Na temelju članka 38. točke 21. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99,19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 19. prosinca 2013., donijela je

 

ODLUKU

o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

Ustanova Upravljanje sportskim objektima osnovana je Odlukom o osnivanju ustanove Upravljanje sportskim objektima Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 6. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: Odluka).

Zagrebački holding d.o.o. donio je 18. prosinca 2013. Odluku o prijenosu osnivačkih prava KLASA: DIR-09-13-3081, URBROJ: 08-01/1-13-05, kojom se osnivačka prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima prenose na Grad Zagreb, bez naknade.

 

Članak 2.

 

Grad Zagreb prihvaća prijenos osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Grad Zagreb.

 

Članak 3.

 

Ovom se odlukom uređuju prava i obveze Grada Zagreba kao osnivača ustanove Upravljanje sportskim objektima (u daljnjem tekstu: Ustanova).

 

Članak 4.

 

Naziv i sjedište Ustanove utvrđeni su člankom 1. stavcima 3. i 4. Odluke.

 

Članak 5.

 

Djelatnost Ustanove utvrđena je člankom 2. Odluke.

 

Članak 6.

 

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Sastav Upravnog vijeća i mandat članova Upravnog vijeća utvrđen je člankom 17. Odluke.

Članove Upravnog vijeća - predstavnike osnivača imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 7.

 

Nadležnosti Upravnog vijeća određene su člankom 18. Odluke.

 

Članak 8.

 

Poslove koje obavlja ravnatelj, uvjeti za imenovanje ravnatelja, mandat i razlozi za razrješenje ravnatelja utvrđeni su člankom 19. Odluke.

Ravnatelj Ustanove se imenuje na temelju javnog natječaja.

 

Članak 9.

 

Osnivačka prava u ime Grada Zagreba obavlja Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba.

Bez odluke Gradske skupštine Grada Zagreba Ustanova ne može:

- provesti statusne promjene;

- promijeniti naziv i sjedište;

- prenositi i preuzimati osnivačka prava.

Bez suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba Ustanova ne može:

- osnovati drugu pravnu osobu;

- promijeniti ili proširiti djelatnost;

- odobravati drugim osobama ulaganje sredstava u sportsku građevinu vrijednost kojih prelazi 1.000.000,00 kuna.

Bez suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba Ustanova ne može:

- steći, opteretiti, otuđiti nekretnine ili raspolagati njima;

- odlučiti o udruživanju u zajednicu ustanova ili druga udruženja;

- steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna;

- zadužiti se i davati jamstva, vrijednost kojih prelazi 70.00,00 kuna;

- odlučiti o korištenju zajmova i kredita za investicijsko ulaganje;

- preuređivati, dograđivati i nadograđivati sportsku građevinu;

- odobravati drugim osobama ulaganje sredstava u sportsku građevinu vrijednost kojih ne prelazi 1.000.000,00 kuna.

 

Članak 10.

 

Sredstva za rad i poslovanje Ustanove utvrđena su člankom 11. Odluke.

 

Članak 11.

 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cjelokupnom imovinom.

Grad Zagreb solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

 

Članak 12.

 

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti statut i druge opće akte Ustanove.

 

Članak 13.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba potpisat će Ugovor o prijenosu osnivačkog uloga i druge akte u vezi s provedbom ove odluke.

Svi osnivački ulozi bit će preneseni bez naknade.

 

Članak 14.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba

 

KLASA: 021-05/13-01/741

URBROJ: 251-01-06-13-5

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.