 i više godina. Ostale prigodne međunarodne sportske priredbe jesu priredbe od značaja za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, a služe afirmaciji pojedinog sporta i mladih sportaša.

Nositelji organizacije sportskih priredbi gradskog značaja kandidiraju za sredstva javnih potreba za ovu namjenu na temelju utvrđenih Kriterija putem javnog poziva koji provodi Sportski savez Grada Zagreba.

Sufinanciranje će ovisiti o kvaliteti natjecanja, kategoriji priredbe, važnosti priredbi za Grad Zagreb, udjelu vlastitih sredstava u troškovniku i ukupno raspoloživim sredstvima u Planu sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.

Programom javnih potreba u zagrebačkom sportu kroz program sportskih priredbi sufinancira se korištenje sportskog objekta (za onaj dio koji nije predmet programskog korištenja sportskih objekata pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima) i dio organizacijskih troškova priredbe (troškovi sudaca i ostalog tehničkog osoblja, troškovi medalja, pehara, tiskanih materijala - plakata, diploma, biltena i sl., troškovi medicinskog nadzora, redarska služba, putni troškovi, smještaj i prehrana pozvanih sportaša, potrebna oprema za objekt za provedbu priredbe te ostali sitni materijalni izdaci). Organizatori priredbi moraju dokumentirati udjel vlastitih sredstava u ukupnom troškovniku.

Programi za sportske priredbe sufinancirat će se sukladno članku 27. Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba maksimalno do 75.000,00 kn.

 

4.3.4. Potpora za razvoj sporta

Potpora za razvoj sporta odnosi se na sufinanciranje programa koje provode pridružene i privremene članice.

 

4.3.5. Funkcioniranje gradskih sportskih saveza i udruga

Gradski sportski savezi opslužuju programe pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga koji im propisuje članak 46. Zakona o sportu. To znači da gradski sportski savezi usklađuju aktivnosti svojih članica, organiziraju i provode sustav natjecanja svoje razine, uređuju sustave natjecanja, skrbe o kategoriziranim sportašima te pitanjima u vezi s registracijom i statusom sportaša, promiču stručni rad u sportu i provode ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnoga sportskog saveza.

Gradski sportski savezi mogu kandidirati za sljedeće programe:

-   za stručnog tajnika, tehničkog tajnika ili administrativno-tehničkog referenta ovisno o organiziranosti i složenosti pojedinoga gradskog sportskog saveza,

-   za troškove materijalnih izdataka,

-   za troškove financijskog servisa i revizije / revizijskog uvida.

Izdaci za najam uredskog prostora te ostali nužni režijski troškovi gradskim sportskim savezima sufinanciraju se sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Osobama koje su napunile uvjete za punu starosnu mirovinu neće se sufinancirati rad iz programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

 

5. Sportovi izvan razredbenih uvjeta

 

5.1. Školski sport

 

Osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, u osnovnim i srednjim školama provode se i izvannastavne školske športske aktivnosti učenika. Radi poboljšanja njihova provođenja, u Hrvatskoj je 2006. godine na temelju Zakona o sportu osnovan Hrvatski školski sportski savez kao nacionalno udruženje za promociju i organizaciju raznih izvannastavnih i izvanškolskih športskih aktivnosti.

Sukladno Zakonu o sportu temeljna jedinica provođenja izvannastavnih športskih programa jest školsko športsko društvo. Osnivaju ga školski odbori u osnovnim i srednjim školama radi provođenja izvannastavnih školskih športskih aktivnosti učenika te nemaju pravnu osobnost, već djeluju kao dio škole.

Osnovni cilj sportskih programa za učenike je stvaranje navika redovnog vježbanja te pozitivan utjecaj na opći rast i razvoj s naglaskom na zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, ali i priprema učenika za bavljenje sportom. Primjerenim programima utječe se na razvoj pozitivnih psihofizičkih osobina, suzbijaju se devijantna ponašanja, u određenoj se mjeri izbjegava mogućnost doticaja s opijatima te se smanjuje vrijeme provedeno pred ekranima. Učenici se navikavaju na stalno bavljenje tjelesnim vježbanjem te se nadareni učenici sportskom obukom pripremaju za daljnje sportsko usavršavanje u sportskim klubovima.

Ovaj segment sportske djelatnosti iznimno je važan jer odražava zajednički interes školskoga i sportskog sustava u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je promicanje zdravog stila života, koji je na razini Europske unije prepoznat kao jedan od ključnih izazova, unapređenje zdravoga i kreativnog načina života učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba.

Školski sportski savez Grada Zagreba usklađuje aktivnosti svojih članica, školskih sportskih društava te uređuje, organizira i provodi sustave školskih sportskih natjecanja, a osnovne programske cjeline su:

-   pripreme i natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola

-   aktivnosti tijekom nastavne godine i za vrijeme zimskoga, proljetnoga i ljetnog odmora učenika - ODMORKO

-   projektne aktivnosti u suradnji s Hrvatskim školskim sportskim savezom

-   ostale projektne aktivnosti.

Natjecanja osnovnih škola organiziraju se za dječake i djevojčice u tri uzrasne kategorije u sljedećim sportovima: atletika, badminton, futsal, graničar, hrvanje, judo, košarka, kros, mini nogomet, mala odbojka, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje, rukomet, skijanje, stolni tenis, sportski ples, šah i taekwondo na kojima će nastupiti 1400 ekipa s 9.000 djevojčica i dječaka.

Natjecanja srednjih škola održavaju se u konkurenciji djevojaka i mladića u sljedećim sportovima: atletika, badminton, futsal, košarka, kros, odbojka, odbojka na pijesku, orijentacijski sport, plivanje, rukomet, sportski ples, skijanje, stolni tenis, šah i vaterpolo na kojima će nastupiti 600 ekipa s 4.500 djevojaka i mladića.

Zbog već poznate epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19 Školski sportski savez Grada Zagreba osmišljava i organizira dodatne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba koje su u potpunosti prilagođene online funkcioniranju školskog sustava, a potiču prije svega tjelesnu aktivnosti učenika. To su: online šahovsko natjecanje, virtualna kros liga, sportski kvizovi te ostali projekti u suradnji s osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba.

Prema pravilnicima planiraju se sredstva za stručni i pedagoški rad na dovođenju, stručnom vođenju te odvođenju ekipa s natjecanja, liječnički nadzor, provedbu natjecanja, suđenje, sportske nagrade i stimuliranje sportskog stvaralaštva, osnovne rekvizite te korištenje sportskih objekata kada natjecanja nije moguće organizirati u školama.

Na sportskim objektima kojima upravlja ustanova Upravljanje sportskim objektima organiziraju se besplatne sportske aktivnosti koje obuhvaćaju velik broj učenika pod nazivom Odmorko. Za vrijeme zimskoga, proljetnoga i ljetnog odmora učenika te tijekom nastavne godine učenicima osnovnih i srednjih škola osigurava se korištenje Zimskog plivališta Mladost, plivališta i klizališta ŠRC Šalata, plivališta PVC Mladost, plivališta Utrine, plivališta BK Svetice, plivališta na bazenu Iver, plivališta na bazenu Jelkovec, klizališta Zagrebački velesajam, ŠSD Peščenica te teniskih terena pri Teniskom centru Maksimir.

Brojni strukovni savezi i sportski klubovi surađuju u provedbi programa ustupajući svoja sportska borilišta te stručno osoblje u svrhu upoznavanja s tehnikama pojedinog sporta kroz igraonice i njihove prezentacije. Očekuje se sudjelovanje oko 19.500 učenika koji će sudjelovati više puta u programima.

Uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u školama zadaća je svih institucija nadležnih za sport uključiti što veći broj učenika u besplatne sportske aktivnosti, a samim time i promovirati zdrav stil života. U skladu s tim omasovljenje će se provesti i tako da gradski sportski i školski objekti budu još dostupniji toj populaciji za besplatno organizirano bavljenje sportom.

Školski sportski savez Grada Zagreba u suradnji s Hrvatskim školskim sportskim savezom koji je nositelj provodi projekte Univerzalne sportske škole i sportske Vježbaonice u 135 odjeljenja s više od 10 000 učenika te projekte Vrtim zdravi film, Virtualni plesni show, Igram, pišem, lajkam, Fair Play nagrada i Školski sport i olimpijski pokret.

Realizaciju programa školskog sporta provodi Školski sportski savez Grada Zagreba. Savez podnosi prijedlog programa s pregledom aktivnosti za 2022. godinu.

 

5.2. Sveučilišni sport

 

Za programe studentskog sporta potiče se organizacija sustava natjecanja studentske populacije te osiguravaju sredstva za funkcioniranje. Zagrebački sveučilišni športski savez u suradnji s Uredom za sport Sveučilišta u Zagrebu zadužen je za organizaciju i provedbu službenog sustava akademskog sporta pod nazivom UniSport Zagreb te rekreativne aktivnosti studentske populacije kojima se podiže kvaliteta studiranja i življenja.

Grad Zagreb je studentski grad u kojem studira oko 80 tisuća studenata.

Zagrebački sveučilišni športski savez u okviru sustava UniSport Zagreb organizira i provodi sportska natjecanja u 24 različita sporta u kojima se natječe oko 8500 studenata, a konstantan rast sportaša bilježi se svake godine.

Osnovni ciljevi rada Zagrebačkoga sveučilišnog športskog saveza prate strategiju razvoja Sportskog saveza Grada Zagreba i očituju se:

-   ulaganjem u razvoj studenata sportaša potičući razvoj dualne karijere svakog pojedinca

-   vrhunskom sportskom kvalitetom razvojem sustava akademskog sporta UniSportZG kao najrazvijenijeg i najmodernijeg sustava akademskog sporta na području Republike Hrvatske; ostvarivanjem vrhunskih rezultata ostvarenih od strane reprezentacija Sveučilišta u Zagrebu na državnim i međunarodnim manifestacijama što pridonosi ugledu Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, Republike Hrvatske i cijele akademske sveučilišne zajednice

-   poticanjem uključivanja u akademski sport i programe Zagrebačkoga sveučilišnog športskog saveza što većeg broja studenata.

Suočeni s izazovima "novog normalnog", Savez promovira i educira studente o važnosti redovitog tjelesnog vježbanja, psihofizičkog razvoja mladih ljudi te brige za vlastito zdravlje.

Krajem 2021. godine pokrenut je program zdravstveno usmjerenog vježbanja studenata u strogo kontroliranim uvjetima koje se promovira komunikacijskim kanalima Saveza. Plan zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja (besplatnog vježbanja za studente/ice) animirati je i potaknuti što veći broj studenata na kontinuirano tjelesno vježbanje u svrhu očuvanja zdravlja i zadržavanja radnih sposobnosti na željenoj razini, povećati interes studenata za cjelokupni sveučilišni sport i sport općenito te promovirati zdrave stilove života. S trenutačno uključenih 10 % studentske populacije u sportske aktivnosti, programom besplatne rekreacije sportski programi i tjelovježba postaju dostupni svima neovisno o socioekonomskoj situaciji s ciljem uključivanja što većeg broja studenata tijekom 2022. godine.

Osim UniSport Zagreb sveučilišnih prvenstva, Zagrebački sveučilišni športski savez organizira i Alumni natjecanja u nekoliko sportova, kojima omogućuje rekreaciju mladih i zadržavanje u akademskom sportu kroz vertikalu obrazovanja. Time se izravno povezuje generacije studenata i stvara sportsko-gospodarska poveznica koja jača međugeneracijske veze koja pozitivno utječe na pridošle studente i stvara pozitivnu sliku o međugeneracijskoj solidarnosti u Gradu Zagrebu.

Zagrebački sveučilišni športski savez brine o sportskim studentskim reprezentacijama Sveučilišta u Zagrebu koje sudjeluju na državnim i međunarodnim prvenstvima. Sveučilište u Zagrebu u 2022. na Europskim sveučilišnim igrama Lodz 2022 brani titulu najuspješnijeg i najaktivnijeg sveučilišta u Europi. Također, jedan od ciljeva je i osnivanje akademskih sportskih klubova koji bi se uključili u redovna nacionalna natjecanja kako bismo omogućili studentima produženje sportske karijere te integraciju studentskog sporta u natjecanja nacionalnih sportskih saveza.

S obzirom na to da je većina sportske infrastrukture izgrađena ili obnovljena upravo povodom jednog studentskog natjecanja, ljetne Univerzijade 1987. godine, Zagrebački sveučilišni športski savez u 2022. planira organizirati veliku obljetnicu - 35 godina od održavanja ljetne Univerzijade, kroz koju će se demonstrirati sav uspjeh studentskog sporta na državnoj i međunarodnoj sceni, na kojima Grad Zagreb redovito osvaja najsjajnija odličja. Također, tijekom 2022. održat će se i promotivne aktivnosti za najveće europsko sveučilišno prvenstvo u 2023. pod okriljem Europskoga sveučilišnog športskog saveza. Europsko sveučilišno prvenstvo u borilačkim sportovima - EUC Combat 2023. održat će se u Gradu Zagrebu pod organizacijom Zagrebačkoga sveučilišnog športskog saveza te će se cijelu 2022. godinu provoditi niz promotivnih aktivnosti za nadolazeće prvenstvo.

 

5.3. Sportska rekreacija (Zagrebački savez sportske rekreacije "Sport za sve")

 

Provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, u dijelu koji se odnosi na poticanje sportske rekreacije, realizira Zagrebački savez sportske rekreacije "Sport za sve". Savez okuplja 20 društava sportske rekreacije s cijelog područja Grada Zagreba, zajedno realizira dvjestotinjak programa "Sport za sve" na gotovo stotinu gradskih lokacija i uključuje oko 8000 članova i više od 30000 korisnika programa Sporta za sve.

Zagrebački savez sportske rekreacije obavlja i savjetodavnu funkciju u području sportske rekreacije Grada Zagreba, brine o stručnom usavršavanju svojih trenera i voditelja sportske rekreacije, skrbi o objektima, građevinama i centrima namijenjenima sportskoj rekreaciji, informatičko-promidžbenoj djelatnosti te pomno prati povratne informacije o svojoj djelatnosti.

Pokret "Sport za sve" primarna je društvena kategorija u osmišljavanju stvaralačkog načina i stila života, očuvanju zdravlja i primarne realizacije ljudske potrebe za kretanjem, fizičkom aktivnošću i igrom. Programi redovnoga tjelesnog vježbanja pridonose obnovi funkcionalnih i radnih sposobnosti, zaštiti i unapređenju psihofizičkih stanja zdravlja, kvaliteti života, socijalizaciji i građanskoj solidarnosti te povećanju radne sposobnosti i produktivnosti, smanjenju bolovanja, troškova liječenja i rehabilitacije, stabilizaciji osobnih i međuljudskih psihosocijalnih odrednica. Sportska rekreacija nužna je potreba suvremenog čovjeka, posebice u urbanim sredinama.

Godina 2022. je godina početka sveobuhvatnih promjena u pristupu, programskoj orijentaciji i financijskom praćenju sportske rekreacije i programa "Sport za sve" Grada Zagreba:

-   Povezivanje mjesne samouprave Grada s organizacijama "Sporta za sve" - društvima sportske rekreacije kao nositeljima programskih aktivnosti na području gradskih četvrti, u skladu s prostornim i infrastrukturnim uvjetima te zahtjevima, interesima i posebnostima lokalnog stanovništva.

-   Razvoj sportske rekreacije, uključivanje građana svih dobnih skupina u sportsko-rekreacijske aktivnosti, kroz gradski program: Program sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave.

-   Povezivanje sustava zdravstva Grada s modelima redovnih programa zdravstveno usmjerenoga tjelesnog vježbanja, sve s ciljem realnoga preventivnog zdravstvenog djelovanja, u gotovo svim rizičnim skupinama građana.

-   Redovni programi Saveza - program plivanja, program nordijskog hodanja i pješačenja, "Sport za sve" u mjesnim samoupravama - kreću u novoj programskoj shemi objedinjenog članstva, povećanoj satnici i profesionalizaciji stručnog rada trenera sportske rekreacije.

-   Revitalizacija i obnova te povratak svojoj izvornoj namjeni, onih sportskih građevina, parkova i javnih površina, dječjih igrališta i seniorskih vježbališta, namijenjenih sportskoj rekreaciji Grada.

-   Manifestacije sportske rekreacije međunarodnog predznaka su: "Svjetski dan sporta" u svibnju i "Svjetski dan pješačenja" u listopadu te najveća sportsko-rekreacijska manifestacija - "Aktivno ljeto na otvorenom".

-   ZSSR "Sport za sve" zalaže se za povezivanje sustava zdravstva, lokalne samouprave te sporta za sve i tjelesnog vježbanja u užem smislu, u životu grada.

Savez je nositelj EU projekta iz programa Erasmus+ sport već drugu godinu, naziva HEPA - Health and Fitness Assessment for Seniors.

Sportsku rekreaciju u Gradu ne obuhvaća samo aktivnost Saveza, nego je to ukupna aktivnost svih udruženih organizacija - društava sportske rekreacije te one sportsko-rekreacijske aktivnosti, rad udruga, organizacija i pokreta "Sport za sve" koje se provode izvan društava i samog Saveza.

 

5.4. Tjelesna kultura i sportska aktivnost djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

 

Program je namijenjen korisnicima s posebnim potrebama, čiji je broj, nakon ratnih godina, nažalost povećan. Ovaj program realizira u najvećem dijelu Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom i Zagrebački športski savez gluhih.

Program ponajprije obuhvaća članove koji pokazuju sklonosti i sposobnosti za redovito treniranje i natjecanje te im omogućuje sportsko usavršavanje pod stručnim nadzorom. Sport ne samo da unapređuje tjelesno i mentalno zdravlje i prevenira mnoge nezarazne bolesti osoba s invaliditetom već pruža pojedincu priliku za integraciju u društvo i kvalitetniji sveobuhvatni život.

Iznimne sportske rezultate postižu sportaši s invaliditetom u atletici, stolnom tenisu, šahu, alpskom i nordijskom skijanju, plivanju, obaranju ruke, ribolovu, sjedećoj odbojci, kuglanju za slijepe i slabovidne osobe i taekwondou, a veoma su raširena i natjecanja u boćanju CP, streljaštvu, košarci u kolicima i rukometu gluhih osoba.

Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom u 2022. nastavlja provoditi Projekt jačanja kapaciteta članica Hrvatskoga paraolimpijskog odbora pod nazivom "Sportska škola za djecu s teškoćama u razvoju - Kreni i pobijedi". Kroz projekt je zaposlio dva nova djelatnika (trener i voditelj sportske poduke) koji imaju zadatak uključiti što veći broj mladih s invaliditetom u Gradu Zagrebu s ciljem podizanja motoričkih sposobnosti sportskom podukom u trajanju od 3 godine. Krajnji cilj projekta je povećanje broja aktivnih sportaša s invaliditetom razvrstanih u različite sportove i sportske discipline.

Program "Trening kampovi za djecu s teškoćama u razvoju" planiramo provoditi u kontinuitetu jer je to nadogradnja na prethodni projekt s osnovnim ciljem usmjeravanja mladih s teškoćama u različite sportove i discipline te uključivanja mladih u natjecateljski sport koji je nužan za stvaranje budućih paraolimpijskih kandidata.

Posebno značenje sportsko-rekreativnih aktivnosti ogleda se i u tretmanu invalida Domovinskog rata i prevenciji povrata posttraumatskog sindroma ratnih veterana.

Posebno će se skrbiti o potrebama vrhunskih sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša koji postižu iznimne sportske rezultate na europskoj i svjetskoj sportskoj sceni te su istaknuti promotori Republike Hrvatske i Grada Zagreba u svijetu.

Za potrebe rekreativnog plivanja osoba s invaliditetom i gluhih, na posebnoj poziciji u proračunu osigurat će se programski sati za bazen.

 

6. Nositelji sportske kvalitete ili klubovi gradskog značaja

 

Za klubove nositelje sportske kvalitete u svojim sportovima osigurat će se troškovi za temeljne sportske programe klubova. Programskim stavkama klubova nositelja sportske kvalitete pratit će se i sufinancirati šest klubova, od čega dvije ženske ekipe, koji su svojim rezultatima i dugogodišnjim radom zadovoljili osnovne kriterije.

Mjerila i kriteriji za sufinanciranje programa klubova nositelja kvalitete, odnosno klubova od gradskog značaja sastavni su dio ovog programa.

 

7. Programsko korištenje sportskih objekata (školskih i drugih)

 

Programsko korištenje sportskih objekata definirano je člankom 28. Kriterija za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Osim korištenja sportskih objekata koji su pod upravljanjem Ustanove Upravljanje sportskim objektima, gradski sportski savezi i njihove članice mogu koristiti i školske sportske dvorane i druge sportske objekte.

 

V. ZAKLJUČAK

 

U postojećoj gospodarskoj situaciji proračunska sredstva i dalje su sve značajniji dio financiranja ukupnog sporta kroz Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Zagrebački sport obuhvaća oko 105.000 aktivnih sudionika, od kojih je oko 45.000 registriranih sportaša, zatim djece i mladeži oko 30.000, te oko 30.000 rekreativaca. Poticanjem masovnosti u sportu i posebno uključivanjem što većeg broja djece i mladeži, kao osnovne zadaće u 2022., stvaraju se uvjeti za budući razvoj sporta. To znači da treba poduzeti sve da se sačuva, pa i novim uspjesima unaprijedi, postojeća sportska pozicija Grada Zagreba kao najkvalitetnijeg sportskog središta u Hrvatskoj.

Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitni su osnovni zadaci:

-   potpora sportskoj mladeži koja se temelji na radu s perspektivnim sportašima koji izrastaju iz posebnih programa treniranja s mlađim uzrasnim kategorijama; osnovu za takav rad Grad Zagreb ima u velikom broju djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama

-   potpora vrhunskim sportskim klubovima, selekcijama i pojedincima koji su pravo sportsko lice grada na nacionalnom i međunarodnom planu i koji promidžbom sporta pridonose njegovu razvoju

-   poticanje uključivanja što većeg broja građana u raznovrsne oblike sportsko-rekreacijskih aktivnosti u programima gradskih četvrti

-   promicanje rodne ravnopravnosti u sportu.

S punopravnim članicama i klubovima nositeljima programa potpisat će se ugovori o sufinanciranju Programa javnih potreba određenog sporta za 2022. za ukupne programe s utvrđenim međusobnim pravima i obvezama.

Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. u Proračunu Grada Zagreba za 2022. planirana su proračunska sredstva u razdjelu nadležnoga gradskog ureda. Temeljem Zakona o sportu, sredstva za zadovoljenje javnih potreba u sportu Grada Zagreba izdvojit će se na račun Sportskog saveza Grada Zagreba u iznosu od 114.670.000,00 kuna, a nadležni gradski ured raspolagat će sredstvima za nepredviđene izdatke u iznosu od 330.000,00 kuna. Visina sredstava za javne potrebe u sportu Grada Zagreba određuje se prilikom donošenja Proračuna Grada Zagreba te njegove izmjene i dopune, a za 2022. planiran je iznos od 115.000.000,00 kuna.

Očuvanje pozicije najkvalitetnijih i najpopularnijih sportskih kolektiva, nositelja sportske kvalitete u svojim sportovima, nastojat će se postići sufinanciranjem njihovih programa u sklopu ugovora kojim će se definirati međusobni odnosi. Tako im je omogućeno da stabilnim izvorom financiranja dijela svojih programa mogu i dalje planirati aktivnosti koje će im osiguravati vrhunsku sportsku kvalitetu na nacionalnom i međunarodnom planu.

Za ostvarivanje tako visoko postavljenih sportskih ciljeva bitna je i planska izgradnja novih sportskih objekata, rekonstrukcija i obnova postojećih te primjereno upravljanje i održavanje. S tim u vezi potrebno je i dalje izučavati i predlagati efikasnije načine i oblike upravljanja sportskim objektima da bi oni bili još više u funkciji zadovoljavanja javnih potreba sporta Grada Zagreba.

Skrb o službenim međunarodnim i velikim sportskim priredbama te program potpore vrhunskom sportu u nadležnosti je gradskog ureda.

Partnerskim odnosom gradskih upravnih tijela nadležnih za sport i sportske zajednice zajednički će se unaprijediti sportska djelatnost koja je od osobitog interesa za svaku lokalnu zajednicu i šire društvo u cjelini. Gradonačelnik Grada Zagreba će u okviru svojih nadležnosti određivati smjernice razvoja sporta Grada Zagreba, predlagati ih Gradskoj skupštini na usvajanje, a zacrtane programe u ovom dokumentu i svima onima koji slijede, zajednički će provoditi sportska zajednica i gradsko upravno tijelo nadležno za sport te ostala gradska tijela koja su povezana s njihovom provedbom.

Postupak financiranja javnih potreba u sportu Grada Zagreba provest će se temeljem Javnog poziva (https://mojsport.zagreb.hr/zgsport) sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21).

Sufinanciranje svih navedenih programskih stavki iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima za pojedine namjene i kvaliteti prijavljenih programa te mogućnostima njihove realizacije.

 

 


TABLIČNI PREGLED SPORTOVA ZA PROGRAM 2022. GODINU

 

 

 

MEĐUNARODNA FEDERACIJA

NACIONALNI SAVEZ

GRADSKI SAVEZ

Br.

SPORT

Naziv

Broj članica

OI

IOC

SPORT ACCORD

Naziv

Broj

članica

Br.

reg.

sportaša

Naziv

Broj

članica

Br.

akt. reg.

sportaša

1.

ATLETIKA

Međunarodna amaterska atletska federacija (IAAF)

212

DA

DA

DA

Hrvatski atletski savez

101

5626

Zagrebački atletski savez

8

1500

2.

AUTOMOBILIZAM

Međunarodna automobilska federacija (FIA)

245

NE

DA

DA

Hrvatski auto i karting savez

73

675

Zagrebački automobilistički savez

24

160

3.

BADMINTON

Međunarodna badmintonska federacija (BWF)

196

DA

DA

DA

Hrvatski badmintonski savez

30

1143

Zagrebački badmintonski savez

6

349

4.

BASEBALL

Međunarodni baseballski savez (IBAF)

121

DA

DA

DA

Hrvatski baseball savez

15

651

Zagrebački baseball savez

5

179

5.

BICIKLIZAM

Međunarodna biciklistička zajednica (UCI)

189

DA

DA

DA

Hrvatski biciklistički savez

71

661

Zagrebački biciklistički savez

11

143

6.

BILJAR

Međunarodna konfederacija bilijarskih sportova (WCBS)

143

NE

DA

DA

Hrvatski biljarski savez

28

355

Biljarski savez Zagreb

10

152

7.

BOĆANJE*

Međunarodna boćarska federacija (FIB)

68

NE

DA

DA

Hrvatski boćarski savez

362

4615

Boćarski savez Grada Zagreba

12

155

8.

BODY BUILDING

Međunarodna bodybilding federacija (IFBB)

191

NE

NE

DA

Hrvatski body bilding savez

28

350

Zagrebački body bilding savez

3

135

9.

BOKS

Međunarodni amaterski boksački savez (AIBA)

201

DA

DA

DA

Hrvatski boksački savez

65

847

Zagrebački boksački savez

15

313

10.

BRIDŽ

Svjetska federacija bridža (WBF)

147

NE

DA

DA

Hrvatski bridge savez

22

589

Zagrebački bridž savez

7

261

11.

CURLING

Svjetska curling federacija (WCF)

50

DA

DA

DA

Hrvatski curling savez

5

105

Zagrebački curling savez

5

91

12.

DIZANJE UTEGA

Međunarodna dizačka federacija (IWF)

178

DA

DA

DA

Hrvatski dizački savez

9

220

Zagrebački savez za dizanje utega

5

142

13.

GIMNASTIKA

Međunarodna gimnastička federacija (FIG)

148

DA

DA

DA

Hrvatski gimnastički savez

56

4520

Zagrebački gimnastički savez

9

1100

14.

GOLF

Međunarodna golf federacija (WAGC)

150

DA

DA

DA

Hrvatska golf udruga

18

756

Zagrebačka golf udruga

4

350

15.

HOKEJ

Međunarodna hokejska federacija (FIH)

141

DA

DA

DA

Hrvatski hokejski savez

15

989

Zagrebački hokejski savez

7

679

16.

HOKEJ NA LEDU

Međunarodna federacija hokeja na ledu (IIHF)

81

DA

DA

DA

Hrvatski savez hokeja na ledu

27

490

Zagrebački savez hokeja na ledu

12

384

17.

HRVANJE

Međunarodna federacija udruženje hrvačkih stilova (UWW)

180

DA

DA

DA

Hrvatski hrvački savez

32

1845

Savez hrvačkih sportova grada Zagreba

9

652

18.

JEDRILIČARSTVO

Međunarodna jedriličarska federacija (ISAF)

145

DA

DA

DA

Hrvatski jedriličarski savez

115

2319

Zagrebački jedriličarski savez

10

147

19.

JET SKI

Međunarodna motonautička federadcija (UIM)

67

NE

DA

DA

Hrvatski jet ski savez

7

217

Zagrebački jet ski savez

3

135

20

JU JITSU

Ju Jitsu International Federation (JJIF)

103

NE

NE

DA

Hrvatski Ju Jitsu savez

22

241

Zagrebački Ju Jitsu savez

5

104

21.

JUDO

Međunarodna judaška federacija (IJF)

207

DA

DA

DA

Hrvatski judo savez

86

5900

Zagrebački judo savez

12

1750

22.

KAJAK/KANU

Međunarodna federacija kanua (ICF)

167

DA

DA

DA

Hrvatski kajakaški savez

23

1475

Kajakaški savez Zagreb

4

595

23.

KARATE

Međunarodna karatska federacija (WKF)

191

DA

DA

DA

Hrvatski karate saveza

186

7440

Zagrebački karate savez

38

1520

24.

KICKBOXING

Svjetska udruga kickboxing organizacija (WAKO)

123

NE

DA

DA

Hrvatski kickboxing savez

102

2615

Zagrebački kickboxing savez

17

282

25.

KLIZANJE

Međunarodna klizačka zajednica (ISU)

79

DA

DA

DA

Hrvatski klizački savez

9

415

Zagrebački klizački savez

7

385

26.

KONJANIŠTVO

Međunarodna konjička federacija (FEI)

136

DA

DA

DA

Hrvatski konjički savez

70

367

Zagrebački konjički savez

10

135

27.

KOŠARKA

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA)

213

DA

DA

DA

Hrvatski košarkaški savez

180

8500

Košarkaški savez Zagreba

30

1650

28.

KOTURALJKANJE

Međunarodna koturaljkaška federacija (FIRS)

131

DA

DA

DA

Koturaljkaški savez Hrvatske

21

498

Zagrebački koturaljkaški savez

9

247

29.

KUGLANJE

Međunarodna kuglačka federacija (FIQ)

132

NE

DA

DA

Hrvatski kuglački savez

197

3378

Zagrebački kuglački savez

26

475

30.

MAČEVANJE

Međunarodna mačevalačka federacija (FIE)

152

DA

DA

DA

Hrvatski mačevalački savez

13

718

Mačevalački savez Zagreba

9

512

31.

MOTOCIKLIZAM

Međunarodna motociklistička federacija (FIM)

106

NE

DA

DA

Hrvatski motociklistički savez

14

396

Zagrebački motociklistički savez

8

64

32.

NANBUDO**

Međunarodna federacija nanbuda (INF)

31

NE

NE

NE

Hrvatski nanbudo savez

15

597

Zagrebački nanbudo savez

8

380

33.

NOGOMET

Međunarodna federacija nogometnih saveza (FIFA)

208

DA

DA

DA

Hrvatski nogometni savez

1653

109204

Zagrebački nogometni savez

134

13858

34.

OBARANJE RUKU

Svjetski savez za obaranje ruku (WAF)

60

NE

NE

NE

Hrvatski savez za obaranje ruku

10

250

Savez za obaranje ruku Grada Zagreba

3

100

35.

ODBOJKA

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB)

220

DA

DA

DA

Hrvatski odbojkaški savez

180

9430

Zagrebački odbojkaški savez

18

2060

36.

ORIJENTACIJSKI SPORT

Međunarodna orijentacijska federacija (IOF)

71

NE

DA

DA

Hrvatski orijentacijski savez

12

492

Zagrebački planinarski savez

5

327

37.

SPORTSKO PENJANJE*

Međunarodna federacija sportskog penjanja (IFSC)

95

DA

DA

DA

Hrvatski sportsko penjački savez

28

1153

Zagrebački sportsko penjački savez

3

364

38.

PLANINARSTVO

Međunarodna zajednica planinarskih saveza (UIAA)

85

NE

NE

NE

Hrvatski planinarski savez

18

300

Zagrebački planinarski savez

45

3000

39.

PIKADO

Međunarodna pikado federacija (WDF)

63

NE

NE

DA

Hrvatski pikado savez

149

2392

Pikado savez grada Zagreba

29

477

40.

POWERLIFTING*

Međunarodna powerlifting federacija (IPF)

98

NE

NE

DA

Hrvatski powerlifting savez

16

150

Zagrebački powerlifting savez

3

77

41.

PLIVANJE

Međunarodna plivačka federacija (FINA)

205

DA

DA

DA

Hrvatski plivački savez

53

10127

Zagrebački plivački savez

11

1394

42.

RAGBI

Međunarodni ragbi odbor (IRB)

119

DA

DA

DA

Hrvatski ragbijaški savez

22

1065

Zagrebački ragbi savez

9

520

43.

ROCK 'N 'ROLL

Međunarodna federacija šp. plesa (IDSF) i (WRF)

33

NE

DA

DA

Hrvatski rock 'n' roll savez

22

836

Zagrebački rock 'n' roll savez

5

513

44.

RONJENJE

Svjetska federacija podvodnih djelatnosti (CMAS)

93

NE

DA

DA

Hrvatski ronilački savez

110

430

Zagrebački ronilački savez

6

142

45.

RUKOMET

Međunarodna rukometna federacija (IHF)

198

DA

DA

DA

Hrvatski rukometni savez

342

13243

Zagrebački rukometni savez

32

1510

46.

SAMBO

Međunarodna sambo federacija (FIAS)

112

NE

NE

DA

Hrvatski sambo savez

14

725

Zagrebački sambo savez

5

193

47.

SAVATE

Međunarodna savate federacija (FIS)

63

NE

NE

DA

Hrvatski savate savez

26

1200

Zagrebački savate savez

4

125

48.

SINKRONIZIRANO PLIVANJE

Međunarodna federacija FIN-a, LEN-a

94 i 77

DA

DA

DA

Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja

11

550

Zagrebački savez sinkroniziranog plivanja

4

280

49.

SKIJANJE

Međunarodna skijaška federacija (FIS)

130

DA

DA

DA

Hrvatski skijaški savez

58

1156

Zagrebački skijaški savez

17

276

50.

SKIJANJE NA VODI**

Međunarodna federacija skijanja na vodi (IWWF)

92

NE

NE

DA

Hrvatski savez skijanja na vodi

6

8

Zagrebački savez za skijanje na vodi i wakeboard

3

12

51.

SKOKOVI U VODU

Međunarodna plivačka federacija (FINA)

204

DA

DA

DA

Hrvatski savez za skokove u vodu

9

202

Zagrebački savez za skokove u vodu

4

269

52.

SOFTBALL

Međunarodna softballska federacija (ISF)

129

DA

DA

DA

Hrvatski softball savez

8

753

Zagrebački softball savez

7

720

53.

SQUASH

Svjetska squash federacija (WSF)

150

NE

DA

DA

Hrvatski squash savez

5

134

Zagrebački squash savez

5

134

54.

STOLNI TENIS

Međunarodna stolnoteniska federacija (ITTF)

226

DA

DA

DA

Hrvatski stolnoteniski savez

141

3581

Stolnoteniski savez Zagreba

12

295

55.

STRELIČARSTVO

Međunarodna streličarska federacija (WA)

159

DA

DA

DA

Hrvatski streličarski savez

43

596

Zagrebački streličarski savez

7

377

56.

STRELJAŠTVO

Međunarodna streljačka federacija (ISSF)

164

DA

DA

DA

Hrvatski streljački savez

179

1821

Zagrebački streljački savez

18

330

57.

ŠAH

Međunarodna šahovska federacija (FIDE)

188

NE

DA

DA

Hrvatski šahovski savez

211

4054

Zagrebački šahovski savez

24

548

58.

SPORTSKI PLES

Međunarodna sportsko plesna federacija (WDSF)

91

DA

DA

DA

Hrvatski sportski plesni savez

23

584

Zagrebački sportski plesni savez

5

356

59.

SPORTSKI RIBOLOV

Međunarodna federacija sportskog ribolova (F.I.P.S, FIPS MUCH, ICSF)

118

NE

NE

DA

Hrvatski športsko-ribolovni savez

325

3500

Savez sportsko ribolovnih društava grada Zagreba

26

145

60.

SP. RIBOLOV NA MORU

Međunarodna federacija sportskog ribolova (C.I.P.S, F.I.P.S-M, C.M.A.S, S.C.A.A)

118

NE

NE

DA

Hrvatski savez za sportski ribolov na moru

8

300

Zagrebački savez za sportski ribolov na moru *

5

71

61.

TAEKWONDO

Svjetska taekwondo federacija (WTF)

208

DA

DA

DA

Hrvatski taekwondo savez

145

3148

Zagrebački taekwondo savez

36

2411

62.

TAJLANDSKI BOKS*

Svjetska federacija tajlandskog boksa (IFMA)

139

NE

DA

DA

Hrvatski savez tajlandskog boksa

18

380

Savez tajlandskog boksa Grada Zagreba

3

84

63.

TENIS

Međunarodna teniska federacija (ITF)

220

DA

DA

DA

Hrvatski teniski savez

118

1800

Zagrebački teniski savez

27

720

64.

TRIATLON

Međunarodni triatlonski savez (ITU)

170

DA

DA

DA

Hrvatski triatlonski savez

32

1076

Zagrebački triatlonski savez

6

679

65.

VATERPOLO

Međunarodna plivačka federacija (FINA)

193

DA

DA

DA

Hrvatski vaterpolski savez

70

2600

Zagrebački vaterpolo savez

7

700

66.

VESLANJE

Međunarodna veslačka federacija (FISA)

153

DA

DA

DA

Hrvatski veslački savez

32

1315

Veslački savez Zagreba

6

711

67.

WUSHU

Međunarodna wushu federacija (IWUF)

142

NE

DA

DA

Hrvatski wushu savez

24

539

Zagrebački wushu savez

11

179

68.

ZRAKOPLOVSTVO

Svjetska federacija zračnih sportova (FAI)

102

NE

DA

DA

Hrvatski zrakoplovni savez

46

108

Zagrebački zrakoplovni savez

11

113

69.

SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC)

170

DA

DA

DA

Hrvatski paraolimpijski odbor

11

1200

Zagrebački sportski savez osoba s invaliditetom

40

1058

70.

SPORT GLUHIH

Međunarodne olimpijske igre gluhih (ICDS)

119

DA

DA

DA

Hrvatski sportski savez gluhih

16

495

Zagrebački sportski savez gluhih

13

206

71.

SPORTSKA REKREACIJA

Međunarodno udruženje "Sport za sve" (TAFISA)

 

NE

NE

DA

Hrvatski savez sportske rekreacije "Sport za sve"

 

 

Zagrebački savez sportske rekreacije "Sport za sve"

16

30000

72.

ŠKOLSKI SPORT

Međunarodna federacija školskoga sporta (ISF)

 

NE

NE

DA

Hrvatski školski sportski savez

 

 

Školski sportski savez Grada Zagreba

201

18065

73.

SVEUČILIŠNI SPORT

Međunarodna federacija sveučilišnog sporta (FISU)

 

NE

NE

DA

Hrvatski sveučilišni sportski savez

 

 

Zagrebački sveučilišni sportski savez

32

6782

74.

SPORTAŠI VETERANI

-

 

 

 

 

 

 

 

Društvo sportaša veterana i rekreativaca

 

198

 

Legenda:

OI - Sport u programu olimpijskih igara

IOC - međunarodne federacije/organizacije koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor

GAISF - međunarodne federacije članice Općeg saveza međunarodnih sportskih federacija

* privremeni članovi, ** pridruženi članovi

 


STATUS SPORTOVA U PROGRAMU - KRITERIJI ZA 2022.

 

Uvjet za razredbu jest status međunarodne federacije u Međunarodnom olimpijskom odboru (IOC) i Općem savezu međunarodnih sportskih federacija (SPORTACCORD)

 

I. KRITERIJI - EKIPNI SPORTOVI

 

1. Razvijenost sporta

 

1.1.

Broj klubova u gradskom savezu

1 klub - 1 bod

1.2.

Broj klubova u gradskom savezu koji su u sustavu natjecanja sa svim uzrasnim kategorijama

1 klub - 1 bod

1.3.

Broj registriranih sportaša u gradskom savezu

 

 

koji sudjeluju u sustavu natjecanja

10 sportaša - 1 bod

1.4.

Broj klubova u nacionalnom savezu

20 klubova - 1 bod

1.5.

Broj registriranih sportaša u nacionalnom savezu

 

 

koji sudjeluju u sustavu natjecanja

50 sportaša - 1 bod

1.6.

Broj članica u međunarodnoj federaciji tog sporta

20 zemalja - 1 bod

 

Maksimalan mogući broj bodova po kriteriju razvijenosti iznosi 500 ili 100 %, koliko dobiva prvorangirani sport po kriteriju razvijenosti. Drugorangirani ima najmanji zaostatak u odnosu na prvorangirani, trećerangirani najmanji zaostatak u odnosu na drugorangirani itd. S pomoću informatičke aplikacije izvršeno je ponderiranje pojedinih potkriterija tako da se najveći koeficijent pridruži potkriteriju 1.3., a najmanja vrijednost pondera potkriteriju 1.6.

 

2. Sportska kvaliteta

2.1. Sportski rezultati u razdoblju dvaju olimpijskih ciklusa

 

Vrednovanje sportskih rezultata odnosi se na medalje osvojene na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima nacionalnih selekcija, europskim kupovima najviše razine (ukupni poredak), europskom klupskom prvenstvu, mediteranskim igrama, svjetskom kupu (ukupni poredak), olimpijskim igrama mladih i europskom juniorskom olimpijskom festivalu. Iznimno, ako u pojedinom sportu ne postoji neko od navedenih natjecanja, može se navesti drugo natjecanje koje je po kvaliteti, važnosti i drugim parametrima ekvivalent jednom od predloženih natjecanja.

 

2.1.1. Rezultati postignuti u seniorskoj konkurenciji na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.1.1.

Zlatna medalja

10 bodova

2.1.1.2.

Srebrna medalja

6 bodova

2.1.1.3.

Brončana medalja

4 boda

 

2.1.2. Rezultati postignuti u konkurenciji mlađih seniora na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.2.1.

Zlatna medalja

7,5 bodova

2.1.2.2.

Srebrna medalja

4,5 bodova

2.1.2.3.

Brončana medalja

3 boda

 

2.1.3. Rezultati postignuti u konkurenciji juniora i kadeta na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.3.1.

Zlatna medalja

5 bodova

2.1.3.2.

Srebrna medalja

3 boda

2.1.3.3.

Brončana medalja

1 bod

 

Bodovi temeljem medalja osvojenih u sportu, odnosno disciplini koja nije u programu olimpijskih igara množe se s 0,5.

 

2.2. Kategorizirani sportaši

 

Vrednovanje po kriteriju kategoriziranih sportaša provodi se tako da se određenoj kategoriji dodijeli određeni broj bodova:

2.2.1.

Prva kategorija sportaša

10 bodova

2.2.2.

Druga kategorija sportaša

9 bodova

2.2.3.

Treća kategorija sportaša

8 bodova

2.2.4.

Četvrta kategorija sportaša

5 bodova

2.2.5.

Peta kategorija sportaša

4 boda

2.2.6.

Šesta kategorija sportaša

3 boda

 

2.3. Nacionalno prvenstvo

 

Ako je zagrebački klub u protekloj natjecateljskoj sezoni ili u tekućoj do 30. lipnja osvojio naslov državnog prvaka na seniorskom nacionalnom prvenstvu, sportu se dodjeljuje 50 bodova.

Maksimalan mogući broj bodova po kriteriju sportske kvalitete iznosi 500 ili 100 %, koliko dobiva prvorangirani sport po kriteriju razvijenosti. Drugorangirani ima najmanji zaostatak u odnosu na prvorangirani, trećerangirani najmanji zaostatak u odnosu na drugorangirani itd. S pomoću informatičke aplikacije izvršeno je ponderiranje pojedinih potkriterija tako da se najveći koeficijent pridruži potkriteriju 2.1., a najmanja vrijednost pondera potkriteriju 2.2.

 

Temeljem navedenoga, sportovi su razvrstani u pet razreda:

-  I. razred - iznad 501 boda

-  II. razred - od 301 do 500 bodova

-  III. razred - od 201 do 300 bodova

-  IV. razred - od 101 do 200 bodova

-  V. razred - ispod 100 bodova

 

II. KRITERIJI - POJEDINAČNI SPORTOVI

 

1. Razvijenost sporta

 

1.1.

Broj klubova u gradskom savezu

1 klub - 1 bod

1.2.

Broj klubova u gradskom savezu koji su u sustavu natjecanja sa svim uzrasnim kategorijama

1 klub - 1 bod

1.3.

Broj registriranih sportaša u gradskom savezu koji sudjeluju u sustavu natjecanja

10 sportaša - 1 bod

1.4.

Broj klubova u nacionalnom savezu

2 kluba - 1 bod

1.5.

Broj registriranih sportaša u nacionalnom savezu koji sudjeluju u sustavu natjecanja

50 sportaša - 1 bod

1.6.

Broj članica u međunarodnoj federaciji tog sporta

20 zemalja - 1 bod

 

Maksimalan mogući broj bodova po kriteriju razvijenosti iznosi 500 ili 100 %, koliko dobiva prvorangirani sport po kriteriju razvijenosti. Drugorangirani ima najmanji zaostatak u odnosu na prvorangirani, trećerangirani najmanji zaostatak u odnosu na drugorangirani itd. Pomoću informatičke aplikacije izvršeno je ponderiranje pojedinih potkriterija tako da se najveći koeficijent pridruži potkriteriju 1.3., a najmanja vrijednost pondera potkriteriju 1.6.

 

2. Sportska kvaliteta

2.1. Sportski rezultati u razdoblju dvaju olimpijskih ciklusa

 

Vrednovanje sportskih rezultata odnosi se na medalje osvojene na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, europskim prvenstvima nacionalnih selekcija, europskim kupovima najviše razine (ukupni poredak), europskom klupskom prvenstvu, mediteranskim igrama, svjetskom kupu (ukupni poredak), olimpijskim igrama mladih i europskom juniorskom olimpijskom festivalu. Iznimno, ako u pojedinom sportu ne postoji neko od navedenih natjecanja, može se navesti drugo natjecanje koje je po kvaliteti, važnosti i drugim parametrima ekvivalent jednom od predloženih natjecanja.

 

2.1.1. Rezultati postignuti u seniorskoj konkurenciji na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.1.1.

Zlatna medalja

10 bodova

2.1.1.2.

Srebrna medalja

6 bodova

2.1.1.3.

Brončana medalja

4 boda

 

2.1.2. Rezultati postignuti u konkurenciji mlađih seniora na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.2.1.

Zlatna medalja

7,5 bodova

2.1.2.2.

Srebrna medalja

4,5 bodova

2.1.2.3.

Brončana medalja

3 boda

 

2.1.3. Rezultati postignuti u konkurenciji juniora i kadeta na navedenim natjecanjima boduju se na sljedeći način:

2.1.3.1.

Zlatna medalja

5 bodova

2.1.3.2.

Srebrna medalja

3 boda

2.1.3.3.

Brončana medalja

1 bod

Bodovi temeljem medalja osvojenih u sportu, odnosno disciplini koja nije u programu olimpijskih igara množe se s 0,5.

 

2.2. Kategorizirani sportaši

 

Vrednovanje po kriteriju kategoriziranih sportaša provodi se tako da se određenoj kategoriji dodijeli određeni broj bodova:

2.2.1.

Prva kategorija sportaša

10 bodova

2.2.2.

Druga kategorija sportaša

9 bodova

2.2.3.

Treća kategorija sportaša

8 bodova

2.2.4.

Četvrta kategorija sportaša

5 bodova

2.2.5.

Peta kategorija sportaša

4 boda

2.2.6.

Šesta kategorija sportaša

3 boda

 

2.3. Nacionalno prvenstvo

 

Maksimalno 50 bodova dobiva sport za osvojeno seniorsko prvenstvo u protekloj natjecateljskoj sezoni i tekućoj sezoni do 30. lipnja. Točan broj bodova ovisit će o broju disciplina u kojima su zagrebački sportaši osvojili nacionalno prvenstvo.

Maksimalan mogući broj bodova po kriteriju sportske kvalitete iznosi 500 ili 100 %, koliko dobiva prvorangirani sport po kriteriju razvijenosti. Drugorangirani ima najmanji zaostatak u odnosu na prvorangirani, trećerangirani najmanji zaostatak u odnosu na drugorangirani itd. S pomoću informatičke aplikacije izvršeno je ponderiranje pojedinih potkriterija tako da se najveći koeficijent pridruži potkriteriju 2.1., a najmanja vrijednost pondera potkriteriju 2.2.

 

Temeljem navedenoga, sportovi su razvrstani u pet razreda:

-  I. razred - iznad 501 boda

-  II. razred - od 301 do 500 bodova

-  III. razred - od 201 do 300 bodova

-  IV. razred - od 101 do 200 bodova

-  V. razred - ispod 100 bodova

 

Napomena:       Članice koje u svom sastavu udružuju više sportova (sportovi izvan razredbenih kriterija) mogu se koristiti postojećim kriterijima za svoje interne potrebe.

 

 

 

Status sportova (poredak) u Programu za 2022. godinu

 

EKIPNI SPORTOVI

 

Sportovi unutar razredbenih uvjeta - redovni članovi

 

Red. broj

RAZRED SPORTA

SPORT

RAZVIJENOST SPORTA

SPORTSKA KVALITETA

UKUPNO BODOVA

BODOVI

1.

I.

NOGOMET

500

199

666

2.

I.

VATERPOLO

48

500

548

3.

I.

RUKOMET

103

441

544

4.

II.

KOŠARKA

113

251

364

5.

III.

ODBOJKA

101

130

231

6.

IV.

SOFTBALL

58

111

169

7.

IV.

RAGBI

46

91

137

8.

IV.

HOKEJ NA TRAVI

40

89

129

9.

IV.

HOKEJ NA LEDU

38

63

101

10.

V.

CURLING

15

58

73

11.

V.

BASEBALL

27

29

56

 

 

 

POJEDINAČNI SPORTOVI

 

Sportovi unutar razredbenih uvjeta - redovni članovi

 

Red. broj

RAZRED

SPORTA

SPORT

RAZVIJENOST SPORTA

SPORTSKA KVALITETA

UKUPNO BODOVA

BODOVI

1.

I.

TAEKWONDO

500

361

861

2.

I.

KARATE

435

372

807

3.

I.

TENIS

288

489

777

4.

I.

VESLANJE

150

500

650

5.

I.

KAJAK/KANU

125

465

590

6.

I.

ATLETIKA

258

326

584

7.

I.

STRELJAŠTVO

175

374

549

8.

I.

JUDO

313

202

515

9.

II.

GIMNASTIKA

226

250

476

10.

II.

KUGLANJE

242

224

466

11.

II.

PLIVANJE

299

146

445

12.

II.

HRVANJE

192

199

391

13.

II.

BOKS

161

229

390

14.

II.

STRELIČARSTVO

128

208

336

15.

II.

STOLNI TENIS

182

138

320

16.

II.

SKIJANJE

135

179

314

17.

III.

TRIATLON

129

158

287

18.

III.

BOĆANJE *

154

126

280

19.

III.

RONILAŠTVO

38

239

277

20.

III.

PIKADO

117

137

254

21.

III.

KLIZANJE

115

131

246

22.

III.

MAČEVANJE

121

122

243

23.

III.

BODY BUILDING

61

170

231

24.

III.

SPORTSKI RIBOLOV

112

117

229

25.

III.

BADMINTON

98

106

204

26.

III.

ZRAKOPLOVSTVO

137

64

201

27.

IV.

AUTOMOBILIZAM

86

105

191

28.

IV.

SINKRONIZIRANO PLIVANJE

91

85

176

29.

IV.

ORIJENTACIJSKI SPORT

79

89

168

30.

IV.

AKROBATSKI ROCK'N'ROLL

95

72

167

31.

IV.

KICKBOXING

92

66

158

32.

IV.

JET SKI

26

125

151

33.

IV.

SKOKOVI U VODU

86

63

149

34.

IV.

ŠAH

137

11

148

35.

IV.

JU-JITSU

51

81

132

36.

IV.

SAVATE

27

101

128

37.

IV.

GOLF

70

54

124

38.

IV.

KOTURALJKANJE

56

66

122

39.

IV.

SAMBO

42

78

120

40.

IV.

KONJIČKI SPORT

56

62

118

41.

IV.

BRIDŽ

56

58

114

42.

IV.

BILJAR

50

63

113

43.

IV.

SPORTSKO PENJANJE

57

54

111

44.

IV.

DIZANJE UTEGA

53

54

107

45.

IV.

JEDRENJE

91

16

107

46.

IV.

SPORTSKI PLES

41

63

104

47.

IV.

BICIKLIZAM

99

2

101

48.

V.

WUSHU

54

40

94

49.

V.

SKVOŠ

33

58

91

50.

V.

OBARANJE RUKE

33

57

90

51.

V.

MOTOCIKLIZAM

33

56

89

52.

V.

PLANINARSTVO

46

0

46

 

Sportovi izvan razredbenih uvjeta - redovni članovi

Red. broj.

SPORT

1.

SPORT VETERANA I REKREATIVACA

2.

SPORT GLUHIH

3.

SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

4.

STUDENTSKI SPORT

5.

ŠKOLSKI SPORT

6.

SPORTSKA REKREACIJA

 

Pridruženi i privremeni članovi (Vijeće pridruženih članova)

Red. broj.

SPORT

1.

BOĆANJE*

2.

POWERLIFTING*

3.

SPORTSKO PENJANJE*

4.

TAJLANDSKI BOKS*

5.

SKIJANJE NA VODI I WAKEBOARD**

6.

SPORTSKI RIBOLOV NA MORU**

7.

NANBUDO**

 

* privremeni članovi

** pridruženi članovi

 

 

Kriterij za utvrđivanje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba

 

I. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

U skladu s člankom 76. Zakona o sportu te člankom 21. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, ovim se aktom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za utvrđivanje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba, kao i način raspoređivanja i dodjele sredstava te način praćenja korištenja dodijeljenih sredstava (dalje u tekstu: Kriteriji).

Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba obuhvaćaju se svi oblici poticanja sporta i sportske djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju sportskog života Grada Zagreba.

 

Članak 2.

 

Javne potrebe, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba, jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i aktivnosti u sportu od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad Zagreb programom utvrdi kao svoju javnu potrebu, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

1.   poticanjem i promicanjem sporta

2.   provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

3.   djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza

4.   sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša

5.   zapošljavanjem osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu

6.   sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana

7.   sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

8.   planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba

9.   provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

 

II. Postupak utvrđivanja programa

 

Članak 3.

 

Postupak utvrđivanja programa u smislu ovih kriterija primjenjuje se na utvrđivanje sportskih programa od interesa za Grad Zagreb kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Dijelovi Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba koji su od interesa za Grad Zagreb i zakonom su definirani kao javna potreba lokalne razine jesu funkcioniranje sustava sporta, tj. Stručne službe Sportskog saveza Grada Zagreba, stipendije sportaša, nagrade sportašima, osiguranje sportaša, informativna i promidžbena djelatnost, informatička djelatnost, međunarodna suradnja, usavršavanje stručnih kadrova, istraživačko-razvojni projekti te se njihovo utvrđivanje ne provodi putem javnog poziva.

Programsko korištenje sportskih objekata koji su u sastavu ustanove Upravljanje sportskim objektima sastavni je dio Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, u kojem se iskazuje cjenik sata pojedinih sportskih objekata u sastavu Ustanove Upravljanje sportskim objektima ili paušal za objekte za koje nije moguće utvrditi jediničnu cijenu.

S obzirom na to da je osnivač Ustanove Upravljanje sportskim objektima Grad Zagreb, Ustanova je u proračunu Grada Zagreba iskazana po ekonomskoj klasifikaciji kao proračunski korisnik.

U Planu sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba iskazuje se odgovarajuća satnica (detaljni prikaz) te rekapitulacija programa sa sredstvima po objektima, s iskazanim dijelom programskog korištenja i dijelom za investicijsko održavanje površina u sklopu većih objekata s otvorenim sadržajima.

Utvrđivanje dijela sportskih programa od interesa za Grad Zagreb i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se Javnim pozivom koji provodi Sportski savez Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Javni poziv, koji se raspisuje za sljedeću plansku godinu za predlaganje dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) objavljuje se na web-stranici Sportskog saveza Grada Zagreba, dok će se prijave podnositi putem web-aplikacije ZG Sport. Rok za podnošenje prijava je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave javnog poziva.

Tekst javnog poziva obvezno sadrži djelatnosti, odnosno područja sporta za koja se mogu predlagati programi i rok u kojemu se prijave podnose.

Javni poziv objavljuje se u tekućoj godini za sljedeću godinu.

 

Članak 5.

 

Javni poziv iz članka 3. ovih kriterija raspisuje se za sljedeće programske stavke:

1.   Razvojni programi:

-  Sportski centri

-  Skrb o perspektivnim sportašima

-  Drugi razvojni programi

2.   Temeljni programi sportskih klubova objedinjeni u programu saveza:

-  Profesionalni stručni rad trenera

-  Organizatori sportskih aktivnosti

-  Domaća i međunarodna natjecanja

-  Potpora za razvoj sporta (za pridružene i privremene članice)

-  Potpora za povremeni stručni rad trenera

-  Sportske priredbe gradskog značaja

3.   Djelovanje gradskih sportskih saveza:

-  Stručni rad tajnika (profesionalni i honorarni)

-  Materijali izdaci

-  Izdaci za financijski servis

-  Izdaci za reviziju / revizijski uvid

4.   Stipendije sportaša specifičnih sportova

5.   Program školskog sporta, izvannastavne aktivnosti učenika - Odmorko

6.   Programi sportske rekreacije:

-  Potpora za rad društava rekreacije

-  Razvojni programi društava sportske rekreacije

-  Redovni programi sportske rekreacije

7.   Programi klubova nositelja kvalitete

-  Stručni rad profesionalni i materijalna prava nositelja kvalitete

-  Domaća natjecanja klubova nositelja kvalitete

-  Međunarodna natjecanja klubova nositelja kvalitete

-  Pripreme za natjecanje i potpore klubova nositelja kvalitete

-  Razvojni programi mladih klubova nositelja kvalitete

8.   Korištenje sportskih objekata

-  Objekti pod upravljanjem Ustanove Upravljanje sportskim objektima (samo satnica)

-  Školski objekti (satnica u skladu s cjenikom iz Programa javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva)

-  Drugi objekti (paušalni iznos)

 

Članak 6.

 

Pravo podnošenja prijave na javni poziv za program javnih potreba u sportu Grada Zagreba imaju gradski sportski savezi koji su članovi Sportskog saveza Grada Zagreba i njihove članice (sportski klubovi).

Sportski klubovi u okviru prijave gradskih sportskih saveza ne mogu biti uvršteni u program ako nisu sudjelovali u sustavu natjecanja sa svim uzrasnim kategorijama (seniorska kategorija nije uvjet za prijavu) minimalno 3 godine ili/i više sukladno aktima gradskih saveza.

Detalji uvjeta za prijavu bit će propisani Javnim pozivom za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022., a koju donosi Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba.

Stručne i tehničke poslove obrade podnesenih prijedloga programa obavljaju djelatnici Stručne službe Sportskog saveza Grada Zagreba.

 

Članak 7.

 

Programe razmatra i predlaže, zajedno s iznosom financijskih sredstava za njihovu realizaciju Stručno programsko povjerenstvo, i to na temelju raspoloživih proračunskih sredstva, stručne podloge i podataka dobivenih od Stručne službe i vrednovanja posebnog Povjerenstva za vrednovanje programa koje imenuje glavni tajnik.

 

Članak 8.

 

Opseg programa koji se uvrštavaju u Plan sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu ovisi o njihovoj novčanoj vrijednosti, sredstvima koja se za tu namjenu planiraju u proračunu Grada Zagreba za proračunsku godinu u kojoj se Program donosi i stručnoj ocjeni predloženog programa.

Raspored sredstava na pojedine nositelje programa utvrđuje se Planom sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Plan sredstava), a na prijedlog Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba.

Iznimno, prije donošenja Plana sredstava, gradonačelnik može odobriti sredstva za provođenje redovne programske djelatnosti nositelju programa koji se prijavio na javni poziv i koji je Stručno-programsko povjerenstvo predložilo za uvrštavanje u Prijedlog plana sredstava, a na prijedlog Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba. Sredstva se mogu odobriti do najviše 50 % iznosa koji je predložen za uvrštavanje u Prijedlog plana sredstava.

 

Članak 9.

 

Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za svaku proračunsku godinu donosi Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Skupštine Sportskog saveza Grada Zagreba, zajedno s donošenjem proračuna.

 

III. Praćenje korištenja sredstava

 

Članak 10.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, javne potrebe u sportu lokalne razine realiziraju se na račun sportske zajednice. Za dio programa koji se realizira putem računa Sportskog saveza Grada Zagreba, nadležni gradski ured sklapa ugovor sa Sportskim savezom Grada Zagreba što proizlazi iz odredaba Zakona o udrugama odnosno Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21), a SSGZ će s ostalim nositeljima programa koji su prihvaćeni putem javnog poziva sklopiti ugovor o realizaciji tog dijela programa.

Ugovorom se utvrđuje način korištenja, izvještavanja i praćenja programa.

Ovisno o specifičnosti programa, ugovorima se utvrđuje vrijeme realizacije programa, visina odobrenih sredstava s dinamikom isplate, obveza podnošenja izvješća o izvršenju programa te obveza korisnika sredstava da u slučaju nastanka objektivnih smetnji ili drugih teškoća koje onemogućuju izvršenje programa o tome obavijesti davatelja sredstava.

 

Članak 11.

 

Kontrolu realizacije (izvršenja) pojedinog programa provodi Stručna služba Sportskog saveza Grada Zagreba, na temelju planova i izvješća predanih putem aplikacije ZG sport o izvršenju ugovorenog Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za određenu kalendarsku godinu.

Ako korisnik sredstava u ugovorenom roku ne podnese izvješće o izvršenju programa ili se na osnovi dostavljenog izvješća i uvida u dokumentaciju utvrdi da program nije izvršen u skladu s odredbama ugovora, korisnik sredstava obvezan je vratiti primljena sredstva u roku od 15 dana od dana isteka ugovorenog roka za izvršenje programa, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.

O izvršenju programa javnih potreba i utrošku sredstava sportska zajednica Grada Zagreba izvještava nadležni gradski ured u rokovima propisanima Zakonom o proračunu.

Nadležni gradski ured prati i nadzire izvršenje programa javnih potreba te prati korištenje i utrošak sredstava za te programe.

 

IV. Kriteriji vrednovanja programa prema programskim područjima sporta

 

Članak 12.

 

Vrednovanje programa obavlja se prema kriterijima na temelju kojih nadležno Stručno-programsko povjerenstvo kao stručno savjetodavno tijelo razmatra i odabire programe za svako pojedino programsko područje sporta, odnosno sportske djelatnosti.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode povjerenstva za ocjenu sljedećih programa:

-   Program javnih potreba za saveze

-   Program javnih potreba za klubove

-   Program javnih potreba za klubove nositelje kvalitete

-   Program javnih potreba za savez sportske rekreacije

-   Program javnih potreba za školski sport

-   Program javnih potreba za sveučilišni sport

-   Program javnih potreba za sport gluhih osoba

-   Program javnih potreba za sport osoba s invaliditetom

-   Program javnih potreba za privremene i pridružene članice

 

Članak 13.

 

Kriteriji se utvrđuju za svaki program posebno.

Zajednički kriteriji u pravilu iskazuju zajedničke parametre koje trebaju ispunjavati predloženi programi u svim djelatnostima sporta.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga programa primjenjivat će se sljedeći zajednički kriteriji:

-   kvaliteta sadržaja ponuđenoga programa

-   važnost programa za oblikovanje sportske ponude Grada Zagreba

-   stručnost i profesionalno iskustvo nositelja programa

-   iskazana financijska potpora iz drugih izvora

-   izvršavanje ugovornih i programskih obveza iz prethodnih godina.

Osim zajedničkih kriterija iz prethodnoga stavka primjenjivat će se i posebni kriteriji kojima se iskazuju specifičnosti koje trebaju ispunjavati programi za pojedine djelatnosti sporta.

 

Članak 14.

 

Za temeljnu djelatnost sportskog kluba, sportsku pripremu, trening i natjecanja sportaša utvrđuju se posebni kriteriji.

U pojedinačnim sportovima (osim kriterija broja kategoriziranih sportaša) vrednuje se:

-   rang sporta

-   obvezan je rad sa svim uzrasnim kategorijama uključenima u sustav natjecanja

-   tradicija stvaranja vrsnih pojedinaca

-   zastupljenost članova kluba u nacionalnoj vrsti

-   ostvarenje ekipnih rezultata kluba

-   sustavan rad s mladima, broj sportaša koji su prošli kroz sustav natjecanja

-   razvoj sportaša koji su potekli u klubu, a ne "kupnja vrhunskih" sportaša iz drugih sredina.

U ekipnim sportovima vrednuje se:

-   sustavan rad sa svim uzrasnim kategorijama tog sporta i obvezan nastup u sustavu natjecanja (tako da rangiranje selekcije neće biti isključivo po kriteriju kategoriziranih sportaša, gdje samo seniori nose visoki rang)

-   unutar pojedinog sporta vrednuju se i dosezi ekipa na prvenstvima Hrvatske i Zagreba u mlađim uzrasnim kategorijama (uz uvjet minimalnog broja ekipa u natjecanju)

-   promidžba Grada i države

-   rang europskih ligaških natjecanja

-   kontinuitet sportskog rezultata na domaćemu i međunarodnom planu

-   razvijenost sustava domaćih natjecanja

-   rang sporta

-   klubovima se priznaje rang koji ostvare u natjecanju po završetku sezone, neovisno o kasnijim prelascima igrača iz kluba u klub.

 

Članak 15.

 

Prema postojećim načelima kategorizacije sportaša, što ih je propisao Hrvatski olimpijski odbor, nastavljaju se sljedeći preduvjeti za rangiranje selekcija klubova.

 

EKIPNI SPORTOVI

 

Selekcija I. kategorije:

-  Više od 4 sportaša I. i II. kategorije u sportu I. razreda

-  Minimalno III. kategorija ostatak momčadi (ekipe) u sportu I. razreda

-  Više sportaša IV., V. i VI. kategorije u sportu I. razreda

 

Selekcija II. kategorije:

-  2 sportaša I. kategorije u sportu I. razreda ili

-  1 - 3 sportaša II. kategorije u sportu I. razreda

-  Minimalno III. kategorija ostatak momčadi (ekipe) u sportu I. razreda

-  Više sportaša IV., V. i VI. kategorije u sportu I. razreda

-  2 - 4 sportaša I. kategorije u sportu II. razreda ili

-  2 - 4 sportaša II. kategorije u sportu II. razreda

-  Minimalno III. kategorija ostatak momčadi (ekipe) u sportu II. razreda

-  Više sportaša IV., V. i VI. kategorije u sportu II. razreda

 

Selekcija III. kategorije:

-  Minimalno III. kategorija momčadi (ekipe) u sportu I. razreda

-  Više sportaša IV., V. i VI. kategorije u sportu I. razreda

-  1 - 2 sportaša I. kategorije u sportu II. razreda ili

-  1 - 2 sportaša II. kategorije u sportu II. razreda; i

-  Više od 7 sportaša III. kategorije u sportu II. razreda

-  Više sportaša IV., V. i VI. kategorije u sportu II. razreda

-  Više od 3 sportaša I. ili II. kategorije u sportu III. razreda i

-  Više od 7 sportaša III. kategorije u sportu III. razreda

-