Na temelju članka 56. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) i članka 34. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09 i 3/12), gradonačelnik Grada Zagreba, 12. rujna 2012., donosi

 

ZAKLJUČAK

o dopuni Zaključka o visini slobodno ugovorene najamnine

 

1. U Zaključku o visini slobodno ugovorene najamnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09), iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. Visina slobodno ugovorene najamnine za dio stana koji se nalazi u imovini Grada Zagreba, a koristi ga osoba za koju Zakonom o najmu stanova nije određeno plaćanje zaštićene najamnine, utvrđuje se u mjesečnom iznosu peterostrukoga mjesečnog iznosa zaštićene najamnine."

 

2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 371-04/12-01/138

URBROJ: 251-03-02-12-2

Zagreb, 12. rujna 2012.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.