Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 1. prosinca 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i imenovanju članova

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20 i KLASA: 804-01/20-01/29, URBROJ: 251-03-02-20-6 od 17. 11. 2020., u daljnjem tekstu: Stožer) u članku 2. riječi: "25 članova" zamjenjuju se riječima: "27 članova".

 

2. Za članove Stožera imenuju se:

- Božidar Ćurić, specijalist inženjer kriznog menadžmenta, voditelj Županijskog centra 112 Zagreb;

- Ivana Portolan Pajić, dr. med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-01/20-01/29

URBROJ: 251-03-02-20-10

Zagreb, 1. 12. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.